Практична робота №15. Соціально – психологічні аспекти в менеджменті.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практична робота №15. Соціально – психологічні аспекти в менеджменті..

Мета роботи:вивчення питання соціальної відповідальності та етики, які включають максимальне збільшення прибутку без порушення законів і норм державного регулювання, врахування людських та соціальних аспектів впливу ділової активності на працівника, певний позитивний внесок у вирішення соціальних проблем в цілому.

Питання, які вивчаються:

1. Роль бізнесу в суспільстві.

2.Соціальна відповідальність на практиці.

3. Етика і сучасне управління

Студенти повинні знати: роль бізнесу в суспільстві; сутність понять «соціальної відповідальності» та «етика»; розбіжності між юридичною та соціальною відповідальністю організації; способи, за допомогою яких організація може підвищити етичність поведінки своїх працівників; основні правила діловогоетикету.

Студенти повинні вміти: визначати соціально- відповідальні дії керівників, діяльність яких відома; дотримуватись норм етичної поведінки; використовувати правила ділового етикету в різних ситуаціях управлінської діяльності.

Інформування: Існують дві визначені точки зору щодо соціальної відповідальності. Згідно з першою, організація соціально відповідальна, якщо максимізує прибуток в рамках законів та інших вимог. Згідно з іншою, окрім адекватного реагування на економічні зобов'язання, керівник повинен виявляти більше ініціативи щодо гуманітарного та соціального впливу на людей та їх ділову активність. Отже, організації мають вносити позитивний вклад вжиття суспільства. Юридична відповідальність, на відміну від соціальної, передбачає дотримання конкретних законів і норм державного регулювання, які визначають правове поле діяльності організації. Соціальна відповідальність, навпаки, пов'язана з певним ступенем добровільності регулювання дій організації.

Під етикою поведінки слід розуміти сукупність вчинків та дій людей, які відповідають тим нормам моралі, свідомості чи порядку, що склались у суспільстві або до яких воно прямує.

Сучасний менеджмент пропонує певні заходи для забезпечення етичної поведінки:

1. Впровадження етичних норм, які відображають систему загальнихцінностей, суспільних уподобань та правил етики працівників організації.Наприклад, етичними нормативами забороняються хабарі, подарунки, порушення законів, незаконні виплати політичним організаціям, необгрунтовані вимоги, розкриття секретів фірми, використання забороненої інформації.

Західний спеціаліст Тім Граунт-Сміт підкреслює, що інстинкт наживи слід стримувати етичними нормами, створенням високоморального клімату в бізнесі. В розвинутих країнах ці підходи сьогодні переважають. Так, великі корпорації посилено афішують свою турботу про навколишнє середовище, створюють механізми "екологічної безпеки".

2.Створення комітетів з етики, основне завдання яких оцінювати повсякденну практику з позицій етики та етичної поведінки.

Існує чимало етичних критеріїв цивілізованого підприємництва, але особливу цінність в ділових відносинах набуває чесність і порядність партнерів. Американський підприємець К. Редолл писав, що в бізнесі необхідно покладатися на сумлінність індивідуума: це той бік свободи, яка називається відповідальністю.В цілому 90 % загального числа найбільших американських компаній розробили власні кодекси етики, значна частина американських шкіл бізнесу включили відповідні курси у свої навчальні програми.

Однак етика бізнесу зачіпає не тільки проблему соціально- відповідальної поведінки. Вона зосереджена на широкому спектрі варіантів поведінки керуючих і тих ким керують. Більше того, в фокусі її уваги і цілі, і засоби, що використовуються для досягнення мети обома сторонами. Наприклад, майже всі американці вважають, що неетично давати взятку іноземному чиновнику заради одержання контракту.

Таким чином, дуже важливо, щоб керівники високого рівня служили рольовими моделями належної етичної поведінки, а організації мали можливість підвищити свої етичні стандарти.

Завдання 1. Нині приділяється велика увага вивченню етики ділових стосунків з метою підвищення рівня культури в організаціях. На відміну від кодексів юридичних норм етика грунтується на культурі, громадській думці, традиціях і звичках. Норми етики виражаються в загальних фіксованих уявленнях (заповідях, принципах) про те, як потрібно поступати.Слід пам'ятати, що етика - це принципи, що відділяють правильну поведінку від неправильної.

Ще в 1912 р. російськими підприємцями було вироблено сім принципів ведення справ:

1. Поважай владу. Влада - необхідна умова для ефективного ведення справи. В усьому має бути порядок.

2. Будь чесний і правдивий. Чесність і правдивість - фундамент підприємництва, передумова здорового прибутку і гармонійних стосунків у справах.

3. Поважай право приватної власності. Вільне підприємництво- основа благополуччя держави. Підприємець зобов'язаний у поті чола працювати на благо своєї Батьківщини.

4. Люби та поважай людину. Любов і пошана до людини праці з боку підприємця породжує любов у відповідь і пошану. У таких умовах виникає гармонія інтересів, що створює атмосферу для розвитку у людей найрізноманітніших здібностей, спонукає їх виявити себе з кращого боку.

5. Будь вірний своєму слову. Якщо "одного разу збрехав, хто тобі повірить". Успіх в справі багато

в чому залежить від того, в якій мірі оточення довіряє тобі.

6. Живи за можливостями. Не заривайся. Обирай справу ,яку ти зможеш виконати. Завжди оцінюй свої можливості. Дій згідно своїм засобам.

