Загальні положення виконання курсової роботи 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальні положення виконання курсової роботиЗМІСТ

 

Вступ.………………………………………………………….………………..…51. Загальні положення виконання курсової роботи …………………………..5

1.1.Мета курсової роботи та порядок її виконання ………………………...5

1.2.Завдання на курсову роботу………………………………………………6

1.3.Загальні вимоги до оформлення роботи ………………………..……….7

1.4.Порядок захисту курсової роботи та критерії оцінок ………………….7

2. Структура курсової роботи…………………………..……………………….9

3. Зміст основних розділів курсової роботи…………………………………..10

3.1.Зміст і завдання плану матеріально-технічного забезпечення……….10

3.1.1.Характеристика плану матеріально-технічного забезпечення……..10

3.1.2.Вплив зовнішнього середовища на формування плану МТЗ……….11

3.2.Основні показники та порядок розробки плану МТЗ………………….11

3.2.1.Вибір постачальника при плануванні закупівель……………………16

3.2.2.Складання договору поставок матеріально-технічних ресурсів……21

3.2.3.Визначення рівня страхового запасу ресурсів……………………….22

3.2.4.Розрахунок рівня страхового запасу ресурсів………………………..25

3.2.5.Визначення необхідної площі складу зберігання ресурсів …………28

3.2.6.Розробка організаційної структури відділу МТП підприємства……34

3.2.7.Розробка посадової інструкції працівника відділу постачання…….35

Рекомендована література…………………….……….……………..………...37

Додатки…………………………………………………………………………..39


Вступ

Сучасний господарський механізм діяльності підприємств передбачає різке розширення границь самостійності, переклад їх на повний госпрозрахунок і самофінансування, підвищення відповідальності за кінцеві результати, виконання зобов'язань перед споживачем, установлення прямої залежності рівня доходів колективу від ефективності його роботи.

Цілісна система передбачає, і це головне, кардинальну реформу планування, ціноутворення, фінансово-кредитного механізму, перебудову матеріально-технічного забезпечення, керування науково-технічним прогресом і т.д. Тому матеріально-технічне забезпечення як одна з галузей сфери товарного обігу, що виконує функції обігу засобів виробництва, виконує велику роль у підвищенні ефективності виробництва. Воно виступає в якості опосередкованого зв'язку між виробництвом та виробничим споживанням продукції виробничо-технічного призначення та його діяльність з розширенням масштабів виробництва безперервно зростає.

Забезпечуючи міжгалузеві зв'язки по поставках продукції, структури матеріально-технічного забезпечення сприяють скороченню часу виробництва, підвищенню його ефективності та якості продукції за рахунок ритмічного, своєчасного забезпечення підприємств, економічними партіями різних видів сировини, матеріалів та обладнання.

На основі вивчення потреби в продукції виробничо-технічного призначення та умов її раціонального використання структури матеріально-технічного забезпечення безпосередньо впливають на промисловість з метою поліпшення використання матеріальних ресурсів, впровадження у виробництво прогресивних матеріалів та ефективних технологічних рішень. Вплив структур матеріально-технічного забезпечення на режим використання ресурсів в народному господарстві проявляється практично через усі сторони їх діяльності: розподіл продукції, координацію процесів виробництва та споживання, оптимальне розміщення замовлень у промисловості, організацію збуту продукції виробничо-технічного призначення та її рух від виробника до споживача.

Тому оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками з підготовки та організації здійснення матеріально-технічного забезпечення підприємств вкрай необхідно і актуально для сучасного менеджера.

Загальні положення виконання курсової роботи

Мета курсової роботи та порядок її виконання

Мета цієї курсової роботи розкрити сутність, цілі та результати планування й організації матеріально-технічного забезпечення підприємств. Розробка курсової роботи на тему «Організація матеріально-технічного постачання підприємства» сприятиме закріпленню набутих теоретичних знань та забезпечить можливість проведення практичних розрахунків з проблемних питань.

