Завдання і методичні вказівки з виконання контрольної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання і методичні вказівки з виконання контрольної роботи 

Завдання для виконання контрольної роботи є індивідуальним для кожного студента і складається з чотирьох теоретичних питань, на які потрібно дати ґрунтовні реферативні відповіді, розв'язати одну задачу і відповісти на десять тестових запитань.

Контрольні питання до індивідуальних завдань контрольної роботи включають всі теми, передбачені робочою програмою. Склад питань кожним студентом визначається самостійно, а саме: спочатку з таблиці 1 визначають варіант індивідуального завдання на перетині початкової літери прізвища студента і останньої цифри номера залікової книжки студента. В цьому ж стовпці (№ варіанта) вказуються номери контрольних питань, задачі і тестів. Наприклад, студент Степаненко В.І. має залікову книжку з номером 20-141, повинен виконувати індивідуальні завдання: теоретичні питання 2,10,17,42, задача 12, тести В-19. Довільна зміна варіанту не допускається.

Індивідуальні завдання для контрольної роботи

а) теоретичні питання:

1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту.

2. Функції фінансового менеджменту.

3. Організаційне забезпечення системи управління фінансами підприємства.

4. Поняття інформаційної бази фінансового менеджменту. Склад основних користувачів фінансової інформації. Вимоги до якості інформації.

5. Система показників інформаційного забезпечення, що формується із зовнішніх джерел.

6. Система показників інформаційного забезпечення, що формується із внутрішніх джерел.

7. Основні форми фінансової звітності підприємств.

8.Поняття, види та значення грошових потоків для підприємств.

9.Аналіз грошових потоків підприємства.

10.Управління грошовими потоками.

11. Оцінка вартості грошей за простими відсотками.

12. Оцінка вартості грошей за складними відсотками.

13. Оцінка вартості грошей при ануїтеті.

14. Операційний аналіз і його використання в фінансовому менеджменті.

15. Управління використанням прибутку.

16. Сутність оборотного капіталу і його роль в поточній діяльності підприємства.

17. У правління запасами.

18. Управління дебіторською заборгованістю.

19. Управління грошовими активами.

20.Нормування як метод оптимізації оборотних активів.

21. Вибір дивідендної політики. Методи нарахування і виплати дивідендів.

22. Поняття операцій нарощення і дисконтування в фінансовому менеджменті.

23. Вартість грошей у часі, її значення та основні базові поняття.24. Економічна сутність капіталу підприємства. Принципи формування капіталу підприємства.

25. Вартість капіталу та методи її оцінки.

26. Управління структурою капіталу.

27.Сутність і класифікація інвестицій.

28. Особливості управління реальними інвестиціями.

29. Оцінка ефективності інвестиційних проектів.

30. Методи аналізу інвестиційних проектів.

31. Управління фінансовими інвестиціями.

32. Поняття фінансового левериджу. Його значення та методика визначення.

33.Економічна сутність категорії ризику.

34. Класифікація ризиків.

35. Управління фінансовим ризиком.

36. Оцінка ризиків.

37. Визначення ризику портфелю інвестицій.

38. Страхування ризиків.

39. Зміст і завдання аналізу фінансової звітності.

40. Методи аналізу фінансової звітності.

41. Зміст та задачі фінансового планування.

42. Принципи і методи фінансового планування.

43. Порядок розробки фінансового плану.

44. Оперативне фінансове планування.

45. Поняття банкрутства та його правове забезпечення.

46. Процедура визнання підприємства банкрутом.

47. Методи прогнозування банкрутства.

48. Основні напрями запобігання банкрутства.

49.Фінансова санація, її форми та ефективність.

50. Форми прояву фінансового менеджменту як інтегрального явища.

 

 


б) задачі:

1. Визначити суму простого відсотка і нарощену суму за 3 роки, якщо: початкова вартість капіталу 8200 тис. грн., відсоткова ставка виплачується щорічно у розмірі 40%.

 

2. Підприємство виробляє один вид продукції, відпускна ціна одиниці виробу – 100 грн. Обсяг реалізації продукції на рік – 56 тис. од. виробів. Очікується, що об’єм реалізації продукції в плановому періоді збільшиться на 20%. Собівартість одиниці продукції – 85 грн., в т.ч. змінні затрати – 47 грн., постійні – 38 грн. Визначити додатковий прибуток від реалізації додаткової продукції, що буде отримана підприємством.

