Практична робота №18. Контроль у системі менеджменту.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практична робота №18. Контроль у системі менеджменту.Мета роботи: Вивчити контроль як процес, за допомогою якого керівники організації визначають, чи вірні прийняті рішення і чи не потребують вони коригування.

Питання, які вивчаються:

1. Сутність і зміст контролю.

2. Процес контролю.

3. Аспекти контролю поведінки.

4. Характеристика ефективного контролю.

5. Оцінка ситуації: ступінь дотримання вимог контролю.

Студенти повинні знати: сутність і зміст контролю; характеристику ефективного контролю; етапи процессу контролю.

Студенти повинні вміти: визначати етапи процессу контролю; прогнозувати наслідки результату прийняття рішень; ліквідувати порушення; описувати взаєиозвязок процессу планування та контролю.

Інформування: Контроль - це процес, який забезпечує досягнення цілей організації. Він необхідний для виявлення та вирішення виникаючих проблем раніше, ніж вони стануть серйозними, і може використовуватися для стимулювання успішної діяльності. Попереджувальний контроль звичайно реалізується в формі певної політики, процедур, правил і стосується насамперед трудових, матеріальних, фінансових ресурсів. Поточний здійснюється уже в процесі роботи, а підсумковий здійснюється після завершення роботи або після визначеного на неї часу. Поточний і підсумковий контроль ґрунтується на зворотному зв'язку. Управлінські системи в організаціях дають розімкнений зворотний зв'язок, оскільки керівник, будучи по відношенню до системи зовнішнім елементом, може втручатися в її роботу, змінюючи і цілі ,і характер роботи.

Перший етап процесу контролю - це визначення стандартів, тобто конкретних цілей, які піддаються виміру і мають часові межі. Для управління необхідні стандарти у формі показників результативності об'єкта управління для всіх його ключових областей, які визначаються при плануванні. На другому етапі порівняння показників функціонування із заданими стандартами визначається масштаб допустимих відхилень. Відповідно до принципу виключення, тільки суттєві відхилення від заданих стандартів мають викликати спрацювання системи контролю, однак вона стане неекономічною і нестійкою. Наступний етап — вимір результатів - є найбільш клопітким і дорогим. Порівнюючи виміряні результати із заданими стандартами, менеджер отримує можливість визначити, яких дій слід вживати. Такими діями можуть бути виміри деяких внутрішніх перемінних системи, зміна стандартів або невтручання в роботу системи.

Завдання 1:ОЦІНКА РІВНЯ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ КОНТРОЛЮ.

Об'єктом оцінки є керівники і спеціалісти підприємства (організації), діяльність якого відома.

Оцінка рівня дотримання вимог контролю, бали

 

 

 

Роль Керівник Головні спеціалісти Бригадир Сума оцінок В середньому (сума : 7)
бухгалтер економіст технолог інженер будівельник
1. Попереджувальний контроль                  
2. Підсумковий контроль                  
3. Встановлення осмислених вимог, які сприймаються співробітниками                  
4. Поточний контроль                  
5. Надмірність контролю                  
6. Встановлення двостороннього спілкування                  
7. В якій мірі встановлюються жорсткі, але допустимі вимоги                  
8. Винагородження за дотримання встановлених вимог                  
9. Стратегічна спрямованість контролю                  
10. Орієнтація на результат                  
11. Відповідність справі                  
12. Своєчасність                  
13. Гнучкість                  
14. Простота                  
15. Економічність                  
Сума оцінок                  

 

Завдання 2.На підприємстві Сердюка у результаті проведення "мозкової атаки" були ухвалені наступні рішення:

1. Зробити нове упакування для соди і продавати її як засіб для всмоктування запахів у холодильнику. У рекламі підприємство дає споживачам простий рецепт використання засобу: відкрити пачку соди, поставити в холодильник — і запах зникне.

2. Лимонну кислоту, крім прямого її призначення, можна застосовувати для очищення спіралі електрочайників.

