ТОП 10:

На дипломну роботу спеціаліста 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Криворізький економічний інститут

 

 

Кафедра інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами

 

ВІДГУК

на дипломну роботу спеціаліста

 

Студента (ки)_____________________________________________________________________

Тема дипломної роботи спеціаліста _________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обсяг роботи: _________стор., ______табл., ________рис., ______літ. джерел

Ступінь розкриття теорії дослідження _________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка самостійності та творчості при розкритті теми____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка наукової новизни, пропозицій та їх практичне значення____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Недоліки роботи ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальні висновки __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Науковий керівник_____________________ ____________________

(підпис) (дата)
     
(посада)   (ініціали, прізвище)

ОЦІННИЙ ЛИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Зміст критеріїв Бали
  Критерії оцінювання роботи науковим керівником  
Виконання графіку та повноти виконання індивідуального завдання дипломної роботи (0-5 балів)  
Ступінь розкриття теми, відповідність змісту роботи її меті та дотримання логіки дослідження (0-10 балів)  
Кількість, відповідність проблемі та новизна інформаційних джерел, наявність аналізу точок зору та підходів науковців (0-10 балів)  
Оцінка глибини аналізу, обґрунтованості й практичної цінності пропозиції (0-10 балів)  
Наявність наукової публікації або розробка комп'ютерних програм, або наявність довідки про впровадження (0-5 балів)  
Логічність, послідовність, аргументованість, літературна грамотність викладення матеріалу (0-5 балів)  
Грамотність, правильність оформлення роботи (0-5 балів)    
  Разом  

 

 

Науковий керівник_____________________ ____________________

(підпис) (дата)

 

 

Дипломну роботу захищено _____._____.201__р. на ___________ балів

 

Загальна оцінка __________ балів «________________________»

 

 

Державна комісія:

Голова комісії _________________________________ _________________________

(підпис)

Члени комісії:

1. ________________________________ ________________________

(підпис)

 

2. ________________________________ ________________________

(підпис)


Додаток 4

Приклад оформлення зовнішньої рецензії

РЕЦЕНЗІЯ

на магістерську дипломну роботу студента Криворізького економічного інституту

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

на тему ______________________________________________________________________

(повна назва теми)

_____________________________________________________________________________

 

1. Актуальність і практичне значення МДР

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Позитивні сторони у роботі, які бажає підкреслити рецензент

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Недоліки або дискусійні питання у роботі

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Оцінка якості запропонованих студентом заходів і пропозицій, їх практична цінність

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

5. Загальний висновок рецензента (рекомендувати чи не рекомендувати) магістерську дипломну роботу

студента ___________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Посада і місце роботи

рецензента _______________________________________________________________________

 

 

________________________ _____________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

М.П.

Продовження додатку 4

Приклад оформлення зовнішньої рецензії

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу спеціаліста студента Криворізького економічного інституту

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

на тему ______________________________________________________________________

(повна назва теми)

_____________________________________________________________________________

 

1. Актуальність і практичне значення ДР

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Позитивні сторони у роботі, які бажає підкреслити рецензент

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Недоліки або дискусійні питання у роботі

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Оцінка якості запропонованих студентом заходів і пропозицій, їх практична цінність

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Загальний висновок рецензента (рекомендувати чи не рекомендувати) дипломну роботу спеціаліста

студента ___________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Посада і місце роботи

рецензента

_____________________________________________________________________________

 

________________________ _____________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

М.П.

 


Додаток 5

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи

для студентів 3-го курсу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Криворізький економічний інститут

 

 

Кафедра інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами

 

Курсова робота

З дисципліни: «Менеджмент»

на тему:

«_________________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________»

 

Студента(ки) 3-го курсу

факультету менеджменту та економічної кібернетики

напрям підготовки «Менеджмент»

групи

денної (заочної) форми навчання

________________________________

 

Науковий керівник:

________________________________

________________________________

 

 

Кривий Ріг

201____

Продовження додатку 5

Зразок оформлення титульного аркуша комплексної курсової роботи

для студентів 4-го курсу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Криворізький економічний інститут

 

 

Кафедра інноваційного менеджменту

та управління бізнес-процесами

 

 

Комплексна курсова робота

на тему:

«_________________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________»

 

 

Студента 4-го курсу

факультету менеджменту

та економічної кібернетики

напрям підготовки «Менеджмент»

денної (заочної) форми навчання

________________________________

 

Науковий керівник:

________________________________

________________________________

 

 

Кривий Ріг

201___

Продовження додатку 5Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.215.196 (0.012 с.)