Розробка посадової інструкції працівника відділу постачання 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розробка посадової інструкції працівника відділу постачанняПосадова інструкція для кожного працівника підприємства розробляють на основі закріплення за цією посадою конкретних функцій управління, тобто делегування повноважень і відповідальність на дану посаду.

Посадова інструкція визначає організаційно-правове положення працівника в структурному підрозділі і забезпечує умови для його ефективної праці.

Посадова інструкція розробляються для всіх працівників підприємства. Вони можуть будуватись на типових посадових інструкціях, але повинні враховувати конкретні умови виробництва та індивідуальні якості виконавця.

Незалежно від посади посадова інструкція обов’язково повинна мати наступні розділи: загальні положення, завдання та обов’язки, права, відповідальність. Також необхідно вказати якими керівниками узгоджується ця інструкція.

Зразок посадової інструкції наведений у додатку Д.

Висновки і пропозиції до курсової роботи повинні ґрунтуватися на конкретних результатах, отриманих в результаті проведених розрахунків. Вони подаються стисло, лаконічно у вигляді тез. Цей розділ логічно, змістовно, коротко і аргументовано підводить підсумки роботи. Орієнтована структура висновків:

- бажано, щоб висновок мав узагальнюючий характер відносно результатів курсової роботи;

- наводяться 1-2 пропозиції та їх очікуваний економічний (соціальний) ефект для досліджуваного підприємства.

Рекомендована література оформляється у алфавітному порядку згідно стандартів. Віна повинна включати перелік літератури, що був використаний при підготовці і написанні курсової роботи. Бажано використання останніх публікацій по досліджуваному питанню. До списку літератури обов’язково включати закони, нормативні акти, звітність підприємств, монографії, підручники, статті з наукової та періодичної літератури, відомості вищих навчальних закладів, методичні вказівки викладачів цього ВНЗ, статистичні збірники та ін.

Додатки включають відповідні матеріали, на які посилаються але не приводяться в основній частині роботи (громіздкі таблиці, схеми, організаційна структура всього підприємства або окремого підрозділу, посадову інструкцію тощо). До курсової роботи додаються ксерокопії вихідних матеріалів, що були використані у роботі. В роботі перед представленням додатків на чистому листі друкується посередині слово «ДОДАТКИ» з нумерацією цієї сторінки, яка позначається і в змісті. На наступних листах у порядку посилання в тексті роботи представляються додатки. Сторінки в додатках не нумеруються, в змісті не вказуються.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки із зазначенням по середині аркуша “Додаток А” і мати заголовок, розміщений нижче від слова “Додаток”. Позначаються додатки заголовними буквами українського алфавіту.

 

Рекомендована література

1.Адамова Н.А., Йохна В.А., Малова Т.Л., Пенкин Т.Е. Организация и планирование производства швейной промышленности, - Киев: "Высшая школа", - 1994.

2.Герасимчук В. Г. Розвиток підприємств: діагностика, стратегія, ефективність. — К.: Вища шк., 1995. — 265 с.

3.Гупалов В. К. Управление рабочим временем. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 240 с.

4.Економіка підприємства: Зб. практ. задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, 1999. — 328 с.

5.Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 528 с.

6.Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник.— К.:КНЕУ,2000 —200с.

7.Казанцев А. К., Подлесных В. И., Серова Л. С. Практический менеджмент: В деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2005 — 367 с.

8.Ким С.А., Пушкин П.С., Овчинников С.И. Организация и планирование промышленного производства, - Минск: "Вышэйшая школа", - 2000.

9.Кожекин Г. Я., Синица А. М. Организация производства: Учеб. пособие. — Минск: Экоперспектива, 2005. — 334 с.

10.Кожекин Г. Я., Синица Л. М. Организация производства, - Минск: ИП "Экоперспектива", - 2005.

11.Курочкин А. С. Организация производства: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2001 — 216 с.

12.Макаренко М. В., Махалина О. М. Производственный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. — М.: ПРИОР, 2005. — 384 с.

13.Новицкий Н. И. Организация и планирование производства: Учеб.-метод. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 392 с.

14.Новицкий Н. И. Основы менеджмента: Организация производства на предприятиях: — М.: Финансы и статистика, 2005. — 208 с.

15.Нормування праці: Підручник / За ред. В. М. Данюка і В. М. Абрамова. — К.: 1995. — 208 с.

16.Организация и планирование машинно-строительного производства, - Под ред. М.И. Ипатова, В.И. Постникова, М.К. Захаровой, - Москва: "Высшая школа", - 2008.

17.Организация производства на предприятии: Учеб. для техн. и екон. спец. / Под ред. О. Г. Туровца и Б. Ю. Сербиновского. — Ростов-н/Д: МарТ, 2000. — 464 с. (Серия "Экономика и управление").

18.Организация, планирование и управление деятельностью промышленных предприятий, - Под ред. С.Е. Каменицера, Ф.Ф. Русинова, - Москва: "Высшая школа", - 2004.

19.Организация, планирование и управление деятельностью промышленных предприятий, - Под ред. С.Е. Каменицера, - Москва: "Высшая школа", - 2001.

20. Плоткін Я. Д., Пащенко І. Н. Виробничий менеджмент: Навч. посібник; Збірник вправ / Держ. ун-т "Львівська політехніка" (Інформ.-вид. центр "ІНТЕЛЕКТ+", Ін-т підвищ. кваліфікації та перепідготовки кадрів). — Львів, 1999. — 258 с.

