Година роботи навчить більше, ніж день пояснень.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Година роботи навчить більше, ніж день пояснень.Година роботи навчить більше, ніж день пояснень.

Жан Жак Руссо (Франція)

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 “Дослідження трудової діяльності менеджерів

з допомогою фотографії робочого часу”

МЕТА РОБОТИ: вивчити трудові процеси менеджерів різних рівнів управління і розробити рекомендацій з удосконалення функціональних обов’язків управлінців.

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ: комп’ютер, програмне забезпечення Microsoft Excel, Microsoft Word калькулятор, форми для заповнення, графічні засоби.

 

ЗМІСТ РОБОТИ

1. Вивчення затрат і втрат робочого часу менеджером відповідного рівня на основі наведених спостережних листів фотографії робочого часу (ФРЧ) (табл. 1.1-1.3).

2. Аналізування результатів ФРЧ менеджерів:

2.1. Визначення тривалості кожної категорії робочого часу.

2.2. Присвоєння кожному виду робочого часу певного індексу (за прийнятою індексацією).

2.3. Складання зведення однойменних затрат і втрат часу, яке полягає у групуванні індексів та визначенні сумарної тривалості кожної категорії робочого часу (результати зведення представляються в табл.1.4).

2.4. Визначення питомої ваги кожної категорії затрат і втрат робочого часу.

3. Формування висновків про використання робочого часу та розроблення рекомендацій зі зменшення витрат і втрат робочого часу менеджером відповідного рівня.

 

КОМП’ЮТЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №1

З метою прищеплення студентам навичок роботи з персональним комп’ютером та сучасним програмним забезпеченням, а також автоматизації обробки отриманих даних, доцільно під час виконання даної лабораторної роботи впроваджувати елементи комп’ютерної обробки та аналізу даних.

Студенти повинні створити низку шаблонів, в які будуть вносити результати фотографій робочого часу менеджерів трьох рівнів управління. Наступним кроком буде програмування формул для автоматичного підсумовування однорідних даних та представлення отриманих сум у натуральному (числовому) та відносному (відсотковому) виразах.

Студентами під час вивчення курсу "Основи менеджменту" ("Менеджмент") доцільно створити шаблони з числовими та обчислювальними полями у табличному процесорі MS Excel з точки зору простоти й легкості інтерфейсу та оптимальності функціональних можливостей даного програмного забезпечення.

Для виконання поставлених завдань слід створити зведений шаблон, котрий умовно розбивається на 4 таблиці, які відповідають таблицям 1.1-1.4. В даному шаблоні фігуруватимуть лише порядкові номери етапів спостереження, а вигляд готового шаблону приведений в додатку 1.2.

Користуючись таблицями 1.1-1.4 потрібно заповнити створений шаблон, одночасно групуючи витрати і втрати робочого часу (тривалість кожної операції слід рознести під відповідний індекс!). Після цього у відповідні комірки вводяться формули для підрахунку проміжних сум з посиланням на адреси комірок з вихідними даними. Можна також скористатися функцією автосумування (значок як правило є на панелі інструментів) – попередньо виділивши курсором обчислюваний масив, або за допомогою процедури«Вставка» - «Функція…» - «СУММ»).

Наприклад, в комірці В35 слід записати формулу “=SUM(B7:B34)”. Аналогічно записуються формули для комірок, що відповідають за сумування решти індексів. Таким чином у рядку 33 підбиваються суми витрат і втрат часу віце-президентом з виробництва, згрупованих за видами. Аналогічні дії проводяться для ФРЧ начальника механічного цеху та майстра у рядках 53 та 79 відповідно.

Для забезпечення правильності введення цифр та уникнення помилок/пропусків тощо після підбиття сумарних значень за категоріями робочого часу менеджера доцільно виконати горизонтальну перевірку: в комірці I35слідпросумуватизначення C35, D35, E35, F35, G35, H35. Відповідно, значенняF1(x)(у комірціВ35) повинно збігатися зі значеннямF1(x)(у комірціI35).

Аналогічні перевірки слід виконати у стрічках 55 - F2(x)(у комірціI55) та 81 -F3(x)(у комірціI81).

Можливості табличного процесора Excel дозволять значно спростити роботу з введення формул, використовуючи функції автосумування та копіювання формул з відносною та фіксованою адресацією.