 

3. Перед інвестором стоїть проблема розміщення 10000 грн. на депозитний вклад строком на 1 рік. Один банк пропонує інвестору виплачувати дохід за складними відсотками у розмірі 45% два рази на рік; другий – в розмірі 100% один раз на рік. Визначте найбільш oптимальний варіант розміщення грошей.

4. Розрахувати коефіцієнти:

- оборотності дебіторської заборгованості;

- тривалості одного обороту оборотних засобів;

- тривалості одного обороту запасів, якщо:

виручка від реалізації продукції – 4509 тис. грн.;

середня сума дебіторської заборгованості – 489,6 тис. грн.;

коефіцієнт оборотності оборотних засобів – 1,39;

коефіцієнт оборотності запасів – 260,7 днів.

 

5. Розрахувати коефіцієнти ділової активності підприємства, які виражають оборотність грошових засобів:

- коефіцієнт оборотності активів;

- коефіцієнт оборотності оборотних засобів;

- коефіцієнт оборотності запасів, якщо:

виручка від реалізації продукції –4509 тис. грн.;

середньорічна сума активів – 2546 тис. грн.;

середня вартість оборотних засобів – 3228 тис. грн.;

собівартість реалізованої продукції – 1800 тис. грн.;

середньорічна вартість матеріально-технічних запасів –1274 тис. грн.

 

6. Розрахувати коефіцієнти:

- забезпечення запасів власними коштами;

- маневреності власного капіталу;

- фінансового ризику, якщо:

сума власного капіталу складає 2236 тис. грн.;

позичковий капітал – 1096 тис. грн.;

оборотні активи – 3228 тис. грн.;

поточні зобов’язання – 2035 тис. грн.

середньорічна вартість матеріально-технічних запасів –1274 тис. грн.

 

7. Розрахувати ефект фінансового левериджу, якщо:

- загальна сума всього капіталу – 100000 тис. грн.;

в т. ч. власного капіталу – 500;

позичкового – 500;

- сума валового прибутку – 200;

- коефіцієнт валової рентабельності активів – 20%;

- середній рівень відсотків за кредит – 10%;

- сума прибутку з врахуванням сплати відсотків за кредит – 150;

- ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом – 0,3.

 

8. Визначити суму дисконту за простими відсотками 40% за рік і теперішню вартість капіталу, необхідного для одержання через три роки 27500 тис. грн.

 

9. Визначити, яку суму потрібно повернути банку при різних схемах нарахування відсотків: річній, піврічній, квартальній, якщо банк видав кредит в розмірі 120 тис. грн. на 27 місяців (9 кварталів або 2,25 роки) під 16% річних на умовах одноразового повернення основної суми і нарахованих відсотків.

 

10. Виручка від реалізації – 16000 грн., змінні затрати – 10000 грн., умовно-постійні затрати – 4000 грн. Визначити силу впливу операційного важеля і знайти можливість зберегти прибуток при скороченні виручки на 10%.

11. Визначити розмір нарощеної суми для різних варіантів розрахунку відсотків (звичайного і точного), якщо кредит у розмірі 10 тис. грн. видано 2 березня до 10 грудня під 30% річних. Рік високосний.

 

12. Розрахувати розмір нарощеної суми при нарахуванні складних відсотків, якщо:

- початкова сума кредиту – 25 тис. грн.;

- термін кредитування – 3 роки;

- річна ставка відсотків – 25%.

 

13. Розрахувати коефіцієнти:

- фінансової незалежності;

- фінансової стійкості;

- забезпечення власними джерелами коштів, якщо:

сума власного капіталу складає 35825,6 тис. грн.;

підсумок балансу – 67871,2 тис. грн.;

позичковий капітал – 11286,7 тис. грн.;

оборотні активи – 18721,8 тис. грн.;

поточні зобов’язання – 25790,9 тис. грн.

 

14. Визначити розмір нарощеної суми при нарахуванні складних відсотків, якщо:

- початкова сума кредиту – 125000 грн.;

- термін кредитування – 5 років;

- річна ставка – 25%.

 

15. Керівництво підприємства має намір збільшити виручку від реалізації в сумі 50000 тис. грн. на 15%. Загальні змінні витрати складають для вихідного варіанту 35000 тис. грн. Постійні витрати дорівнюють 5000 тис. грн. Розрахувати суму прибутку, що відповідає новому рівню виручки від реалізації традиційним способом і з допомогою операційного важеля.

