РЕЦЕНЗУВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РЕЦЕНЗУВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ9.1. З метою отримання додаткової, об'єктивної оцінки незацікавленої особи про якість і рівень дипломної роботи студента проводиться її рецензування. Списки рецензентів складаються усіма кафедрами до кінця квітня. Рецензентами можуть бути фахівці-практики, наукові працівники, які мають вищу освіту за спеціальністю "Правознавство".

9.2. Оформлена у відповідності з цими Методичними рекомендаціями дипломна робота передається кафедрою рецензенту не пізніше, ніж за 14 днів до захисту.

9.3. У рецензії має бути зазначено: значення дослідження цієї теми, її актуальність, оцінений зміст дипломної роботи - наскільки дипломник успішно впорався з відображенням теоретичних та практичних питань, характеристика кожного розділу дипломної роботи із зазначенням позитивних сторін і недоліків; доцільність та обгрунтованість сформульованих автором пропозицій та їх оцінка. Оцінюватися робота повинна за п'ятибальною системою. Обсяг рецензії повинен складати не менше 1,5 сторінки друкованого тексту комп'ютерного набору формату А-4.

Рецензія має бути підписана рецензентом із зазначенням місця роботи та займаної посади.

9.4. Підписана рецензентом рецензія разом з дипломною роботою повертається на кафедру.

Рецензія не підшивається, а додається до дипломної роботи.

9.5. У випадку, якщо рецензент дав негативну оцінку переданої йому дипломної роботи, лаборант кафедри інформує про це наукового керівника і завідувача кафедри. У цьому випадку дипломник має право забрати роботу на доопрацювання. Якщо оцінка при повторному рецензуванні також негативна, робота повинна бути повернута студенту на доопрацювання.

При позитивній оцінці робота допускається до захисту.

ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

10.1. Захист дипломної роботи студентом - це останній обов'язковий етап, метою якого є визначення рівня підготовленості випускника для здійснення професійної діяльності.

10.2. Попередній захист дипломної роботи.

Метою попереднього захисту є визначення готовності дипломної роботи та рекомендації її для допуску до захисту. Він організується кафедрою до офіційного захисту дипломної роботи. До попереднього захисту автору дипломної роботи необхідно ознайомитися з відгуком наукового керівника та рецензента, підготувати доповідь за темою роботи, підготувати відповіді на зауваження наукового керівника і рецензента.

Попередній захист дипломної роботи проводиться, як правило, на засіданні комісії з 2-3 осіб на кафедрі в призначений день і час.

У процесі попереднього захисту студент доповідає суть дипломної роботи, результати проведеного дослідження, їх обгрунтування, відповідає на зауваження наукового керівника і рецензента, на запитання членів комісії. Комісія приймає рішення про можливість допуску роботи до захисту в ДЕКу. У разі прийняття позитивного рішення про готовність дипломної роботи та допуск її до захисту в ДЕКу завідувач кафедри ставить свою візу на титульному листі дипломної роботи.

10.3. Підготовка до публічного захисту дипломної роботи.

При підготовці до публічного захисту студент заздалегідь складає тези своєї доповіді, які подає для узгодження науковому керівнику. У них можуть міститися тільки та інформація, висновки, пропозиції, які мають місце в дипломній роботі.

Доповідь повинна включати наступні пункти:

1) дуже коротке обгрунтування актуальності теми, її мета;

2) розгорнутий виклад сформованих у роботі пропозицій щодо вдосконалення законодавства, практики його застосування, інших результатів, обгрунтування їх новизни, практичної значущості;

3) відомості про впровадження (апробацію) результатів дослідження із зазначенням організації, яка їх впроваджує.

Недоцільно будувати свою доповідь у формі переказу розділів роботи і перевантажувати її цифровими даними, які можуть викладатися тільки в тому випадку, якщо вони необхідні як доказ або ілюстрація того чи іншого висновку.

Рекомендується мати на захисті тези доповіді на випадок виникнення труднощів під час захисту дипломної роботи, враховуючи підвищений емоційний стан дипломника.

10.4. Публічний захист дипломної роботи.

До захисту допускається дипломник, який завершив підготовку дипломної роботи, за наявності позитивного відгуку наукового керівника та рецензії рецензента.