Для успішного виконання курсової роботи студентам необхідно використати знання, отримані в процесі вивчення не тільки дисципліни «Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємств», але і інших, таких як «Маркетинг», «Основи менеджменту», «Економіка» та інші. Виконання роботи здійснюється поетапно, на протязі семестру, після ознайомлення з відповідним матеріалом на лекціях та його опрацювання на практичних заняттях. Завершена робота в узгоджений термін захищається.

Завдання на курсову роботу

На початку семестру, в двотижневий термін, кожний студент повинен визначитись з персональним варіантом завдання для виконання курсової роботи. Варіант завдання визначається двома складовими елементами: назва матеріального ресурсу та марки автомобіля

Студенти мають можливість обирати інші види ресурсів, марки автомобіля та види підприємства по узгодженню з викладачем. При цьому в одній учбовій групі варіанти завдань не можуть повторюватись для робіт різних студентів.

Завдання на курсову роботу оформлюється на бланках встановленного зразка (Додаток Б), підписується студентом та затверджується викладачем.

Таблиця 1.1. Вихідні дані до курсової роботи

Остання цифра залікової книжки   Ресурс Тип автомобіля В-вантажні А-автобуси Л-легкові Кількість автомобілів
Мастильні матеріали, л, кг В
Паливо, л А
Запасні частини, шт. Л
Шини, шт. В
Агрегати, шт А
Матеріали, кг Л
Лакофарбові матеріали, л В
Хімікати, л А
Інструменти, шт. Л
інші В

В курсовій роботі необхідно виконати наступні завдання: охарактеризувати план матеріально-технічного забезпечення; розглянути вплив зовнішнього середовища на формування плану МТЗ; зробити вибір постачальника при плануванні закупівель; скласти договір поставок матеріально-технічного ресурсу; визначити рівень страхового запасу ресурсу; розрахувати оптимальний обсяг поставок; визначити необхідну площу складу зберігання ресурсу; розробити організаційну структури відділу МТП підприємства; розробити посадову інструкцію працівника відділу постачання та зробити висновки.

 

Загальні вимоги до оформлення роботи.

Пояснювальна записка оформлюється у друкованому вигляді на листах білого кольору формату А-4, поля становлять: верхнє і нижнє - по 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см. Загальний обсяг роботи складає 30-50 сторінок комп’ютерного тексту (шрифт Times New Roman розмір 14) відповідно до діючого державного стандарту України ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки”.

При оформленні теоретичної частини доцільно робити посилання на авторів, науковців, підходи яких вказуються в роботі. Посилання робляться в квадратних дужках в кінці абзацу або після дослівно наведеного висловлення автора. Наприклад: [10, с. 32 - 37], де „10” – порядковий номер автора в списку використаних джерел, „с. 32 – 37” – сторінки, на яких вказується твердження автора, що використане у курсовій роботі. Розділ передбачає використання таблиць, схем, рисунків, діаграм та графіків, що значно покращить якість та наочність представленого матеріалу.

 

Структура курсової роботи

Кожна курсова робота, незалежно обраної теми повинна мати у зазначеній послідовності такі складові:

Титульний аркуш;

Завдання на курсову роботу;

Реферат;

Зміст;

Вступ;

1. Зміст і основні завдання плану матеріально-технічного забезпечення

1.1. Характеристика плану матеріально-технічного забезпечення

1.2. Вплив зовнішнього середовища на формування плану МТЗ

2. Основні показники та порядок розробки плану матеріально-технічного забезпечення

2.1. Вибір постачальника при плануванні закупівель

2.2. Складання договору поставок матеріально-технічних ресурсів

2.3. Визначення рівня страхового запасу ресурсів

2.4. Розрахунок рівня страхового запасу ресурсів

2.5. Визначення необхідної площі складу

2.6. Розробка організаційної структури відділу МТП підприємства

2.7. Розробка посадової інструкції працівника відділу постачання

Висновки

Рекомендована література

Додатки

А) Методика розрахунку площ складів автотранспортного підприємства

Площа і – го складу АТП розраховується по формулі:

