З підготовки та рейтингової оцінкиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З підготовки та рейтингової оцінкиДипломних робіт

 

для

студентів спеціальності „Правознавство”

(освітньо-кваліфікаційний рівень "Cпеціаліст права")

 

 

 

КИЇВ – 2009


Методичні рекомендації з підготовки та рейтингової оцінки дипломних робіт для студентів спеціальності "Правознавство".

Укладачі:

Д.ю.н. Балюк Г.І., д.ю.н. Гриценко І.С., к.ю.н. Ковальчук Т.Г.

 

.

 

Рецензенти: д.ю.н. Безклубий І.А.

К.ю.н. Мірошниченко А.М.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої Ради

юридичного факультету

Протокол № 11 від

„26” червня 2009 р.

 

 

ПОГОДЖЕНО

з науково-методичною комісією

"____" ______________ 2009 р.

 

___________________________

Підпис голови НМК факультету


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виконання дипломної роботи є завершальним етапом підготовки висококваліфікованого спеціаліста за спеціальністю "Правознавство". Підвищення якості підготовки фахівців-правників потребує забезпечення високого рівня дипломних робіт, що подаються на захист, так як при підготовці дипломних робіт найбільш повно розкривається творчий потенціал, демонструються знання, які отримані за час навчання, а також навички практичної діяльності, отримані в процесі проходження виробничих практик. У зв'язку з цим дані Методичні рекомендації містять вимоги, спрямовані на підвищення якості дипломної роботи.

При написанні дипломної роботи студент повинен показати вміння:

• формулювати мету і завдання проведеного дипломного дослідження;

• складати план дослідження;

• вести пошук наукової та практичної інформації у тому числі з використанням сучасних технологій;

• систематизувати, аналізувати та узагальнювати виявлену наукову літературу, нормативні акти і практичні матеріали по темі;

• використовувати основні методи наукового пізнання та дослідження;

• формулювати висновки, що містять наукові та практичні результати проведеного дослідження;

• самостійно розробляти і обгрунтовувати пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного законодавства, правозастосовчої практики і т.д.

Методичні рекомендації підготовлені по кожному з етапів виконання дипломної роботи і мають своєю метою надання допомоги студентам у підготовці та виконанні дипломної роботи на високому професійному рівні та у визначені терміни.

Послідовність виконання дипломної роботи в загальному вигляді можна представити так:

1. Вибір актуальної теми дипломного дослідження і її затвердження;

2. Написання дипломної роботи:

2.1. Збір наукової літератури та нормативних актів по темі дипломної роботи;

2.2. Збір практичного матеріалу в державних органах, на підприємствах, установах, організаціях;

2.3. Обробка та аналіз отриманої інформації теоретичного та практичного характеру із застосуванням методів наукового пізнання й дослідження;

2.4. Формулювання висновків, вироблення рекомендацій щодо вирішення проблемних питань теми дослідження та апробація отриманих результатів.

3. Оформлення дипломної роботи у відповідності з встановленими вимогами.

4. Підготовка до захисту і публічний захист дипломної роботи.


ГРАФІК ПІДГОТОВКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

2.1. Підготовка дипломної роботи ведеться згідно з наступним графіком:

Вид роботи Термін виконання
Вибір теми дипломної роботи студентом; узгодження теми з науковим керівником та затвердження на кафедрі до 15 вересня  
Оформлення дипломного завдання, складання робочого плану; узгодження дипломного завдання і робочого плану із науковим керівником та затвердження завідувачем відповідної кафедри; реєстрація (перереєстрація) теми дипломної роботи. . до 30 вересня  
Отримання студентами дипломних завдань за самостійним розподілом кафедр. з 1 по 15 жовтня  
Здача першого розділу дипломної роботи науковому керівнику. до 15 грудня  
Здача остаточного варіанту дипломної роботи науковому керівнику. до 20 березня  
Переробка дипломної pобoти з урахуванням зауважень наукового керівника. до 10 квітня  
Оформлення і здача остаточного варіанту дипломної роботи для підготовки відгуку наукового керівника. 10 квітня - 20 квітня
Здача переплетеного варіанту дипломної роботи на кафедру та підготовка рецензії рецензентом до 30 ківтня
Попередній захист дипломної роботи. травень
Публічний захист дипломної роботи. травень-червень (згідно з розкладом)

 

2.2. Вказані види робіт можуть бути конкретизовані науковим керівником за погодженням із студентом при складанні календарного плану підготовки дипломної роботи.

