ТОП 10:

Методичні рекомендації по вирішенню задачіФормула для розрахунку чисельності виробничого персоналу за методом трудомісткісті виглядає так:

Чпер = Пвп / Пкф

де Пкф – корисний фонд одного працівника;

Пвп – час, необхідний для виконання виробничої програми:

Пвп =

де n – кількість номенклатурних позицій виробів у виробничій програмі;

Ni – кількість виробів і-ї номенклатурної позиції;

Ті – трудомісткість процесу виготовлення виробу і-ї номенклатурної позиції;

Чзнв – час, необхідний для зміни величини незавершеного виробництва у відповідності з виробничим циклом виробів і-ї позиції номенклатури;

Кв – коефіцієнт виконання норм часу (плановий відсоток виконання норм поділити на 100).

Задача 3

Розрахуйте чисельність адміністративно-управлінського персоналу за даними таблиці 4, використовуючи метод Розенкранца. У таблиці В1- це варіант 1, В2 – варіант 2 і т.д.

Таблиця 4

Організаційно-управлінські види робіт Кількість дій по виконанню виду робіт Час, необхідний для виконання дії, год.
  В1 В2 В3 В4 В5 В1 В2 В3 В4 В5
Розрахунок готівки 0,5 0,2 0,3 0,4 0,7
Облік прибутків-витрат підприємства 0,7 0,3 0,4 0,3 0,6
Обробка документації 2,5 1,8 2,0 2,2
Розрахунок фінансового балансу

 

Фонд часу одного співробітника (відповідно до контракту) – 1920 годин;

Коефіцієнт, що враховує витрати часу на додаткові роботи, - 1,3;

Коефіцієнт, що враховує витрати часу на відпочинок співробітників, -1,12;

Коефіцієнт перерахунку явочної чисельності в облікову - 1,1.

 

Методичні рекомендації по вирішенню задачі

Формула для розрахунку чисельності адміністративно-управлінського персоналу за методом Розенкранца наведена нижче:

Чп =

де n – кількість видів організаційно-управлінських робіт, визначаючих завантаження підрозділу або груп співробітників;

mi – середня кількість визначених дій (розрахунки, обробка замовлень, переговори і т.п.) в рамках і-го виду робіт за встановлений період;

ti – час, необхідний для виконання однієї дії в рамках і-го виду організаційно-управлінських робіт;

Т – робочий час одного співробітника згідно трудового договору (контракту) за відповідний проміжок календарного часу, прийнятий у розрахунках

Кнрч – коефіцієнт необхідного розподілу часу (визначається як добуток всіх коефіцієнтів)

Задача 4

 

У результаті модернізації діючого обладнання трудомісткість одиниці продукції зменшилась з Т1 нормо-годин до Т2. Планом передбачено виготовити N одиниць продукції, середнє виконання норм робітниками очікується на рівні 120%, середньорічний фонд робочого часу одного робітника – 1860 год., коефіцієнт переведення явочної чисельності робітників у облікову – 1,15. Визначити можливе вивільнення робітників за рахунок модернізації обладнання.

Дані по варіантам наведені у таблиці 5.

 

№ варіанту Т1 Т2 N
1,2 1,0
0,95 0,7
0,8 0,69
1,1 0,85
1,05 0,75

 

Див. методичні вказівки до задачі 2. При розрахунку чисельності працівників необхідно врахувати, що коефіцієнт переведення явочної чисельності робітників у облікову збільшує час, необхідний для виконання виробничої програми.


Задача 5

На основі статистичної звітності (див.таблицю 5) проаналізуйте стан та плинність кадрів підприємства. По кожній категорії працівників розрахуйте наступні показники: необхідна плинність; надлишкова плинність (коефіцієнт плинності); коефіцієнт закріплення. Зробіть висновок про становище та рух кадрів на підприємстві.

 

Таблиця 5

Категорія Всього працює У продовж року:
Прийнято на роботу Усього вибуло З них:
Переведено в інші організації У зв’язку з переходом на навчання , призовом до армії, виходом на пенсію Звільнено:
За власним бажанням За нестачі, розкрадання За прогули та порушення труд. дисципліни
Обліковий склад Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5     -     -   -       -
Керівники Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5     -     -   -   -   - -   - - -
Спеціалісти Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5     -     - -   - - -   -   - - - -   - - - -
Допоміжні працівники Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5     -     - - -   - - -   -   - -   - - -
Основний персонал Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5     -     - - -   - - -   - -   - -   - -

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.102.38 (0.004 с.)