(3.25)

де - площа і – го складу АТП, м.кв.;

- норматив площі і – го складу на один мільйон км. пробігу парку рухомого складу АТП, м.кв./1 млн.км.;

- коефіцієнт коригування площі складу в залежності від кількості марок рухомого складу;

- коефіцієнт коригування площі складу в залежності від типу рухомого складу;

- коефіцієнт коригування площі складу в залежності від розміру АТП;

- коефіцієнт коригування площі складу в залежності від висоти складу.

Загальна площа складів АТП розраховується шляхом сумування площ окремих складів, які визначені по формулі 3.27.

Нормативи площі певного складу АТП наведені в табл. 3.6.

 

Таблиця 3.6. Норми площ складських приміщень в залежності від пробігу рухомого складу за рік.

Найменування складу - норма площі складу, (м.кв./ 1 млн.км. пробігу рухомого складу АТП)
легкові автобуси Вантажні автомобілі
1.Запасних частин 1.6 3.0 3.5
2.Агрегатів 2.5 6.0 5.5
3.Матеріалів 1.5 3.0 3.0
4.Шин 1.5 3.2 2.3
5.Мастильних матеріалів і палива 2.6 4.2 3.5
6.Лакофарбових матеріалів 0.6 1.5 1.0
7.Хімікатів 0.15 0.25 0.25
8.Інструментальний 0.15 0.25 0.25
9.Проміжний 20 – 30% від загальної площі складів запасних частин і агрегатів.

 

- коефіцієнт коригування площі складу в залежності від кількості марок рухомого складу – для однієї моделі рухомого складу =1.0; для двох моделей =1.2; для трьох моделей =1.3; для чотирьох і більше моделей =1.5.

- коефіцієнт коригування площі складу в залежності від типу рухомого складу приймає такі значення, які наведені в таблиці 3.7.

- коефіцієнт коригування площі складу в залежності від розміру АТП приймає такі значення, які наведені в таблиці 3.8.

- коефіцієнт коригування площі складу в залежності від висоти складу приймає такі значення, які наведені в таблиці 3.9.

Річний пробіг рухомого складу АТП розраховується по формулі:

(3.26)

де - річний пробіг рухомого складу АТП, млн.км.;

- середньо річна кількість рухомого складу і – ої моделі, од.;

- середньодобовий пробіг рухомого складу і – ої моделі, км.;

- коефіцієнт випуску на лінію рухомого складу і – ої моделі.

Таблиця 3.7.Значення коефіцієнту коригування площі складу в залежності від типу рухомого складу

Тип рухомого складу Значення
1.Легкові автомобілі  
- особливо малого класу 0.7
- середнього класу 1.0
2.Автобуси  
- особливо малого класу 0.3
- малого класу 0.6
- середнього класу 0.8
- великого класу 1.0
- особливо великого класу 1.6
3.Вантажні автомобілі  
- особливо малої вантажопід’ємності 0.4
- середньої вантажопід’ємності 0.8
- великої вантажопід’ємності 1.0 – 1.5
- автомобілі самоскиди позашляхові 2.6

 

Таблиця 3.8 Значення коефіцієнту коригування площі складу в залежності від розміру АТП .

Кількість рухомого складу в АТП Значення
До 100 одиниць 1.4
Більше 100 і до 200 включно 1.2
Більше 200 і до 300 включно 1.0
Більше 300 і до 500 включно 0.9
Більше 500 і до 700 включно 0.8
Більше 700 і до 1000 включно 0.7

 

Таблиця 3.9 Значення коефіцієнту коригування площі складу в залежності від висоти складу

Висота складу, м. Значення
До 3 1.6
До 3.6 1.35
До 4.2 1.15
До 4.8 1.0
До 5.4 0.9
До 6.0 0.8
До 6.6 0.7
До 7.2 0.65

 

Б) Методика розрахунку площ складів промислового підприємства.