21.Реформирование и реструктуризация предприятий. Методика и опыт. — М.: ПРИОР, 2005. — 320 с.

22.Сачко Н. С. Теоретические основы организации производства. — Минск.: Дизайн ПРО, 1997. — 320 с.

23.Сергеев И.В. Экономика предприятия, - Москва: "Финансы и статистика", - 1997.

24.Стивенсон В. Дж. Управление производством: Пер. с англ. — М.: Лаборатория базовых знаний: БИНОМ, 2005. — 928 с.

25.Управління виробничою інфраструктурою / За ред. М. А. Бєло- ва. — К.: КНЕУ, 1997. — 208 с.

26.Управління якістю продукції: Навч. посібник / За ред. О. Й. Запунного. — К.: ІЗМН, 2005.

27.Устюжанина Е. Внутрифирменное реформирование. — М.: Акционер, 1999. — 104 с.

28.Фатхутдинов Р. А. Организация производства: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 672 с.

29.Чейз Р. Б., Эквилайн Н. Дж., Якобс Р. Ф. Производственный и операционный менеджмент: Пер. с англ. — 8-е изд. — М.: Вильямс, 2001. — 704 с.


Додаток А

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-6.01

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «Менеджмент і туризм»

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТА)

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

______________________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

 

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

 

 

Члени комісії ________________ _______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

________________ _______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

________________ _______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

 

Київ - 20___ рік


 

Додаток Б

Форма № У 6.01

Затв. Наказом Мінвузу УРСР

від 3 серпня 1984 №253

(Назва вищого навчального закладу)

Кафедра

Дисципліна

Спеціальність

Курс Група Семестр

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект (роботу) студента

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

1. Тема проекту (роботи)

 

 


2.Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи)

3.Вихідні дані до проекту (роботи)

 


 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)

 

 


Студент

(підпис)

Керівник

E 0UjU5Xg8Go5CgFWNYP7Su1mzmBeNQSvipRV+oUa4ue9m1FKyAFZzwqZ72xHR7GxI3kiPB4UBnb21 086bcTyenk/P00E6PJ0O0rgsB09nRTo4nSVno/JJWRRl8tZTS9KsFoxx6dkddJykf6eT/YvaKfCo 5GMboofooV9A9vAfSIfJ+mHuZDFXbHNtDhMH6Qbn/TPzb+P+Huz7H4PJLwAAAP//AwBQSwMEFAAG AAgAAAAhADVFuGvaAAAABwEAAA8AAABkcnMvZG93bnJldi54bWxMjsFOwzAQRO+V+AdrK3GpqN1I pSTEqSokDhxpK3F14yUJjddR7DShX8/Chd72aUazL99OrhUX7EPjScNqqUAgld42VGk4Hl4fnkCE aMia1hNq+MYA2+JulpvM+pHe8bKPleARCpnRUMfYZVKGskZnwtJ3SJx9+t6ZyNhX0vZm5HHXykSp R+lMQ/yhNh2+1Fie94PTgGFYr9QuddXx7TouPpLr19gdtL6fT7tnEBGn+F+GX31Wh4KdTn4gG0TL rNYpV/nYgOA82aTMpz+WRS5v/YsfAAAA//8DAFBLAQItABQABgAIAAAAIQC2gziS/gAAAOEBAAAT AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADj9If/W AAAAlAEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALwEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAIR0OVBM AgAAVAQAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAALgIAAGRycy9lMm9Eb2MueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADVF uGvaAAAABwEAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAApgQAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbFBLBQYAAAAABAAEAPMA AACtBQAAAAA= "/>(підпис) (Прізвище, ім’я, по батькові)

«» 20 р.


Додаток В

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № ________

 

м. Київ «___» ______ 201_ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАПІРУС - ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ», надалі «Постачальник» в особі директора Соломенцева Олександра Олександровича, який діє на підставі Статуту, з однієї Сторони та

_____________________________________________________________________________________, надалі «Покупець» в особі _____________________________________________________________________, що діє на підставі _________________________________________________________________ з іншої Сторони, надалі за текстом разом «Сторони», а окремо – «Сторона» уклали даний Договір про наступне:

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов’язується протягом дії Договору передавати у власність ПОКУПЦЯ канцелярські вироби, далі „товар”, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується приймати товар та оплачувати його вартість відповідно до умов цього Договору.

1.2. Найменування товару, асортимент, кількість, місце поставки, ціна товару, який передається по Даному Договору визначається товарно-розпорядчими документами (видатковій накладній чи рахунку-фактурі) для кожної окремої поставки. Вказані документи є невід’ємною частиною Даного Договору

 

ЯКІСТЬ, ВИМОГИ ДО ТОВАРУ

2.1. У випадку виявлення дефектів якості товару в процесі продажу, які виникли з вини Постачальника, останній зобов’язаний замінити товар за свій рахунок або відшкодувати Покупцеві його вартість в термін 7 (семи) календарних днів з дня звернення Покупця. Претензії щодо якості товару приймаються протягом 14-ти календарних днів з моменту отримання Покупцем товару.

2.2. У всьому іншому, з питань приймання-здачі продукції, за якістю та кількістю, Сторони керуються чинним законодавством України.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 199; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.205.26.39 (0.022 с.)