Результати вибору та обґрунтування форм і систем оплати праці 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Результати вибору та обґрунтування форм і систем оплати праціПосадові особи та категорії працівників Форми зарплати Системи зарплати Обґрунтування вибору форм та систем зарплати
       
       

 

4. Виходячи з індивідуального завдання, вибраних форм та систем заробітної плати, студент здійснює окремий розрахунок для працівників з почасовою, відрядною, комбінованою і комісійною формами оплати.

4.1. При розрахунку ЗП працівників з почасовою формою оплати праці слід врахувати, що:

- категорії працівників (не керівні посади) працюють за тарифними ставками (згідно Єдиної тарифної сітки (ЄТС). Погодинна форма оплати праці ставить узалежнює величину заробітної плати від кількості відпрацьованого часу. Погодинний заробіток розраховується за формулою (4.1):

Зп = Тст * Тг, (4.1)

де Зпп – заробітна плата погодинна (тарифна ставка), грн.;

Тст – погодинна тарифна ставка, грн./год. (п.1 табл. 4.1);

Тг – кількість відпрацьованих годин, год. (п.4. табл. 4.1).

 

- представникам керівних посад встановлюється посадовий оклад з урахуванням величин ЗП підлеглих (тарифних ставок) та логічного/розумного співвідношення між цими величинами;

- система ЗП повинна ,зокрема, узгоджуватись з відповідними даними у колонці «Премії»;

- розрахунок тарифної ставки є базовим та однаковим для усіх працівників, тому подальша диференціація розмірів ЗП можлива за рахунок величин надбавок (доплат) та премій;

- величина місячної зарплати конкретного працівника розраховуватиметься як сума посадового окладу АБО(!) тарифної ставки та можливих величин надбавок (доплат) та премій.

Результати розрахунку студент вносить в таблицю 4.3.

Таблиця 4.3

Результати розрахунку зарплати працівників з почасовою формою оплати праці

Посадові особи та категорії працівників Система зарплати Поса-довий оклад, грн. Тарифна ставка, грн. Надбавки (доплати) Премії Величина місячної зарплати, грн.
Харак-тер Величина, грн. Харак-тер Величина, грн.
                 
                 

 

4.2. При розрахунку ЗП працівників з відрядною формою оплати праці слід врахувати, що:

- при відрядній формі величина заробітної плати визначається кількістю виготовленої продукції. Основою розрахунків виступає розцінка, тобто величина заробітної плати за одиницю виготовленої продукції.

- Відрядний заробіток формується за формулою (4.2):

Звп = Р*Фв, (4.2)

де Звп – заробітна плата відрядна проста, грн.;

Фв – фактичний виробіток, од.вим.;

Р – розцінка (величина заробітної плати за одиницю виготовленої продукції), грн./од.вим., у свою чергу, розраховується за формулою (4.3):

Р = Тст * Нч,(4.3)

де Тст – погодинна тарифна ставка, грн./год.;

Нч – норма часу на виготовлення одиниці виробу, год./од.вим.

 

- розрахунок слід коректно співвідносити щодо необхідних вхідних даних для виробу А та Б, а потім використовувати сумарний результат (пп.1,2,3 табл. 4.1).

- система ЗП повинна узгоджуватись з відповідними даними у колонці «Премії»;

- розрахунок відрядного виробітку є базовим та однаковим для усіх робітників, тому подальша диференціація розмірів ЗП можлива за рахунок величин надбавок (доплат) та премій;

- величина місячної зарплати конкретного робітника розраховуватиметься як сума відрядного виробітку (виробиА+виробиБ) та можливих величин надбавок (доплат) та премій.

Результати розрахунку студент вносить в таблицю 4.4.

Таблиця 4.4

Результат розрахунку зарплати працівників з відрядною формою оплати праці

Посадові особи та категорії працівників Системи зарплати Фактичний виробіток, шт. Відрядна розцінка, грн. Надбавки (доплати) Премії Величина місячної зарплати, грн.
Харак-тер Вели-чина, грн. Харак-тер Величина, грн.
                 
                 

 

4.3. При розрахунку ЗП працівників з комбінованою формою оплати праці слід врахувати, що:

- комбінована (почасово-відрядна) форма оплати праці передбачає існування погодинної (включає тарифну оплату, доплати, надбавки), відрядної (формується як доплата за виконання нормованих завдань) та преміальної (складається з премій за виконання певних показників);

- тарифна частина (зарплата) розраховується за формулою (4.1);

- відрядна частина розраховується з урахуванням відсотку доплат за виконання нормативного завдання (п.7. табл.4.1.), який береться у співвідношенні до розрахованої раніше почасової частини (сума колонок 3 та 4 табл.4.4.);

- розрахунок тарифної та відрядної частин є базовим та однаковим для усіх працівників, тому подальша диференціація розмірів ЗП можлива за рахунок величин премій;

- величина місячної зарплати конкретного працівника розраховуватиметься як сума тарифної та відрядної частин та премій.