3. Значну частину фруктових концентратів для подовження життєвого циклу перевести на регіональні ринки України, використовуючи гуртовиків і відкриваючи торговельні заклади у віддалених від районних центрів місцях.

Було відкрито 36 нових торговельних місць. Також були укладені договори на постачання з гуртовими торговцями. Час показав, що такі заходи привели до зростання продажу товарів.Розширення регіонів постачання продукції зумовило перерозподіл і делегування повноважень.

При створенні торговельних підприємств Сердюк прагнув упровадити свою, перевірену систему менеджменту. Керівники цих підприємств погоджувалися із нав'язаною їм системою менеджменту. У цілому підприємство Сердюка поліпшило свої конкурентні позиції на регіональному ринку. Однак час від часу якесь торговельне підприємство робило неправильні кроки і відставало. Сердюк вірив у ефективність упровадженого на підприємствах менеджменту. Однак на практиці все було інакше. Щоб навести порядок Сердюк скликав нараду керівників регіональних підприємств. З'ясувалося, що кожен керівник створив свою систему менеджменту. Були також значні розбіжності і в стилі менеджменту. У результаті обговорення були прийняті рішення:

• для уніфікації роботи регіональних підприємств розробити єдині стандарти контролю, які керівники повинні застосовувати відповідно до місцевих умов;

• керівникам рекомендовано обмежити витрати, не пов'язані безпосередньо з виконанням посадових обов'язків працівниками підприємств;

• про серйозні відхилення від стандартів керівники регіональних підприємств повинні доповідати в центральний офіс.

Питання.

1. Які функції і цілі контролю в управлінні організацією переслідував Сердюк?

2. Визначте, які стандарти необхідно запровадити в системі контролю підприємств для ефективного контролю.

3. Поясніть причини, через які керівники регіональних підприємств відмовилися запропонованого Сердюком менеджменту.

Завдання 3.Зараз особливе значення має контроль за виконанням планів підприємства. Його мета - переконатися в досягненні намічених результатів (запланованих показників). Контроль здійснюється вищим керівництвом і керівництвом середньої ланки фірми. При необхідності приймаються рішення по виправленню положення.

Завдання для аналізу.

1. Яка, на вашу думку, роль контролю, його вдосконалення в бізнесі?

2. Які особливості в організації контролю за діяльністю підприємства в цілому і за діяльністю його складених ланок характерні для сучасності?

3. Які етапи і елементи контролю, на вашу думку, мають особливе значення для забезпечення високого кінцевого господарського результату роботи фірми?

Довідковий матеріал до практичної роботи №18

1. Відповідні темам методичні розробки викладачів кафедри.

2. Кредісов А.І., Менеджмент для керівників.-К.: т-во «Знання» КОО,1999.

3. Кузьмин О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: «Академвидав», 2003. – 416 с.

4. Хміль Ф.І. Менеджмент: підр.- К.: Вищ.шк. 1995, -351с.

Питання для закріплення та самоконтролю:

1.Якою є роль контролю в управлінні?

2.Які основні типи контролю з точки зору часу його здійснення по відношенню до роботи, яка виконується?

3.Що таке контроль з використанням зворотного зв'язку?

4.На які етапи розкладається процес контролю?

5.У чому полягає взаємозв'язок між плануванням і контролем?

6.Чому менеджер має враховувати поведінкові аспекти контролю?

 

 

Стоволос Надія Борисівна

 

МЕНЕДЖМЕНТ

Робочий зошит для практичних занять

для студентів 3 курсу спеціальностей 6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»

денної і заочної форми навчання

 

 

Суми, РВВ, Сумський національний університет, вул. Кірова, 160

 

Підписано до друку: травень 2011р. Формат А4: Гарнітура Times New Roman Cyr Тираж: 20 примірників. Замовлення___№___Ум. друк. арк. 3,1

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.77.193 (0.007 с.)