Довідковий матеріал до практичної роботи №13Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Довідковий матеріал до практичної роботи №131. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера, Навчальний посібник. Київ: ВД «Професіонал», 2004. 304с.

2.Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: «ЮНИТИ», 1995. – 408 с.

3.Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб: Питер, 2002. – 832 с.

4.Друкер Питер Ф. Практика менеджмента: Пер. с англ.. – М.: Издат. Дом “Вільямс”, 2001. – 3

5.Завадський Й.С. Менеджмент. Підручник. – К.: УФІМБ, 2000. – Т.1. – 543 с.

6.Хміль.Ф.І. Основи менеджменту: підручник. – К. Академвидав , 2003.-608с.

Питання для закріплення та самоконтролю:

1.Дати визначення групам якостей успішного функціонування менеджерів.

2.Які типи навичок якими мають володіти менеджери.

3.Які групи вимог до професійної компетентності менеджерів.

4. Назвіть основні помилки менеджера в управлінні людьми.

Практична робота №14. Лідерство: стиль, ситуація, ефективність.

.

Мета роботи:вивчити методи, які зарекомендували себе на практиці як ефективні у визначенні поведінки керівника управлінського персоналу по відношенню до підлеглих у досягненні цілей організації.

Питання, які вивчаються:

1.Теорії лідерства: підхід з позицій особистих якостей; поведінковий підхід; ситуаційний підхід.

2.Поведінковий підхід до лідерства.

1) теорія "X" МакГрегора; автократичне керівництво;

2) теорія "У" МакГрегора: демократичне керівництво.

3.Стилі керівництва.

4.Експертна оцінка ситуацій.

Студенти повинні знати: основні підходи до вивчення проблеми лідерства; основні відмінності між керівниками по теорії "X" і теорії " у"; характеристику теорій лідерства; стилі керівництва.

Студенти повинні вміти: визначати стилі керівництва.

Інформування: Три основні підходи до розуміння суті лідерства - це підхід з позицій особистих якостей, поведінковий і ситуаційний підходи. При підході з позицій особистих якостей робиться спроба визначити співвідношення конкретними особистими якостями та ефективністю керівництва. Поведінковий підхід дає класифікацію стилів керівництва (манеру поведінки з підлеглими) від автократичного до ліберального. Позиція автократа, яку МакГрегор назвав теорією "X", не бере до уваги здібності виконавця. Керівник демократичний, який дозволяє підлеглим брати участь у прийнятті рішень і пропозиції якого МакГрегор назвав теорією, "У", віддає належне здійсненню впливу за допомогою переконання, розумної віри або харизми. Він уникає нав'язування своєї волі підлеглим. Ліберальний керівник дає підлеглим практично повну свободу.

Ситуаційний підхід до лідерства включає декілька способів підвищення ефективності керівництва, наприклад: переформування груп для досягнення психологічної сумісності з особистістю керівника, проектування завдань або модифікація посадових повноважень. Нині стало ясно, що найбільш ефективним у сучасному швидко змінюваному світі є адаптивний стиль.

Завдання 1. Стиль керівництва – це звична манера поведінки керівника стосовно підлеглих. У чому полягає звичність поведінки керівника?

 

 

Завдання 2. Основними стилями керівництва є: автократичний, демократичний, ліберальний. У чому полягає їх основна сутність?

 

 

Завдання 3. Негативним у керівника-автократа є: надмірна централізація влади, свідоме обмеження контактів з підлеглими. Ще які вади поведінки Ви знаєте?

 

Завдання 4. Основними позитивними характеристиками керівника-демократа є: справедливість, ввічливість, повага до підлеглих, турбота про них. Ще які позитивні риси Ви знаєте?

 

 

Завдання 5. Негативним у керівника-ліберала є: відсутність ініціативи, очікування вказівок зверху. Ще які риси поведінки належать до негативних?

 

 

Завдання 6. Експертна оцінка ситуації : стиль управління і психологічна структура особистості керівника.

Довідковий матеріал до практичної роботи №14

1. Завадський Й.С. Менеджмент: «Management». – 2-е. вид. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. – Т. 1. – 542 с.

2. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТОО «Остожье», 1999. – 336 с.

3. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. – 512 с.

Питання для закріплення та самоконтролю:

1. Дайте визначення поняттю “стилі управління”.

2. Що таке автократичний стиль управління та які позитивні і негативні риси поведінки керівника-автократа?

3. Що таке демократичний стиль управління та які позитивні риси поведінки керівника-демократа?

4. Що таке ліберальний стиль управління та які позитивні і негативні риси поведінки керівника-ліберала?

5. У чому основні відмінності між керівниками по теорії "X" і теорії " у"?

6.Які чотири системи лідерства по Лайкерту?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.155 (0.004 с.)