ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 80 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 80 Страница

Теорія держави і права як юридична наука та навчальна дисципліна, Виникнення держави і права. Історія розвитку держави і права в Україні Соціальне забезпечення:поняття та види пенсій та допомоги. Правові засади організації і здійснення фінансового контролю. Тема 12. Екологічне та земельне право України ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ Модуль 1. Теорія держаи і права і галузі публічного права Тема 2: КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Тема 3: СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ Тема 4: АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Тема 5: КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Тема 6: ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ Модуль 2. Галузі публічного і приватного права Тема 8: ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування: усиновлення, опіка, піклування, патронат. Тема 10: ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ Тема 11: ТРУДОВЕ ПРАВО І ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ Тема 12: ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Програма НАВЧАЛЬНОї дисципліни Змістовий модуль 1. Загальні засади правознавства та окремі галузі юриспруденції Тема 4. Адміністративне право Тема 7. Основи соціального законодавства Тема 9. Судові та правоохоронні організації Тема 10. Розгляд цивільних, адміністративних, кримінальних справ та вирішення господарських спорів Тема 11. Аграрне земельне та екологічне право ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ІСПИТУ З ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА Поняття та істотні ознаки держави Поняття законодавства, його система. Система права: норми, інститути, галузі. Поняття та види об'єктів правовідносин Правочини у цивільному праві Захист особистих немайнових прав. Підстави та порядок розірвання шлюбу Поняття, сторони і зміст трудового договору Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів Загальна структура і класифікація прав людини у сфері охорони здоров'я. Право громадян на житло та форми його реалізації. Поняття, зміст та види права природокористування. Суб’єкти фінансових правовідносин Кримінальна відповідальність та її підстави Мета і види кримінального покарання Правовий статус Кабiнету Мiнiстрiв України Право інтелектуальної власності Наймач зобов’язаний користуватися річчю відповідно до її призначення та умов договору (ст. 773 ЦК). Позбавлення батьківських прав Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу Види пенсій за законодавством України Екологічні права та обов’язки громадян України Види адміністративних стягнень Готування до злочину та замах на злочин є незакінченим злочином. Додатковими покараннями є позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна. Проректор з навчальної роботи НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС Семінар № 4. Цивільне право України. Модуль 1. Теорія держави і права. До якого виду норм належать нижченаведені? Які з названих причин є підставами розірвання трудового договору з ініціативи власника? САМОСТІЙНА РОБОТА ДО КУРСУ «ПРАВОЗНАВСТВО» Тема 3. Основи цивільного права України (2 год.) Тема 17. Охорона праці. Система соціального захисту Тема 1: ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Тема 7: ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Тема 11: ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Тема 12: ТРУДОВЕ ПРАВО ЯК ОДНА З ГАЛУЗЕЙ Тема 13: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР Тема 14: РОБОЧИЙ ЧАС. ЧАС ВІДПОЧИНКУ Тема 16: ВНУТРІШНІЙ ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ Тема 17: ОХОРОНА ПРАЦІ. СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ Перелік питань для підсумкового контролю знань Статья 3. Государственный орган НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА И ИХ ЗАЩИТА Источники международного частного права Оговорка о публичном порядке. Взаимность и реторсия Обязанности супругов по взаимному содержанию Режим, использование и учет рабочего времени Регулирование продолжительности времени отдыха. Виды времени отдыха Действие уголовного закона в пр-ве Законодательные источники курса «ПО РФ». Конституция РФ в системе законодательных источн. Квалификационные коллегии судей: виды и компетенция Состязательности и равноправия сторон. МИЛИЦИЯ. КРИМИНАЛЬНАЯ МИЛИЦИЯ Тема 2: Конституционное право. Третий вопрос. Основы конституционного строя РФ. Отрасль уголовного права базируется на следующих принципах. Третий вопрос. Понятие состава преступления. Субъект преступления. Шестой вопрос. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность в совершении преступления. Глава I. Конституционный Суд России: место в механизме государственной власти, пределы юрисдикции, виды решений Глава II. Правовая природа решений Конституционного Суда России, их влияние на развитие права Глава III. Правовые позиции и решения Конституционного Суда России в их соотношении Глава IV. Проблемы реализации решений Конституционного Суда России Глава V. Возможен ли пересмотр решений Конституционного Суда России: внутригосударственный и международно-правовой аспекты Раздел второй. Правовые позиции Конституционного суда России Порядок и пределы рассмотрения дел в Конституционном Суде Решения Конституционного Суда и их правовые последствия II. Правовые позиции Конституционного суда России по вопросам конституционного статуса личности Право на свободу и личную неприкосновенность, защиту чести и достоинства Право на свободу передвижения и выбор места жительства Право на социальное обеспечение Право на охрану здоровья и медицинскую помощь Право на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство Право на возмещение государством вреда Обязанность платить налоги и сборы Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба Гарантии прав и свобод иностранцев Разграничение полномочий в сфере организации власти и проведения выборов Разграничение полномочий в экономической сфере Статус автономного округа, входящего в состав края, области IV. Правовые позиции Конституционного суда России по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления Президент и Правительство Российской Федерации Судебная власть, правоохранительные органы Органы государственной власти субъектов Российской Федерации Статус депутатов и должностных лиц. Депутатская и судейская неприкосновенность Особые правовые режимы осуществления власти V. Правовые позиции Конституционного Суда России по вопросам законотворческих процедур и действия правовых актов Действие и иерархия правовых актов Предмет, структура, зміст, мети курсу «Основи охорони праці» Закон України про охорону праці: зобов’язання роботодавця по забезпеченню безпеки умов праці на підприємстві. Закон України про охорону праці: охорона праці жінок і неповнолітніх. Види відповідальності за порушення охорони праці. Державний нагляд і контроль за охороною праці на виробництві. Види відповідальності (порушень) з охорони праці. Расследование несчастных случаев производственного характера с временной утратой трудоспособности Становление предпринимательского права в России и за рубежом. (Вилюм) Граждане как субъекты предпринимательского права. Организационно-правовая форма (ОПФ) Некоммерческие организации (Н.