При заповненні останньої частини шаблону слід забезпечити автоматичне відображення проміжних сум fj(xi) при зміні даних попереднього групування. З цією метою вводяться не конкретні числа, а встановлюються жорсткі зв’язки з відповідними комірками верхньої частини шаблону. Наприклад, у комірці D86 слід подати посилання на комірку“=С35”, у комірці D87 - на комірку “=D35” і т.д.

Для визначення питомої ваги кожної категорії витрат і втрат часу слід ввести у відповідні комірки формулу (1.1), слідкуючи за вірною адресацією та синтаксисом програми. Слід відзначити важливість правильного копіювання формул на цьому етапі, оскільки тривалість робочого дня є фіксованою, а отже і адрес D92 повинен бути фіксованим. Така фіксація перед копіюванням забезпечуються записом “$D$92” замість запису “D92” у формулі, котру планується копіювати.

Тобто, наприклад у комірці E86 для розрахунку слід ввести формулу “=(D86/$D$92)*100”; потім цю формулу можна з успіхом скопіювати у комірки D87-D93. Для колонок G86-93 таI86-93 слід здійснити аналогічні процедури.

Слід також забезпечити відповідну точність відображення на дисплеї розрахованих даних. Для визначення питомої ваги достатньо виводити на екран два знаки після коми, щоб не засмічувати робоче поле зайвими записами.

Приведений у додатку приклад шаблону може бути видозмінений при умові, що це не позначиться на точності розрахунків. Вибір шрифтів, форматів комірок, оформлення таблиць і т.п. не регламентуються. Практика хронометражу виконання даних елементарних шаблонів середньостатистичними студентами засвідчує потребу 15-20 хв часу аудиторного заняття на 1 варіант.

Виконаний шаблон, як і усі наступні, доцільно зберегти у спеціально створеній для цього директорії, подбавши при цьому про параметри захисту.

Таким чином, для успішного виконання лабораторної роботи №1 з курсу "Основи менеджменту" ("Менеджмент"), студенти повинні засвоїти найпростіші операції вводу даних у середовищі Excel та програмування нескладних арифметичних операцій. Крім того, студенти повинні вміти коректно завершувати роботу програми та записувати отримані результати у директорії, виділені для кожної групи.

Для отримання додаткової інформації про табличний процесор Excel можна скористатися будь-якою літературою, де описана дана програма відповідної версії.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1

Взірець титульної сторінки та послідовність заповнення обов’язкових структурних елементів лабораторної роботи наведено у Додатках А і Б. В коротких теоретичних відомостях студент розкриває суть таких понять як: менеджмент, управління, рівні управління; менеджер, підприємець, відмінності між ними; фотографія та категорії робочого часу.

Студент наводить усі спостережні листи менеджерів різних рівнів, заповнюючи тривалості та вказуючи індекси операцій; також вказується таблиця із зведенням затрат і втрат робочого часу менеджером відповідного рівня.

В кінці роботи після висновків студент вказує використані літературні джерела (методичні вказівки, конспекти лекцій, книги тощо).

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1

1. Дати визначення управління та менеджменту. Яка різниця між ними?

2. Поясніть горизонтальний і вертикальний поділ праці.

3. Рівні управління. Графічне зображення рівнів. Характеристика.

4. Назвіть основні відмінності та спільні риси між менеджером та підприємцем.

5. Розкрийте суть фотографії робочого часу. Яке її призначення?

6. На що слід звернути увагу при визначенні індексу конкретної трудової операції менеджера?

7. Які операції належать до категорії ОРМ?

8. Які операції належать до категорії ПЗ? Про що може свідчити низький відсоток витрат часу цієї категорії менеджером?

9. Які загальні рекомендації для зменшення відсотку ВОТП? ВПД?

10. Обґрунтуйте доцільність запропонованих Вами заходів зі зменшення витрат і втрат робочого часу.

 

ЗМІСТ РОБОТИ

1. Оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища організації прямої дії.

2. Оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища організації непрямої дії.

3. Оцінювання впливу факторів внутрішнього середовища організації.

4. Аналізування та вибір стратегії (-й) розвитку організації.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 2

1. Дати визначення поняттю «організація». Вкажіть види організацій.

2. Назвіть відомі вам загальні риси організації.

 1. Що слід розуміти під факторами впливу на організацію?

4. Поясніть відмінність між факторами прямої і непрямої дії зовнішнього середовища організації.

