ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 122 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 122 Страница

Глава 10. Урегулирование конфликта интересов и разрешение служебных споров в ФПС Глава 11. Формирование кадрового состава ФПС Глава 12. Прекращение службы в ФПС Объекты правоотношений. Монистическая и плюралистическая теория объекта правоотношения. Материально-правовое регулирование в РФ Статья 1219. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда Глава муниципального района Ю.В. Стадэ Принято Думой муниципального района «26» мая 2016 года. Разработка проекта акта, публичное обсуждение и составление сводного отчета Перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций по Заключения об оценке регулирующего воздействия Которая приводит или может привести к конфликту интересов Валдайского городского поселения комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов Соціальна структура суспільства Розвиток культури, освіти, книгодрукування в Україні в XVI – першій половині XVII ст. Основні напрями зовнішньої політики Б. Хмельницького Предмет и цели деятельности Аппарата Компетенция и полномочия Аппарата Организация и руководство деятельностью Аппарата Глава 1. Правовое регулирование вопросов материнства, детства и семьи Российской Федерации Теоретические основы исследования социальной политики в области защиты материнства и детства Правовые аспекты социальной защиты и обеспечения материнства и детства в РФ Механизмы защиты интересов матери и ребенка в различных отраслях права Анализ проблем социальной защиты материнства и детства в современных условиях Модель совершенствования системы государственного управления социальной защитой детства в Республике Башкортостан Право собственности на землю в России и реформа. Субъекты и виды права собственности на землю. Защита права собственности на землю. Объект права частной собственности на землю. Закрепленные земельным и гражданским законодательством. РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ Принципи національного(народного) суверенітету Тема: Джерела конституційного права зарубіжних країн Внесення змін до тексту Конституції. Система гарантій конституційних прав та свобод людини і громадянина в зарубіжних країнах Форми безпосередньої демократії в ЗК. Загальне ознайомлення зі структурою місцевої державної адміністрації Повноваження місцевої державної адміністрації Сучасний етап о/п в Україні. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві. Комісії з питань о-п на п-стві РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Реєстрація та облік судових справ та матеріалів Організаційно - штатна структура Деснянського районного суду м. Київ Організаційно правова форма та форма власності та підпорядкованість Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Стаття 14. Права співвласника Напряму підготовки 130101 «Соціальна допомога» Вибір та затвердження теми. Обов’язки керівника курсової роботи При оформленні курсової роботи слід дотримуватися наступних вимог. Додаток Б. Титульна сторінка Структура Конституции Российской Федерации. Понятие и юридические свойства конституции. Основные этапы развития российской конституции. Конституционные гарантии основных прав, свобод человека и гражданина в рф Правительство РФ – высший исполнительный орган РФ. Конституционный суд РФ: порядок формирования, деятельность, компетенция, виды решения Правовой статус религиозных объединений. Порядок назначения и проведения референдума. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. Правовая регламентация порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Гос. лДумы Методы науки конституционного права. Загальні засади судочинства в Україні Повноваження та особливий статус судді, як представника судової гілки Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції Про відкриття скороченого провадження у справі Дата и время проведения аукционов: 20 июня 2016 года начало в 10 часов 00 минут. О внесении изменений в проект организации дорожного движения Экспертиза действующих актов Розділ 1. Загальна характеристика джерел права Європейського союзу Поняття та особливості джерел первинного і вторинного законодавства Європейського союзу Прецедентні рішення судів Європейського союзу у системі джерел права Європейського союзу Поняття та специфіка прецедентного права суду Європейського союзу Застосування практики суду Європейського союзу в національних правопорушеннях держав членів Співвідношення юрисдикції Європейського суду по правах людини й суду ЄС Розділ 1. Види і порядок створення банків в Україні. Організація діяльності банку Розділ 5. Операції банку з обслуговування платіжного обороту Розділ 10. Інвестиційні операції банку Розділ 12. Операції банку із забезпечення фінансової стійкості та ліквідності Зведений баланс КБ ПРИВАТБАНК за 2012-2014 рр. ПОНЯТТЯ І ПРЕДМЕТ КОНСТИТУЦІЙНОГО (ДЕРЖАВНОГО) ПРАВА ЗАРУБІЖНОЇ КРАЇНИ ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ЗВИЧАЙ ЯК ДЖЕРЕЛО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ І ЇХ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ОФОРМЛЕННЯ (НАВЕСТИ ПРИКЛАДИ). КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ПРАВЛІННЯ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОПОРЦІЙНОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ. ФОРМИ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ УРЯДУ. Кафедра Теории и истории государства и права ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ КУРСОВЫХ РАБОТ Образец заявления на выбор темы курсовой работы Підготовка до написання курсової роботи. Зразок титульного листа курсової роботи Рекомендації щодо змісту курсових робіт за темами Тема: Методика розслідування умисних тілесних ушкоджень Тема: Методика розслідування злочинів проти безпеки руху Територіальної громади міста Суми Є) у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення). Стаття 62. Форми безпосередньої участі сумчан у міському самоврядуванні Стаття 86. Органи самоорганізації населення Вкажіть співвідношення понять «Закон про кримінальну відповідальність» та «Кримінальний кодекс України». Що є підставою настання кримінальної відповідальності? Що із переліченого не відноситься до ознак повторності злочинів? Тема 9. Договір про спільну діяльність Законодавство на сервері Верховної Ради України У чому полягає суть нормативно-явочного порядку утворення юридичної особи? Що таке гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов'язань? Система нормативных актов в Российской Федерации Понятие нормативных правовых актов Понятие закона и его признаков Действие нормативно – правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц Действие нормативно – правового акта в пространстве Перечень сведений. Составляющих гос тайну. Сведения, которые не могут относиться к гос тайне. Применение информационных технологий при проведении налоговых проверок Правонарушения в сфере информации при проведении мероприятий налогового контроля. Обязательный экземпляр как разновидность документированной информации. Обязанности налогоплательщиков Права и обязанности участников сделки. Разновидности договора ренты Постоянное право пользования земельным участком Пятый раздел содержит адреса и реквизиты каждой стороны Особенности заключения договора аренды жилого помещения Особенности заключения договора аренды нежилого помещения Вопрос 19. Особенности заключения брачного договора. Субаренда объектов недвижимости Законодательство о расприватизации Имущество супругов. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов. Раздел общего имущества супругов. Брачный договор. Понятие договора пожизненной ренты, условия его заключения. Порядок и условия расторжения договора пожизненной ренты. Перечень документов, на основании которых устанавливается право собственности на жилую площадь (при приватизации, наследовании, дарении, купле-продаже, мене). Обмен жилой площади, занимаемой по договору найма, на жилую площадь, находящуюся в собственности физических лиц. Ответственность за земельные правонарушения Страховой риск, страховой случай На какую сумму можно застраховать? Страхование недвижимого имущества на случай утраты в результате прекращения права собственности (титульное страхование). Страхование квартир и движимого имущества на время отпуска. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. Страхование сотрудников от несчастных случаев на производстве. ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ Схематично зобразіть структуру органів Антимонопольного комітету України. Виконання індивідуальних та практичних занять ТЕМА № 1. Поняття і зміст теорії доказів у кримінальному процесуальному праві ТЕМА № 4. Способи збирання і перевірки доказів У чому полягає засада безпосередності дослідження показань, речей і документів? Близький Схід у світовій історії цивілізації за доби Античності й Середньовіччя. Полiтична система,економiка й культура Держави Ізраїль Загальні риси «нафтових» монархій КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА Історія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за масові заворушення в Україні Сучасне зарубіжне законодавство про кримінальну відповідальність за масові заворушення ІІІ. Сучасні соціалістичні країни. ОБ'ЄКТИВНІ ОЗНАКИ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ Класифікація об’єктів злочину Об’єктивна сторона масових заворушень Суб’єктивна сторона масових заворушень Баланник Б.Г. Общественный порядок как объект охраны советской милиции // Права и свободы граждан и роль милиции в их обеспечении: Сборник науч. трудов МВШМ МВД СССР. – М.: МВД СССР, 1981. Про результати анкетування працівників органів внутрішніх справ з метою з’ясування їхньої думки щодо проблеми реалізації відповідальності за масові заворушення (ст. 294 КК України) в навчальний процес кафедри теорії права і держави ПРОКУРАТУРА ПІДВОЛОЧИСЬКОГО РАЙОНУ Тема 2: Політична та правова думка в країнах західної Європи в середні віки. Розвиток української політичної думки в XI-XIV ст.