Загальна площа кожного складу де зберігаються матеріальні ресурси певного виду складу розраховується по формулі:

(3.27)

де - - загальна площа складу промислового підприємства, м.кв.;

- корисна площа складу(стелажі, штабелі – тобто площа безпосередньо зайнята матеріальними ресурсами, що зберігаються на складі), м.кв.;

- площа приймальних і відпускних площадок, м.кв.;

- площа службових приміщень(службова площа), м.кв.;

- допоміжна площа, тобто площа проїздів, проходів, м.кв..

Для визначення загальної площі складів на підприємстві необхідно просумувати площі всіх складів, які є на підприємстві.

1.Корисну площа складу можна визначити двома способами:

а) Спосіб навантаження на один метр квадратний корисної площі складу. У цьому випадку корисна площа розраховується по формулі:

(3.28)

де - максимальна величина запасу відповідного матеріального ресурсу за рік, т.;

- навантаження на один метр квадратний площі полу складу, т./м.кв..

б) Ємність в тонах будь якого обладнання для зберігання матеріальних ресурсів визначається по формулі:

(3.29)

де - ємність в тонах одиниці будь якого обладнання певного об’єму для зберігання матеріальних ресурсів, т.;

- геометричний об’єм відповідного обладнання, метри кубічні;

- питома вага матеріального ресурсу, що зберігається, т/м.куб.;

- коефіцієнт заповнення об’єму, який характеризує щільність укладки матеріального ресурсу при зберіганні (від 0.1 до 1.0).

Знаючи ємність в тонах одиниці певного обладнання для зберігання матеріальних ресурсів можна визначити його необхідну кількість(стелажів, ячійок, штабелів, тощо) для зберігання певної(як правило максимальної) кількості матеріального ресурсу. Для розрахунку використовується формула:

(3.30)

де n - необхідна кількість (стелажів, ячійок, штабелів, тощо) для зберігання певної кількості матеріального ресурсу, од..

Знаючи в плані габаритні розміри обладнання можна визначити корисну площу складу, при використанні певного обладнання (стелажів, ячійок, штабелів, тощо), для зберігання певного матеріального ресурсу. Для розрахунку використовується формула:

(3.31)

де l – довжина відповідного обладнання, м.;

b – ширина відповідного обладнання, м..

Якщо на складі використовується декілька різних видів обладнання для зберіганні певного матеріального ресурсу то для визначення повної корисної площі такого складу необхідно просумувати корисні площі які займає кожен вид обладнання.

2.Визначення площі приймальної (відпускної) площадки проводиться окремо по кожному виду матеріального ресурсу по формулі:

(3.32)

де - річний обсяг надходження певного матеріального ресурсу, т.;

- коефіцієнт нерівномірності надходження матеріального ресурсу певного виду, (1.2 – 1.5);

- кількість днів зберігання матеріального ресурсу на приймальній(відпускній) площадці(до двох днів);

- навантаження на один метр квадратний площі, (т.), приймається в межах 0.25– 0.5 т./м.кв.;

360 – кількість днів на рік.

3.Визначення площі службових приміщень.

Площа службових приміщень визначається в залежності від чисельності штатних робітників які працюють на складі в одну зміну(в ту на якій працює найбільша кількість робітників). При штаті до двох(включно) працівників норма на одного складає 5 м.кв., тобто службова площа дорівнює 10 м.кв.. При штаті від трьох до п’яти(включно)працівників норма на одного складає 4 м.кв., тобто службова площа дорівнює від 12 м.кв. до 20 м.кв.. При штаті від шести і більше працівників норма на одного складає 3.25 м.кв., тобто службова площа дорівнює від 20.5 м.кв.. і більше.