 

16. Підприємство виробляє продукцію “А” і продукцію “Б”. В плановому періоді може бути відпрацьовано 25 тис. люд.-год. При цьому за одну люд.-год. можна виготовити або 3 одиниці продукції “А” або 5 одиниць продукції “Б”. Визначити який вид продукції вигідніше виробляти підприємству якщо:

- ціна реалізації одиниці продукції “А” – 15 грн.;

- ціна реалізації одиниці продукції “Б” – 9 грн.;

- змінні витрати на одиницю продукції “А” – 11 грн.;

- змінні витрати на одиницю продукції “Б” – 7 грн.

 

17. Виберіть варіант вкладання капіталу при умові, що при вкладанні капіталу в проект А із 200 випадків прибуток 25 тис.грн. був одержаний в 20 випадках, прибуток 30 тис. грн. – в 80 випадках, прибуток – 40 тис. грн. – в 100 випадках. При вкладанні капіталу в проект Б із 240 випадків прибуток 30 тис. грн. був одержаний в 144 випадках, прибуток 35 тис. грн. – в 72 випадках, прибуток 45 тис. грн. – в 24 випадках. Критерієм вибору є найбільша сума середнього прибутку.

 

18. Визначити нарощену суму, якщо позика в розмірі 50000 грн. видана на півроку за простою ставкою відсотків 28% річних.

 

19. Визначити просту ставку відсотків, при якій початковий капітал в розмірі 24000 грн. досягне 30000 грн. через рік.

 

20. Розрахувати поріг рентабельності, запас фінансової міцності та силу впливу операційного важеля, якщо:

- виручка від реалізації складає 44 тис. грн.;

- змінні витрати – 34,1 тис. грн.;

- постійні витрати – 3,0 тис. грн.

 

21. Визначити розмір нарощеної суми для різних варіантів розрахунку відсотків (звичайного і точного) , якщо кредит у розмірі 20 тис. грн. видано 1 червня до 5 грудня під 27% річних. Рік невисокосний.

 

22. Розрахувати коефіцієнти:

- поточної (загальної) ліквідності активів;

- швидкої (проміжної) ліквідності;

- абсолютної ліквідності, якщо:

сума оборотних активів складає 3228 тис. грн.;

короткострокові зобов'язання – 1696 тис. грн.;

грошові кошти 97 тис. грн.;

грошові кошти + короткострокові фінансові вклади + дебіторська заборгованість – 900 тис. грн.

 

23. Підприємцеві запропонували варіанти вкладання грошей у розмірі 5000 гр. од. під 15 % (за умови нарахування складних відсотків):

1) одноразово на п'ять років;

2) поступово рівними частками протягом п'яти років з нара­хуванням відсотків у кінці кожного року (постнумерандо);

3) поступово рівними частками протягом п'яти років з нара­хуванням відсотків на початку кожного року (пренумерандо).

 

24. Розрахувати показники рентабельності:

- активів підприємства;

- рентабельності власного капіталу;

- рентабельності виробництва продукції, якщо:

чистий прибуток складає 3845 тис. грн.;

середня вартість активів підприємства – 71881 тис. грн.;

середній розмір власного капіталу – 34831 тис. грн.;

чистий доход (виручка) від реалізації продукції – 165866 тис. грн.;

собівартість реалізованої продукції – 139270 тис. грн.

 

25. Визначити поріг рентабельності і запас фінансової міцності підприємства, якщо:

- фактична виручка від реалізації складає 40 тис. грн.;

- змінні витрати – 22 тис. грн.;

- постійні витрати 9 тис. грн.

 

26. Розрахувати показники оцінки майнового стану:

- коефіцієнт зносу;

- коефіцієнт придатності;

- індекс постійного активу, якщо:

залишкова вартість основних засобів складає 43102,2 тис. грн.;

первісна вартість основних засобів – 64755,4 тис. грн.;

сума зносу основних засобів – 21653,2 тис. грн.;

необоротні активи – 48775,7 тис. грн.;

власний капітал – 35825,6 тис. грн.

27. Вклади в однаковій сумі 1500 гр. од. здійснюються на депозитний рахунок наприкінці кожно­го року під 15 % річних протягом п'яти років. Скільки грошей бу­де на рахунку наприкінці п'ятого року?

