ТОП 10:

Що не входить у сферу співробітництва щодо вирішення глобальних проблем людства?1. Сприяння країнам, що розвиваються, стосовно вирішення на­гальних проблем: зубожіння, голоду, хвороб, неписьменності.

2. Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн.

3. Встановлення уніфікованих правил загального природокористування.

4. Співробітництво у роззброєнні та військовій конверсії.

 

 


РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

1. Ознака, за якою підприємство відносять до групи малих підприємств:

1. Розмір статутного фонду.

2. Розмір отримуваного прибутку.

3. Чисельність працюючих.

2. Згідно з чинним законодавством України, монополістом вважається підприємство, частка якого на ринку відповідного товару складає:

1. 35%. 2. 50%. 3. 25%.

3. Підставою для оголошення підприємства банкрутом є:

1. Отримання збитків від основного виду діяльності.

2. Стійка неплатоспроможність.

3. Неотримання прибутку у звітному періоді.

4. Першочергово при ліквідації підприємства задовольняються борги:

1. Перед бюджетом та компенсуються витрати на відновлення навко­лишнього середовища.

2. Перед працівниками підприємства та акціонерами.

3. Перед кредиторами.

5. До прямого державного регулювання діяльності підприємств належить:

1. Ліцензування діяльності, кредитна політика.

2. Податкова та амортизаційна політика, створення робочих місць.

3. Антимонопольне регулювання, контроль якості продукції, контроль за розміщенням та будівництвом підприємств.

6. Яку стратегію доцільно використовувати підприємству з циклічним характером попиту на свою продукцію:

1. Стратегію змінних обсягів виробництва при незмінних виробничих потужностях.

2. Стратегію постійних обсягів виробництва.

3. Стратегію змінних обсягів виробництва при постійній чисельності робітників.

7. Залежно від напрямків діяльності підприємства виділяють такі типи стратегій:

1. Перспективна, поточна.

2. Виробнича, фінансова, маркетингова.

3. Стратегії використання матеріальних ресурсів, управління трудовими та фінансовими ресурсами.

8. Система стратегічних цілей підприємства значною мірою пов'язана з:

1. Стадіями життєвого циклу підприємства.

2. Рівноважною ринковою ціною на вироблену продукцію.

3. Ступенями розвитку інфраструктури ринку.

4. Податковою політикою держави.

Для чого необхідно будувати дерево цілей підприємства?

1. Для усвідомлення цілей, що стоять перед підприємством.

2. Для виявлення підпорядкованості цілей та можливості їх поетапної реалізації.

3. Для розподілу цілей на якісні та кількісні.

10. Яким чином зміниться обсяг діяльності в точці "мінімальної рентабельності" при зростанні капіталу підприємства?

1. Зменшиться. 2. Не зміниться. 3. Збільшиться.

За яких умов досягається обсяг діяльності підприємства, при якому сума отриманого доходу підприємства дорівнює загальному обсягу витрат?

1. У точці "мінімальної рентабельності". 2. У точці "ліквідації". 3. У точці "беззбитковості".

Коли досягається обсяг діяльності, при якому підприємство за рахунок одержаних доходів може покрити тільки постійні витрати по веденню діяльності?

1. У точці "беззбитковості". 2. Коли досягне точки "ліквідації".

3. У точці "мінімальної рентабельності".

За яких умов підприємство знаходиться у стані рівноваги?

1. Тотожності граничних доходів та витрат. 2. Отримання визначеної суми прибутку.

3. Збільшення фактичних обсягів діяльності.

Чим відрізняються обігові фонди та фонди обертання?

1. Натурально-речовим складом. 2. Характером перенесення вартості на вартість готової продукції.

3. Часом застосування у виробничому процесі.

15. Обігові фонди - це:

1. Предмети праці, що беруть участь у виробничому процесі та переносять свою вартість на вартість виробленої продукції.

2. Засоби та предмети праці, що має підприємство та використовує у виробничому процесі.

3. Предмети та засоби праці, котрі беруть участь тільки в одному виробничому циклі, за який повністю переносять вартість на вартість виробленої продукції.

Який із наведених показників характеризує інтенсивність оновлення основних фондів?

1. Коефіцієнт придатності. 2. Коефіцієнт вибуття. 3. Коефіцієнт оновлення.