4. Визначення допоміжної площі.

Розміри проходів і проїздів на складах визначаються в залежності від габаритів матеріальних ресурсів, що зберігаються, обсягів вантажооберту і типів вантажно – транспортних засобів. Ширина проїздів при використанні вантажно – транспортних засобів розраховується по формулі:

(3.33)

де A - ширина проїздів при використанні вантажно – транспортних засобів, м.;

B – ширина транспортного засобу, м.;

C – ширина зазорів між транспортними засобами і між ними і стелажами по обидві сторони проїзду(0.15 – 0.20 м.).

Слід зазначити, що в абсолютних величинах ширина головних проїздів (проходів) приймається від 1.5 до 4.5 м., а ширина бокових проїздів (проходів) – від 0.7 до 1.5м..

Рекомендована література

1.Адамова Н.А., Йохна В.А., Малова Т.Л., Пенкин Т.Е. Организация и планирование производства швейной промышленности, - Киев: "Высшая школа", - 1994.

2.Герасимчук В. Г. Розвиток підприємств: діагностика, стратегія, ефективність. — К.: Вища шк., 1995. — 265 с.

3.Гупалов В. К. Управление рабочим временем. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 240 с.

4.Економіка підприємства: Зб. практ. задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, 1999. — 328 с.

5.Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 528 с.

6.Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник.— К.:КНЕУ,2000 —200с.

7.Казанцев А. К., Подлесных В. И., Серова Л. С. Практический менеджмент: В деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2005 — 367 с.

8.Ким С.А., Пушкин П.С., Овчинников С.И. Организация и планирование промышленного производства, - Минск: "Вышэйшая школа", - 2000.

9.Кожекин Г. Я., Синица А. М. Организация производства: Учеб. пособие. — Минск: Экоперспектива, 2005. — 334 с.

10.Кожекин Г. Я., Синица Л. М. Организация производства, - Минск: ИП "Экоперспектива", - 2005.

11.Курочкин А. С. Организация производства: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2001 — 216 с.

12.Макаренко М. В., Махалина О. М. Производственный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. — М.: ПРИОР, 2005. — 384 с.

13.Новицкий Н. И. Организация и планирование производства: Учеб.-метод. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 392 с.

14.Новицкий Н. И. Основы менеджмента: Организация производства на предприятиях: — М.: Финансы и статистика, 2005. — 208 с.

15.Нормування праці: Підручник / За ред. В. М. Данюка і В. М. Абрамова. — К.: 1995. — 208 с.

16.Организация и планирование машинно-строительного производства, - Под ред. М.И. Ипатова, В.И. Постникова, М.К. Захаровой, - Москва: "Высшая школа", - 2008.

17.Организация производства на предприятии: Учеб. для техн. и екон. спец. / Под ред. О. Г. Туровца и Б. Ю. Сербиновского. — Ростов-н/Д: МарТ, 2000. — 464 с. (Серия "Экономика и управление").

18.Организация, планирование и управление деятельностью промышленных предприятий, - Под ред. С.Е. Каменицера, Ф.Ф. Русинова, - Москва: "Высшая школа", - 2004.

19.Организация, планирование и управление деятельностью промышленных предприятий, - Под ред. С.Е. Каменицера, - Москва: "Высшая школа", - 2001.

20. Плоткін Я. Д., Пащенко І. Н. Виробничий менеджмент: Навч. посібник; Збірник вправ / Держ. ун-т "Львівська політехніка" (Інформ.-вид. центр "ІНТЕЛЕКТ+", Ін-т підвищ. кваліфікації та перепідготовки кадрів). — Львів, 1999. — 258 с.

21.Реформирование и реструктуризация предприятий. Методика и опыт. — М.: ПРИОР, 2005. — 320 с.

22.Сачко Н. С. Теоретические основы организации производства. — Минск.: Дизайн ПРО, 1997. — 320 с.

