ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 54 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 54 Страница

Розділ ІІІ. ПРОВАДЖЕННЯ З ПереглядУ Право захищати права, свободи та Тема 29. Виконавче провадження Прав людини Європейським судом Організація поточного модульного контролю Чи правомірна відмова судді? До якого кола прав належить право сторони на ознайомлення з матеріалами справи? Чи можлива участь у суді двох представників, що виступають від імені відповідача ? Практичне заняття 8. Позовне провадження. Провадження у справі до судового розгляду – 4 год. Поняття приватного та публічного права Поняття юридичних фактів.Юридичнтй склад.Види юридичних фактів. Дії та результати дій як об’єкт цивільних прав. Підстави виникнення права власності:первісні і похідні. Поняття права приватної, державної та комунальної власності. Право власності Українського народу. Емфітевзис: поняття та підстави виникнення та припинення. Захист права власності осіб, визнаних безвісно відсутнім або оголошених померлими. Сенькевич Владислав, 9 группа 2 курс. Каковы условия содержания осужденных в ПКТ и ШИЗО? Освобождение осужденных от отбывания наказания. Помощь лицам, освобожденным от отбывания наказания Європейські родини приватного (цивільного) права Цивільне право як галузь права Визначення, характерні риси та зміст цивільної правоздатністі. Правоздатність та суб’єктивне право. Поняття та значення місця проживання. Визначення юридичної особи банкрутом. Процедура банкрутства Поняття та види кооперативів Об'єкти цивільних правовідносин Зміст правчинів. Тлумачення їх. Довіреність та її види . Форма довіреності . Передоручення Класифікація строків у цивільному праві Початок і кінець течії строків позовної давності Захист особистих немайнових прав фізичної особи Стаття 327. Право комунальної власності Володіння та право володіння. Поняття цивільно-правової відповідальності.форми і види. Стадії цивільного процесу: поняття, класифікація, загальна характеристика. Умови набрання законної сили судовим рішенням та його правові наслідки. Форма та зміст касаційної скарги. Строки та порядок касаційного оскарження. Повноваження суду касаційної інстанції. Відповіді на ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З дисципліни «Охорона праці в галузі» До яких наслідків може призвести використання побутового газу для обігрівання, безконтрольне горіння З дисципліни «Державне право зарубіжних країн» (ДПЗК) РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА Завдання 2. Пристосування приміщень під ПРУ Пристосування приміщень під ПРУ ПРАВОВОЙ ; НОРМАТИВНЫЙ; СОЦИАЛОГИЧЕСКИЙ; ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ П1 --РАСШИРИТЕЛЬНАЯ п2--БУКВАЛЬНАЯ ОТВЕТ; ГРАММАТИЧЕСКИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ) И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ По Конституции РФ ст.57,территория России включает в себя и внутренние воды и территориальные моря ,в этот момент судно стояло в порту Мурманска на территории РФ. Змістовний модуль 1. Загальні положення цивільного процесуального права. Тема 1. Предмет, метод, система цивільного процесуального права. Тема 8. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення. У Державній податковій інспекції ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН ФОРМИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ БАНКУ ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ Виписка по рахунку ТОВ «Фахівець» № 2600537489 Тема: Цивільне право як галузь права Тема: Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов’язків Тема: Охорона та захист цивільних прав та інтересів. Цивільно-правова відповідальність Тема: Поняття, зміст і види цивільних відносин Тема: Фізичні особи як суб’єкти цивільних відносин Тема: Юридичні особи як суб’єкти цивільних відносин Тема: Об’єкти цивільних прав Тема: Недійсність правочинів Тема: Строки та терміни у цивільному праві. Тема: Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи Тема: Загальні положення про речове право. Тема: Право спільної власності. Тема: Речові права на чуже майно Тема: Загальні положення про право інтелектуальної власності Тема: Авторське право та суміжні права Тема: Право промислової власності УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ) Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Отличие от понуждения к действиям сексуального характера. ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ Умовні скорочення. Визначення термінів. Порядок опрацювання вхідної кореспонденції Контроль за виконанням документів. Строки виконання документів Порядок підготовки та надсилання вихідної кореспонденції суду. Особливості підготовки та оформлення документів у ВССУ Складення номенклатури справ суду. Формування у справи непроцесуальних документів Робота з матеріалами кримінального провадження у стадії підготовчого провадження Робота з матеріалами кримінального провадження в суді апеляційної інстанції Проходження матеріалів у судовій палаті у кримінальних справах ВССУ Робота з заявами у цивільних справах, які залишено без руху Проходження цивільних справ у суді апеляційної інстанції Проходження матеріалів у судовій палаті у цивільних справах ВССУ Формування і оформлення судової справи Звернення судових рішень до виконання Вихідний документ ВССУ з проставленням реєстраційної позначки Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні Использование товарного знака и распоряжение исключительным правом на товарный знак Государственная регистрация товарного знака Прекращение исключительного права на товарный знак Цивільний