Захист дипломної робіт проводиться публічно, на відкритому засіданні ДЕК з обов'язковою присутністю рецензента. Участь наукового керівника у засіданні необов'язкова. На засіданні можуть бути присутніми, задавати питання та обговорювати доповідь випускника всі бажаючі, а науковий керівник роботи та рецензент користуються правом дорадчого голосу. Захист дипломної роботи може здійснюватися на підприємстві або в державному органі, за замовленням якого вона була виконана або за участю їх представника.

З метою підвищення ефективності засвоєння інформації, отриманої під час виступу дипломника членами ДЕК та присутніми, можливе використання наочного матеріалу. Під час виступу, при необхідності, дипломникові дозволяється користуватися своєю дипломною роботою.

10.5. Порядок публічного захисту дипломної роботи:

1) оголошення одним з членів ДЕК теми запропонованої до захисту дипломної роботи, оцінок наукового керівника за кожним критерієм і рейтингової оцінки, та недоліків, висловлених у відгуку;

2) усна доповідь студента про результати дослідження - не більше 7 хвилин;

3) відповіді студента на зауваження наукового керівника, питання членів ДЕК та присутніх осіб.

4) виступ рецензента або, за відсутності рецензента, оголошення одним із членів ДЕК оцінки рецензента та недоліків, висловлених у рецензії.

5) відповіді студента на зауваження рецензента.

Робота і її захист оцінюються державною комісією за 5-ти бальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), на закритому засіданні після закінчення захисту всіх призначених до захисту робіт. При оцінці роботи приймаються до уваги оригінальність, актуальність та науково-практичне значення теми, якість виконання та оформлення роботи, а також змістовність доповіді та відповідей студента. Оцінка оголошується ДЕК.


ДОДАТКИ

Додаток 1

Завідувачу кафедри

(назва кафедри)

доц. Петренку В.В.

 

студента 5 курсу

3 групи

денної форми навчання

спеціалізації _________

Іванова І.П.

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу затвердити тему дипломної роботи „Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі економіки Україні” та призначити науковим керівником к.ю.н., доц. Марчука Ю.А.

 

„__” _____________ 2009 р. ______________ /_______________/

(підпис студента) (ПІБ студента)

 


Додаток 2

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науковий керівник: доцент .........

(П.І.Б., посада)

_________________________

"04" вересня 2009 року

 

ДИПЛОМНЕ ЗАВДАННЯ

Іванов Ігор Павлович, студент 5 курсу денного відділення спеціальності "Правознавство"

1. Тема роботи: Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі економіки України.

2. Термін здачі роботи керівнику для підготовки відгуку: 20.04.10 р.

3. Робота виконується на базі: Міністерства аграрної політики України.

4. Теоретичне завдання: аналіз спеціальної наукової літератури, законодавства України, інших країн та практики його застосування.

5. Практичне завдання: розробка пропозицій з удосконалення законодавства, що регулює відносини щодо забезпечення екологічної безпеки; підготовка тез, доповіді.

6. Сфера застосування результатів роботи: наукова та практична діяльність Міністерства аграрної політики України.

7. Завдання вручено студенту: 4 вересня 2009 р.

 

ПОГОДЖЕНО

"3" вересня 2009 року

Зав. кафедрою ...

П.І.Б.


Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науковий керівник: доцент

(П.І.Б., посада)

______________________________

"04" вересня 2009 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Іванов Ігор Павлович, студент 5 курсу денного відділення спеціальності "Правознавство"

1. Тема роботи: Проблеми забазпечення екологічної безпеки в аграрному секторі економіки України.

Види робіт План Фактично
1. Підбір наукової літератури та законодавства за темою дослідження. 1-15 жовтня 2009 р.  
2. Підготовка першого розділу роботи та здача керівникові на перевірку. 16 жовтня - 15 грудня 2009р.  
3. Підготовка другого розділу роботи та здача керівникові на перевірку. 16 грудня 2009 р. - 15 січня 2010 р.  
4. Підготовка остаточного варіанту та оформлення роботи, підготовка відповідних документів для впровадження результатів. 15 січня - 20 березня 2010 р.  
5. Переробка першого та другого розділів і підготовка третього розділу, складання тез. 20 березня - 10 квітня 2010 р.  
6. Підготовка реферату, анотацій та доповіді. квітень 2010 р.  
7. Оформлення і здача роботи на кафедру. до 20 квітня 2010 р.  

