КОМП’ЮТЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №5 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КОМП’ЮТЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №5Під час виконання даної лабораторної роботи виникає необхідність здійснення однотипних розрахунків та представлення їх результатів у певній формі, для виконання чого достатньо скористатися можливостями табличного процесора MS Excel.

Для суттєвого полегшення виконання роботи та уникнення помилок в процесі обчислень студенту доцільно створити шаблон, у якому представити розрахункові таблиці (табл. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,), відобразивши автоматизований розрахунок трудомісткості та чисельності контролерів.

Розроблений шаблон повинен відповідати вимогам:

- текстова інформація, яка міститься у заголовках таблиць повинна бути виконана однотипним шрифтом з такими параметрами, які б забезпечували максимальну читабельність;

- виведення результатів обчислень на екран повинно відбуватись з точністю до двох знаків після коми із забезпеченням автоматичного округлення отриманої величини до більшого цілого значення;

- між проміжними значеннями таблиць повинні бути створені адресні зв’язки (посилання), що дозволить при зміні вхідних даних автоматично перераховувати кінцевий результат.

Для виконання даного шаблону студенту достатньо 20-30 хв часу аудиторного заняття.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 5

В коротких теоретичних відомостях студент розкриває суть таких понять як: функція «контролювання», «регулювання» та взаємозв’язок між ними; види, етапи контролювання, умови ефективного контролю; норма часу, трудомісткість.

Студент заповнює таблиці 5.1, 5.3, 5.4, 5.5. або приводить приклад розрахунку чисельності, розробляє текст доповідної записки та розпорядження (в якості висновків).

В кінці роботи після висновків студент вказує використані літературні джерела (методичні вказівки, конспекти лекцій, книги тощо).

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 5

1. Що таке контролювання? Вкажіть види та етапи контролювання.

2. Чи існує взаємозв’язок між видами контролю?

3. Чи існує взаємозв’язок між контролюванням та регулюванням? Поясніть.

4. Поясніть відмінності та переваги/недоліки централізованого і децентралізованого контролю.

5. Які служби на підприємстві контролюють ті чи інші ресурси (кадрові, фінансові енергетичні тощо)?

6. За яких умов контроль буде максимально ефективним?

7. Поясніть на прикладі Вашої лабораторної роботи сутність та взаємозв’язок понять «норма часу», «трудомісткість».

 

ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 5

1. Студент представляє заповнений електронний шаблон до лабораторної роботи №5.

2. Студент подає до захисту оформлену у відповідності до вимог лабораторну роботу №5.

3. Відповідаючи на контрольні питання для захисту лабораторної роботи №5, студент демонструє набуті знання та навики, обґрунтовує проведені розрахунки та висновки.

 

Додаток 5.1

Виробнича ситуація

На ламповому заводі контроль продукції здійснюється в цехах 1,2,3,4. Крім того на заводі діє група вхідного контролю, бюро технічного контролю та інспекційна група.

Згідно штатному розпису, що діє на підприємстві, передбачено 57 контролерів. При обговоренні діяльності ВТК на виробничих зборах у директора начальник ВТК стверджував, що для виконання всіх контрольних операцій на заводі контролерів не вистачає. Він мотивував це тим, що контролери перевантажені виконанням контрольних операцій, що вони , переконавшись у неможливості виконати весь обсяг роботи, частину роботи не виконують. А це призводить до зниження якості продукції. Вищезгадане є наслідком того, що кількість контролерів була визначена дослідно-статистичним методом (в цеху №1 - 12 контролерів, в цеху №2 - 14 , в цеху №3 - 10, в цеху №4 - 11) і не відповідає вимогам технологічних процесів виробництва, які останнім часом зазнали ряду змін.

Директор доручив головному інженеру підготувати перелік заходів щодо вдосконалення структури служби ВТК. Головний інженер для виконання доручення залучив інженера ПЕВ та інженера нормувальника, які підготували наступні вихідні дані для визначення необхідної кількості контролерів (табл. 5.1-5.5).

Фотографія робочого часу, проведена нормувальниками відповідних цехів, засвідчила, що склад групи вхідного контролю (4 чол.), бюро технічного контролю (2 чол.) та інспекційної групи (4 чол.) є обґрунтованим (!).

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6“Аналізування та знешкодження конфліктів і стресових ситуацій

в апараті управління організації”

 

МЕТА РОБОТИ: дослідити причини виникнення конфліктних/стресових ситуацій в організації та розробити рішення з їх розв’язання.