процесуальний кодекс України Стаття 51. Особи, які не підлягають допиту як свідки Стаття 58. Належність доказів Стаття 188. Відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису і їх дослідження Стаття 207. Залишення заяви без розгляду Стаття 223. Набрання рішенням суду законної сили Стаття 234. Окреме провадження Глава 3 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО НАДАННЯ НЕПОВНОЛІТНІЙ ОСОБІ ПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ Стаття 253. Підготовка справи до розгляду Стаття 262. Ухвала суду до судового розгляду Глава 10 РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ ОСОБІ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ Стаття 300. Доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання її чи відмова від неї Стаття 324. Право касаційного оскарження Стаття 346. Зміст рішення суду касаційної інстанції Стаття 379. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами Стаття 389-8. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду Розділ XI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Предмет, методы и периодизация истории отечественного государства и права Государственный и общественный строй Древней Руси Реформы государственного управления Петра 1 Сословные реформы Петра I . Положение дворян, духовенства, крестьян и горожан Реформы государственного управления Александра I .”Введение к уложению государственных законов” М.М. Сперанского Реформирование государственного аппарата и правовой системы Временным правительством (февраль – октябрь 1917 г.) V. Методичні вказівки до написання курсових робіт Тема 1. Судовий захист прав і законних інтересів громадян і організацій Тема 5. Сторони в цивільному процесі Нормативний матеріал. Судова практика Стаття 72. Управління майном особи, над якою встановлено опіку Стаття 105. Виконання рішення про припинення юридичної особи Стаття 112. Задоволення вимог кредиторів До виключної компетенції загальних зборів учасників Стаття 276. Поновлення порушеного особистого немайнового права Стаття 390. Розрахунки при витребуванні майна із чужого незаконного володіння Стаття 532. Місце виконання зобов’язання Стаття 544. Право боржника, який виконав солідарний обов’язок, на зворотну вимогу Стаття 702. Продаж товару за зразками Стаття 1106. Наслідки несплати чека Стаття 1135. Ведення спільних справ учасників Стаття 1208. Збільшення розміру відшкодування шкоди у зв’язку з підвищенням вартості життя і збільшенням розміру мінімальної заробітної плати Стаття 1220. Відкриття спадщини Стаття 1247. Загальні вимоги до форми заповіту Стаття 1273. Право на відмову від прийняття спадщини Тема. Підвідомчість справ, що розглядають в порядку цивільного судочинства Поняття та види судової підвідомчості Поняття та класифікація судових доказів Факти виховного та попереджувального характеру. Можна виділити такі етапи доказового процесу. Виділяють декілька видів оцінки доказів. Аудіозапис та відеозапис як вид речових доказів. Тема 7. ПРЕДСТАВНИЦТВО У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ТЕМА 6. УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ ТЕМА 9. ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ Які судові витрати підлягають оплаті при зверненні в суд із заявою про видачу судового наказу? ТЕМА № 9: Підсудність цивільних справ ТЕМА № 18: Процесуальні перешкоди при судовому розгляді ТЕМА № 4: СТОРОНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТЕМА № 5: Треті особи в цивільному процесі ТЕМА № 6: УЧАСТЬ ПРОКУРОРА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТЕМА № 7: ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ ТЕМА № 8: ПІДВІДОМЧІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ТЕМА 10: СУДОВІ ВИТРАТИ І СУДОВІ ШТРАФИ ТЕМА №11 ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ ТЕМА № 13: ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ ТЕМА № 14 НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ТЕМА №17. ПІДГОТУВАННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ СПРАВИ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ТЕМА № 19: ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПЕРЕШКОДИ ПРИ СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ ТЕМА № 21: Особливості провадження по окремих категоріях цивільних справ ТЕМА № 22: ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ Тема № 23. Касаційне провадження ТЕМА № 24: Провадження у зв'язку з винятковими та нововиявленими обставинами. Поняття цивільного процесу. Його предмет, метод та система. Співвідношення з іншими гклузями права Принцип апеляційного та касаційного оскарження судових рішень Право розпоряджатися позовом. Відмова від права на звернення до суду за захистом є недійсною. Цивільне судочинство здійснюється державною мовою. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості. Стаття 15. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ Якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об'єктивності та неупередженості судді. Стаття 34. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору Стаття 37. Процесуальне правонаступництво Фізична особа може надати повноваження представникові за усною заявою, яка заноситься до журналу судового засідання. Особи, які мають дипломатичний імунітет, не можуть бути допитані як свідки без їхньої згоди, а представники дипломатичних представництв - без згоди дипломатичного представника. Стаття 59. Допустимість доказів Стаття 71. Зупинення процесуальних строків Якщо насправді особа не проживає за адресою, повідомленою суду, судова повістка може бути надіслана за місцем її роботи. Якщо місцеперебування відповідача невідоме, суд розглядає справу після надходження до суду відомостей щодо його виклику до суду в порядку, визначеному цим Кодексом. Поверненням переплаченого судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом при вирішенні справи. Стаття 83. Повернення судового збору та коштів на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду судової справи Судовий наказ є особливою формою судового рішення про стягнення з боржника грошових коштів або витребування майна за заявою особи, якій належить право такої вимоги. Стаття 107. Суд першої інстанції До позовної заяви додаються документи, іцо підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. Пропозиція відповідачу подати в зазначений строк письмові заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються. Стаття 126. Об'єднання і роз'єднання позовів За заявою заінтересованої особи суд може забезпечити докази до пред'явлення нею позову. Стаття 137. Витребування доказів Стаття 148. Комісійна експертиза Відмови у відкритті провадження у справі. Стаття 163. Відкриття судового засідання Стаття 175. Мирова угода сторін Стаття 191. Відкладення розгляду справи Стаття 196. Таємниця нарадчої кімнати ЗАЛИШЕННЯ ЗАЯВИ БЕЗ РОЗГЛЯДУ Результати оцінки доказів суд відображає в рішенні, в якому наводяться мотиви їх прийняття чи відмови у прийнятті. Стаття 237. Особи, які можуть бути заявниками Судові витрати, пов'язані з провадженням справи про визнання фізичної особи недієздатною або обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, відносяться на рахунок держави. Стаття 248. Підготовка справи до розгляду РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ ОСОБІ Стаття 292. Право апеляційного оскарження Визнання апеляційної скарги другою стороною враховується апеляційним судом у частині наявності або відсутності фактів, які мають значення для вирішення справи. Порушення або неправильне застосування норм матеріального або процесуального права. Копії судових рішень апеляційного суду повторно видаються судом першої інстанції, де зберігається справа. Касаційна скарга подасться у письмовій формі. ПРО ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ Стаття 396. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ Що забезпечує незалежність суддів Від 1 листопада 1996 року N 9 Про практику застосування судами процесуального Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу Стаття 43. Розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою профспiлкового органу Стаття 56. Неповний робочий час Стаття 69. Вихiднi днi на безперервно дiючих пiдприємствах, в установах, органiзацiях Стаття 80. Перенесення щорiчної вiдпустки Стаття 86. Запровадження, замiна i перегляд норм працi Стаття 112. Порядок оплати працi при виготовленнi продукцiї, що виявилася браком Стаття 133. Випадки обмеженої матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв Стаття 153. Створення безпечних i нешкiдливих умов працi Стаття 164. Компенсацiйнi виплати за невиданий спецiальний одяг i спецiальне взуття Стаття 186-1. Гарантiї особам, якi виховують малолiтнiх дiтей без матерi Стаття 216. Додаткова вiдпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах пiслядипломної освiти та аспiрантурi Роль иностранного языка в системе И перевода литературы по специальности Правила полного письменного перевода International Communication. Internet. E-mail Тема 7. Основы конституционного строя Российской Федерации Тема 14. Конституционные гарантии реализации и охраны (защиты) прав, свобод и обязанностей граждан Тема 26. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации Конституция Российской Федерации как основной источник Действие и реализация Конституции Российской Федерации Конституционные права и свободы гражданина Основные обязанности в конституционном статусе граждан Конституционный статус Российской Федерации Конституционный статус Правительства Российской Федерации Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации Конституционные основы статуса прокуратуры Российской Федерации и иных надзорно-контрольных и правоохранительных органов Тема 2. Конституция Российской Федерации как основной источник конституционного права. Иные источники конституционного права Конституционная ответственность как средство защиты Конституции Российской Федерации Тема 8. Конституционные основы статуса иностранных граждан и лиц без гражданства. Конституция Российской Федерации о статусе лиц, получивших политическое убежище Тема 16. Выборы как способ формирования представительных (законодательных) и иных органов публичной власти в Российской Федерации Тема 17. Конституционный статус Президента Российской Федерации Тема 23. Конституционные основы статуса прокуратуры Российской Федерации и иных надзорно-контрольных и правоохранительных органов Конституционная ответственность: понятие, природа, основания Соотношение парламентских (депутатских, публичных) слушаний и парламентских расследований Учебники, учебные пособия, курсы лекций Послания Президента Российской Федерации Семинарское занятие №1 по теме 24 – 2 часа Семинарское занятие №1 по теме 25.5 – 2 часа Семинарское занятие №2 по теме 26.1 – 2 часа Методические указания к рубежному контролю Изучите и законспектируйте необходимое из рекомендованной литературы. ОБЩЕЙ части уголовного процесса Тема 4. Участники уголовного судопроизводства Тема 5. Уголовное преследование и реабилитация Тема 7. Виды (источники) доказательств Тема 4. Производство следственных действий Тема 7. Прекращение уголовного дела
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.049 с.)