7. Будь цілеспрямованим. Завжди май перед собою ясну мету. Підприємцеві така мета потрібна, як повітря. Не відволікайся на інші цілі. Служіння "двом панам" протиприродно. У прагненні досягти заповітної мети не переходь границі дозволеного. Ніяка мета не може затьмарити моральні цінності.

У сучасній літературі приводяться заповіді ділової людини, при розробці яких був використаний Кодекс. Передусім необхідно відмітити, що наслідуючи ці заповіді ділова людина зобов'язана керуватися правилом: оцінюючи методи і політику в області бізнесу, подумай, чи узгоджується усе це з поняттями правди і справедливості?

Отже, зупинимося на інтерпретації заповідей ділової людини і переконаємося, що вони мають бути основою ділових стосунків в бізнесі.

Заповідь перша. ШАНУЙ ВЛАДУ, бо в усьому має бути порядок. В умовах успішного бізнесу одним з найважливіших елементів є належна пошана до влади. Це означає - шанувати закони

країни, де ви маєте ділові контакти, і шанувати своїх колег, своїх ділових партнерів на усіх рівнях спілкування.

Заповідь друга. БУДЬ ЦІЛЕСПРЯМОВАНИМ, бо для досягнення поставленої мети потрібно зосередити на цьому усі свої зусилля. Щоб бути цілеспрямованим, бізнесмен повинен уміти раціонально використовувати час, засоби, талант.

Заповідь третя. БУДЬ ВІРНИЙ СВОЄМУ СЛОВУ НЕ РОЗДІЛЯЙ СЛОВА та СПРАВУ. Бізнесмен повинен уміти виконувати свої обіцянки, тримати слово. Крім того, відомо, що ефективність ділового спілкування визначається також тим, щоб вас правильно зрозуміли, вірно представили ваші слова. Мова ділової людини не має бути незрозуміла і, тим більше, груба.

Заповідь четверта. ПРИДІЛЯЙ ЧАС ВІДПОЧИНКУ І РОЗДУМАМ ПРО СВОЄ ЖИТТЯ, бо відпочинок - необхідна умова для творчої і ефективної роботи.

Заповідь п'ята. ВИЯВЛЯЙ ПОВАГУ СТАРШИМ, бо майбутнє і сьогодення базуються на минулому.

Заповідь шоста. ШАНУЙ ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ І ПРАВА ЛЮДИНИ.

Заповідь сьома. БУДЬ ПОСТІЙНИЙ В СЕКСУАЛЬНИХ СТОСУНКАХ І В ШЛЮБІ, бо сім'я є фундаментом будь-якого суспільства і будь-якої культури. Хороша, міцна сім'я - це запорука процвітання бізнесмена і його компанії.

Заповідь восьма. ПРАВИЛЬНО РОЗРАХОВУЙ СВОЇ РЕСУРСИ, бо відмінними рисами процвітаючого бізнесмена є:

- оптимальне використання засобів і ресурсів;

- мудре керівництво людьми.

Заповідь дев'ята. БУДЬ ЧЕСНИЙ І ПРАВДИВИЙ, бо хороша репутація - це не лише неприпустимість нечесності і брехні, але і допомога іншим людям в тому, щоб уникнути обману.

Заповідь десята. ШАНУЙ ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ.

Питання

1. Що з приведених принципів 1912 г повною мірою зберегло свою актуальність і нині, а що відійшло на другий план?

2. Які нові принципи бізнесу мають бути впроваджені в практику підприємницької діяльності сьогодні?

3. Які принципи бізнесу вважаються сьогодні пріоритетними?

4. Порівняйте принципи ділової людини, розроблені в1912 р., і заповіді теперішнього часу.

5. Поясніть причини появи нових заповідей.

6. Розкрийте суть даних норм поведінки, їх вплив на успішність діяльності бізнесмена або фірми.

7. Проаналізуйте запропоновані принципи і заповіді і визначте:

- які з них ви вважали б за доцільне застосувати до своєї майбутньої фірми?

- що ви могли б додати?

- якою мірою ви виконуєте у своїй роботі і житті розглянуті етичні норми?

Завдання 2. Головне завдання менеджера - максимізація прибутку. В той же час все більшого значення набувє соціальна відповідальність менеджера перед суспільством, його конкретні дії, що забезпечують рішення соціальних проблем, що стоять перед країною.

У зв'язку з цим існують дві позиції. Прибічники однієї позиції вважають, що соціальні проблеми повинні вирішувати держава, а бізнес - тільки "робити гроші". Вони обгрунтовують свою позицію тим, що дії в соціальній області ведуть до зниження прибутків компанії, погіршення її конкурентоспроможності, зростання витрат, які в наступному ведуть до зростання цін (завдаючи збитку споживачам) і інших негативних наслідків.

Прибічники іншої позиції вважають, що бізнесмени мають перед суспільством моральні зобов'язання, і дії, що робляться ними, сприяючі рішенню соціальних проблем, можуть зробити велику користь підприємцям, підвищити їх імідж в суспільстві і бути непоганою рекламою.

Питання

1. Чию позицію ви розділяєте і чому?

2. Чи повинен, на вашу думку, підприємець виконувати соціальні зобов'язання перед країною і в яких формах?

3. Чи буде йому зрештою це вигідно (у тому числі у фінансовому відношенні)? Якщо вигідно, то чому?

Завдання 3: Складіть перелік соціально відповідальних дій вашого навчального закладу.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.41.241 (0.006 с.)