ТОП 10:

Чому управління носить функціональний характер?1. Тому що управління – це діяльність, а будь-яка діяльність розглядається як функціонування чогось, наприклад – підприємства.

2. Тому що управління вимагає (передбачає) здійснення різного характеру впливу на певний об’єкт.

3. Це пов’язано з розподілом праці в управлінні.

4. Це пов’язано з кооперацією праці.

В якому порядку реалізуються основні (загальні) функції управління?

1. Організація, планування, контроль, мотивація.

2. Планування, організація, контроль, мотивація.

3. Планування, організація, мотивація, контроль.

4. Організація, контроль, мотивація, планування.

Які функції менеджменту слід вважати загальними?

1. Контролю і організації. 3. Організація і контроль.
2. Планування і мотивації. 4. Планування, організація, мотивація та контроль.

31. До загальних основних функцій менеджменту належать:

1. Науковість, цілеспрямованість, послідовність. 3. Координація, складання звітів, контроль.
2. Планування, організація, мотивація, контроль. 4. Організація, контроль та планування.

32. До числа основних загальних функцій менеджменту не відносяться:

1. Планування. 3. Організації, мотивації.
2. Кредитування. 4. Контроль.

Хто розподіляє функції управління в організації?

1. Спеціалісти. 3. Керівник організації.
2. Робітники. 4. Спеціалісти робітники.

Хто розподіляє функції в підрозділі організації?

1. Керівник підприємства. 3. Економісти.
2. Відділ персоналу. 4. Керівник підрозділу.

Що таке функції менеджменту?

1. Конкретний особливий вид діяльності, що визначає напрямки або стадії процесу управління.

2. Вид управлінської діяльності.

3. Стадії процесу управління.

4. Вид діяльності.

36. Наукою про управління управлінські функції розглядаються як:

1. Незалежні одна від одної види діяльності.

2. Застосування методів наукового дослідження до проблем, що виникають в організації.

3. Серія безперервних взаємопов’язаних дій.

4. Надання допомоги працівникові в усвідомленні власних можливостей щодо виконання доручного завдання.

37. Чітко окреслене коло питань та завдань, які вирішуються певною посадовою особо чи структурним чи структурним підрозділом апарату управління у процесі управління підприємництвом (організацією) – це:

1. Методи менеджменту. 3. Функції менеджменту.
2. Принципи менеджменту. 4. Закони управління.

38. Функції менеджменту відображають:

1. Відносини, які складаються між керуючою та керованою системами.

2. Основні закономірності управління системами.

3. Основні властивості, зв’язки та відносини управління.

4. Основні види діяльності в організації.

39. Процес створення умов, які впливають на поведінку людини і дозволяють спрямовувати її в потрібний для організації бік, зацікавити людину в активній сумлінній роботі, відносять до функції:

1. Координації. 2. Організації. 3. Планування. 4. Мотивації.

40. Що мається на увазі під поняттям “функція планування”?

1. Встановлення цілей та завдань розвитку об’єктів управління, визначення шляхів та засобів їх досягнення.

2. Встановлення цілей організації.

3. Визначення шляхів і засобів виконання завдань.

4. Визначення способів досягнення цілей організації.

Що слід розуміти під поняттям “функція мотивації”?

1. Процес досягнення поставлених перед адміністрацією цілей.

2. Спонукання себе до ефективної діяльності.

3. Процес спонукання себе та інших до ефективної діяльності і досягнення поставлених перед організацією цілей.

4. Спосіб впливу на персонал з метою досягнення цілей.

Що забезпечує управлінська “функція мотивації”?

1. Досягнення особистих цілей.

2. Спонукання працівників до ефективного виконання поставлених завдань.

3. Виконання прийнятих управлінських рішень.

4. Забезпечення безперечного впливу на підлеглого.

Коли здійснюється поточний контроль в організації?

1. Після виконання певних робіт. 3. У ході проведення певних робіт.
2. До фактичного початку виконання певних робіт. 4. Тоді, коли зручно керівникові.

Коли здійснюється заключний контроль в організації?

1. До фактичного початку виконання робіт. 3. У ході проведення певних робіт.
2. Після виконання запланованих робіт. 4. Тоді, коли зручно керівникові.