17. Чи розрізняються поняття "основні фонди підприємства " та "матеріально-технічна база підприємства"?

1. Так, друге поняття більш вузьке. 2. Так, перше поняття більш вузьке.

3. Ні, наведені поняття ідентичні.

Що відбувається з натурально-речовою формою основних фондів у процесі їх експлуатації?

1. Нічого не відбувається. 2. Вона споживається.

3. Переноситься на продукцію, що виготовляється.

Який з показників характеризує ефективність використання основних фондів?

1. Фондовіддача. 2. Коефіцієнт зносу. 3. Коефіцієнт відновлення.

Який із перерахованих показників характеризує інтенсивність скорочення розмірів основних фондів підприємства?

1. Коефіцієнт вибуття. 3. Коефіцієнт придатності.
2. Норма амортизації. 4. Коефіцієнт зносу.

21. Відновлювана вартість основних фондів визначає:

1. Ще не перенесену на вироблену продукцію частину їх вартості.

2. Вартість відтворення основних фондів у сучасних умовах виробництва.

3. Вартість закупівлі основних фондів.

22. Залишкова вартість основних фондів відображає:

1. Можливу ціну продажу основних фондів.

2. Різницю між відновлювальною і первісною вартістю основних фондів.

3. Ще не перенесену на вироблену продукцію, послуги частину їх вартості.

Яка з наведених позицій входить до сфери державного регулювання оплати праці згідно з діючим законодавством?

1. Регулювання мінімальної заробітної плати.

2. Регулювання розмірів посадових окладів керівників державних підприємств.

3. Регулювання оплати праці в організаціях та установах, що фінансуються з бюджету.

4. Всі наведені тут позиції.

24. Систему оплати праці можна назвати ефективною, при інших річних умовах, якщо:

1. Продуктивність праці зростає більшими темпами, ніж середня заробітна плата.

2. Витрати на оплату праці зростають меншими темпами, ніж обсяг діяльності.

3. Обидві відповіді правильні.

25. Основні елементи тарифної системи такі:

1. Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник, тарифна сітка, тарифні ставки.

2. Тарифна сітка, тарифні ставки та коефіцієнти, штатний розклад.

3. Обидві відповіді правильні.

26. Глибина розподілу праці на підприємстві залежить а першу чергу від:

1. Місця знаходження. 2. Розміру підприємства. 3. Форми власності.

27. Технологічний розподіл праці на підприємстві передбачає:

1. Поділ робітників залежно від складності робіт, що виконуються.

2. Розподіл робітників за категоріями та посадами.

3. Виділення окремих функціональних підрозділів підприємства.

28.. Під трудовими ресурсами слід розуміти:

1. Населення, яке безпосередньо зайняте у виробництві.

2. Частину населення певного регіону, яка має необхідний рівень професійної підготовки та знаходиться у відповідному віці.

3. Все населення регіону.

29. Нормативи витрат праці на виробництво продукції розробляються :

1. Державою. 2. Самостійно кожним підприємством.

3. Кожною ланкою підприємства окремо.

Чи може нарахована заробітна плата бути нижчою встановленого державного мінімального рівня?

1. Може, якщо не відпрацьована повна місячна норма робочого часу.

2. Не може.

3. Може, якщо підприємство-роботодавець є монополістом продукції, що випускається.

4. Може, якщо підприємство-роботодавець є монополістом на ринку робочої сили.

Яку систему оплати праці доцільно використовувати на підприємстві, якщо праця робітників на ньому не піддається нормуванню, а керівництво підприємства прагне створити робітникам мотиви для якісного виконання ними своїх обов'язків?

1. Просту погодинну. 3. Відрядно-преміальну або відрядно-прогресивну.
2. Пряму відрядну. 4. Погодинно-преміальну.

32. Яку систему оплати праці доцільно використовувати в структурному підрозділі підприємства, де добре організовано нормування праці і можливий облік виробітку понад встановлену норму:

1. Відрядно-преміальну або відрядно-прогресивну. 3. Пряму відрядну.
2. Просту погодинну. 4. Погодинно-преміальну.

При якій системі оплати праці розцінка встановлюється не на кожну операцію окремо, а на весь обсяг роботи?Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.9.19 (0.006 с.)