 1. Які фактори внутрішнього середовища організації Ви можете назвати?
 2. Що таке технологія? Які види технологій Ви знаєте? Поясніть на прикладі кожен з даних видів.
 3. Яка основна відмінність між формальними та неформальними організаціями? Наведіть приклад даних організацій.
 4. Яку організацію можна назвати простою, а яку складною? Поясніть на прикладі.

9. Поясніть поняття «стратегія». Обґрунтуйте обрану Вами стратегію.

10. Що таке планування? Що є результатом стратегічного планування ?

 

ЗМІСТ РОБОТИ

1. Вивчення особливостей функціонування підприємства заданого профілю на базі інформації про організацію та наведених фактичних органіграм (рис. 3.1, 3.2, 3.3).

2. Вивчення функцій структурних підрозділів підприємства заданого профілю (додаток 3.1)

3. Визначення чисельності та функцій посадових осіб підприємства (таблиця 3.1).

4. Розробка заходів з удосконалення організаційної структури управління підприємством, обґрунтування розроблених заходів (таблиця 3.2).

5. Визначення функцій і чисельності посадових осіб підприємства після проведення заходів з удосконалення структури управління підприємством (таблиця 3.3).

6. Розроблення нової (удосконаленої) організаційної структури управління підприємством.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 3

 1. Що таке організування? Вкажіть етапи організування.
 2. На яких категоріях базується функція організування? Дайте визначення кожній з цих категорій.
 3. Які концепції процесу передачі повноважень виділено американським менеджментом? Поясніть.
 4. Яка відмінність між лінійними та функціональними повноваженнями?
 5. Назвіть відомі Вам типи апарату управління, які можуть знаходитися у підпорядкуванні керівника.
 6. Що слід розуміти під організаційною структурою управління? Які елементи організаційної структури управління Ви знаєте?
 7. Назвіть відомі Вам види організаційних структур управління?
 8. Охарактеризуйте організаційну структуру управління Вашої організації.
 9. Поясніть мету проведених Вами змін.
 10. Які способи оцінювання організаційних структур управління Ви знаєте? Поясніть.

 

ВХІДНІ ДАНІ

Таблиця

ЗМІСТ РОБОТИ

1. Вибір форм та системи заробітної плати для посадових осіб організації, обґрунтування можливості застосування конкретної форми та системи зарплати з метою мотивування відповідної посадової особи або категорії працівників.

2. Розрахунок величини місячної заробітної плати працівників:

2.1. Розрахунок величини місячної зарплати працівників з почасовою формою оплати праці.

2.2. Розрахунок величини місячної зарплати працівників з відрядною формою оплати праці.

2.3. Розрахунок величини місячної зарплати працівників з комбінованою формою оплати праці.

2.4. Розрахунок величини місячної зарплати працівників з комісійною формою оплати праці.

 

Вхідні дані

№ з/п Показники Значення
1. Погодинна тарифна ставка, грн.  
- - Виріб А Виріб Б
2. Норма часу на виготовлення, год.    
3. Фактичний виробіток за місяць, шт.    
4. Кількість відпрацьованих годин за місяць  
5. Обсяг реалізації продукції за місяць, тис. грн.  
6. Прибуток за місяць, тис. грн.  
7. Розмір доплат за виконання нормативного завдання, %  
8. Норматив комісійної оплати, %  

3. Виходячи з характеристики підприємства і його організаційної структури (додаток 4.1). студент вибирає для різних керівників та категорій працівників форми/системи оплати праці та обґрунтовує можливість їх застосування з метою ефективного мотивування конкретних працівників підприємства. Вибір форми та системи ЗП слід здійснити на основі аналізування видів та характеру виконуваних робіт конкретного працівника, а також з урахуванням класифікації факторів, які визначають системи матеріальних стимулів праці [16]. З кожного структурного підрозділу слід взяти керівника та підлеглого. Результати студент зводить у таблиці 4.2.

Таблиця 4.2

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 4

1. Що таке мотивування? Вкажіть етапи мотивування.

2. На яких категоріях базується функція мотивування? Поясніть.

3. Яка існує відмінність між поняттями „потреби” та „винагорода”?

4. Назвіть відомі вам змістовні теорії мотивування. Чому їх згруповано саме під такою назвою?

5. З яких складових складається заробітна плата?

6. Що таке Єдина тарифна сітка, і для якої мети її було запроваджено?

