Тема 2. Джерела міжнародного приватного права. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Джерела міжнародного приватного права. 

Види джерел. Міжнародні договори, внутрішнє законодавство, судова та арбітражна практика. Двосторонні і багатосторонні договори в області міжнародного приватного права. Посилення ролі міжнародних договорів в області МПП. «Внутрішній» закон як джерело МПП. Судова і арбітражна практика як джерело МПП.

Значення практики в зарубіжних державах. Міжнародні звичаї. Вживання звичаїв в міжнародній торгівлі.

 

Тема 3. Колізійні норми.

 

Поняття і склад колізійних норм (об'єм і прив'язка). Види колізійних норм, система колізійних норм. Особливості застосування колізійних норм. Зворотне відсилання і відсилання до третього закону. Обмовка про публічний порядок. Встановлення змісту іноземного права. Конфлікт кваліфікацій.

 

Тема 4. Суб'єкти міжнародного приватного права.

 

Цивільно-правове положення фізичних осіб. Правове положення іноземних громадян в Україні. Цивільна правоздатність громадян України за кордоном. Правове положення осіб без громадянства. Особливості правового положення біженців і вимушених переселенців. Особистий закон фізичної особи. Визначення право- і дієздатності ФО.

 

Тема 5. Правове положення юридичних осіб.

 

Участь юридичних осіб у міжнародних господарських відносинах і визначення їх державної приналежності. Особистий закон юридичної особи. Правове положення транснаціональної корпорації в аспекті МПП. Іноземні юридичні особи в Україні. Господарська та інша діяльність іноземних юридичних осіб в Україні. Надання іноземним юридичним особам національного режиму. Господарська діяльність юридичних осіб України за кордоном. Правове положення підприємств з іноземними інвестиціями на території України.


 

Тема 6. Правове положення держави і міжнародних міжурядових організацій.

Участь держави і ММО в цивільно-правових стосунках з іноземним елементом. Види ММО. Імунітет іноземної держави та його види. Теорія «функціонального» імунітету. Вибір права при регулюванні цивільно-правового правочину.

 

Тема 7. Право власності.

 

Питання надання іноземцям права власності на землю та інших речових прав за законодавством різних країн. Колізійні питання права власності. Роль принципу «закон місця знаходження речі» і «особистого закону» власника. Право держави на проведення націоналізації, визнання екстериторіальної дії законів іншої держави про націоналізацію.

Правовий режим іноземних інвестицій. Міжнародно-правове регулювання стосунків власності в рамках СНД.


 

Тема 8. Основи правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Поняття і види зовнішньоекономічних правочинів. Автономія волі сторін в зобов'язальному праві. Віденська конвенція 1980 р. про договори міжнародної купівлі-продажі товарів. Типові умови міжнародної купівлі-продажі товарів.

Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА. Правила ІНКОТЕРМС.

 

Тема 9. Шлюбно-сімейні стосунки в МПП.

 

Колізійні питання в області сімейного права. Особливості правового регулювання шлюбно-сімейних стосунків міжнародного характеру. Колізійні питання укладення та припинення шлюбу, а також взаємин між подружжям та іншими членами сім'ї. Права та обов’язки батьків та дітей. Уніфікація норм в області сімейного права.

 

Тема 10. Спадкове право.

 

Специфіка спадкових правовідносин міжнародного характеру. Колізії законодавства в області спадкоємства. Міжнародні угоди та законодавство зарубіжних країн у питаннях спадкоємства. Спадкові права громадян України в іноземних державах. Спадкові права іноземних громадян в Україні.

 

Тема 11. Трудові стосунки в МПП.

 

Колізійні принципи у сфері міжнародних трудових відносин. Міжнародні трудові стосунки та колізійні питання в області трудових стосунків. Трудові права громадян України за кордоном. Трудові права іноземців в Україні. Питання соціального забезпечення.

 

Тема 12. Міжнародні перевезення вантажів і пасажирів.

