Практична робота №6 Аналіз ситуацій щодо прийняття управлінських рішень.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практична робота №6 Аналіз ситуацій щодо прийняття управлінських рішень.Мета роботи:Ознайомити студентів з класифікацією управлінських рішень. Засвоїти технологію розробки і прийняття рішення. З`ясувати сутність класичної, поведінкової та ірраціональної моделей прийняття рішень. Визначити основні етапи інтуїтивної технології прийняття рішень, її переваги та недоліки. З`ясувати критерії, за якими оцінюється якість інформації, що використовується в процесі прийняття рішень. Оволодіти методичними прийомами оцінки господарських рішень.

Питання, які вивчаються:

1.Природа процесу прийняття рішення.

2.Етапи раціонального вирішення проблеми:

3.Основні фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень.

4.Експертна оцінка ситуацій.

Студенти повинні знати: сутність понять «управлінське рішення» та «прийняття управлінського рішення», класифікацію управлінських рішень; технологію розробки і прийняття рішення; сутність класичної, поведінкової та ірраціональної моделей прийняття рішень.

Студенти повинні вміти: визначати основні етапи інтуїтивної технології прийняття рішень, її переваги та недоліки, з`ясовувати критерії, за якими оцінюється якість інформації, що використовується в процесі прийняття рішень; приймати рішення відповідно до технології прийняття рішень.

Інформування: Управлінське рішення є інструментом впливу на об’єкт управління та окремі його підсистеми, важливою ланкою формування та реалізації відношень управління в організації; складає основу реалізації кожної функції менеджменту. Рішення - це вибір альтернативи. Приймаються вони з дотриманням необхідної послідовності етапів. Нові або складні ситуації вимагають незапрограмованих рішень. У такому випадку керівник сам вибирає процедуру прийняття рішень. Вони можуть прийматися, основуючись на інтуїції, судженнях або методом раціонального вирішення проблеми. Раціональний підхід сприяє підвищенню імовірності прийняття ефективного рішення в новій складній ситуації. Етапи раціонального вирішення проблем: діагноз, визначення обмежень і критеріїв прийняття рішень, виявлення альтернатив, їх оцінка, кінцевий вибір. Процес не є завершеним, доки через систему зворотного зв'язку не буде засвідчено факт реального вирішення проблеми.

Прийняття рішень(у вузькому розумінні) - вибір кращого рішення з численних альтернатив. Необхідно враховувати, що альтернативні варіанти не виникають самі собою, тобто процес прийняття рішень складається не тільки з вибору кращого варіанту, але й з пошуку альтернатив, встановлення критеріїв оцінки, вибору способу оцінки альтернатив тощо.

Прийняття рішення (загальне визначення) – це процес, який починається з констатації виникнення проблемної ситуації та завершується вибором рішення, тобто вибором дії, яка спрямована на усунення проблемної ситуації.

Завдання 1: Дотримуючись технології прийняття раціонального управлінського рішення застосуйте його у ситуації, пов’язаній з постійною плинністю кадрів серед робітників виробничого підрозділу.

1. Визначення цілі.

2. Діагноз проблеми.

3. Формулювання обмежень і критеріїв.

4. Формування альтернатив.

5. Оцінка альтернативних варіантів.

6. Вибір найкращої альтернативи.

7. Реалізація рішення.

8. Зворотний зв’язок.

Завдання 2: Серед способів ухвалення управлінських рішень виділяється "Принцип Парето". Суть принципу, сформульованого італійським економістом Вільфредо Парето, полягає в тому, що в середині даної групи або безлічі груп окремі малі її частини виявляють набагато більшу значущість, чим це відповідає їх питомій вазі в групі. Наприклад:

- 20% клієнтів (товарів) дають 80% обороту або прибутку;

- 80% клієнтів (товарів) приносять 20% обороту або прибутку;

- 20% помилок обумовлюють 80% втрат;

- 80% помилок обумовлюють 20% втрат;

- 20% початкових продуктів визначають 80% вартості готового виробу;

- 80% початкових продуктів визначають 20% вартості готового виробу.

Тому у зв'язку з принципом Парето відмічають "відповідність "80: 20".

В процесі роботи менеджера за перші 20% часу, що витрачається, досягається 80%" результатів, інші 80% витраченого часу приносять лише 20% загального підсумку. Отже, менеджерові не доцільно братися спочатку за найлегші справи. Необхідно приступати до вирішення питань, погодившись з їх значенням.

Питання.

Які ще висновки для практичної роботи менеджера можна зробити, використовуючи принцип Парето? Обгрунтуйте свої пропозиції.

