СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИДипломна робота як кваліфікаційна робота має чітко визначену структуру. Структурними частинами роботи обов'язково є:

- титульна сторінка;

- дипломне завдання;

- календарний план;

- відгук керівника;

- реферат (бібліографічний);

- анотацію (на двох мовах);

- зміст;

- вступ;

- основна частина (розділи, підрозділи);

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки.

Зазначена послідовність має зберігатися в роботі.

6.1. Титульна сторінка дипломної роботи оформляється згідно додатком 2.

У верхній її частині вказується найменування вищого навчального закладу. Ближче до правого краю титульної сторінки обов'язково вказується "До захисту допустити" за підписом завідувача кафедри, де виконується дослідження, із зазначенням ініціалів його імені, по-батькові, прізвища та дати.

Далі в середній частині титульної сторінки вказується тема дипломної роботи. Ближче до її правого краю вказуються ініціали імені та по-батькові, прізвище дипломника (у називному відмінку); науковий ступінь, вчене звання, ініціали імені та по-батькові, прізвище наукового керівника (у називному відмінку).

Нижня частина титульної сторінки містить місто і рік її написання (без слова "рік").

6.2. Дипломне завдання оформляється згідно з додатком 2.

У графі дипломного завдання "Затверджено" повинен міститися підпис наукового керівника (із зазначенням його наукового ступеня, вченого звання, а при їх відсутності - посади, ініціалів імені та по-батькові, прізвища у називному відмінку, дати).

Середня частина дипломного завдання містить прізвище, ім'я, по-батькові студента, його групу, курс, форму навчання, спеціальність (у родовому відмінку).

Назва теми в дипломному завданні студента і в рішенні кафедри про затвердження тем дипломних робіт та призначення наукових керівників повинні бути ідентичними.

Термін здачі дипломної роботи керівнику для підготовки відгуку узгоджується студентом з науковим керівником і не може бути пізніше 20 квітня.

У графі "Робота виконується на базі ..." вказується найменування підприємства, об'єднання або державного органу, на базі якого випускник проходить переддипломну практику і здійснює збір практичних матеріалів, що використовуються в роботі.

У графі "Теоретичне завдання" вказуються основні напрями (завдання) дослідження теми, наукові та практичні матеріали, нормативні акти, які підлягають обов'язковому вивченню при виконанні роботи.

Графа "Практичне завдання" визначає конкретний очікуваний результат дослідження по темі. При плануванні результатів можуть використовуватися наступні слова: "обгрунтування ..."," аргументація ...", "підготовка ...", "розробка ...", "систематизація ..."," уточнення ... "і т.п. Наприклад, підготовка та аргументація пропозицій щодо зміни або доповнення законодавства, розробка рекомендацій по застосуванню законодавства (в тому числі локальних нормативних актів), написання тез, статті для опублікування в збірнику студентських наукових робіт та ін.

У графі "Сфера застосування" вказується газузь (вид) діяльності, в якій можуть бути або будуть використані (впроваджені) результати дослідження. Наприклад, практична діяльність підприємства "...", законодавчий процес ..., наукова діяльність ..., навчальний процес з дисципліни "....". Підготовка наукової доповіді, тез наукової доповіді, статті за темою або її частини (самостійно або з науковим керівником) є формами апробації результатів, а тому також вказуються в цьому пункті дипломного завдання.

У графі сьомій фіксується номер і дата реєстрації дипломного завдання на відповідній кафедрі.

6.3. Календарний план підготовки та виконання дипломної роботи сприяє раціональному розподілу часу, який відведено на:

підбір нормативних актів, спеціальної наукової літератури, практичних матеріалів за темою дослідження та їх вивчення;

узагальнення зібраних практичних, статистичних та інших матеріалів;

проведення порівняльного аналізу законодавства України та інших країн;

підготовку та переробку розділів дипломної роботи; підготовку остаточного її варіанту;

оформлення роботи у відповідності з встановленими вимогами; підготовку її до захисту.

Календарний план оформляється згідно з додатком 3. У ньому пропонується орієнтований перелік і термін виконання роботи. Календарний план підлягає затвердженню науковим керівником.

6.4. Відгук наукового керівника представляє собою аналіз та оцінку якості дипломної роботи за критеріями рейтингової оцінки дипломних робіт (див. п.п.7, 8 даних рекомендацій). Відгук повинен:

містити обов'язкове письмове обгрунтування оцінки за кожним критерієм;

відображати переваги і недоліки, виявлені помилки з посиланнями на текст роботи;

враховувати підтвердження результатів дипломного дослідження (документи про апробацію та впровадження результатів).

Відгук на дипломну роботу повинен бути не менше 1,5 сторінок, готується керівником до переплетення роботи, а також повинен бути підшитий в ній.