Результати розрахунку студент вносить в таблицю 4.5.

Таблиця 4.5

Результат розрахунку зарплати працівників з комбінованою формою оплати праці

Посадові особи та категорії працівників Почасова частина Відрядна частина (за виконання нормованих завдань), грн.. Премії, грн. Величина місячної зарплати, грн.
Тарифна частина, грн. Надбавки, грн.
           
           

 

4.4. При розрахунку ЗП працівників з комісійною формою оплати праці слід врахувати, що:

- комісійний заробіток визначається на основі нормативу у відсотках до показника, покращенню якого сприяє трудова діяльність працівника.

- студент самостійно обирає в якості результуючого показника - обсяг виконаної роботи або прибуток, та повинен вміти обґрунтувати свій вибір, враховуючи характер робіт конкретного робітника з даною формою оплати праці;

- комісійна заробітна плата розраховується як добуток нормативної ставки і відповідного показника (пп. 6 або 7 та 8 табл. 4.1);

- величина нормативної ставки не обов’язково повинна становити максимальну величину вказаних відсотків, і може коливатись в діапазоні 0,1-7,5% від прибутку та 0,02-1,5% від обсягу реалізації продукції за місяць;

- для уникнення різких відмінностей у розмірах мотивування - розраховані величини комісійної оплати повинні співвідноситись з розмірами ЗП працівників, для яких обрано інші форми оплати праці.

Результати розрахунку студент вносить в таблицю 4.6.

Таблиця 4.6

Результат розрахунку зарплати працівників з комісійною формою оплати праці

Посадові особи та категорії працівників Системи зарплати Показники, поліпшенню яких сприяє трудова діяльність працівника Нормативні ставки, % Величина місячної зарплати, грн.
показники значення, грн. максимальна обрана
             
             

 

5. У висновках студент узагальнює результати вибору форм/систем та розрахунків ЗП та їх мотиваційний вплив для різних посадових осіб та категорій працівників.

 

КОМП’ЮТЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №4

Під час виконання даної лабораторної роботи виникає необхідність здійснення однотипних розрахунків та представлення їх результатів у певній формі, для виконання чого достатньо скористатися можливостями табличного процесора MS Excel.

Студент повинен створити шаблон, у якому представити 2 (на вибір) з 4-х заповнених розрахункових таблиць (табл. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5), відобразивши приклад розрахунку принаймні 2-х посадових осіб/категорій працівників. Шаблон для розрахунку ЗП повинен відповідати вимогам:

- текстова інформація, яка міститься у заголовках таблиць повинна бути виконана однотипним шрифтом з такими параметрами, які б забезпечували максимальну читабельність;

- виведення результатів обчислень на екран повинно відбуватись з точністю до двох знаків після коми;

- при зміні вхідних даних кінцевий результат повинен обчислюватись автоматично.

Для виконання даного шаблону студенту достатньо 15-25 хв часу аудиторного заняття.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 4

В коротких теоретичних відомостях студент розкриває суть таких понять як: функція «мотивування», суть основних змістовних та процесійних теорій мотивування; форми та системи ЗП, єдина тарифна сітка.

Студент заповнює таблиці 4.1-4.6, формує висновки.

В кінці роботи після висновків студент вказує використані літературні джерела (методичні вказівки, конспекти лекцій, книги тощо).

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 4

1. Що таке мотивування? Вкажіть етапи мотивування.

2. На яких категоріях базується функція мотивування? Поясніть.

3. Яка існує відмінність між поняттями „потреби” та „винагорода”?

4. Назвіть відомі вам змістовні теорії мотивування. Чому їх згруповано саме під такою назвою?

5. З яких складових складається заробітна плата?

6. Що таке Єдина тарифна сітка, і для якої мети її було запроваджено?

7. Що таке премія, надбавка, доплата? Поясніть на прикладі Вашої лабораторної роботи.

8. Назвіть відомі вам форми та системи оплати праці. У чому їх відмінність, переваги та недоліки? Поясніть на прикладі Вашої лабораторної роботи.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 558; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.005 с.)