ТОП 10:

На чому ґрунтується експертна влада?1. На впевненості (вірі) підлеглого про наявність у менеджера спеціальних знань для виконання виробничих завдань.

2. На впевненості (вірі) підлеглого про наявність у менеджера певних вмінь, які дадуть йому змогу досягнути наміченої цілі.

3. На впевненості (вірі) підлеглого про наявність у менеджера певного досвіду виконувати виробничі завдання.

4. На впевненості (вірі) підлеглого про наявність у менеджера спеціальних знань і вмінь, які дадуть йому змогу задовольнити свої потреби.

На чому ґрунтується еталонна «лада?

1. На засадах особистого авторитету та манери поведінки менеджера.

2. На засадах тільки ораторських здібностей.

3. На засадах харизми, тобто на силі особистих якостей або здібностей менеджера.

4. На засадах особистих здібностей.

63. Підґрунтям законної влади с:

1. Право менеджера організовувати виконання певних завдань.

2. Переконання підлеглого у праві менеджера давати розпорядження, які він зобов'язаний виконувати.

3. Право менеджера давати певні вказівки підлеглим, щодо виконання окремих видів робіт.

4. Право менеджера давати вказівки.

64. Влада - це:

1. Здатність захищати себе від зовнішніх впливів.

2. Можливість впливати на поведінку інших людей досягнення цілей організації.

3. Можливість втручатися в будь-який процес.

4. Можливість слідкувати і втручатися в приватне життя підлеглих.

65. Влада, що базується на примусі, переважно застосовується:

1. В організаціях, де менеджери не визнають інших форм влади над підлеглими і вплив на підлеглих здійснюється переважно через страх.

2. В організаціях, де менеджери не володіють відповідними методами керівництва.

3. В організаціях, де менеджери не мають відповідних професійних якостей для керівництва.

4. В організаціях, де менеджери не знають своїх прав і обов'язків.

66.Стиль управління -це:

1. Якості (властивості) працівника, які необхідні для управлінської діяльності.

2. Сукупність методів, що постійно використовуються в управлінні.

3. Установлений характер діяльності керівника.

4. Методи впливу керівника на підлеглих.

67. Дуглас Мак-Грегор назвав положення про авторитарне керівництво:

1. "Теорією У". 3. "Теорією X".
2. Підходом з позицій особистих якостей. 4. Теорією "2".

68. Ліберальне керівництво базується на:

1. Повній свободі у визначенні виробничих завдань.

2. Повній свободі у визначенні своїх цілей і контролі своєї власної роботи.

3. Повній свободі у визначенні форм оплати праці.

4. Повній свободі у розподілі прибутків.

69. Американський дослідник Лайкерт дійшов висновку, що стиль керівництва може бути орієнтованим:

1. Переважно на роботу.

2. Або на роботу.

3. Переважно на людину.

4. Тільки на людину.

70. Влада прикладу (еталонн1. формується:

1. На засадах особливого прикладу.

2. На засадах традицій, які склалися.

3. На засадах примусу.

4. На засадах харизми.

71. Еталонна влада ґрунтується:

1. На засадах примусу.

2. На силі особистих якостей або здібностей лідера.

3. На силі волі лідера.

4. На моральних якостях лідера.

На чому базується законна влада?

1. На традиціях, яких до гримуються менеджери.

2. На традиціях, які здатні задовольнити потребу виконавців в захищеності і приналежності.

3. На професійних здібностях керівників.

4. На корпоративній культурі.

73. Влада, яка базується на засадах примусу, - це:

1. Вплив на персонал через винагороди.

2. Вплив на керівників підрозділів через моральне стимулювання.

3. Вплив на персонал через страх.

4. Вплив на персонал, через моральне і матеріальне стимулювання.

74. Кількість влади менеджера організації визначається:

1. Ступенем кваліфікації.

2. Ступенем залежності підлеглих від нього.

3. Рівнем компетентності.

4. Практичним досвідом.

75. Щоб керувати організацією, необхідно мати:

1. Владу. 2. Фінансові ресурси.
3. Матеріальні ресурси. 4. Авторитет

76. На рівні держави виділяють такі форми влади:

1. Законодавчу та судову.

2. Законодавчу, виконавчу та судову.

3. Судову і конституційну.

4. Виконавчу і судову.

