ТОП 10:

Кафедра менеджменту, управління проектами і логістики 

Методичні вказівки

щодо виконання курсової роботи з дисципліни

"Управління персоналом"

для студентів напряму „Менеджмент”

 

Дніпропетровськ, 2010


Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни „Управління персоналом” для студентів напряму „Менеджмент”. /Укладач: Шапа Н.М. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. - 15 с.

 

Методичні вказівки є керуючим та довідковим матеріалом щодо виконання курсової роботи з дисципліни „Управління персоналом” і являють собою збірник задач, допоміжного матеріалу щодо їх вирішення, а також теоретичних питань, орієнтованих на формування сучасних знань і навичок в області управління персоналом.

 

Методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм навчання напряму „Менеджмент” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.

Укладач: Н.М.Шапа, старший викладач кафедри менеджменту, управління проектами і логістики ПДАБА.
Відповідальний за випуск: В.Т. Вечеров, д.т.н., проф, завідувач кафедри менеджменту, управління проектами і логістики ПДАБА.  
Рецензент: А.П.Міщенко, к.т.н., доцент кафедри менеджменту, управління проектами і логістики ПДАБА.  

Затверджено на засіданні

кафедри менеджменту, управління

проектами і логістики.

Протокол № 2 від 4 жовтня 2010 р.

Завідувач кафедри Вечеров В.Т.

 

Затверджено на засіданні

Методичної ради ПДАБА.

Протокол №3(70) від 25.01.2011р.


Зміст

 

стор

 

1. Загальні положення ..................................................................................................4

2. Склад, зміст і обсяг курсової роботи.......................................................................4

3. Оформлення курсової роботи..................................................................................4

4. Термін виконання курсової роботи.........................................................................4

5. Вибір варіанту курсової роботи .......................................................................5

6. Тематика теоретичної частини курсової роботи ...................................................5

7. Задачи ........................................................................................................................6

8. Рекомендована література .....................................................................................13

Дадаток А ....................................................................................................................15


Загальні положення

Мета курсової роботи – набуття та поглиблення студентом знань з дисципліни “Управління персоналом” на основі самостійної роботи за обраною темою та вирішення задач. Виконання поставлених завдань розвиває здатність до аналізу сучасних наукових думок в галузі управління персоналом та дає можливість набути навички вирішення питань з кадрової роботи.

Склад, зміст і обсяг курсової роботи

Курсова робота складається з двох частин: теоретичної та практичної.

Теоретична частина - це реферативне розкриття одного питання із списку, який наведений у пункті 5. Вибір теми здійснюється відповідно до номеру студента в академічному журналі або призначається викладачем. Пошуку і змістовному аналізу літератури з обраної теми може допомогти наведений список літератури (пункт 7). Проте слід зауважити, що наведений список літератури не є вичерпним, досить змістовний матеріал може міститися і в інших джерелах, у тому числі в періодичних виданнях. Аналіз літератури дасть змогу скласти план теоретичної частини роботи. Такий план повинен відображати зміст теми, логіку її висвітлення і складатися з вступу, 2–4 основних розділів, висновків та списку використаної літератури.

Письмовий виклад теоретичної частини курсової роботи повинен носити самостійний характер, не бути механічним переписуванням літератури. Цитати з літератури повинні бути належним чином оформлені. Обов’язкові посилання на літературу.

Практична частина роботи складається з вирішення задач (пункт 6.2). Визначення варіанту практичної частини контрольної роботи наведено у таблиці 1.

Загальний обсяг роботи 35–40 сторінок.

 

Оформлення курсової роботи

Курсова робота повинна бути виконана літературно, технічно грамотно; написана (надрукована) на папері формату А4 з використанням однієї сторони листа з дотриманнем стандартних полів:

Верхнє –2см, нижнє-2см, лiвє-3см, правє-2см.

Матеріал належить викласти чітко, логічно, стиснуто, без орфографічних і синтаксичних помилок.

Титульна сторінка оформляється згідно з вимогами академії та підписується студентом (див. Додаток А).