2.3. Дотримання остаточних термінів виконання названих робіт є для студента обов'язковим і враховується при оцінці роботи.

2.4. Оформлену у відповідності з цими рекомендаціями дипломну роботу (за наявності відгуку наукового керівника) студент переплітає (зшиває), після списку використаних джерел ставить дату здачі роботи на кафедру і підписує роботу.

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК І ЙОГО ЗАВДАННЯ

З метою надання студенту теоретичної та практичної допомоги в період підготовки та написання дипломної роботи йому призначається науковиий керівник. Науковий керівник періодично, за попередньою домовленістю зі студентом – дипломником, отримує від нього відомості про хід підготовки дипломної роботи і консультує з питань теми дослідження, які викликають труднощі.

Завдання наукового керівника змінюються на різних етапах виконання дипломного дослідження, зокрема:

1. На етапі підготовки до дипломного дослідження науковий керівник консультує у виборі теми, розглядає та корегує робочий план дослідження, затверджує дипломне завдання, календарний графік і дає рекомендації щодо переліку джерел.

2. На етапі написання та оформлення роботи науковий керівник виступає в ролі опонента, вказуючи дипломнику на помилки, відсутність достатньої аргументаціі; сформульованих речень, стилю і т.д.

3. Після отримання закінченої дипломної роботи науковий керівник виступає в якості експерта. Він дає письмовий відгук на дипломну роботу. У відгуку всебічно аналізується якість дипломної роботи, відзначаються її позитивні моменти і недоліки, не усунуті дипломником в ході написання та оформлення. Науковий керівник виставляє оцінку за кожним критерієм та підсумкову рейтингову оцінку дипломної роботи, рекомендує або не рекомендує її до захисту. Висновок про готовність дипломної роботи до захисту можливий лише в тому випадку, якщо рейтингова оцінка не нижче 3 балів. Після цього робота направляється кафедрою на рецензування. Відрецензовану роботу допускає до захисту завідуючий кафедрою. Якщо рейтингова оцінка складає 2 бали, дипломна робота повертається студенту на доопрацювання на короткочасний термін, погоджений з науковим керівником і завідувачем кафедрою.

 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА-ДИПЛОМНИКА

Студенту, який навчається на останньому курсі вищого навчального закладу, необхідно знати такі права та обов'язки, пов'язані з підготовкою та написанням дипломної роботи:

1. Дипломнику надається право вибору теми дослідження і вирішення питання щодо наукового керівництва для підготовки та виконання своєї дипломної роботи, у звязку з чим студент звертається на кафедру із заявою про затвердження теми та призначення наукового керівника (додаток № 1).

2. Одночасно з вибором та узгодженням теми з науковим керівником студент оформляє та узгоджує з ним дипломне завдання ( додаток 2), календарний (додаток 3) і робочий план дипломної роботи.

3. Далі дипломник зобов'язаний зареєструвати дипломне завдання на відповідній кафедрі.

4. Після реєстрації дипломного завдання студент залишає оригінал дипломного завдання собі, а керівнику передає його копію.

5. Студент, який не зареєстрував тему дипломної роботи у встановлені терміни, зобов'язаний отримати дипломне завдання та робочий план у лаборантів кафедр відповідно до самостійного розподілу кафедри.

6. Далі студент здійснює роботу з підготовки, написання та оформлення дипломної роботи, в терміни, передбачені календарним планом.

7. Після перевірки першого варіанту дипломної роботи науковим керівником дипломник зобовязаний доопрацювати роботу з урахуванням зауважень і рекомендацій наукового керівника. Він має право, будучи автором дипломної роботи, врахувати їх, або відхилити, тому що за повноту і правильність розробки теми, за її зміст і оформлення відповідальність лежить на дипломнику.

8. Закінчену дипломну роботу студент підписує на останній сторінці списку використаної літератури.

9. Оформлену і готову для переплітання роботу до 20 квітня студенту слід здати своєму науковому керівнику для підготовки відгуку.

10. Дипломну роботу з отриманим відгуком наукового керівника слід переплести в друкарні, після чого здати на кафедру.

11. До захисту дипломної роботи студент повинен ознайомитись на кафедрі із рецензією на свою роботу.

12. Дипломник зобов'язаний представити результати свого дослідження на попередньому захисті в терміни, встановлені кафедрою. Студент повинен підготуватися для відповіді на зазначені у відгуку наукового керівника та рецензента помилки та зауваження.

13. У терміни, встановлені розкладом, дипломник зобов'язаний з'явитися для захисту дипломної роботи у ДЕК.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.58.220 (0.008 с.)