 

Поняття і організація міжнародних перевезень. Міжнародно-правові і колізійні питання міжнародних перевезень. Міжнародні залізничні перевезення. Міжнародні автомобільні перевезення. Міжнародні повітряні перевезення. Міжнародні морські перевезення. Уніфікація правил в області міжнародних перевезень. Правила про межі відповідальності перевізників.

 

Тема 13. Міжнародний цивільний процес.

Поняття міжнародного цивільного процесу. Міжнародна підсудність. Процесуальне положення іноземних осіб в цивільному процесі. Визнання і виконання іноземних судових рішень. Міжнародні угоди з питань міжнародного цивільного процесу.

Тема 14. Міжнародний комерційний арбітраж.

 

Поняття і юридична природа міжнародного комерційного арбітражу. Поняття та зміст арбітражної угоди. Визнання і примусове виконання іноземних арбітражних рішень. Міжнародній комерційний арбітражний суд (МКАС). Арбітраж при Міжнародній торгівельній палаті, інші арбітражні суди.

Рекомендована література з навчальної дисципліни

«Міжнародне приватне право»

Нормативно-правові акти:

1. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 р. (редакція станом на 09.06.2013 р.) // Відомості Верховної Ради України. - 2005 . - № 32. – Ст.422.

2. Про міжнародні договори: Закон України вiд 29.06.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 50. – Ст.540.

3. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України вiд 04.02.1994 р. (редакція станом на 11.08.2013 р.) // Відомості Верховної Ради. – 1994. - N 23. - Ст.161.

4. Про імміграцію: Закон України вiд 07.06.2001 р. (редакція станом на 19.11.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 41. – Ст.197.

5. Про закордонних українців: Закон України вiд 04.03.2004 р. (редакція станом на 06.06.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 25. – Ст.343.

6. Про режим іноземного інвестування: Закон України вiд 09.03.1996 р. (зміни від 11.08.2013 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 19. – Ст.80.

7. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України вiд 16.04.1991 р. (редакція станом на 11.08.2013 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 29. – Ст.337.

8. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України вiд 15.05.2003 р. (редакція станом на 11.08.2013 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 31-32. – Ст.263.

9. Про Консульський статут України: Указ Президента України № 127/94 вiд 02.04.1994 р. // http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U127_94.html.

10. Про зайнятість населення: Закон України вiд 01.03.1991 р. (редакція станом на 01.01.2013 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 14. – Ст.170.

11. Цивільний кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради . - 2003. - №№ 40-44. - Ст. 356.

12. Господарський кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради . - 2003. - №№ 18 - 22. - Ст. 144.

13. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні: Затв. Указом Президента України від 10. 06. 1993 p. № 198/ 93 // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// zakonl. rada. gov. ua/

14. Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. // - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www. ukrreferat. com/ index. php?referat=31142

15. Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнарод­них повітряних перевезень 1998 р. // - [Електронний ресурс]. - Ре­жим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_181

16. Конвенція про позовну давність в міжнародній купівлі-продажу товарів 1983 р. // - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU74K01R.html

17. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. // - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon. паи. иа/ doc/ ?code=995_003

18. Митна конвенція, що стосується контейнерів 1956 р. // - [Елек­тронний ресурс]. - Режим доступу: ttp://zakon.rada.gov.ua/ cgi bin/ laws/ main. cgi?nreg=995_c34&pass=XX7MfyrCSgky85kIZi aMLTagHI4n. s80msh8Ie6

19. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів // - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon. rada. gov. иа/ cgi-bin/ laws/ main. cgi?nreg=988_003

 

 

Базова:

1. Міжнародне приватне право : [В 2 т.]. Т. 1 : Багатосторонні міжнародні договори України та міжнародне законодавство / Відп. ред. и упоряд. А. Довгерт, В. Крохмаль ; Авт. передм. та комент. А. Доверт, В. Крохмаль, Ю. Фосс ; Ін-т міжнар. відносин Київ. Нац. Ун-ту ім. Т. Шевченка. - К. : Port-Royal, 2000. - 991 с.