 

28. Розрахувати теперішню вартість ануїтету, що здійснюється на умовах попередніх платежів (пренумерандо), якщо:

- період платежів за ануїтетом складає 5 років;

- інтервал платежів за ануїтетом складає один рік;

- сума кожного окремого платежу (члена ануїтету) складає 1000 гр. од.;

- дисконтна ставка становить 10 % за рік.

 

29. Вклади в однаковій сумі 3000 гр. од. здійснюються на депозитний рахунок на початку кож­ного року під 14 % річних протягом трьох років. Скільки грошей буде на рахунку наприкінці третього року?

 

30. Визначити яку суму підприємець має покласти на депозит сьогодні під 10% річних, щоб протягом п'яти років щорічно знімати з рахунка по 300 гр. од.?

в) тести:

В-1

1. До складу внутрішніх користувачів фінансової інформації про підприємство не належать:

А. Аудиторські фірми.

Б. Фінансові менеджери.

В. Власники підприємства (акціонери).

Г. Персонал підприємства.

2. До складу фінансової звітності підприємств не входить:
А. Баланс.

Б. Звіт про фінансові результати.

В. Звіт про фінансово-майновий стан.

Г. Звіт про власний капітал.

3. До складу якісних характеристик фінансової звітності не відноситься:
А. Дохідливість.

Б. Зіставність.

В. Облікова політика.

Г. Доречність.

4. Елементами балансу є :

А. Доходи та витрати.

Б. Прибутки та збитки.

В. Активи, зобов'язання та власний капітал.

Г. Зміни у власному капіталі.

5. Головна мета фінансового менеджменту полягає в :
А. Оптимізації грошового обороту підприємства.

Б. Одержанні найбільшої вигоди від функціонування підприємства в інтересах його власників.

В. Мінімізації ризиків.

Г. Максимізації прибутку підприємства.

 

6. До групи показників ліквідності належить:
А. Коефіцієнт фінансової незалежності.

Б.Коефіцієнт покриття.

В. Коефіцієнт забезпечення власними джерелами коштів.

Г. Коефіцієнт фінансового левериджу.

7. Головна мета фінансового менеджменту полягає в :
А. Оптимізації грошового обороту підприємства.

Б. Забезпеченні максимізації добробуту власників підприємства.

В. Мінімізації ризиків.

Г. Максимізації прибутку підприємства.

 

8. Бюджети можуть складатися на:

А. Рік.

Б. Два роки.

В. Три роки.

Г.П'ять років

9. Показник валової маржі розраховується як:

А. Різниця між виручкою і порогом рентабельності.

Б. Різниця між виручкою і змінними витратами.

В. Різниця між виручкою і постійними витратами.

Г. Відношення виручки і змінних витрат.

10. Чисті оборотні активи – це

А. Сума оборотних активів, які фінансуються за рахунок власного капіталу та довгострокового залученого капіталу підприємства.

Б. Сума оборотних активів, яка використовується у процесі виробництва.

В. Оптимальна сума виробничих запасів, необхідна для забезпечення безперервності процесу виробництва.

Г. Різниця між загальною сумою всіх активів підприємства за балансовою вартістю та загальною сумою залученого капіталу підприємства.

В-2

1. Власні оборотні активи – це:

АСума оборотних активів, яка сформована за рахунок власних коштів підприємства.

Б. Сума оборотних активів, яка постійно перебуває у господарському обігу підприємства.

В. Сума оборотних активів, джерелом формування якої є довгостроковий залучений капітал.

Г. Сума оборотних активів, яка обслуговує виробничий процес.

 

2. В теорії фінансового менеджменту для оптимізації величини залишків грошових потоків на підприємстві застосовується модель:

А. Гордона.

Б. Баумоля.

В. Модільяні.

Г. Альтмана.

3. Елементами звіту про фінансові результати є:

А. Активи, зобов'язання та власний капітал.

Б. Доходи та витрати.

В. Зміни у власному капіталі.

Г. Прибутки та збитки.

4. Власний капітал підприємства – це:

А. Сума активів підприємства.

Б. Сума активів підприємства і статутного капіталу.

В. Різниця між вартістю майна підприємства і борговими зобов’язаннями.

Г. Сума активів підприємства та його зобов'язань.

5. Звіт про рух грошових коштів – це звіт:

А. Про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

Б. Який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом

звітного періоду.

В. Про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його

активи, зобов'язання і власний капітал.

Г. Який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства в звітному періоді.

