ТОП 10:

Що найбільш повно характеризує сутність товарної пропозиції?1. Кількість товару, яку продавець готовий продати за визна­ченою ціною.

2. Сукупність товарів, які перебувають у дійсному продажу та у формі товарного запасу на ринку.

3. Бажання продавця запропонувати до продажу свої товари.

4. Заява про бажання продати товар.

46. Метою функціонування капіталу є:

1. Здійснення науково-технічного прогресу. 3. Задоволення суспільних потреб.
2. Отримання прибутку. 4. Створення товарних запасів.

Що найбільш повно характеризує витрати виробництва?

1. Амортизація засобів праці у процесах їх виробничого споживання.

2. Виробниче споживання предметів праці при створенні товарної продукції.

3. Вартість всіх витрачених ресурсів на виробництво відповідних товарів.

4. Витрати на наймання робітників та менеджерів.

48. Оборот капіталу - це:

1. Перетворення товару на гроші та навпаки.

2. Повернення вартості авансованого капіталу до його власника у грошовій формі.

3. Отримання прибутку в розмірі, то дорівнює вартості авансо­ваного капіталу.

4. Процес руху капіталу, коли він водночас перебуває у всіх його функціональних формах і приносить прибуток власнику.

За якою ознакою поділяють капітал на основний і оборотний?

1. Величина вартості капіталу.

2. Швидкість руху річних матеріалізованих частин капіталу та способи переносу їх вартості на створюваний продукт.

3. Сфера функціонування капіталу.

4. Різновиди створюваної продукції.

Що належить до основного капіталу?

1. Вартість виробничих споруд та засобів праці. 3. Витрати на наймання робітників.
2. Вартість предметів праці. 4. Комерційні та управлінські витрати.

Що належить до оборотного капіталу?

1. Вартість предметів праці та витрати на наймання робітників.

2. Вартість засобів праці.

3. Вартість виробничих будівель і споруд.

4. Вартість приладів та устаткування.

Що характеризує моральне зношування неповного капіталу?

1. Втрата фізичних якостей засобів виробництва у процесі експлуатації.

2. Старіння якісно-функціональних параметрів та втрата частини вартості засобів праці внаслідок НТП.

3. Руйнування елементів основного капіталу під впливом сил природи.

4. Вихід із ладу деяких приладів внаслідок виробничої аварії.

Що більш точно розкриває природу торговельного капіталу?

1. Капітал сфери обігу. 3. Капітал, що обслуговує посередницьку реалізацію товарів.

2. Товарний капітал. 4. Грошовий капітал.

Що не належить до ринкової інфраструктури?

1. Різного роду біржі. 2. Маркетингові та відповідні науково-дослідні служби та установи.

3. Владні структури та інститути держави. 4. Інформаційно-посередницькі інституції.

Яка з характеристик кредиту є найбільш узагальненою?

1. Гроші, що надаються у позику під певний відсоток.

2. Мобілізація тимчасово вільних коштів на потреби розширеного відтворення.

3. Матеріальні цінності, що надаються у користування за плату.

4. Відстрочка платежу.

Що більш повно характеризує цінні папери?

1. Акції і облігації. 2. Фіктивний капітал.

3. Грошові документи, що засвідчують право володіння або від­носини позики і передбачають виплату дивідендів, відсотків.

4. Депозитні сертифікати.

Яке визначення характеризує природу акціонерного капіталу?

1. Вільний капітал підприємців

2. Приватний капітал, що функціонує в колективній формі

3. Форма нагромадження капіталу.

4. Вільні кошти населення.

Що не с безпосередньо причиною виникнення монополізму?

1. Поглиблення суспільного поділу праці.

2. Зниження ефективності функціонування індивідуальної приватної власності.

3. Прагнення до максимізації прибутку.

4. Підвищення рівня концентрації виробництва і капіталу.

Що найбільш повно характеризує сутність економічної монополії?

1. Угода чи змова підприємств, що зосереджують у своїх руках основну частину виробництва і збуту певної продукції.

2. Спільне підприємство.

3. Велика торговельно-промислова група.

4. Велике акціонерне товариство.