2. Міжнародне приватне право : [В 2 т.]. Т. 2 : Двосторонні міжнародні економічні договори України / Відп. ред. и упоряд. А. Довгерт, В. Крохмаль ; Авт. передм. та комент. А. Доверт, В. Крохмаль, Ю. Фосс ; Ін-т міжнар. відносин Київ. Нац. Ун-ту ім. Т. Шевченка. - К. : Port-Royal, 2000. - 1307 с.

3. Юлдашев, Олексій Хашимович. Міжнародне приватне право : Акад. курс : Підруч. для студ. вузів / О. Х. Юлдашев. - К. : Ін Юре, 2004. - 351 с.

4. Міжнародне приватне право : Навч. посібник / [В. А. Бігун, Є. М. Білоусов, В. М. Гайворонський [та ін.] ; За заг. ред. В. М. Гайворонського, В. П. Жушмана ; М-во освіти і науки України. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 366 с.

5. Міжнародне приватне право : навч. посіб. / В. А. Бігун, Є. М. Білоусов, В. М. Гайворонський та ін. ; за загал. ред. В. М. Гайворонського, В. П. Жушмана. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 368 с.

6. Фединяк, Г. С. Практикум з курсу " Міжнародне приватне право " : навч. посіб. / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. - К. : Атіка, 2007. - 312 с.

7. Степанюк, А. А. Міжнародне приватне право [Текст] : підруч. / А. А. Степанюк. - Харків : Кроссроуд, 2008. - 694 с.

8. Дахно, І. І. Міжнародне приватне право [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / І. І. Дахно. - К. : Центр учбової л-ри, 2008. - 314 с.

9. Міжнародне приватне право [Текст] : наук.-практ. комент. / А. С. Довгерт, В. І. Кисіль, О. Ю. Серьогін та ін. ; за ред. А. С. Довгерта. - Харків : Одіссей, 2008. - 351 с.

10. Фединяк, Г. С. Цивільно-правова природа транснаціональних корпорацій та їх договорів з приймаючою державою [Текст] / Г. С. Фединяк. - К. : Атіка, 2008. - 343 с.

11. Чубарєв, В. Л. Міжнародне приватне право [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Чубарєв. - Київ : Атіка, 2008. - 608 с.

12. Фединяк, Г. С. Міжнародне приватне право [Текст] : підручник / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. - вид. 4-те. - Київ : Атіка, 2009. - 499 с.

13. Міжнародне приватне право [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Н. В. Аляб'єва, А. І. Демченко, С. Г. Кузьменко та ін. ; за ред. С. Г. Кузьменка. - Київ : ЦУЛ, 2010. - 315 с.

14. Міжнародне приватне право [Текст] : підручник / [В. А. Бігун, Є. М. Білоусов, І. М. Жуков та ін.] ; за ред. В. П. Жушмана, І. А. Шуміло ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". - Харків : Право, 2012. - 319 с.

15. Цірат Г. Міжнародне приватне право / Г. Цірат // Право України : Науковий журнал / Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України ; Вищий арбітражний суд України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Українська державна юридична академія. - Київ, 2013. - 2013, № 7. - 113-128.

Допоміжна:

16. Кудряшов С. М. Международный коммерческий арбитраж в Швеции // Журнал международного частного права. — 2004. № 4(6). — С. 30–39.

17. Ефремов Л. О. О некоторых вопросах применения международных договоров о взаимном оказании правовой помощи в работе арбитражных судов // Хозяйство и право. — 2008. — № 3. — С. 99.

Інформаційні ресурси:

 

http://rada.kiev.ua/ - Верховная Рада Украины

http://www.yurpractika.com/ - Юридическая практика

http://prava.kiev.ua/index.php - Право

http://vsepravo.narod.ru/index.htm - Юридическая библиотека: все право

http://vsepravo.narod.ru/prchel.htm - Все о правах человека

http://ageyev.bizhosting.com/ukrlawresourses.html - Украинские юридические ресурсы в Интернет

http://www.moscowlaw.net/links.list.html - Юридические ресурсы Интернета

http://www.ligazakon.ua/ - портал ЛИГАЗАКОН

http://library.donnu.edu.ua/cgi/scripts/wek2.exe/ - електроний каталог бібліотеки ДонНУ

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 123; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.4.127 (0.013 с.)