6. Звіт про фінансові результати – це звіт:

А. Про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

Б. Який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

В. Про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Г. Який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства в звітному періоді.

7. Звіт про власний капітал – це звіт:

А. Про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

Б.Який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

В. Про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Г. Який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства в звітному періоді.

 

8. Балансовий звіт – це звіт:

А. Про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

Б. Який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом

звітного періоду.

В. Про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його

активи, зобов'язання і власний капітал.

Г. Який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті

діяльності підприємства в звітному періоді.

 

9. Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів визначається:

А. Діленням власних коштів на позикові кошти.

Б. Діленням позикових довгострокових коштів на власні кошти.

В. Діленням власних обігових коштів на залучені кошти.

Г. Діленням позичкових коштів на власні кошти.

 

10. Коефіцієнт фінансового левериджу належить до групи показників:

А. Прибутковості.

Б. Ділової активності.

В. Фінансової стійкості.

Г. Ліквідності.

 

В-3

1. Значення Z-моделі дорівнює 2. Це свідчить, що ймовірність банкрутства:

А. Дуже висока.

Б. Середня.

В. Невелика.

Г. Фінансовий стан підприємства стабільний.

2. Дисконтування – це:

А. Визначення майбутньої вартості грошей.

Б. Визначення майбутньої вартості грошей, вкладених одночасно на певний

термін під певний процент.

В. Визначення поточної вартості грошей, отриманих у майбутньому через рівні проміжки часу в кінці кожного періоду.

Г. Визначення поточної (теперішньої) вартості грошей.

3. 3а складом примітки поділяються на такі компоненти:

А. Викладення облікової політики та інші розкриття, необхідні для досягнення правдивого подання.

Б. Облікова політика підприємства, інформація, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов’язковою за відповідними положеннями, інформація, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

В. Викладення облікової політики та примітки до окремих статей фінансових звітів.

Г. Інша інформація загального характеру про підприємство.

 

4. 3а формами власний капітал поділяється на:

А. Інвестований капітал, нерозподілений прибуток .

Б. Статутний капітал, додатковий капітал .

В. Основний капітал, оборотний капітал .

Г. Акціонерний капітал, пайовий капітал.

 

5. До показників оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів відносяться:

А. Коефіцієнт інвестування, коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів, коефіцієнт фінансової незалежності, період окупності, індекс рентабельності.

Б. Чистий приведений дохід, індекс доходності, індекс рентабельності, період окупності, внутрішня ставка доходності.

В. Коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт інвестування, коефіцієнт

маневрування власними коштами, чистий приведений дохід, індекс

рентабельності.

Г. Внутрішня ставка доходності, період окупності, коефіцієнт фінансової

незалежності, коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт інвестування.

 

6. Диверсифікація діяльності як метод управління ризиками може бути:

А. Горизонтальна і вертикальна.

Б. Горизонтальна і концентрична.

В. Виробнича і фінансова.

Г. Вертикальна і конгломератна.

7. Ліквідаційна вартість майна – це:

А. Вартість усіх активів підприємства на момент складання ліквідаційного балансу.

Б. Вартість майна підприємства-банкрута після задоволення претензій кредиторів.

В. Вірогідна ціна, за яку майно підприємства-банкрута може бути продане на ринку.

Г. Балансова вартість майна підприємства, на яке звертається стягнення.

 

8. До складу зовнішніх користувачів фінансової інформації про підприємство належать:

А. Аудиторські фірми.

Б. Фінансові менеджери.

В. Власники підприємства (акціонери).

Г. Персонал підприємства.


9. Об’єктом управління у фінансовому менеджменті є:

А. Грошовий обіг.

Б. Інформація про стан підприємства.

В. Фінансовий менеджер.

Г. Грошовий обіг, рух фінансових ресурсів, фінансові відношення між господарюючими суб’єктами.

 

10. Завданням фінансового аналізу є:

А. Дослідження результатів господарської діяльності підприємства.

Б. Аналіз бухгалтерської звітності.

В. Оцінка фінансового стану, з'ясування можливості підвищення ефективності роботи підприємства.

Г. Планування фінансової діяльності підприємства.

 

В-4

1. Основними авторами теорії нарахування дивідендів за залишковим принципом є:

А. Модільяні та Міллер.

Б. Сміт та Міллер.

В. Кейнс та Модільяні.

Г. Рікардо та Міллер.