7. Що таке премія, надбавка, доплата? Поясніть на прикладі Вашої лабораторної роботи.

8. Назвіть відомі вам форми та системи оплати праці. У чому їх відмінність, переваги та недоліки? Поясніть на прикладі Вашої лабораторної роботи.

 

ВХІДНІ ДАНІ

ЗМІСТ РОБОТИ

1. Аналізування виробничої ситуації на підприємстві (додаток 5.1) і ознайомлення з вихідними даними (додаток 5.2).

2. Розрахунок норм часу на виконання контрольних операцій контролерами в цехах.

3. Розрахунок трудомісткості виконання контрольних операцій.

4. Розрахунок необхідної чисельності контролерів в кожному цеху і на підприємстві в цілому.

5. Оцінювання та аналізування отриманих результатів, формування переліку заходів з удосконалення системи контролю на підприємстві.

6. Формування головним інженером доповідної записки про результати дослідження системи контролю та відповідного розпорядження директора підприємства щодо регулювання виявлених недоліків.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 5

1. Що таке контролювання? Вкажіть види та етапи контролювання.

2. Чи існує взаємозв’язок між видами контролю?

3. Чи існує взаємозв’язок між контролюванням та регулюванням? Поясніть.

4. Поясніть відмінності та переваги/недоліки централізованого і децентралізованого контролю.

5. Які служби на підприємстві контролюють ті чи інші ресурси (кадрові, фінансові енергетичні тощо)?

6. За яких умов контроль буде максимально ефективним?

7. Поясніть на прикладі Вашої лабораторної роботи сутність та взаємозв’язок понять «норма часу», «трудомісткість».

 

Виробнича ситуація

На ламповому заводі контроль продукції здійснюється в цехах 1,2,3,4. Крім того на заводі діє група вхідного контролю, бюро технічного контролю та інспекційна група.

Згідно штатному розпису, що діє на підприємстві, передбачено 57 контролерів. При обговоренні діяльності ВТК на виробничих зборах у директора начальник ВТК стверджував, що для виконання всіх контрольних операцій на заводі контролерів не вистачає. Він мотивував це тим, що контролери перевантажені виконанням контрольних операцій, що вони , переконавшись у неможливості виконати весь обсяг роботи, частину роботи не виконують. А це призводить до зниження якості продукції. Вищезгадане є наслідком того, що кількість контролерів була визначена дослідно-статистичним методом (в цеху №1 - 12 контролерів, в цеху №2 - 14 , в цеху №3 - 10, в цеху №4 - 11) і не відповідає вимогам технологічних процесів виробництва, які останнім часом зазнали ряду змін.

Директор доручив головному інженеру підготувати перелік заходів щодо вдосконалення структури служби ВТК. Головний інженер для виконання доручення залучив інженера ПЕВ та інженера нормувальника, які підготували наступні вихідні дані для визначення необхідної кількості контролерів (табл. 5.1-5.5).

Фотографія робочого часу, проведена нормувальниками відповідних цехів, засвідчила, що склад групи вхідного контролю (4 чол.), бюро технічного контролю (2 чол.) та інспекційної групи (4 чол.) є обґрунтованим (!).

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6“Аналізування та знешкодження конфліктів і стресових ситуацій

в апараті управління організації”

 

МЕТА РОБОТИ: дослідити причини виникнення конфліктних/стресових ситуацій в організації та розробити рішення з їх розв’язання.

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ: форми для заповнення, графічні засоби.

 

ЗМІСТ РОБОТИ

1. Аналізування конфліктних ситуацій, що виникли в організації, згідно заданого варіанту (додаток 6.1).

2. Характеристика конфліктних ситуацій (таблиця 6.1).

3. Встановлення шляхів попередження та способів розв’язання (усунення) конфліктів (таблиця 6.2).

4. Виявлення доцільності залучення формальних і неформальних груп в організації для вирішення конфліктів (таблиця 6.3).

5. Розроблення оптимальних управлінських рішень для ліквідування конфліктів, що виникли в організації, на основі використання схеми процесу прийняття раціональних рішень [16].

 

Управління конфліктами

№ з/п Конфліктні ситуації Шляхи попередження конфлікту Способи розв’язання або усунення Комунікації, що застосовуються при розв’язанні конфлікту Можливі стреси в учасників конфлікту (їх вид)
           
           

 

5. Заповнюючи таблицю 6.3, студент визначає доцільність та встановлює вид і роль формальних/неформальних груп в організації, які необхідно залучити для вирішення конфліктів.