 

Термін виконання курсової роботи

Курсова робота повинна бути подана на кафедру для перевірки не пізніше ніж за 14 днів до початку сесії. Викладач після прочитання аналізує повноту та правильності розкриття змісту обраної теми, рішення задач, оформлення роботи. По результатам цього аналізу можуть бути зроблені конкретні зауваження та рекомендації, які потрібно врахувати та доопрацювати роботу і подати на повторну перевірку. Захист курсової роботи відбувається на кафедрі не пізніше, ніж до початку екзаменаційної сесії.

Студенти, які не здали та не захистили курсову роботу, не допускаються до іспиту з дисципліни.

Вибір варіанту курсової роботи

таблиця 1

№ п/п у академічному журналі Тема теоретичної частини Практична частина Варіант задачи
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8

Тематика теоретичної частини курсової роботи

1. Концепції управління персоналом у сучасних умовах.

2. Особливості кадрової політики на Україні.

3. Стилі керівництва та їх вплив на кадрову політику.

4. Формування резерву кадрів у функціональних підрозділах організації.

5. Проблеми планування та прогнозування чисельності кадрів на підприємстві..

6. Методи розрахунок чисельності виробничого персоналу.

7. Розрахунок чисельності адміністративно - управлінського персоналу. Складання професіограми.

8. Плинність кадрів та шляхи її скорочення.

9. Бальні методи оцінки персоналу, їх переваги та недоліки.

10. Процес проведення атестації персоналу структурного підрозділу.

11. Оцінка індивідуального трудового вкладу працівника.

12. Критеріальні показники ефективності роботи персоналу підрозділу.

13. Шляхи розробки мотиваційної програми для робітників підрозділу підприємства.

14. Застосування змістовних та процесуальних теорій мотивації для стимулювання праці робітників відділу підприємства.

15. Складові елементи роботи з персоналом керівника підрозділу підприємства.

16. Управління дисципліною робітників у підрозділах підприємства.

17. Методи навчання працівника на робочому місці.

18. Розвиток працівника шляхом планування кар'єри.

19. Служби персоналу та їх сучасні функції.

20. Розподіл праці у структурних підрозділах кадрової служби.

 

Задачи

Задача 1

Середньооблікова чисельність працівників будівельної організації складає 4300 осіб.

В апарат управління організації входить служба персоналу, що складається з окремих функціональних підсистем. Службу очолює директор з персоналу, у якого є помічник.

Фактична чисельність окремих підсистем служби персоналу становить:

Назва напрямку роботи (відділу) Чисельність робітників, чол.
Варіант Варіант Варіант Варіант Варіант
1.Найм, відбір та облік персоналу
2.Розвиток персоналу -
3.Планування і маркетинг персоналу -
4.Мотивація та заробітна праця
5.Соціально-трудові відносини
6.Соціальна інфраструктура -
7.Юридичні послуги -
8.Умови праці

 

1. Визначити загальну чисельність служби персоналу будівельної організації.

2. Розрахувати питому вагу працівників служби персоналу у загальній чисельності працівників організації.

3. Розрахувати, скільки працівників організації припадає на одного співробітника з управління персоналом (тобто "норму обслуговування").

4. Яким напрямкам кадрової роботи на підприємстві приділяється не значна увага? Чому?

5. Намалюйте блок- схему можливої структури служби управління персоналом будівельної організації.

Задача 2

Розрахуйте чисельність виробничого персоналу за даними таблиці 3, використовуючи метод трудомісткості

Таблиця 3

Показники Варіант Варіант Варіант Варіант Варіант
1.Трудомісткість виробу, годин виріб 1 виріб 2 виріб 3     0,9 0,6 0,8     0,1 0,9 0,4     0,5 0,3 -     0,8 0,3 0,4     0,3 0,5 0,35
2. Виробнича програма, кількість виріб 1 виріб 2 виріб 3             -        
3. Час для зміни залишку незавершеного виробництва, години виріб 1 виріб 2 виріб 3       -    
4. Планований відсоток виконання норм, %         -  
5. Корисний фонд часу одного робітника, години          

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.97.53 (0.009 с.)