 

Студент Іванов І.П.

 


Додаток 4

РЕФЕРАТ

Дипломна робота 70 с, використано джерел 145.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: аграрний сектор економіки, екологічна безпека, агрохімікати та пестициди, генетично модифіковані продукти.

ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ:суспільні відносини, які складаються у сфері забезпечення екологічної безпеки.

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: екологічна безпека в аграрному секторі економіки.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:підготовка пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання відносин забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі економіки України; підготовка тез доповіді.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ:розроблений проект Закону України про внесення змін і доповнень у законодавство, що регулює відносини у сфері забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі економіки;

підготовлені тези доповіді на тему "Правове регулювання пододження з ГМО в Україні"(Актуальні питання державотворення в Україні. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (24-25 квітня 2009року). – К.: ВГЛ "Обрії", 2008. – ч.3. - С. 208-209.)

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:законодавча практика; наукова діяльність.


Додаток 5

Анотація

Іванов І.П.. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі економіки України. Дипломна робота. Кафедра трудового, земельного і екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В роботі досліджено правову природу поняття екологічної безпеки в аграрному секторі економіки України; аналізується сучасний стан законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки у аграрному секторі економіки, визначено особливості забезпечення екологічної безпеки у тваринництві та рослинництві. Проведено порівняльно-правовий аналіз законодавства України та зарубіжних країн, а також норм міжнародних пормативно-правових актів у зазначеній сфері.

Розроблені пропозиції по вдосконаленню законодавства щодо забезпечення екологічної безпеки у аграрному секторі економіки України.

 

The summary

Ivanov IP. Problems guaranteeing environmental safety in the agricultural sector of the economy. The Diploma work. The department of labor, land and environmental rights of law faculty Кiev Taras Shevchenko National University.

The paper examined the legal nature of the concept of ecological security in the agricultural sector of the economy; analyzed today's state legislation in the sphere of guaranteeing environmental safety in the agricultural sector, a particular environmental safety in livestock and crop production. The comparative legal analysis of the legislation of Ukraine and foreign countries and also provisions of the international statutes was carried out.

The developed proposals to improve legislation to ensure environmental safety in the agricultural sector.


Додаток 6

ЗМІСТ

Вступ.................................………………………………………………..………..... 3

1. Юридична природа екологічної безпеки в аграрному секторі економіки України …………………......................................................................................... 12

2. Сучасний стан та перспективи розвитку законодавства України у сфері забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі економіки................................................................................................................... 30

3.Особливості правового забезпечення екологічної безпеки у тваринництві та рослинництві за законодавством України………………………………........... 31

4. Юридична відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі економіки України……………………....………………………………….……................... 70

Висновоки................................................................................................................. 71

Список використаних джерел .................................................................................75

Додатки:

1.Тези доповіді на тему "Правове регулювання поводження з ГМО вУкраїні".78


Додаток 7

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Рекомендована література

1. Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни / Альгин А.П.. — М.: Наука, 1989. — 120 с.

2. Андрейцев В. І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібн. для юрид. фак. вузів. Загальна частина / Андрейцев В.І. — К.: Вентурі, 1996. — 250 с.

3. Андрейцев В. I. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. посібн. / Андрейцев В.І. — К.: Істина, 2002. — 327с.

6. Дубовик О. Л. Экологическое право: Учебник / Дубовик О.Л., Кремер Т.П. — М.: БЕК, 2004. — 212 с.

7. Дудов В. И., Голиков А. Г., Потехин О. Е., Красовский О. А. Правовые вопросы межграничного перемещения генетически измененных живых организмов // Биотехнология. — 1999. — № 6. — С. 80-85.

8. Екологічне право України: Підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закладів / В. К. Попов, А. П. Гетьман, С. В. Разметаєв та ін.; За ред. В. К. Попова та А. П. Гетьмана. — X.: Консум, 2001. — 245 с.

9. Андрейцев В.І. Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс / В. I. Андрейцев, Г. I. Балюк, М. В. Краснова та ін.; За ред. акад. АПрН України В. І. Андрейце-ва. — К., 2001. - 544 с.