60. Досконала конкуренція в економіці:

1. Завдає лише збитків більшості підприємців. 2. Стримує науково-технічний прогрес.

3. Небажане явище для підприємців. 4. Забезпечує всім підприємцям свободу вибору економічних дій.

61. Недосконала конкуренція — це:

1. Забруднення великими підприємствами навколишнього середовища.

2. Будь-яке монопольне втручання у процес ціноутворення.

3. Встановлення державного контролю за рівнем товарних цін.

4. Перерозподіл державою доходів конкуруючих суб'єктів через бюджетне-податкову систему.

Що є суттєвою ознакою монополістичної конкуренції?

1. Конкуренція фірм-монополістів різних галузей за споживача.

2. Конкуренція багатьох фірм однієї галузі, які виробляють дифе­ренційовані продукти.

3. На ринку діє обмежена кількість виробників.

4. Фірми можуть вільно виходити на ринок і залишати його.

63. Цінова дискримінація - це:

1. Збільшення прибутку за рахунок встановлення більш високих цін на товари.

2. Диференціація заробітної плати робітників фірми.

3. Підвищення ціни на товари більш високої якості.

4. Продаж за різними цінами однієї й тієї ж продукції різним покупцям.

64. Важливою рисою олігополістичної конкуренції є:

1. Наявність великої кількості фірм-виробників певного товару.

2. Наявність фірм, які випускають диференційовані товари.

3. Наявність у галузі обмеженої кількості великих фірм, що випускають стандартизовані або диференційовані товари.

4. Концентрація виробництва у одного виробника.

У чому полягає основна специфіка аграрних відносин?

1. Процес виробництва носить регулярний характер. 2. Монополізм у виробництві.

3. Використання землі як основного засобу виробництва.

4. Незалежність виробництва від природних умов.

Що не входить в структуру аграрних відносин?

1.Відносини з приводу економічних форм реалізації власності на землю.

2.Відносини з приводу форм господарського використання землі.

3.Відносини з приводу привласнення землі та результатів сільськогосподарського виробництва.

4.Відносини з приводу технології обробки землі.

67. Земельний рентний дохід — це дохід, який:

1.Одержують власники від продажу землі.

2.Одержують продавці від продажу сільськогосподарської продукції.

3.Одержують власники землі за використання їхніх земель та інших природних ресурсів.

4.Одержують власники від продажу землі та інших природних ресурсів.

Що не входить в орендну плату за землю?

1. Земельна рента. 3. Амортизаційні відрахування.
2. Процент на капітал, вкладений у землю. 4. Страхові відшкодування.

69. Ціна землі - це:

1. Грошова оцінка доходів, отриманих від хазяйнування на землі.

2. Дисконтована земельна рента.

3. Грошові витрати на виробництво та реалізацію сільськогосподарських продуктів.

4. Грошове відображення вартості землі.

Яка основна причина обумовила необхідність переходу України до ринкової економіки?

1.Недостатнє стимулювання науково-технічного прогресу.

2.Вичерпання екстенсивних факторів розвитку адміністративно-командної системи.

3.Відсутність ефективної мотивації трудової діяльності людей.

4.Низький рівень продуктивності праці.

Що не притаманне процесу переходу України до ринкової економіки?

1. Формування багатоукладної економіки.

2. Монопольне панування однієї з будь-яких форм власності.

 

3. Роздержавлення та приватизація.

4. Демонополізація економіки.

Що не є роздержавленням?

1. Трансформація державної власності в інші форми власності.

2. Ліквідація державних підприємств-банкрутів.

3. Усунення держави від втручання безпосередньо в управління господарськими процесами підприємств.

4. Переведення державних підприємств на комерційні засади функціонування.

Що слід вважати цілісною системою державного регулювання економіки?

1.Оподаткування, фінансування та кредитування суб'єктів гос­подарської діяльності.

2.Сукупність заходів законодавчого, економічного, контро­люючого характеру стосовно виробничо-господарської діяльності.

3.Прогнозування та індикативне планування соціально-еконо­мічних процесів.

4.Забезпечення дотримання юридичними та фізичними особами чинного законодавства.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.013 с.)