23.Сергеев И.В. Экономика предприятия, - Москва: "Финансы и статистика", - 1997.

24.Стивенсон В. Дж. Управление производством: Пер. с англ. — М.: Лаборатория базовых знаний: БИНОМ, 2005. — 928 с.

25.Управління виробничою інфраструктурою / За ред. М. А. Бєло- ва. — К.: КНЕУ, 1997. — 208 с.

26.Управління якістю продукції: Навч. посібник / За ред. О. Й. Запунного. — К.: ІЗМН, 2005.

27.Устюжанина Е. Внутрифирменное реформирование. — М.: Акционер, 1999. — 104 с.

28.Фатхутдинов Р. А. Организация производства: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 672 с.

29.Чейз Р. Б., Эквилайн Н. Дж., Якобс Р. Ф. Производственный и операционный менеджмент: Пер. с англ. — 8-е изд. — М.: Вильямс, 2001. — 704 с.


Додаток А

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-6.01

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «Менеджмент і туризм»

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТА)

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

______________________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

 

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

 

 

Члени комісії ________________ _______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

________________ _______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

________________ _______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

 

Київ - 20___ рік


 

Додаток Б

Форма № У 6.01

Затв. Наказом Мінвузу УРСР

від 3 серпня 1984 №253

(Назва вищого навчального закладу)

Кафедра

Дисципліна

Спеціальність

Курс Група Семестр

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект (роботу) студента

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

1. Тема проекту (роботи)

 

 


2.Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи)

3.Вихідні дані до проекту (роботи)

 


 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки ( перелік питань, які підлягають розробці)

 

 


Студент

(підпис)

Керівник

E 0UjU5Xg8Go5CgFWNYP7Su1mzmBeNQSvipRV+oUa4ue9m1FKyAFZzwqZ72xHR7GxI3kiPB4UBnb21 086bcTyenk/P00E6PJ0O0rgsB09nRTo4nSVno/JJWRRl8tZTS9KsFoxx6dkddJykf6eT/YvaKfCo 5GMboofooV9A9vAfSIfJ+mHuZDFXbHNtDhMH6Qbn/TPzb+P+Huz7H4PJLwAAAP//AwBQSwMEFAAG AAgAAAAhADVFuGvaAAAABwEAAA8AAABkcnMvZG93bnJldi54bWxMjsFOwzAQRO+V+AdrK3GpqN1I pSTEqSokDhxpK3F14yUJjddR7DShX8/Chd72aUazL99OrhUX7EPjScNqqUAgld42VGk4Hl4fnkCE aMia1hNq+MYA2+JulpvM+pHe8bKPleARCpnRUMfYZVKGskZnwtJ3SJx9+t6ZyNhX0vZm5HHXykSp R+lMQ/yhNh2+1Fie94PTgGFYr9QuddXx7TouPpLr19gdtL6fT7tnEBGn+F+GX31Wh4KdTn4gG0TL rNYpV/nYgOA82aTMpz+WRS5v/YsfAAAA//8DAFBLAQItABQABgAIAAAAIQC2gziS/gAAAOEBAAAT AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADj9If/W AAAAlAEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALwEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAIR0OVBM AgAAVAQAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAALgIAAGRycy9lMm9Eb2MueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADVF uGvaAAAABwEAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAApgQAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbFBLBQYAAAAABAAEAPMA AACtBQAAAAA= "/>(підпис) (Прізвище, ім’я, по батькові)

« »20 р.


Додаток В

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № ________

 

м. Київ «___» ______ 201_ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАПІРУС - ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ», надалі «Постачальник» в особі директора Соломенцева Олександра Олександровича, який діє на підставі Статуту, з однієї Сторони та

_____________________________________________________________________________________, надалі «Покупець» в особі _____________________________________________________________________, що діє на підставі _________________________________________________________________ з іншої Сторони, надалі за текстом разом «Сторони», а окремо – «Сторона» уклали даний Договір про наступне :

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов’язується протягом дії Договору передавати у власність ПОКУПЦЯ канцелярські вироби, далі „товар”, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується приймати товар та оплачувати його вартість відповідно до умов цього Договору.

