ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 133 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 133 Страница

Розпорядникам бюджетних коштів у разі їх нецільового використання та застосування Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказані органи, які можуть Встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Позначте відповідь, у котрій найбільш правильно та повно визначено правову природу Суми грошових зобов’язань або податкового боргу. Грошового зобов’язання у будь-який момент після отримання такого рішення.» Орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) Податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством? Стягнення суми податкового боргу платника податку ? фізичної особи. Стягнення податкового Податків звільняються з податкової застави? Податкової служби може бути видано дозвіл на здійснення платником податків будь-якої Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказано, що є об'єктом оподаткування Відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою, визначеною в Податкової служби за місцем розташування про транспортні засоби, зареєстровані або зняті з Складу загального місячного оподатковуваного доходу фізичної особи. Включення до податкової знижки по податку з доходів фізичних осіб. Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказані законодавчі положення щодо Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено платника податку-фізичну особу, що Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано положення щодо порядку сплати Товаровиробників залежит від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у Об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, Відповідати платники податку на додану вартість, аби мати право на отримання автоматичного Вкажіть, у відповіді під яким номером вказане слово (словосполучення), пропущене у Особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказане завдання органів державної Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказано право органів державної Листами, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник Поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано, що розуміється під фактичною Фактичної перевірки, яка проводиться органами державної податкової служби? Вкажіть у відповідях під котрими номерами правильно вказані загальнодержавні податки. Податків та податкового агента? Податків - юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири Рішення або несплати відповідної суми, визначеної у такому повідомленні-рішенні протягом Позначте відповідь, у котрій правильно міститься слово (словосполучення), пропущене у Вкажіть цифру, пропущену у наведеному законодавчому положенні з питань адміністрування Повідомлення-рішення вважається відкликаним? Позначте, у котрій із відповідей неправильно названо джерела самостійної сплати грошових Позначається база оподаткування податку на доходи фізичних осіб. Доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, Формі заохочувальних та компенсаційних виплат або інших, виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та цивільно-правовими Об’єктів рухомого майнау вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера, підлягає Вкажіть у відсотках розмір ставки розмір ставки податку з доходів фізичних осіб щодо доходу, Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено об’єкт оподаткування податку на нерухоме Платниками податку на додану вартість та матимуть право на податковий кредит і виписку Вкажіть, у відповіді під яким номером неправильно вказаний критерій, якому мають О СЛУЖБЕ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Глава II. ПОСТУПЛЕНИЕ НА СЛУЖБУ В ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ Статья 9. Испытание при приеме на службу в таможенные органы Глава IV. ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ Глава V. УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ Глава 1. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела О существовании стадии возбуждения уголовного дела. Судебный контроль при проведении проверки сообщения о преступлении О возможности суда возбуждать уголовные дела Основные направления деятельности (функции) следователя в уголовном судопроизводстве. Понятие и система следственных действий. Спорные следственные действия. Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении уголовного дела Организационные и правовые аспекты рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве Обобщая изложенное можно сделать следующие выводы. Філософія права у системі філософських і юридичних наук. Різноманіття концепцій філософії права. Поняття і предмет філософії права. Акти правозастосування (загальна характеристика, особливості змісту та форми). Функції теорії держави і права Найбільш розповсюджені методи пізнання державно-правової дійсності, їх загальна характеристика. Філософсько-правові дослідження у XX столітті Проблема розуміння соціального призначення та цінності держави. Понятие, предмет и задачи науки «Истории гос-ва и права Беларуси». Высшие должностные лица ВКЛ. Система судебных органов ВКЛ в XIV-первой половине XVI в. Земельная реформа XVI в. Устава на волоки 1557 г. Второй раздел РП. Восстание 1794 г. под руководством Т. Костюшки и третий раздел РП. Теми для написання рефератів Субъекты конституционно-правовых отношений. Источники КП как отрасли права. Понятие основ конституционного (общественного) строя . Автономия в зарубежных странах. Приобретение гражданства в результате приема (натурализации), выбор гражданства (оптация). Политический (государственный) режим . Республика и ее разновидности. Правовой статус депутата (императивный и свободный мандат, иммунитет и индемнитет). Состав и порядок формирования Правительства России Понятие и предмет конституционного права России как отрасли права. Специфические черты конституционно-правовых норм, обусловленные их отраслевой принадлежностью, в конечном счете определяются предметом самой отрасли права. Субъекты конституционно-правовых отношений: понятие, виды, особенности, Система и источники конституционного права России как отрасли права. Особенности системы источников конституционного права России. Специфика основных черт Конституции РФ Процесс воплощения Конституции уникален вследствие ее неповторимости, придающей специфические черты и механизму ее действия. Особенности организационно-правовой охраны Конституции РФ. Особенности рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ. Акты Конституционного Суда. Принятие конституционными судами обращений к рассмотрению. Отклонение обращений. Гуманистические основы конституционного строя России как его особенность. Конституционные основы экономической системы РФ. Референдум в РФ: понятие, виды, особенности. Общественные объединения: понятие, виды, порядок и особенности деятельности в России. Российское гражданство: понятие, источники, особенности правового регулирования. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Охарактеризовать конституционные политические права и свободы российских граждан, выделив особенности. Конституционные основы системы органов государственной власти Российской Федерации Понятие избирательного права и избирательной системы РФ, ее особенности. Охарактеризовать порядок выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты. Правовое положение кандидатов в депутаты. Понятие и виды избирательных кампаний Этапы проведения избирательных кампаний в РФ Охарактеризовать деятельность депутата в представительном органе власти, его структурах, и в избирательном округе. Порядок избрания и вступления в должность Президента РФ. Компетенция и акты Президента РФ. Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ. Государственная Дума: внутренняя структура, порядок деятельности. Совет Федерации: внутренняя структура, порядок деятельности. Законодательный процесс Российской Федерации. Основные полномочия Правительства РФ Высшие органы законодательной и исполнительной власти республик в составе РФ: раскрыть конституционно-правовой аспект. Органы законодательной и исполнительной власти края, области РФ: раскрыть конституционно-правовой аспект. Принцип осуществления правосудия только судом. Принцип осуществления правосудия только судом Принцип гласности судебного разбирательства. Факты, не подлежащие доказыванию в гражданском процессе. Источники гражданского права Вновь открывшиеся и новые обстоятельства в гражданском процессе, порядок пересмотра судебных актов. Система принципов гражданского процессуального права, их современное понимание. Мировое соглашение: материльно - правовой и процессуальный аспекты в гражданском процессе. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. Процессуальное правопреемство. Беспристрастность судебного разбирательства: проблемы ее обеспечения. Проблемы процессуального соучастия в гражданском судопроизводстве. Сущность третейского разбирательства и проблемы его использования для защиты гражданских прав. Исковое производство в системе видов судопроизводств Производные (косвенные) иски Практика применения групповых исков Сущность, принципы, функции и формы кредита Лизинговые и факторинговые операции коммерческих банков. Понятие и классификация ценных бумаг. Соотношение акции и облигации. Вторичный рынки ценных бумаг. Фондовая биржа Типи завдань та їх оцінювання Оберіть варіант, у якому значаться ознаки норм права, що відрізняють їх від норм моралі Оберіть варіант, де подано види трудового договору за строком Оберіть варіант, у якому зазначено основні ознаки закону Цели, задачи, назначение уголовного судопроизводства. Соотношение уголовного права с другими отраслями права. Проблемы собирания доказательств на отдельных стадиях уголовного процесса. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Иные участники уголовного судопроизводства. Понятие уголовного закона и система уголовного законодательства РФ. Уголовно-правовая норма: понятие, виды и структура. Преступления против жизни и (или) здоровья человека: особенности квалификации и назначения уголовного наказания. Виды вреда здоровью человека: общие и отличительные признаки. Толкование уголовного законодательства РФ: понятие и виды. Преступления против свободы, чести и достоинства личности: особенности квалификации и назначения наказания. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. N 16 г. Москва Статья 1. Гражданин и государство Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о гражданстве Статья 17. Основания для отказа в приеме в гражданство Республики Казахстан Статья 30. Полномочия органов внутренних дел Глава II. ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Глава VIII. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПОЛНОМОЧНЫХ ОРГАНОВ, Начение конвенций МОТ и иных международных правовых актов в регулировании трудовых и непосредственно связанных с ними отношений. Принципы действия законодательства о труде по юридической силе, во времени и по кругу лиц. Полномочия профсоюзов в сфере труда. Фактические составы как основание возникновения правоотношений в трудовом праве. Социально-партнерское соглашение (понятие, виды). Стороны и участники социально-партнерских соглашений. В зависимости от характера работы Административное правонарушение в сфере таможенного дела. Понятие, отличительные особенности от иных административных правонарушений. Состав административного правонарушения и его особенности в сфере таможенного дела. Формы таможенного контроля, способствующие выявлению административных правонарушений в сфере таможенного дела. Общая характеристика каждой формы таможенного контроля. Возбуждение дела об административном правонарушении. Общая характеристика. Статья 16.1 КоАП РФ - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки. Характеристика методики расследования административных правонарушений, посягающих на порядок перемещения через таможенную границу объектов интеллектуальной собственности. Свойства доказательств, их оценка. Меры обеспечения, применяемые по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела. Сроки и этапы производства по делам о нарушении таможенных правил. Международные нормы права, регулирующие взаимодействие в сфере борьбы с административными правонарушениями, в том числе в сфере таможенного дела. Нормы ТК ТС, ФЗ «О таможенном регулировании в