Таблиця 6.3

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 6

1. Що таке конфлікти? Чи пов’язані конфлікти і стреси? Поясніть на прикладі Ваших конфліктних ситуацій.

2. Прокласифікуйте конфлікти за змістом та ознакою результатів?

3. Розкрийте сутність міжособистих та організаційних способів розв’язання конфліктів?

4. Назвіть етапи стресу та етапи перебігу конфлікту?

5. Під впливом яких почуттів може виникнути стрес ?

6. Вкажіть заходи щодо запобігання та усунення стресів.

7. Розкрийте суть процесу прийняття раціонального рішення щодо вирішення Ваших конфліктних ситуацій.

8. Обґрунтуйте доцільність залучення формальних/неформальних груп для вирішення Ваших конфліктних ситуацій.

 

Додаток 6.1

Ситуації для аналізування

№ з/п Конфліктні ситуації
Між генеральним директором та заступником з кадрових питань з приводу можливого скорочення чисельності персоналу.
Між заступником з маркетингу та заступником з виробництва з приводу вибору нового іноземного партнера для співпраці.
Між керівником відділу реклами та молодим нещодавно найманим працівником з приводу розбіжностей у підходах до виконання робіт.
Між керівниками ПЕВ та відділу праці і ЗП з приводу розподілу між відділами закупленої підприємством оргтехніки (комп’ютери, принтери тощо)
Між керівником відділу постачання і збуту та завідувачем магазину з приводу несвоєчасних поставок узгоджених партій товару.
Між головним бухгалтером та працівницею бухгалтерії через нарікання останньої на високий рівень стресовості у підрозділі регулярно в останні дні кожного місяця.
Між начальником цеху та майстрами з приводу скорочення тривалості робочого передсвяткового дня.
Між завідувачем складу та керівником служби охорони з приводу крадіжок на складах.
Між керівником відділу маркетингу та працівником відділу реклами через подання останнім неправдивої інформації про хід рекламної кампанії.
Між керівником планово-виробничого відділу (9 чол.) та існуючою неформальною групою (4 чол.) через нерівномірне завантаження роботою різних працівників підрозділу.
Між кваліфікованим інженером-конструктором та відділом праці і заробітної плати з приводу нарахування заробітку за конкретну роботу, виконану за договором підряду.
Між керівником відділу кадрів та працівниками відділу збуту через неузгоджені терміни розподілу запланованих відпусток.
Між керівником відділу маркетингу та завідувачем магазину з приводу нарікання споживачів на пропоновану продукцію.
Між керівниками інституційного рівня організації та представниками страйкового комітету з приводу підвищення ЗП, укладання колективного договору.
Між заступником директора з економіки та молодим начальником відділу маркетингу і реклами з приводу надто самовпевненої поведінки останнього.

 

Таблиця 6.1.2

Година роботи навчить більше, ніж день пояснень.

Жан Жак Руссо (Франція)

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 “Дослідження трудової діяльності менеджерів

з допомогою фотографії робочого часу”

МЕТА РОБОТИ: вивчити трудові процеси менеджерів різних рівнів управління і розробити рекомендацій з удосконалення функціональних обов’язків управлінців.

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ: комп’ютер, програмне забезпечення Microsoft Excel, Microsoft Word калькулятор, форми для заповнення, графічні засоби.

 

ЗМІСТ РОБОТИ

1. Вивчення затрат і втрат робочого часу менеджером відповідного рівня на основі наведених спостережних листів фотографії робочого часу (ФРЧ) (табл. 1.1-1.3).

2. Аналізування результатів ФРЧ менеджерів:

2.1. Визначення тривалості кожної категорії робочого часу.

2.2. Присвоєння кожному виду робочого часу певного індексу (за прийнятою індексацією).

2.3. Складання зведення однойменних затрат і втрат часу, яке полягає у групуванні індексів та визначенні сумарної тривалості кожної категорії робочого часу (результати зведення представляються в табл.1.4).

2.4. Визначення питомої ваги кожної категорії затрат і втрат робочого часу.

3. Формування висновків про використання робочого часу та розроблення рекомендацій зі зменшення витрат і втрат робочого часу менеджером відповідного рівня.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.62.49 (0.047 с.)