1.2. Найменування товару, асортимент, кількість, місце поставки, ціна товару, який передається по Даному Договору визначається товарно-розпорядчими документами (видатковій накладній чи рахунку-фактурі) для кожної окремої поставки. Вказані документи є невід’ємною частиною Даного Договору

 

ЯКІСТЬ, ВИМОГИ ДО ТОВАРУ

2.1. У випадку виявлення дефектів якості товару в процесі продажу, які виникли з вини Постачальника, останній зобов’язаний замінити товар за свій рахунок або відшкодувати Покупцеві його вартість в термін 7 (семи) календарних днів з дня звернення Покупця. Претензії щодо якості товару приймаються протягом 14-ти календарних днів з моменту отримання Покупцем товару.

2.2. У всьому іншому, з питань приймання-здачі продукції, за якістю та кількістю, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

ЦІНА, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Усі розрахунки, передбачені цим Договором, здійснюються з використанням національної валюти України – гривні, у безготівковій формі, шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, що вказаний у відповідних товаросупроводжувальних документах (видатковій накладній чи рахунку-фактурі)

4.2. Покупець здійснює оплату Товару на умовах 100% передоплати.

4.3. Покупець оплачує товари по цінам, які зазначені в рахунках - фактурах та накладних, що надаються Постачальником на кожну партію товару.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором винна Сторона несе відповідальність, відповідно до чинного законодавства України та умов даного Договору.

5.2. У разі поставки Покупцю Товару неналежної якості, Постачальник зобов’язаний в термін 7 (сім) календарних днів з дня звернення Покупця замінити його на товар належної якості або повернути повну вартість товару.

 

ФОРС-МАЖОР

6.1. Перебіг терміну виконання сторонами зобов'язань за цим Договором може бути призупинений тільки в разі настання обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, перекриття шляхів руху транспорту внаслідок страйку, рішень Уряду або інших обставин, які перебувають поза контролем сторін.

6.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом трьох календарних днів з моменту їх настання повідомити про це другу сторону. Факт наявності та термін дії форс-мажорних обставин підтверджуються уповноваженим на те органом.

6.3. Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг терміну виконання зобов'язань поновлюється.

6.4. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 30 календарних днів поспіль, то сторони мають право припинити дію цього Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються й штрафні санкції не сплачуються.

 

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі спори і розбіжності, які виникають за даним Договором вирішуються шляхом переговорів.

7.2. У разі неможливості вирішення спорів і розбіжностей за цим Договором шляхом переговорів, вони підлягають розгляду в Господарському суді за місцем знаходження Постачальника у встановленому чинним законодавством порядку.

ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Даний Договір складено українською мовою в двох оригінальних примірниках по одному примірнику для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.

8.2. У разі зміни банківських реквізитів, юридичної чи фактичної адреси, кожна із Сторін зобов’язана повідомити іншу Сторону про такі зміни протягом 2-х робочих днів в письмовому вигляді.

8.3. Всі зміни і доповнення до цього Договору складаються у формі Додаткових угод, які повинні бути оформлені належним чином та є невід’ємними частинами даного Договору.

8.4. Постачальник за даним договором має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, відповідно до Податкового кодексу України.

8.5. Покупець за даним договором має статус ______________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

8.6. Постачальник і Покупець зобов’язуються надати один одному належно завірені копії: свідоцтва про Державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, свідоцтва платника податку, довідки про внесення до Державного реєстру підприємств.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 201__ року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

9.2. Кожна із Сторін, яка має бажання розірвати даний Договір, зобов’язана письмово повідомити відповідну Сторону не менше, ніж за місяць до дня дати розірвання Договору.