РФ», подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие международное взаимодействие в сфере таможенного дела. Общая характеристика. Порядок действий уполномоченных должностных лиц таможни при сообщении в средствах массовой информации сведений, содержащих данные, указывающие на наличие событий административных правонарушений. Способы выявления и пресечения административных правонарушений в сфере таможенного дела. Статья 16.2 КоАП РФ - недекларирование либо недостоверное декларирование товаров. Общие правила назначения административных наказаний в области таможенного дела. Виды административных наказаний. Догматичний (формально-логічний) метод у юридичній теорії і практиці. Остання класифікація, якої дотримується більшість сучасних вчених Правово аккультурація і декультурація Засобом гарантування прав і охорони особистості в державі є право. Саме тому воно є великою суспільною цінністю. А втіленням ідеалів свободи і справедливості, є правова держава. Поняття і структура правосвідомості. Правовий менталітет. Класифікація юридичної практики Поняття і види порушень. Зловживання правом.. Суверенітет держави. Криза суверенітету сучасної держави. Державне управління і місцеве самоврядування ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ СТОРОНЫ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ТРЕТЬИ ЛИЦА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ СУБЪЕКТЫ, ЗАЩИЩАЮЩИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ ПРАВА, СВОБОДЫ И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ДРУГИХ ЛИЦ ГРАЖДАНСКАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Поняття валюти та валютних цінностей Міжнародні валютні правовідносини Юридичні особи як суб’єкти валютного права Операції із залученням та розміщення валютних ресурсів Розрізняють часовий і просторовий (локальний) валютний арбітраж. ВОПРОС 1. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, ПРАВОВОЙ СТАТУС ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ Система стадій кримінального провадження. Прокурор в кримінальному провадженні, його завдання і повноваження. Права та обов’язки захисника. Залучення захисника. Обов’язкова участь захисника. Відмова від захисника, або його заміна. Потерпілий, його права та обов’язки. Представник потерпілого. Законний представник потерпілого. Поняття доказів у кримінальному процесі. Властивості доказів. Способи збирання і перевірки доказів. Використанні даних, одержаних оперативним шляхом в доказуванні. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Система та види запобіжних заходів. Підстави застосування запобіжних заходів і обставини, що враховуються при обранні запобіжних заходів. Застосування електронних засобів контролю. Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжних заходів. Розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу. Ухвала про застосування запобіжних заходів. Зміна запобіжного заходу. Особисте зобов’язання, особиста порука. Застава. Затримання особи, його види. Момент затримання. Строки затримання особи. Гарантії прав затриманої особи. Забезпечення прав учасників досудового розслідування. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення. Стаття 107. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження Стаття 226. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи Стаття 236. Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Суб’єкти прийняття рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи Контроль за вчиненням злочину: 1) контрольована постановка; 2) контрольована та оперативна закупка; 3) спеціальний слідчий експеримент; 4) імітування обстановки злочину. Стаття 287. Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності Стаття 319. Незмінність складу суду Стаття 329. Обов'язки присутніх у залі судового засідання Стаття 478. Початок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення Підстави, порядок вживання заходів з забезпечення безпеки осіб, що беруть участь в кримінальному провадженні. Конституційне право громадян на працю. Гарантії його забезпечення. Зміст та структура трудових правовідносин. Зміст і структура колективного договору Дисциплінарна відповідальність: поняття та її види. Работа выполняется под риск работодателя. Сопутствующие трудовым отношениям. Обеспечение права представителей профсоюзов осуществлять профсоюзный контроль Порядок заключения трудового договора. Прием на работу. Мнение выборного профсоюзного органа учитывается работодателем при принятии таких локальных нормативных актов, как Широківська районна державна адміністрація Тихоставська неповна середня загальноосвітня школа Юридична гра «Юридичний футбол» Щодо віку настання ваших обов»язків Загальношкільний виховний захід Вопрос 1. Понятие внешнеэкономических связей и их отличие от внешнеэкономической деятельности. Вопрос 5. Понятие и сущность риска. Условия возникновения риска. Вопрос 13. Классификация рисков и методы управления ими в соответствии с обычаями и принципами делового оборота ТНК. Вопрос 17. Методы идентификации и оценки предпринимательских рисков: точка безубыточности, методика «дерево решений», сценарный анализ, анализ чувствительности, формальный анализ. Страхование рисков во Внешнеэкономической деятельности Риски уголовного преследования Преимущества страхования экспортных кредитов КОНСТИТУЦИОННЫЙ АКТ НАПИСАН – 04.06.2016 КОНСТИТУЦИОННЫЙ АКТ ПОДПИСАН – 05.06.2016 a. Прокламлация действует на Республику Окленд и другое ассоцированное государство (т.ч на любую территорию Горландии) Стаття 1. Прокурорський нагляд за додержанням законів в Україні Стаття 19. Предмет нагляду за додержанням і застосуванням законів Стаття 46. Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів Стаття 50. Заходи правового і соціального захисту працівників органів прокуратури ОБЩИЕ ПРАВИЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ И НАНИМАТЕЛЕЙ ИСЧИСЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ СОВМЕЩЕНИЕ РАБОТЫ С ОБУЧЕНИЕМ РАЗРЕШЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ ИМЕЮЩИХ СЕМЕЙНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА МОЛОДЕЖИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.89 (0.022 с.)