10. Кравченко С. М., Андрусевич А.О., Бонайн Дж. Актуальні проблеми міжнародного права охорони навколишнього середовища: Підручник / За заг. ред. проф. С. М. Кравченко. — Львів, 2002. — С. 272-287.

11. Красовский О. А. Правовые основы генной инженерии / Красовский О.А. — М.: ЮристЪ, 1998. – 155 с.

12. Микієвич М. М. Європейське право навколишнього середовища: Навч. посібн. / Микієвич М. М., Андрусевич Н. І., Будякова Т. О. — Львів, 2004. — 570 с.

13. Нурмухаметова Э. Ф. Международный экологический правопорядок и экологические права человека / Нурмухаметова Э.Ф. — М.: Политика, 2004. — 370 с.

14. Обеспечение безопасности населения и территорий (организационно-правовые вопросы). — М.: Мысль, 1994. — 210 с.

15. Попова Т. Е. Биотехнология и социум / Попова Т. Е., Попова Е. В. — М., 2000. — 570 с.

16. Правовое регулирование проблем безопасности / Под. ред. Н. А. Махутова. — М., 2002. — 570 с.

17. Тустановська І. Правова регламентація поводження з генетично-модифікованими організмами в деяких міжнародних доку­ментах / Тустановська І. // Вісник екологічної адвокатури. — 2001. — № 16. — С. 15-18.

18. Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів: Закон України вiд 31 травня 2007 // Відомості Верховної Ради України.- 2007.- N 35. — Ст. 484.

 


Додаток 8

Штамп

в т.ч. дата, №

вихідної кореспонденції

ДОВІДКА ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ

Довідка підтверджує, що правовий результат дипломної роботи студента Іванова І. П. за спеціальністю "Правознавство" на тему "Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі економіки України" представлений у вигляді "Концепції щодо вдосконалення підзаконних нормативно–правових актів у сфері забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі економіки України" використовується Міністерстовом аграрної політики України згідно з наказом № 29 від 20 квітня 2009р.

Міністр І.П. Петренко

Печатка

 

Штамп

дата, № вихідної

кореспонденції

ДОВІДКА

Дана про те, що результати дипломної роботи студента Іванова І.П. за спеціальністю "Правознавство" на тему "Проблеми забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі економіки України", представлені у вигляді "Концепції щодо вдосконалення підзаконних нормативно –правових актів у сфері забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі економіки України" розглянуті в Міністерстві аграрної політики України 20 квітня 2009р. і рекомендовані до використання.

Міністр І.П. Петренко

Печатка


Додаток 9

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

юридичний факультет

 

Виписка з протоколу № 9

від 19 травня 2009 року

засідання кафедри трудового, земельного і екологічного права

СЛУХАЛИ: ст. викладача Ю.А. Мойсеєва про доцільність використання в навчальному процесі результатів дослідження, що містяться у дипломній роботі, на тему "Договори в екологічному праві України" студента денної форми навчання 5 курсу, спеціальності "Правознавство" І.М. Петренка, представлені у вигляді зведеної таблиці на тему "Класифікація екологічних договорів: поняття, види, відмінності, особливості укладення, виконання, відповідальність за невиконання".

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендувати до використання в навчальному процесі при читанні навчального курсу "Екологічне право України" і в організації НДР студентів спеціальності "Правознавство" всіх форм навчання зведену таблицю "Класифікація екологічних договорів: поняття, види, відмінності, особливості укладення, виконання, відповідальність за їх невиконання", підготовану І.М. Петренком.

2. Внести відповідні зміни в робочу програму курсу "Екологічне право України".

 

Зав. кафедрою К.А. Сирецька

Ст. лаборант М.М. Митрофанова
Додаток 10

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу

студента (ки) юр.ф-ту КНУ

___________________________________________________________

(П.І.Б.)

1. Актуальність теми

 

 

 

2. Наукова новизна отриманих результатів

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Якість проведеного аналізу проблеми

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Практична цінність висновків і рекомендацій

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Наявність недоліків

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Загальний висновок і оцінка дипломної роботи

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рецензент

 

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

_________________________________________

(посада)

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(місце роботи)

 

Печатка "__________" ____________________200_р.

(дата)


Додаток 11Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.96.236 (0.024 с.)