 

2. Теорія фінансового менеджменту розглядає такі підходи до формування оборотних активів:

А. Консервативний, активний, реальний.

Б. Консервативний, помірний, агресивний.

В. Консервативний, поміркований, активний.

Г. Консервативний, помірний, активний.

 

3. Венчурний капітал – це:

А. Прямі інвестиції.

Б. Портфельні інвестиції.

В. Ризикові інвестиції.

Г. Реальні інвестиції.

 

4. Диверсифікація – це:

А. Розподіл ризиків шляхом розширення об’єктів капіталовкладень.

Б. Здійснення зустрічних операцій з купівлі-продажу активів.

В. Збір, обробка, класифікація, аналіз і оформлення різних видів фінансової інформації.

Г. Відмова від частини власних коштів за рахунок зниження ступеня ризику.

 

5. Коефіцієнт дисконтування визначається за формулою:

А. 1+ni.

Б. (1+i )n.

В. 1 + .

Г. .

 

6. До способів визначення і нарахування відсотків відносяться:

А. Простий, складний.

Б. Попередній, ретроспективний.

В. Декурсивний, антисипативний.

Г. Попередній, антисипативний.

 

7. Сила впливу операційного важеля визначається як:

А. Відношення умовно-постійних затрат до різниці між одиницею і часткою змінних затрат у виручці.

Б. Різниця між плановою (фактичною) виручкою і порогом рентабельності.

В. Різниця між виручкою і змінними затратами.

Г. Відношення валової маржі до прибутку.

 

8. Антикризове управління підприємством – це:

А. Те саме, що й фінансова санація підприємства.

Б. Те саме, що й фінансовий контролінг.

В. Призначення керуючого санацією в процесі провадження справи про банкрутство.

Г. Система управління фінансами, спрямована на виведення підприємства з кризи, в тому числі шляхом проведення санації чи реструктуризації суб’єкта господарювання.

 

9. Ефект фінансового левериджу визначається за формулою:

А. ЕФЛ = (1 – Спп) х (ПК – КВРа) х .

Б. ЕФЛ = (1 – Спп) х (КВРа – ПК) х .

В. ЕФЛ = (1 – Спп) х (КВРа – ПК) х .

Г. ЕФЛ = (Спп – 1) х (КВРа – ПК) х .

 

10. За характером фінансових джерел формування розрізняють активи:

А. Валові, чисті.

Б. Валові, чисті, позикові.

В. Валові, чисті, власні.

Г. Валові, чисті, залучені.


В-5

1. На забезпечення повного задоволення потреби у всіх видах оборотних активів спрямований підхід:

А. Консервативний.

Б. Помірний.

В. Агресивний.

Г. Активний.

 

2. Для кількісної оцінки рівня ризику застосовують метод:

А. Експертних оцінок.

Б. Аналітичний.

В. Проведення аналогій.

Г. Порівняльний.

 

3. Узгодженість робіт всіх ланок системи управління, апарату управління і спеціалістів забезпечує функція:

А. Регулювання.

Б. Організації.

В. Координування.

Г. Контролю.

 

4. Фінансова система не є:

А. Складною.

Б. Відкритою.

В. Динамічною.

Г. Простою.

 

5. Динаміка окремих фінансових показників у часі вивчається в процесі:

А. Порівняльного фінансового аналізу.

Б. Горизонтального фінансового аналізу.

В. Вертикального фінансового аналізу.

Г. Інтегрального фінансового аналізу.

 

6. Інвестиції – це:

А. Переміщення капіталу з одних активів в інші ефективніші активи.

Б. Вкладення капіталу у всіх його формах з метою отримання доходу в майбутньому або поточному періоді.

В. Вартість грошових коштів, спрямованих на формування активів підприємства.

Г. Вкладення капіталу в статутні фонди інших підприємств.

 

7. Основними авторами теорії нарахування дивідендів за залишковим принципом є:

А. Модільяні та Міллер.

Б. Сміт та Міллер.

В. Кейнс та Модільяні.

Г. Рікардо та Міллер.

 

8. Засновником теорії “синиці в руках” є:

А. Міллер.

Б. Модільяні.

В. Гордон.

Г. Сміт.

 

9. Теорія фінансового менеджменту розглядає такі підходи до формування оборотних активів:

А. Консервативний, активний, реальний.

Б. Консервативний, помірний, агресивний.

В. Консервативний, поміркований, активний.

Г. Консервативний, помірний, активний.

