ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 163 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 163 Страница

Глава VII. Производство по делам о гражданстве Российской Федерации Билет 1. Понятие государства. Его признаки Билет 9. Понятие, признаки, принципы и функции права Билет 14. Источники российского права Признаки уклонения от уплаты налогов Анализ налоговых рисков организации Какие аргументы сторон подействовали в суде В договоре поставки нет условия о скидках Стаття 25. Акредитація спеціальності Стаття 34. Керівник вищого навчального закладу Стаття 39. Робочі та дорадчі органи Стаття 43. Обрання, призначення та звільнення з посади керівника вищого навчального закладу державної (комунальної) форми власності Стаття 65. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів РОЗДІЛ XV. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Форма отчетности: зачет в 4 семестре, экзамен в 5 семестре Рекомендуемые темы рефератов и курсовых работ Административно-правовые основы управленческой деятельности (государственного управления). Правоохранительная служба: понятие, основные признаки, принципы, правовые источники, организация и функционирование. Кадровая служба государственного органа и кадровая работа. Дисквалификация как мера административной ответственности. Подведомственность дел об административных правонарушениях. Стадии рассмотрения дела об административном правонарушении. Производство исполнения постановления об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан Государственный надзор за безопасностью дорожного движения. Введение в курс «Административная деятельность органов внутренних дел» Организационное построение и правовое положение органов внутренних дел Применение полицией физической силы и специальных средств Местное самоуправление в системе гос. устройства в РФ. Методика UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) Методика ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) Возможность устранения конфликтов в межличностных отношениях и решение спорных вопросов в досудебном порядке IV ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ VI КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СБЫТА X ОЦЕНКА РЫНКА И ЕГО СТРАХОВАНИЕ Считаем авансы при объекте «доходы - расходы» ДОБАВЛЕНИЕ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ Тема 1. Краткая история европейской политико-правовой мысли Тема 2. Краткая история русской правовой мысли Тема 3. Государство как важнейший институт политико-правовой системы Тема 4. Природа и сущность права Тема 5. Структура права. Правоприменение Тема 7. Конституционное право Тема 8. Административное право Тема 11. Обязательственное право Тема 13. Наследственное право Права и обязанности работника и работодателя. Тема 15. Экологическое право Тема 18. Законодательство о защите государственной тайны Загальні положення законодавства України ' про інтелектуальну власність Авторське право і патентне право: спільне і відмінність Інтелектуальна власність України та її вплив на соціально-економічний розвиток держави Державне управління інтелектуальною власністю Об'єкти промислової власності Об'єкти компонування (топографій) інтегральних мікросхем Об'єкти географічних зазначень походження товарів Об'єкти захисту від недобросовісної конкуренції Правонаступники як суб'єкти права інтелектуальної власності Заявка на засоби індивідуалізації учасників Свідоцтва на об'єкти інтелектуальної власності Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкти інтелектуальної власності Майнові права інтелектуальної власності авторів творів науки, літератури і мистецтва та суб'єктів суміжних прав Обов'язки суб'єктів промислової власності Права інтелектуальної власності, що випливають із свідоцтва на торговельну марку Обов'язки власника торговельної марки Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності Строки подання документів про сплату зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи і корисні моделі Строки подання документів про сплату зборів за дії, пов'язані з охороною прав на зазначення походження товарів ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність Припинення правової охорони торговельної марки Договори про депонування рукописів Договори художнього замовлення Загальна характеристика договорів у сфері науково-технічної діяльності Договори на використання об'єктів промислової власності Ліцензійні договори Умови патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах Договір про патентну кооперацію Колективне управління майновими правами інтелектуальної власності за типовим законом ВОІВ Суб'єктів промислової власності Представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) Державні інспектори з питань інтелектуальної власності Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності Захист прав на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності Оцінка вартості інтелектуальної власності Інтелектуальна власність у господарській діяльності Механізм комерціалізації інтелектуальної власності Операції з нематеріальними активами з ознаками гудвілу Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 9 вересня 1886 р. Всесвітня конвенція про авторське право Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій ефірного мовлення («Римська конвенція») Міжнародно-правова охорона промислової власності Договір про патентну кооперацію (РСТ) підписаний у Вашингтоні 19 червня 1970 p., переглянутий 2 жовтня 1979 р. і 3 лютого 1984 р. Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків Міжнародна конвенція про охорону селекційних досягнень прийнята 2 грудня 1961 p., переглянута в Женеві 10 листопада 1972 р. і 23 жовтня 1978 р. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків Віденська угода про заснування міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків для товарів Найробський договір про охорону олімпійського символу прийнятий в Найробі 26 вересня 1981 р. Державне стимулювання інтелектуальної діяльності Пільги для учасників інтелектуальної діяльності Выбор темы и ее изучение. Утверждение темы Законодавство періоду «холодної війни» у США : політичне та профспілкове (закони Маккарена-Вуда 1950 р., Хемфрі-Батлера 1954 р. , Тафта-Харлі 1947 р. та Лендрама-Гріффіна 1959 р. та ін.) . Держава і право США Новітнього періоду Новий курс президента Ф.Д. Рузвельта. Партійна системана сучасному етапі Фашистський Рух в Італії. Державний устрій та політичний режим в період фашистської диктатури. «Корпоративна система» Утворення єдиної Німецької імперії 1871 р. Конституція 1871 р. Утворення Німецької імперіїБуржуазна революція 1848 року в Німеччині зазнала поразки. Система КП как отрасли права Разработка и принятие Конституции РФ 1993 года Статья 12. Орган общественной самодеятельности Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ Становление и развитие России как федеративного государства (дополнение) Субъекты РФ, их конституционно-правовой статус (дополнение) Принципы разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ (дополнение) Статья 5 ФЗ «О выборах депутатов в ГД» Тема № 1. Общая характеристика и правовое регулирование координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Тема № 2. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Утворення державності в Стародавньому Сході. Особливості цього процесу. Виникнення Вавилонської держави, її суть, розвиток та падіння. Виникнення спарти і її суспільний устрій. Джерела римського права в період республіки. Тема заняття № 1: Поняття та ознаки суб’єктивної сторони злочину Тема заняття № 2: Факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочину Тема заняття № 1: Поняття та ознаки співучасті у вчиненні злочину Тема заняття № 1: Поняття множиності злочинів Глава II. Государственное управление в области охраны и использования объектов животного мира Глава III. Охрана объектов животного мира и среды их обитания Глава V. Пользование животным миром Закон Украины о банках и банковской деятельности Статья 2. Определение терминов Статья 78. Последствия назначения временного администратора Статья 81. Предотвращение перевода активов банка до момента назначения временного администратора Статья 1. Предмет регулирования Статья 2. Законодательство Российской Федерации об авторском праве и смежных правах Статья 5. Сфера действия авторского права Статья 44. Цели коллективного управления имущественными правами Статья 49. Гражданско-правовые способы защиты авторского права и смежных прав Про систему гарантування вкладів фізичних осіб Стаття 1. Предмет та мета Закону Стаття 5. Підзвітність Фонду Стаття 58. Безспірне списання своєчасно не сплачених сум зборів до Фонду Статья 2. Виды нормативных правовых актов О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Возбуждение исполнительного производства Понятие, признаки и функции государства. Система и источники административного права Действие уголовного закона в пространстве. Гражданско-правовая ответственность, защита гражданских прав. Рабочее время. Время отдыха. Нижнетагильский (г. Нижний Тагил) филиал ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-19. Параметры формирования оценки Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Понятие и возникновение гражданской дееспособности. Понятие и виды некоммерческих организаций. Работы и услуги как объекты гражданских прав Основания и правовые последствия недействительности сделок Понятие и значение исковой давности Общая совместная собственность супругов Субъекты и объекты авторского права Право на товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения товара Понятие и значение наследования Отмена, изменение, недействительность и толкование завещания Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств Прекращение обязательств по обязательствам, не зависимым от воли сторон ГЛАВНАЯ ИДЕЯ И МИССИЯ возможность досудебного урегулирования споров Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие и юридическая классификация вещей. Понятие, признаки и виды нематериальных благ. Защита нематериальных благ. Понятие и признаки юридического лица. Общая и специальная правосубъектность юридических лиц. Некоммерческие юридические лица и их виды. КРАСНЫМ ВЕДЕЛЕНЫ ТЕ ПУНКТЫ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕВЕРНЫМИ Виды административной ответственности Особенности административной ответственности Меры административной ответственности Гражданское право как отрасль права. Понятие, виды и общая характеристика источников российского гражданского права. Понятие права собственности. Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Обов’язки держави-учасниці Порядок формування, структура, функції та компетенція Європейського суду з прав людини Тлумачення Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Європейським судом з прав людини. Порядок виконання рішень Європейського суду з прав людини Головування в Суді і роль бюро Суду Провадження щодо прийнятності Провадження у Великій палаті Клопотання про вжиття тимчасових заходів IV. Невиконання вимог щодо змагальних паперів Курс уголовного права. Том 3. Особенная часть Глава I. Понятие, предмет, система, значение и структура Особенной части российского уголовного законодательства Глава II. Основы квалификации преступлений (Особенная часть) Глава III. Преступления против жизни II. Иные преступления против жизни Глава IV. Преступления против здоровья Глава V. Преступления против свободы, чести и достоинства личности Глава VI. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности Глава VII. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина Глава VIII. Преступления против семьи и несовершеннолетних Глава IX. Преступления против собственности Глава II. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях Глава VI. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта Глава VII. Преступления в сфере компьютерной информации Введение в гражданское (частное) право Гражданское законодательство в системе нормативного (публичного) регулирования гражданских отношений Гражданское законодательство и ненормативные (частные) регуляторы гражданских отношений Источники гражданского права зарубежных стран Основные институты гражданского права зарубежных государств Понятие и особенности гражданского правоотношения Виды гражданских правоотношений Глава 6. Граждане как субъекты гражданских правоотношений Гражданская дееспособность граждан Опека, попечительство и смежные с ними институты Безвестное отсутствие и юридическая смерть Сущность юридического лица. Основы построения и система юридических лиц Правосубъектность юридических лиц Возникновение и прекращение юридического лица Глава 8. Коммерческие организации как субъекты гражданских правоотношений Производственный кооператив (артель) Дочерние и зависимые хозяйственные общества Общая характеристика правового положения некоммерческих организаций Характерные черты некоторых форм некоммерческих организаций Понятие и юридическая классификация вещей Результаты интеллектуальной деятельности. Информация Результаты работ. Услуги. Нематериальные блага. Юридические процедуры Осуществление прав из ценных бумаг Нематериальные блага как объекты гражданских прав Понятие и основные виды сделок Условия действительности и виды недействительных сделок Порядок и последствия признания сделки недействительной Понятие и способы осуществления гражданских прав Пределы осуществления гражданских прав Понятие защиты гражданских прав Понятие, исчисление и виды сроков Сроки осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей Понятие и значение вещного права Первоначальные основания приобретения права собственности Производные основания приобретения права собственности Глава 21. Право частной собственности Право частной собственности граждан на отдельные объекты Право частной собственности отдельных юридических лиц Глава 22. Право публичной собственности Субъекты права публичной собственности Объекты права публичной собственности Осуществление права публичной собственности Право общей совместной собственности Понятие и виды ограниченных вещных прав Права пользования жилыми помещениями Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и других вещных прав Понятие и значение гражданско-правового договора Виды гражданско-правовых договоров Субъекты исполнения обязательств Предмет, срок, место и способ исполнения Глава 29. Обеспечение исполнения обязательств Понятие гражданско-правовой ответственности Правонарушение как основание гражданско-правовой ответственности Обстоятельства, исключающие гражданско-правовую ответственность Отдельные способы прекращения обязательств Краткий перечень латинских выражений, используемых в международной практике История российских кодификаций гражданского права Наука гражданского права России Гражданское законодательство Правосубъектность физических лиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.89 (0.021 с.)