6.5. Реферат дозволяє одержати короткі бібліографічні відомості про дипломну роботу. Він оформлюється у відповідності з додатком 4.

Обсяг реферату повинен складати не менше 1200 і не більше 2000 знаків (15-20 рядків комп'ютерного тексту). Структура реферату включає: відомості про кількість сторінок, додатків і використаних в роботі джерел; перелік ключових слів; об'єкт та предмет дослідження; мету роботи; отримані результати та їх новизну, сфери застосування отриманих результатів.

При заповненні графи "Об'єкт дослідження" необхідно враховувати, що під об'єктом дослідження розуміється сфера наукових пошуків (процес, явища), в межах якої існує і виявлена досліджувана правова проблема. Проблема - це невідповідність між фактично існуючим в реальній дійсності і бажаним станом об'єкта дослідження.

У графі "Предмет дослідження" зазначаються суспільні відносини в сфері явища або діяльності (процесу), які вивчаються і, які є визначальними для конкретного дослідження. Саме на предметі дослідження необхідно зосередитися дипломникові, оскільки тема дипломної роботи, як правило, визначається предметом дослідження. Зміст графи реферату "Предмет дослідження" безпосередньо відображається в темі дипломної роботи. Необхідно мати на увазі, що об'єкт та предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне і часткове.

У графі "Результати дослідження" вказується інформація про конкретні результати дослідження, отримання яких було поставлено за мету і зафіксовано в графі "Практичне завдання" дипломного завдання студента.

При оприлюдненні результатів наукового дослідження в матеріалах періодичної преси у графі "Результати дослідження" повинні бути вказані повні бібліографічні дані наукової роботи у відповідності з вимогами до оформлення літератури.

Сфера застосування результатів дослідження залежить від їх характеру. Так, розробки, запропоновані дипломником, можуть бути:

розглянуті і застосовані або рекомендовані для застосування в практичній діяльності окремих підприємств, організацій, установ;

застосовані в навчальному процесі з певної дисципліни та теми;

апробовані шляхом виступу з науковою доповіддю на науковій конференції або опублікування тез, наукових статей в збірниках студентських наукових робіт та ін.

При цьому необхідно враховувати, що застосування результатів, отриманих при написанні дипломної роботи, має бути підтверджено відповідними документами (при впровадженні в навчальний процес – випискою протоколу із засідання кафедри, при впровадженні у практичну діяльність-довідкою підприємства та ін).

6.6. Анотаціяоформляється двома мовами, які відрізняються від мови рукопису дипломної роботи, наприклад, російською та англійською - при написанні роботи українською мовою. У тексті анотації необхідно відобразити інформацію про зміст і результати дипломної роботи. Об'єм анотації - до 0,5 сторінки комп'ютерного тексту. Тексти анотацій на різних мовах повинні бути ідентичними за змістом (додаток 5).

6.7. У змісті відображаються всі частини дипломної роботи - вступ, номери та назви розділів з відповідним зазначенням підрозділів, висновки, список використаної літератури, додатки, із зазначенням початкових номерів сторінок кожної з названих частин роботи (додаток 6). План (зміст) роботи повинен відображати суть проблеми і логіку дослідження. Бажано коротко і чітко формулювати назви розділів, підрозділів. Назви розділів повинні визначатися темою дипломної роботи і не виходити за межі предмету дослідження.

6.8. Вступ - відповідальна частина дипломної роботи, яка дає загальну характеристику всьому дослідженню. У вступі обов'язково слід відобразити:

Актуальність теми та її обгрунтування.

Актуальність (лат. actualis - дієвість) теми - це важливість, відповідність теми дипломної роботи сучасним потребам певної галузі права та перспектив її розвитку, практичним завданням певної сфери діяльності.

При обґрунтуванні актуальності обраної теми відображається стан і ступінь її розробки. З цією метою в стислому вигляді дається короткий огляд стану законодавства, ступінь розробки теми в спеціальній науковій літературі, проблеми, що виникають на практиці при реалізації норм права. З цього повинен слідувати висновок, що ця тема ще недостатньо вивчена (розкрита лише частково, не в обраному аспекті) і тому потребує подальшої розробки.

Відсутність підстав для такого висновку означає, що тема не актуальна, а її дослідження є недоцільним.

Мета та завдання дипломного дослідження.

Мета дипломної роботи полягає в кінцевому результаті, на досягнення якого спрямоване дослідження. При її формулюванні не слід вживати слова "дослідження ...","вивчення ...", оскільки вони вказують на спосіб досягнення мети, а не на саму мету. Цілі, зазначені в рефераті і у вступі, повинні бути ідентичними.

Мета дипломної роботи реалізується через конкретні завдання. Не варто захоплюватися їх кількістю, так як це призводить до громіздкості роботи. Завдання дослідження формулюються у формі переліку дій: „вивчити ...”, „проаналізувати ...”, „встановити ...”, „з'ясувати ...”, „обгрунтувати ...” та ін.