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ: форми для заповнення, графічні засоби.

 

ЗМІСТ РОБОТИ

1. Аналізування конфліктних ситуацій, що виникли в організації, згідно заданого варіанту (додаток 6.1).

2. Характеристика конфліктних ситуацій (таблиця 6.1).

3. Встановлення шляхів попередження та способів розв’язання (усунення) конфліктів (таблиця 6.2).

4. Виявлення доцільності залучення формальних і неформальних груп в організації для вирішення конфліктів (таблиця 6.3).

5. Розроблення оптимальних управлінських рішень для ліквідування конфліктів, що виникли в організації, на основі використання схеми процесу прийняття раціональних рішень [16].

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Викладач коротко нагадує студентам суть та види конфліктів і стресів, причини їх виникнення та наслідки, способи розв’язання.

2. Кожен студент отримує індивідуальне завдання згідно присвоєного варіанта: конфліктні ситуації, що виникли в організації (додаток 6.1).

3. Заповнюючи таблицю 6.1 студенти характеризують конфліктні ситуації, що виникли. При цьому у колонці „Наслідки конфлікту” слід вказати ймовірні позитивні і негативні для організації (учасників конфлікту) наслідки.

Таблиця 6.1

Характеристика конфліктних ситуацій

№ з/п Конфліктні ситуації Характеристика за змістом Причини виникнення Наслідки конфлікту
         
         

 

4. Заповнюючи таблицю 6.2, студент встановлює шляхи попередження та способи розв’язання (усунення) конфліктних ситуацій. Для розв’язання кожної конфліктної ситуації слід запропонувати міжособистісний (-і) та структурний (-і) способи. Також слід вказати вид (-и) комунікації у процесі розв’язання кожної конфліктної ситуації та потенційні стреси в учасників конфлікту.

Таблиця 6.2

Управління конфліктами

№ з/п Конфліктні ситуації Шляхи попередження конфлікту Способи розв’язання або усунення Комунікації, що застосовуються при розв’язанні конфлікту Можливі стреси в учасників конфлікту (їх вид)
           
           

 

5. Заповнюючи таблицю 6.3, студент визначає доцільність та встановлює вид і роль формальних/неформальних груп в організації, які необхідно залучити для вирішення конфліктів.

Таблиця 6.3

Участь груп у розв’язанні конфліктних ситуацій

№ з/п Конфліктні ситуації Формальні групи, які слід залучити для розв’язання конфлікту Роль формальних груп в процесі вирішення конфлікту Неформальні групи, які слід залучити для розв’язання конфлікту Роль неформальних груп в процесі вирішення конфлікту
           
           

 

6. Використовуючи схему процесу прийняття раціональних рішень [16], студенти розробляють оптимальні рішення для ліквідації конфліктів, що виникли в організації та формують відповідні висновки.

 

КОМП’ЮТЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 6

Виконання лабораторної роботи № 6 не передбачає розроблення та заповнення певного електронного шаблону через відсутність арифметичних обчислень та потреб у графічних засобах.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 6

В коротких теоретичних відомостях студент розкриває суть таких понять як: конфлікти (суть, види, причини, етапи перебігу, стилі та способи розв’язання) і стреси (види, причини, шляхи подолання), апарат управління (суть, види).

Студент заповнює відповідні таблиці (6.1-6.3) та приводить схеми процесу прийняття раціональних рішень з метою розв’язання заданих конфліктних ситуацій.

В кінці роботи студент формує висновки щодо проведених досліджень, вказує використані літературні джерела.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 6

1. Що таке конфлікти? Чи пов’язані конфлікти і стреси? Поясніть на прикладі Ваших конфліктних ситуацій.

2. Прокласифікуйте конфлікти за змістом та ознакою результатів?

3. Розкрийте сутність міжособистих та організаційних способів розв’язання конфліктів?

4. Назвіть етапи стресу та етапи перебігу конфлікту?

5. Під впливом яких почуттів може виникнути стрес ?

6. Вкажіть заходи щодо запобігання та усунення стресів.

7. Розкрийте суть процесу прийняття раціонального рішення щодо вирішення Ваших конфліктних ситуацій.

8. Обґрунтуйте доцільність залучення формальних/неформальних груп для вирішення Ваших конфліктних ситуацій.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 350; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.005 с.)