ст. Методичні рекомендації до семінару Становлення та розвиток ліберально – демократичних ідей у вченнях про державу та право кінця XVIII – першої пол. ХІХ ст.ст. Політико-філософські погляди античних мислителів. Вчення Платона, Арістотеля, Ціцерона Політична філософія доби середньовіччя. Теорії Т.Мора, Т.Кампанели, Н.Макіавеллі Виникнення і зміст демократії Класичні моделі демократії: змагальний елітизм; плюралістична модель; теорія партиципаторної демократії Сучасні моделі демократичного правління: протективна демократія; демократія, що розвивається; теорія відмирання держави Сутність та шляхи переходу від автократії до демократичного режиму Передумови переходу від тоталітаризму до демократії Особливості переходу до демократії постсоціалістичних країн Демократія у постіндустріальному, інформаційному, глобалізованому світі Криза демократичного правління Критика демократичного правління Розвиток демократичних ідей та форм на українських землях Особливості становлення демократії в сучасній Україні Проблеми та перспективи українського суспільства Туристский продукт и информация о туроператоре. Основные условия продвижения и реализации турпродукта. Глава 2. Держава і органи місцевого Економічного та соціального розвитку З органами місцевого самоврядування Умови і порядок одержання ліцензії За готівкові кошти, на це торговельне місце необхідно придбати Та діяльність з надання побутових послуг, Та інших нормативно-правових актах Продовольчої сировини та супутніх матеріалів Та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої Від недобросовісної конкуренції Та його територіальних органів І їх належну якість та безпеку Захист прав споживачів за договором Загальні гарантії прав підприємців Державна реєстрація суб'єкта господарювання Створені суб'єкти господарювання Загальний порядок ліквідації Державні унітарні підприємства Форма організації державно-капіталістичних Державної реєстрації господарського товариства Виконавчого директора виробничого кооперативу Глава 16. Приватні підприємства Правовий статус підприємства -- Особливості статусу відокремлених підрозділів Його формування у сфері господарювання Використанням винаходу, корисної моделі чи промислового Умови, порядок випуску і придбання Що зумовлюють господарські зобов'язання Місце виконання господарського зобов'язання І умови припинення господарських зобов'язань Кредитори неплатоспроможних боржників Господарські санкції як правовий засіб Умови, порядок і види відшкодування збитків Відносин: їх класифікація і види Матеріально-технічного постачання та збуту Права і обов'язки товарної біржі Припинення агентського договору Приймання вантажу до перевезення Глава 37. Капітальне будівництво Договір підряду на виконання проектних Державні гарантії інноваційної діяльності Концесійна діяльність в Україні Особливості здійснення господарської діяльності ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Резнікова Вікторія Вікторівна Організація та управління господарською діяльністю. Правове становище приватних підприємців (ФОП) Роль і значення навчальної дисципліни “Господарське право” у підготовці та майбутній професійній діяльності фахівця. Тема 14: «Правове регулювання ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ діяльності». Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми. Тема 1: «господарськЕ правО та ЗАКОНОДАВСТВО». Семінарські заняття – 2 год. Тема 2: «правове регулювання державного впливу Індивідуально-дослідні завдання. Закони, підзаконні правові акти, а також Підручники, навчальні посібники, курси лекцій Монографії, автореферати дисертацій Науково-практичні коментарі й узагальнення Поняття господарського права. Суб'єкти господарського права: поняття і види. Колізії в господарському законодавстві. Правове положення товариства з додатковою відповідальністю. Способи виникнення і припинення права власності. Функції господар. -правової відповідаль. Істотні умови(ІУ) договору оренди. Перспективи розвитку орендних і лізингових відносин в Україні. Правовий режим іноземних інвестицій. Порядок відкриття рахунків в установах банків. Досудове врегулювання господарських спорів. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Предмет і метод господарського процесуального права Принципи господарського судочинства Джерела господарського процесуального права Правова природа господарських судів та їх місце у судовій системі України Правовий статус судді господарського суду Підвідомчість і підсудність справ господарським судам Провадження у справах за участю іноземних підприємств і організацій Учасники господарського процесу Стаття 145. Майновий стан та облік майна суб’єкта господарювання ДЕРЖАВНІ ТА КОМУНАЛЬНІ УНІТАРНІ ПІДПРИЄМСТВА ПІДПРИЄМСТВА КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМСТВА. ІНШІ ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.049 с.)