77. В основі керівництва організацією лежать такі основні категорії менеджменту:

1. Лідерство і вплив. 2. Лідерство, вплив, влада.
3. Влада і лідерство. 4. Вплив і влада.

78. Вплив через залучення працівників до управління здійснюється шляхом:

1. Видання наказів про заохочення персоналу.

2. Спрямування зусиль персоналу на здійснення потрібної мети.

3. Розроблення відповідних заходів щодо виконання поставлених завдань.

4. Спрямування зусиль персоналу на отримання запланованих прибутків.

79. Керівник організації, який зосереджений на роботі (орієнто­ваний на завдання), перш за все, турбується:

1. Про розроблення ефективної системи оплати праці персоналу.

2. Про розроблення гнучких графіків виходу на роботу.

3. Про розроблення програм соціального розвитку персоналу.

4. Про проектування завдання та розроблення системи вина­город для підвищення продуктивності праці.

Що слід розуміти під організаційним конфліктом?

1. Конфлікт, який виникнув між групами працівників.

2. Конфлікт, який виникнув в організації.

3. Конфлікт, який виникнув між окремими працівниками.

4. Конфлікт, який виникнув між керівниками всіх рівнів організації.

Що лежить в основі будь-якого конфлікту?

1. Ситуація, яка включає протилежні цілі та засоби досягнення.

2. Ситуація, яка включає протилежні позиції сторін з якогось питання, або протилежні цілі чи засоби їх досягнення в певних обставинах.

3. Ситуація, яка включає протилежні позиції сторін.

4. Ситуація, яка включає протилежні позиції різних сторін з якогось питання.

Від чого залежить розвиток конфлікту в організації?

1. Від кількості учасників конфлікту.

2. Від своєчасної та правильної оцінки стану конфлікту.

3. Від стану розвитку конфлікту.

4. Від вміння керівника організації попереджувати виникнення конфліктів.

Якими можуть бути конфлікти за характером наслідків?

1. Конструктивними і руйнівними. 2. Конструктивними, деструктивними та руйнівними.
3. Руйнівними. 4. Деструктивними та конструктивними.

Які конфлікти ведуть до прогресивних змін в організації?

1. Конструктивні. 3. Деструктивні.
2. Руйнівні. 4. Руйнівні і конструктивні.

Які конфлікти вважаються конструктивними?

1. Ті, у яких конфліктуючі сторони контролюють свої дії.

2. Ті, у яких конфліктуючі сторони логічно переконують одна одну.

3. Ті, у яких конфліктуючі сторони не виходять за межі етичних норм і переконливих аргументів.

4. Ті, у яких конфліктуючі сторони не виходять за межі етичних норм.

В якому випадку конфлікт стає деструктивним?

1. Тоді, коли сторони використовують неетичні методи боротьби.

2. Тоді, коли сторони не бажають враховувати взаємні інтереси.

3. Тоді, коли одна сторона принижує гідність іншої.

4. Тоді, коли сторони хочуть отримати якусь вигоду.

87. До об'єктивних причин виникнення конфліктних ситуацій належать:

1. Несприятливі умови праці. 3. Всі відповіді правильні.
2. Обмеження ресурсів. 4. Недостатність рівня професіоналізму.

Коли переважно виникають міжособистісні конфлікти?

1. Тоді, коли зустрічаються працівники з різними характерами.

2. Тоді, коли у працівників несумісні темпераменти.

3. Тоді, коли здійснюється зіткнення особистостей, тобто людей з різними характерами і несумісними темпера­ментами.

3. Тоді, коли у працівників різні економічні інтереси.

Коли переважно виникають конфлікти між особистістю і групою?

1. Тоді, коли особистість не враховує інтереси групи.

2. Тоді, коли особистість не враховує характер поведінки більшості групи.

3. Тоді, коли особистість займає позицію, яка відрізняється від позиції групи.

4. Тоді, коли особистість не враховує характер свого колеги.

Як називають професійних керівників в країнах з високорозвиненою ринковою економікою (Західна Європа, США, Японія та ін.)?

1. Керівниками. 3. Менеджерами (англ. Manager).
2. Босами. 4. Шефами.

Якими основними морально-психологічними якостями повинен володіти менеджер?

1. Чесність, правдивість, справедливість, скромність, об'єктивність, принциповість, розсудлива воля і мужність, кому­нікабельність, інтелігентність тощо.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.85.115 (0.011 с.)