 

10. В мінімізації всіх форм страхових резервів по окремих видах активів полягає підхід:

А. Помірний.

Б. Агресивний.

В. Активний.

Г. Консервативний.

 

В-6

1. На забезпечення повного задоволення потреби у всіх видах оборотних активів спрямований:

А. Консервативний підхід.

Б. Помірний підхід.

В. Агресивний підхід.

Г. Активний підхід.

 

2. Ефективність використання оборотних активів знижується, а ризик на підприємстві зводиться до мінімуму при обранні:

А. Агресивного підходу.

Б. Помірного підходу.

В. Консервативного підходу.

Г Активного підходу.

 

3. За характером фінансових джерел формування розрізняють активи:

А. Валові, чисті.

Б. Валові, чисті, позикові.

В. Валові, чисті, власні.

Г. Валові, чисті, залучені.

 

4. Можливість виконання зобов’язань перед кредиторами та інвесторами, що мають довгострокові вкладення в підприємство, характеризують:

А. Коефіцієнти ліквідності.

Б. Коефіцієнти платоспроможності.

В. Показники ділової активності.

Г. Показники рентабельності.

 

5. Власний капітал не виконує функції:

А. Поточного фінансування.

Б. Компенсації понесених збитків.

В. Фінансування ризику.

Г. Розподілу доходів і активів.

 

6. Взаємозв’язок складових прибутку вивчається в процесі аналізу:

А. Фінансового.

Б. Економічного.

В. Управлінського.

Г. Операційного.

 

7. В рамках операційного циклу підприємства виділяють цикли:

А. Виробничий та фінансовий.

Б. Трудовий та фінансовий.

В. Виробничий та трудовий.

Г. Грошовий та виробничий.

 

8. До показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту із зовнішніх джерел не відносяться:

А. Показники, що характеризують загальноекономічний розвиток країни.

Б. Нормативно-планові показники.

В. Показники, що характеризують кон’юнктуру фінансового ринку.

Г. Показники, що характеризують діяльність контрагентів і конкурентів.

 

9. До системи поточного фінансового планування не відноситься:

А. План доходів і витрат по операційній діяльності.

Б. План доходів і витрат по інвестиційній діяльності.

В. Балансовий план.

Г. Бізнес-план.

 

10. Простий відсоток – це:

А. Сума доходу від надання капіталу в борг чи плата за користування позиковим капіталом.

Б. Сума доходу, що нараховується до основної суми капіталу в кожному інтервалі, по якій подальші розрахунки платежів не здійснюються.

В. Сума доходу, що нараховується в кожному інтервалі, яка не виплачується, а приєднується до основної суми капіталу і в послідуючому платіжному періоді сама приносить доход.

Г. Показник, у відповідності з яким у встановлені строки виплачується сума процентів в розрахунку на одиницю капіталу.


В-7

1. Сила впливу операційного важеля визначається як:

А. Відношення умовно-постійних витрат до різниці між одиницею і часткою змінних витрат у виручці.

Б. Різниця між плановою (фактичною) виручкою і порогом рентабельності.

В. Різниця між виручкою і змінними витратами.

Г. Відношення валової маржі до прибутку.

 

2. Складний відсоток – це:

А. Сума доходу від надання капіталу в борг чи плата за користування позиковим капіталом.

Б. Сума доходу, що нараховується до основної суми капіталу в кожному інтервалі, по якій подальші розрахунки платежів не здійснюються.

В. Сума доходу, що нараховується в кожному інтервалі, яка не виплачується, а приєднується до основної суми капіталу і в послідуючому платіжному періоді сама приносить доход.

Г. Показник, у відповідності з яким у встановлені строки виплачується сума відсотків в розрахунку на одиницю капіталу.

 

3. Загальне правило фінансового менеджменту формулюється так:

А. Завжди потрібно прагнути до фінансової стійкості системи в цілому, а не тих чи інших її елементів, підсистем.

Б. Забезпечити формування достатнього об’єму фінансових ресурсів у відповідності із задачами розвитку підприємства в майбутньому періоді.

В. Забезпечити найбільш ефективне використання сформованого об’єму фінансових ресурсів в розрізі основних напрямків діяльності підприємства.

Г. Забезпечити максимізацію прибутку підприємства при передбачуваному рівні фінансового ризику.

 

4. За організацією проведення фінансовий аналіз поділяється на:

А. Повний, тематичний.

Б. Внутрішній, зовнішній.