Отримані результати дослідження.

При формулюванні наукової новизни отриманих результатів можна використати такі вирази: "здійснено комплексне ..."," розроблена нова класифікація ...", "досліджені специфічні зв'язки ..." та ін.

Практичне значення результатів дипломної роботи підтверджується короткими відомостями про впровадження результатів дослідження із зазначенням організацій, в яких здійснена їх реалізація, форм реалізації (акти, рішення, рекомендації та ін.), та реквізитів відповідних підтверджуючих документів. Важливо зазначити соціальний і науково - правовий ефект, отриманий на основі впровадження результатів дослідження.

Рекомендований обсяг вступу – 3-5 сторінок комп'ютерного тексту (формату А-4).

6.9. Основна частина дипломної роботи - це її головна структурна частина, яка розкриває основний зміст дослідження. Тут викладається матеріал, який містить:

- опис досліджуваних фактів, явищ, закономірностей, суспільних відносин;

- аналіз законодавства по темі, його порівняння із законодавством зарубіжних країн, міжнародних організацій, обгрунтування наявних недоліків у ньому, необхідність його вдосконалення, форми та шляхи подальшого вдосконалення;

- огляд наукової та спеціальної літератури за темою, основні етапи розвитку наукової думки з обраної проблеми; короткий, критичний виклад результатів наукових робіт дослідників, що займалися відповідними питаннями;

- дискусійні питання, пов'язані з переглядом усталених поглядів і уявлень у сфері здійснюваного дослідження;

- аналіз практики застосування законодавства по темі роботи на прикладі конкретних підприємств, об'єднань, організацій, установ, державних органів;

- власні висновки про наявність правових проблем;

- запропоновані дипломником шляхи вирішення проблем, виявлених в процесі дослідження, обов'язкова їх аргументація.

Основна частина дипломної роботи складається з розділів (як правило, не менше трьох) і підрозділів. Кожний розділ починається з нової сторінки. Тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом обраного напрямку. В кінці кожного розділу формулюються висновки з коротким викладом наукових і практичних результатів, отриманих у процесі аналізу описаних в розділі питань.

Викладений матеріал не повинен виходити за межі як аналізованого питання, розділу, так і теми в цілому.

6.10. Висновки – послідовний, логічний, чіткий виклад головних отриманих результатів дипломного дослідження, що дозволили розкрити тему і досягти мети, сформульованої у вступі дипломної роботи.

Висновки повиннні містити коротке обгрунтування того нового, істотного, що внесено дипломником у вивчення і вирішення проблеми.

Для опису результатів прийнятні наступні вирази: "систематизовано ..."," уточнено ...", "встановлено ...", "обгрунтовано (аргументовано )..." і т.п. При цьому слід уникати у висновку дипломної роботи таких формулювань, як "був проведений аналіз ..."," вивчено ...", "зроблений порівняльний аналіз ..." і т.п.

У висновку обов'язково даються відомості про впровадження і використання отриманих результатів дослідження, які повинні бути підтверджені відповідними документами.

Практичні результати (методичні рекомендації, локальні акти і т.д.) повинні підтверджуватися:

- довідкою про впровадження або про готовність впровадження конкретних результатів дипломної роботи (додаток 8), оформленою письмово із дотриманням вимог діловодства (вихідні дані - №, дата, підпис керівника з розшифровкою його прізвища, дата, печатка і т.д.)

- копіями публікацій і титульної сторінки відповідного видання, які додаються до роботи, з підтвердженням наявності такої публікації науковим керівником у відгуку і згадкою в рефераті дипломної роботи в графі "Результати дослідження";

- документами, що підтверджують направлення до компетентних нормотворчих органів проектів нормативно - правових актів про внесення змін і доповнень в чинні законодавчі акти та ін.

Теоретичні результати можуть підтверджуватися:

- виписками з протоколів засідань кафедри про використання матеріалів у навчальному процесі з зазначенням найменування навчальної дисципліни та теми;

- виписками з протоколу засідання секції студентської наукової конференції про виступ студента з доповіддю з питань теми дипломного дослідження та ін.

Обсяг висновку повинен складати не більше 2-3 сторінок комп'ютерного тексту.

6.11. Список використаних джерел становить одну з істотних частин дипломної роботи та відображає обсяг і основу самостійної, творчої роботи студента.

Список використаних джерел (додаток 7) слід розміщувати в порядку згадування джерел у тексті із наскрізною нумерацією за зростанням в квадратних дужках.

Посилання на нормативно-правові акти робиться в списку використаної літератури один раз - при першому їх згадувані в тексті роботи із зазначенням останнього офіційного джерела опублікування та наступних джерел, в яких є зміни та доповнення до цих актів. При наступному використанні нормативно - правових актів посилання на них робиться тільки в тексті шляхом словесної вказівки на такий акт без їх повторного винесення в загальний список.