45. Відповідно до концепції Мескона основні (загальні) функції управління реалізуються у такому порядку:

1. Планування, організація, мотивація, контроль. 3. Планування, організація, контроль, мотивація.
2. Організація, планування, контроль, мотивація. 4. Мотивація, контроль, планування, організація.

46. До засобів мотивації праці не відносяться:

1. Винагороди. 3. Підвищення кваліфікації персоналу.
2. Проведення виробничих нарад. 4. Забезпечення умов для самовираження.

47. Організаційне планування здійснюється:

1. Тільки на вищому рівні управління. 3. На середньому рівні управління.
2. На вищому та середньому рівні управління. 4. На всіх рівнях управління.

48. Стратегія скорочення – це:

1. Стратегія поєднання альтернатив. 3. Стратегія обмеження окремих видів діяльності.
2. Стратегія останньої дії. 4. Стратегія поведінки організації в певних умовах.

49. Тактика організації – це:

1. Короткострокові плани, які конкретизують стратегію. 3. Види робіт по досягненню цілей.
2. Завдання, які треба виконувати. 4. Плани робіт, які слід виконувати.

50. Процес оцінки стратегії організації – це:

1. Аналіз фактично досягнутих результатів роботи.

2. Порівняння виконання запланованих робіт з фактичними результатами.

3. Механізм зворотного зв’язку для коригування стратегії.

4. Аналіз поточних результатів роботи.

51. Для практичної реалізації стратегічних планів організації розробляють:

1. Тактику, правила, бюджету. 3. Бюджети.
2. Тактику і правила. 4. Правила.

52. Для розроблення стратегічного плану вище керівництво організації повинно виявити:

1. Сильні сторони своїх конкурентів.

2. Внутрішні сильні і слабкі сторони своєї організації.

3. Слабкі сторони своєї організації та конкурентів.

4. Сильні сторони конкурентів.

53. За допомогою аналізу зовнішнього середовища організації її керівники повинні:

1. Вивчати стратегію і тактику своїх конкурентів.

2. Оцінювати зміни, які перешкоджають досягненню цілей організації.

3. Вивчати зміни, які відбуваються.

4. Вивчати і оцінювати зміни, які можуть сприяти або перешкоджати досягненню цілей організації.

54. Цілі організації мають задовольнити такі основні вимоги:

1. Досяжність, конкретність, орієнтація у часі. 3. Орієнтація у часі і конкретність.
2. Досяжність і орієнтація у часі. 4. Досяжність.

55. Аналіз конкурентів організації проводиться з метою:

1. Визначення їх стратегії та сильних сторін.

2. Визначення їх цілей та сильних сторін.

3. Визначення їх цілей, стратегії, сильних і слабких сторін.

4. Визначення стратегії.

56. Планування - це:

1. Розроблення можливих варіантів існування організації.

2. Один із засобів, за допомогою якого забезпечується єдиний напрямок зусиль членів організації для досягнення її цілей.

3. Розроблення завдань для підлеглих.

4. Аналіз можливих змін в діяльності організації.

57. Стратегічне планування включає:

1. Вибір стратегії.

2. Вибір альтернатив.

3. Визначення місії, методи, аналіз середовища й стану орга­нізації, оцінку стратегічних альтернатив, вибір стратегії.

4. Визначення місії.

58. Політика організації - це:

1. Конкретні дії керівника для досягнення цілей.

2. Загальні дії менеджерів для виконання певних завдань.

3. Загальне керівництво до дії і прийняття рішень, які полегшують досягнення цілей.

4. Окремі дії керівників для реалізації рішень.

59. Бюджет організації - це:

1. Метод розподілу ресурсів, поданий у кількісній формі з метою досягнення певних цілей.

2. Метод розподілу ресурсів.

3. Метод реалізації цілей.

4. Метод стимулювання праці персоналу.

60. Організаційна структура управління визначається:

1. Супідрядністю управлінських взаємозалежних ланок управління.

2. Складом ланок управління організацією.

3. Складом і супідрядністю взаємозв'язанихуправлінських ла­нок, які забезпечують здійснення функцій і завдань управ­ління організацією.

4. Складом підрозділів організації.

Що відноситься до елементів організаційних структур управління?

1. Органи всіх систем управління організацією та взаємозв'язки між ними.

2. Ланки управління організацією.

3. Система взаємозв'язків між органами управління.

4. Ланки і органи управління організацієюПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.102.38 (0.01 с.)