 

Завдання 3:Існують завдання, в яких приводяться ситуації, коли менеджер може відчути себе в скрутному положенні через те, що прийняті в цих ситуаціях рішення в деяких випадках не відповідатимуть поняттям "справедливість" і "етика" в моральних традиціях суспільства, але будуть цілком прийнятними у сфері підприємницької діяльності. Прийміть рішення по кожній ситуації і обгрунтуйте його.

1. Ви - головний менеджер на великій фірмі по виробництву всесвітньо відомих сигарет. У фірми є численні фабрики по всьому світу. Вона досягла великого об'єму продажів. З'явилася можливість відкрити ще фабрику в одній з країн СНД, і від вас залежить рішення - підписати новий контракт або ні. З одного боку, будівництво цієї фабрики забезпечить новими робітниками місцями цей регіон, тим самим вирішиться актуальна для цього регіону проблема безробіття; з іншої - це принесе великий дохід вашій фірмі. Проте ви, займаючись виробництвом і продажем великих партій сигарет, досі не були переконані в тому, що куріння викликає рак. Нещодавно вам в руки потрапив звіт про дослідження, в якому був встановлений прямий зв'язок між курінням і онкологічними захворюваннями.

Яке буде ваше рішення? Підпишите ви новий контракт або ні? Чому?

2. Ви - менеджер з маркетингу на фірмі, що випускає побутову техніку. Фірма за допомогою дорогих досліджень спробувала удосконалити один з товарів, що випускався, а саме - пилосос. Пилосос як і раніше не іонізує повітря, хоча саме до цього результату намагалися прийти в результаті досліджень. Тому новий тип пилососа не став по- сьогоденню вдосконаленою новинкою. Ви знаєте, що поява напису "Вдосконалена новинка" на упаковці і в рекламі засобів масової інформації підвищить значно збут такого товару.

Яке рішення ви приймете? Зробите такий напис або ні? Чому?

Довідковий матеріал до практичної роботи №6:

1.Відповідні темам методичні розробки викладачів кафедри.

2. Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Издательство "Питер", 2000. – 832 с.

3.Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. з англ. – К.: Всеувито, Наукова думка 2001. – 242 с. – (Сер. "Усе про менеджмент").

4.Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учеб. – М.:Дело, 2000. – 392

5.Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

Питання для закріплення і самоконтролю:

1. Розкрийте сутність та основне призначення управлінських рішень.

2. Обґрунтуйте класифікацію управлінських рішень за різними ознаками.

3. Співставте колегіальні та колективні управлінські рішення, що між ними є спільного, а що відмінного?

4. Які чинники впливають на процес прийняття управлінських рішень?

5. За яких умов процес прийняття управлінських рішень буде успішним та результативним?

6. Що розуміється під процесом прийняття рішень в теорії управління?

7. На яких припущеннях побудована класична модель прийняття рішень?

8. Чим відрізняються між собою поведінкова та класична моделі прийняття рішень?

9. Що є характерною рисою ірраціональної моделі прийняття рішень?

10. З яких етапів складається раціональна технологія прийняття рішення?

11. За якими критеріями оцінюється якість інформації?

Практична робота №7. Планування як функція менеджменту.

Мета роботи: З`ясувати сутність планування як функції управління. Виділити основні етапи процесу планування та типи планів в організації. Вивчити основні положення стратегічного планування, процес вибору цілей організації та шляхи їх досягнення, компоненти організаційного планування, переваги формального планування і етапи процесу планування як основи забезпечення всіх управлінських рішень.

Питання, які вивчаються:

1.Зміст і переваги стратегічного планування.

2.Цілі організації.

3.Оцінка і аналіз зовнішнього середовища (економічні, політичні, ринкові, технологічні та міжнародні фактори, фактори конкуренції і соціальної поведінки, перелік небезпек і можливостей).

4.Експертна оцінка ситуації: дотримання вимог щодо стратегічного планування.

Студенти повинні знати: сутність планування як функції управління; основні етапи процесу планування та типи планів в організації; основні положення стратегічного планування, процес вибору цілей організації та шляхи їх досягнення, компоненти організаційного планування.

Студенти повинні вміти: визначати етапи процесу планування як основи забезпечення всіх управлінських рішень; визначати цілі та місію організації; дотримуватися вимог щодо стратегічного планування.