Посилання на наукові публікації повинні оформлятися при кожному їх згадуванні із зазначенням джерела і сторінки, на якій знаходиться досліджуваний матеріал. При повторному посиланні на літературні джерела їх опис може бути скорочено до даних про автора та назву джерела із зазначенням сторінки, що використовується (Комарницький В.М. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій в Україні. - С. 28).

Всі джерела повинні бути описані у відповідності з правилами бібліографії. Не допускається включення до Списку тих джерел, які не аналізуються в роботі.

6.12. Додатки оформляють як продовження дипломної роботи після Списка використаних джерел.

В якості додатків можуть бути тільки матеріали, що підтверджують отримані дипломником результати за темою дослідження.

Таблиці, дані практики, статистика, інші матеріали, які використовуються при підготовці роботи, розміщуються в тексті роботи.

Кожний додаток (формат А-4) слід починати з нової сторінки із зазначенням у правому верхньому куті слова "Додаток". Якщо в роботі більше одного додатку, їх нумерують послідовно арабськими цифрами без знака № (Додаток 1). Кожний додаток повинен мати змістовний заголовок. Роздруківки з ЕОМ повинні відповідати формату А4 (бути розрізаними). Додатки включаються в загальну нумерацію сторінок роботи.

У тексті роботи посилання на наявність додатка зазначається в круглих дужках.

 

ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота як кваліфікаційна робота повинна характеризуватися не тільки високим змістовним рівнем, відповідною структурою, але і належним оформленням. Тому одночасно з написанням тексту дипломної роботи здійснюється її оформлення. Дипломник повинен дотримуватися нижче перерахованих вимог при оформленні роботи.

7.1. Обсяг, шрифт, інтервали. Дипломна робота повинна бути надрукована за допомогою комп'ютера на одній стороні сторінки білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) не більше 30 рядків на сторінці по 60-65 знаків у рядку.

Рекомендований обсяг дипломної роботи - 70-75 сторінок тексту комп'ютерного набору (Шрифт - Times New Roman, розмір шрифту - 14, міжрядковий інтервал - полуторний). У облік обсягу роботи не включається дипломне завдання, календарний план, відгук керівника, реферат, анотації, зміст, список використаних джерел та додатки.

Розміри полів повинні бути: ліве - 20 мм, праве - 10 мм, верхнє -20 мм, нижнє - 20 мм.

Окремі друкарські помилки, помилки, які виявлені в процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або замальовуванням білою фарбою (коректором) і нанесенням (наклеюванням) виправленого комп'ютерного тексту.

Текст основної частини роботи поділяють на розділи та підрозділи (при необхідності і підпункти). Кожну структурну частину і кожний розділ необхідно починати з нової сторінки, незалежно від того, яка кількість рядків залишилася на попередній сторінці.

Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ","ВСТУП", "ВИСНОВОК", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ" друкують симетрично тексту, прописними літерами. Назви розділів друкуються прописними літерами після номеру розділу (наприклад: 1. Юридична природа екологічного ризику). Назви підрозділів друкують з абзацу (5 інтервалів) малими літерами (крім першої прописної). Перенесення слів у заголовках не допускаються.

Відстань між назвою розділу (підрозділу) та текстом - 2 інтервали.

7.2. Нумерація сторінок, розділів, підрозділів (підпунктів) проводиться арабськими цифрами. Номери сторінок проставляються у нижньому правому куті, починаючи зі вступу (сторінка третя).

Підрозділи нумерують в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставиться крапка.

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно ставити в дипломній роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації позначають словом "Мал." і нумерують послідовно в межах розділів (наприклад, "Мал. 2.1"). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" з позначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка ( "Таблиця 2.1").

7.3. Посилання. При написанні дипломної роботи студент зобов'язаний давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, що використовуються в дипломній роботі.

Текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в граматичній формі оригіналу. Цитування повинно бути повним без самостійного скорочення авторського тексту. Пропуск слів без зміни тексту відзначається трьома крапками (...). При непрямому цитуванні слід бути гранично точним у викладі думок автора. Посилання на джерело обов'язкове як при прямому, так і непрямому цитуванні.

Посилатися бажано на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися в тих випадках, коли в них є матеріал, не включений в останнє видання.

При посиланнях на нормативно-правові акти необхідно вказувати їх останнє офіційне опублікування в наступних джерелах: "Відомості Верховної Ради України", "Офіційний вісник України", "Збірник постанов Уряду України", "Голос України", "Урядовий кур'єр", "Бюлетень нормативних актів міністерств та відомств", а також окремі видання за наявності вказівки на їх офіційний характер. При цьому необхідно викладати найменування нормативно-правового акта мовою джерела.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.018 с.)