9.3. Якщо жодна із сторін за один місяць до дати закінчення дії Договору письмово не повідомила іншу сторону про бажання розірвати чи змінити даний Договір та Додаткову Угоду до Договору, він автоматично пролонгується на наступний рік на тих же умовах.

9.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за даним Договором третій особі без письмового погодження із другою Стороною.

 

ЗМІСТ

 

Вступ.………………………………………………………….………………..…51. Загальні положення виконання курсової роботи …………………………..5

1.1.Мета курсової роботи та порядок її виконання ………………………...5

1.2.Завдання на курсову роботу………………………………………………6

1.3.Загальні вимоги до оформлення роботи ………………………..……….7

1.4.Порядок захисту курсової роботи та критерії оцінок ………………….7

2. Структура курсової роботи…………………………..……………………….9

3. Зміст основних розділів курсової роботи…………………………………..10

3.1.Зміст і завдання плану матеріально-технічного забезпечення……….10

3.1.1.Характеристика плану матеріально-технічного забезпечення……..10

3.1.2.Вплив зовнішнього середовища на формування плану МТЗ……….11

3.2.Основні показники та порядок розробки плану МТЗ………………….11

3.2.1.Вибір постачальника при плануванні закупівель……………………16

3.2.2.Складання договору поставок матеріально-технічних ресурсів……21

3.2.3.Визначення рівня страхового запасу ресурсів……………………….22

3.2.4.Розрахунок рівня страхового запасу ресурсів………………………..25

3.2.5.Визначення необхідної площі складу зберігання ресурсів …………28

3.2.6.Розробка організаційної структури відділу МТП підприємства……34

3.2.7.Розробка посадової інструкції працівника відділу постачання…….35

Рекомендована література…………………….……….……………..………...37

Додатки…………………………………………………………………………..39


Вступ

Сучасний господарський механізм діяльності підприємств передбачає різке розширення границь самостійності, переклад їх на повний госпрозрахунок і самофінансування, підвищення відповідальності за кінцеві результати, виконання зобов'язань перед споживачем, установлення прямої залежності рівня доходів колективу від ефективності його роботи.

Цілісна система передбачає, і це головне, кардинальну реформу планування, ціноутворення, фінансово-кредитного механізму, перебудову матеріально-технічного забезпечення, керування науково-технічним прогресом і т.д. Тому матеріально-технічне забезпечення як одна з галузей сфери товарного обігу, що виконує функції обігу засобів виробництва, виконує велику роль у підвищенні ефективності виробництва. Воно виступає в якості опосередкованого зв'язку між виробництвом та виробничим споживанням продукції виробничо-технічного призначення та його діяльність з розширенням масштабів виробництва безперервно зростає.

Забезпечуючи міжгалузеві зв'язки по поставках продукції, структури матеріально-технічного забезпечення сприяють скороченню часу виробництва, підвищенню його ефективності та якості продукції за рахунок ритмічного, своєчасного забезпечення підприємств, економічними партіями різних видів сировини, матеріалів та обладнання.

На основі вивчення потреби в продукції виробничо-технічного призначення та умов її раціонального використання структури матеріально-технічного забезпечення безпосередньо впливають на промисловість з метою поліпшення використання матеріальних ресурсів, впровадження у виробництво прогресивних матеріалів та ефективних технологічних рішень. Вплив структур матеріально-технічного забезпечення на режим використання ресурсів в народному господарстві проявляється практично через усі сторони їх діяльності: розподіл продукції, координацію процесів виробництва та споживання, оптимальне розміщення замовлень у промисловості, організацію збуту продукції виробничо-технічного призначення та її рух від виробника до споживача.

Тому оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками з підготовки та організації здійснення матеріально-технічного забезпечення підприємств вкрай необхідно і актуально для сучасного менеджера.

Загальні положення виконання курсової роботи

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 117; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.172.135.8 (0.016 с.)