Інформування: Ця тема започатковує ознайомлення з основними функціями менеджменту – плануванням, організацією, мотивацією та контролем. Вивчення її передбачає усвідомлення того факту, що планування є первісною функцією менеджменту, оскільки прийняті в процесі планування рішення визначають характер здійснення всіх інших функцій управління. Місце планування в процесі управління органічно випливає з його визначення: планування – це процес визначення цілей організації та прийняття рішень щодо шляхів їх досягнення.

Схематично процес планування в організації можна представити як послідовність наступних етапів:

1. Встановлення цілей діяльності організації;

2. Розробка стратегії (опрацювання шляхів досягнення цілей);

3. Надання стратегії конкретної форми (впровадження стратегії).

В теорії та практиці менеджменту розрізняють три рівні стратегій: загальнокорпоративна стратегія, стратегія бізнесу та функціональна стратегія. Опрацювання вищим керівництвом загальнокорпоративної стратегії має на меті визначення виду бізнесу (головного напрямку діяльності) організації і окреслює її місію, види та ринки діяльності, бажані темпи зростання та рентабельність, тобто такі елементи як сферу стратегії та розподіл ресурсів. Деталізація загальнокорпоративної стратегії здійснюється в межах стратегії бізнесу, орієнтованої на конкретний структурний підрозділ організації, та функціональних стратегіях, що спрямовані на функціональні служби. Якщо стратегія бізнесу визначає конкурентні переваги окремих структурних одиниць організації (заводів, виробництв, цехів) на певному ринку, то функціональні стратегії опрацьовуються з метою оптимального використання ресурсів організації в цілому за певними функціями, а не за структурними підрозділами. Усі три рівня стратегій тісно пов’язані між собою і утворюють в сукупності так звану піраміду стратегій.

Процес розробки стратегій охоплює декілька етапів, які реалізуються в наступній логічній послідовності: 1) визначення місії організації; 2-3) зовнішній та внутрішній аналіз; 4) визначення конкретних цілей діяльності організації; 5) аналіз стратегічних альтернатив та вибір стратегії.

Завдання 1.ОІНКА РІВНЯ ДОТРИМАННЯ ЗАХОДІВ ЗІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

Об'єктом оцінки є підприємство або організація, діяльність яких відомі.

Показники, які оцінюються Оцінка рівня дотримання ,необхідних вимог, бали
/. Розробка та реалізація стратегічної програми  
1. Відокремлення контролю за мірами, які мають стратегічне значення, від системи контролю за поточними питаннями виробництва та збуту продукції  
2. Стимулювання працівників, які виконують стратегічні проекти: 1) матеріальне 2) моральне  
3. Створення в організаційній структурі фірми спеціальної групи стратегічного розвитку, яка займається розробкою нових форм бізнесу  
4. Забезпечення пріоритетної уваги головних керівників фірми до її стратегічного розвитку  
5. Залучення до діяльності з розробки та реалізації стратегії розвитку фірми менеджерів всіх рівнів, які зобов'язані нести повну відповідальність за реалізацію планів  
6. Організація інформаційної системи про хід реалізації стратегічної програми  
7. Залучення досвідчених експертів до розробки стратегічних програм  
8. Контроль за реалізацією стратегічних завдань керівниками всіх рівнів  
9. Прискорена практична реалізація управлінських рішень стратегічного призначення зразу після розроблення програм  
//. Стратегічне планування  
1. Врахування фактора невизначеності  
2. Переоцінка пріоритетів в залежності від змін зовнішнього середовища  
3. Системний аналіз вихідної економічної ситуації, сильних і слабких сторін фірми, реальних можливостей реагування на проблеми, що виникають  
4. Розробка кількох варіантів рішень і вибір найбільш оптимального  
5. Визначення прав і обов'язків всіх осіб і служб, зайнятих у стратегічному плануванні  
6. Орієнтація на послідовне підвищення ефективності діяльності фірми в цілому та кожної служби окремо  
7. Врахування стратегічних розрахунків конкурентів  
8. Органічне сполучення стратегії маркетингу та розвитку в цілому  

 

///. Практична реалізація запланованої стратегічної лінії  
1. Особлива увага керівників до питань маркетингу  
2. Оцінка номенклатури товарів, що випускаються  
3. Ціноутворення  
4. Робота з клієнтами  
5. Розширення ринку  
6. Збільшення збуту  
7. Виробнича діяльність  
8. Кадрові питання  
9. Фінансове забезпечення  
10. Інвестиційна політика  

Завдання 2. "Передбачення майбутнього - це одна із найбільших проблем, яка стоїть перед керівником". Обговоріть це в контексті сучасного суспільства.

Завдання 3. Визначить місію організації, діяльність якого Вам відома.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.155 (0.018 с.)