В. Попередній, поточний.

Г. Горизонтальний, вертикальний.

 

5. Капітал – це:

А. Гроші пущені в оборот і прибутки від цього обороту.

Б. Грошові засоби в касі підприємства.

В. Прибутки від господарської діяльності підприємства.

Г. Гроші, надані в кредит на умовах поворотності і платності.

 

6. Запас фінансової міцності – це:

А. Різниця між виручкою і змінними витратами.

Б. Відношення валової маржі до прибутку.

В. Різниця між фактичною (плановою) виручкою від реалізації і порогом рентабельності.

Г. Різниця між виручкою і постійними витратами.

 

7. До методів аналізу звітності не відноситься:

А. Трендовий аналіз.

Б. Горизонтальний аналіз.

В. Вертикальний аналіз.

Г. Балансовий метод.

 

8. Для мінімізації затрат, пов’язаних із запасами, в теорії фінансового менеджменту розроблена модель:

А. Баумоля.

Б. Економного об’єму замовлення.

В. Міллера-Орра.

Г. Модіяльні-Міллера.

 

9. Ліквідаційна процедура не може перевищувати строк:

А. 6 місяців.

Б. 12 місяців.

В. 8 місяців.

Г. 10 місяців.

 

10. За джерелами залучення капітал є:

А. Власний, позиковий.

Б. Національний, іноземний.

В. Основний, оборотний.

Г. Легальний, тіньовий.

 

В-8

1. Коефіцієнти ліквідності можна розрахувати за даними:

А. Звіту про фінансові результати.

Б. Звіту про рух грошових коштів.

В. Звіту про власний капітал.

Г. Балансу.

 

2. Диференціал фінансового важеля визначається як:

А. Сума процентної ставки (з врахуванням податку) і рентабельності всього капіталу.

Б. Різниця між рентабельністю всього капіталу і процентною ставкою (з врахуванням податку).

В. Різниця між процентною ставкою (з врахуванням податку) і рентабельністю всього капіталу.

Г. Добуток процентної ставки (з врахуванням податку) і рентабельності всього капіталу.

 


3. Ефект фінансового важеля характеризується:

А. Сумою рентабельності власного капіталу і загальної рентабельності капіталу підприємства.

Б. Добутком рентабельності власного капіталу і загальної рентабельності капіталу підприємства.

В. Різницею між загальною рентабельністю капіталу підприємства і рентабельністю власного капіталу.

Г. Різницею між рентабельністю власного капіталу і загальною рентабельністю капіталу підприємства.

 

4. Коефіцієнт оборотності активів визначається:

А. Діленням виручки на активи.

Б. Множенням виручки на активи.

В. Діленням виручки на чистий прибуток.

Г. Діленням чистого прибутку на виручку.

 

5. Суб’єкт управління в фінансовому менеджменті – це:

А. Підприємство.

Б. Грошовий потік.

В. Фінансові відносини.

Г. Спеціальна група людей.

 

6. Єдність відносин об’єкта управління, суб’єкта управління, апарату управління і окремого працівника забезпечує функція:

А. Регулювання.

Б. Організації.

В. Координації.

Г. Контролю.

 

7. Фінансова система не може бути:

А. Складною.

Б. Відкритою.

В. Динамічною.

Г. Простою.

 

8. Динаміка окремих фінансових показників у часі вивчається в процесі:

А. Порівняльного фінансового аналізу.

Б. Горизонтального фінансового аналізу.

В. Вертикального фінансового аналізу.

Г. Інтегрального фінансового аналізу.

 

9. Можливість виконання зобов’язань перед кредиторами та інвесторами, що мають довгострокові вкладення в підприємство, характеризують:

А. Коефіцієнти ліквідності.

Б. Коефіцієнти платоспроможності.

В. Показники ділової активності.

Г. Показники рентабельності.

 

10. Власний капітал не виконує функції:

А. Поточного фінансування.

Б. Компенсації понесених збитків.

В. Фінансування ризику.

Г. Розподілу доходів і активів.

 

В-9

1. Взаємозв’язок складових прибутку вивчається в процесі:

А. Фінансового аналізу.

Б. Економічного аналізу.

В. Управлінського аналізу.

Г. Операційного аналізу.

 

2. В рамках операційного циклу підприємства виділяють цикли:

А. Виробничий та фінансовий.

Б. Трудовий та фінансовий.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.95.208 (0.027 с.)