О.) как субъекты предпринимательской деятельности (Меркер) Государственная регистрация юридических лиц (Харченко) Унитарное предприятие может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Арбитражный управляющий. (АУ) Лицо, предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровления. Лицензирование предпринимательской деятельности. В форме добровольной сертификации - принятие декларации о соответствии Статья 14. Запрет на недобросовестную конкуренцию ФЗ о защите конкуренции Субъекты банковской деят-и (Ткаченко) Понятие эмиссии ценных бумаг. Особенности эмиссии отдельных видов ценных бумаг Формы и способы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Рассмотрение споров с участием предпринимателей. Предмет и метод предпринимательского права. ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМУ ПРАВУ № 1 ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМУ ПРАВУ № 2 Контроль за аккредитованными организациями Административная структура органа по сертификации Права, обязанности и ответственность испытательного центра (лаборатории) С организованной преступностью», ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ ПО СПЕЦКУРСУ Тема № 2. Борьба с организованной преступностью Включенных в билеты по спецкурсу Тема 10. Предупреждение экономической преступности Матеріали, з якими працювали практиканти МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Итоговых государственных экзаменов Раздел I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Тема 7. Государственный аппарат Объекты гражданских правоотношений Наследование собственности граждан Транспортные и экспедиционные обязательства Раздел XIV. Обязательства по совместной Преступления в сфере экономики Преступления против общественной безопасности Преступления против государственной власти И внутригосударственного права Раздел II. Отрасли международного права Международное космическое право Тема 5. Основные принципы международного права Общие понятия о праве и его роли в обществе. Права, свободы человека и гражданина в России. Мои права и обязанности в семье. Право собственности и его защита Административное правонарушение и административная ответственность. Тема 1. Понятие, предмет, метод предпринимательского права (2ч.) Тема 2. Правовое положение субъектов предпринимательства (2ч.) Занятие 8. Тема 10. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕЛИГИЯ И ПРАВОПОРЯДОК В РОССИИ Основные церковные праздники и посты Исповедание веры, кратко формулирующееся в шахаде - словах: «Нет божества, кроме Единого Бога, и Мухаммед – посланник его». Иудеи исповедуют веру в единого Бога. Вера в первую очередь проявляется в исполнении Закона. Священное писание иудеев Тора. Она была дарована на горе Синай пророку Моисею. Укази і розпорядження Президента України Акти Верховного Суду України Предмет предпринимательского права. Правовое регулирование предпринимательской деятельности банков. Договоры поставки, купли-продажи и розничной купли-продажи, их сходство и различие. Под ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова Понятие предпринимательского права Понятие и признаки предпринимательской деятельности Принципы предпринимательского права Хозяйственные (предпринимательские) правоотношения История развития предпринимательского (хозяйственного) права Источники правового регулирования предпринимательской деятельности зарубежных стран Антимонопольное регулирование в зарубежных странах Развитие законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность. Значение Гражданского кодекса в регулировании предпринимательской деятельности Понятие и виды источников предпринимательского права. Нормативный правовой акт как источник предпринимательского права Обычай делового оборота как источник предпринимательского права Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры как источники предпринимательского права Конституционные основы предпринимательской деятельности в Российской Федерации Момент, с которого возникает право на осуществление предпринимательской деятельности Запреты и ограничения права на осуществление предпринимательской деятельности Правовые средства государственного регулирования Понятие и назначение контроля Типы государственного контроля Внутрикорпоративный контроль Техническое регулирование предпринимательской деятельности Правовые основы обращения с отходами Понятие субъектов предпринимательского права Учредители коммерческой организации Наименование коммерческой организации Место нахождения организации Формирование уставного (складочного) капитала, уставного (паевого) фонда Правовой статус индивидуального предпринимателя Правовое положение обособленных подразделений Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий Правовое положение инвестиционных фондов Правовое положение товарных и фондовых бирж Правовое положение кредитных организаций Правовое положение страховщиков Правовое положение финансово-промышленных групп Собрание и комитет кредиторов Особенности банкротства кредитных организаций Правовой режим основных средств Правовой режим нематериальных активов Правовой режим оборотный средств Понятие предпринимательского договора Понятие санкции и ответственности в хозяйственных правоотношениях Основания возникновения ответственности перед государством Нормативно-правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической деятельности на товарных рынках и рынках финансовых услуг Понятие и виды монополистической деятельности на товарных рынках. Ограничение конкуренции органами власти Государственный антимонопольный контроль на товарных рынках. Принудительное разделение (выделение) хозяйствующих субъектов Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической деятельности на рынках финансовых услуг Становление рынка ценных бумаг в современной России Отдельные сделки с эмиссионными ценными бумагами. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Глава 14. Приватизация государственного и муниципального имущества Субъекты приватизации - продавцы и покупатели Способы приватизации. Внесение государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ Глава 15. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности Правоотношения, возникающие в процессе налогового регулирования предпринимательской деятельности Средства налогового регулирования предпринимательской деятельности Ответственность за налоговые правонарушения Глава 16. Правовое регулирование инвестиционной деятельности Правовые формы реализации инвестиционной деятельности Гарантии иностранным инвесторам и организациям с участием иностранных инвестиций Финансирование государственных и муниципальных нужд Финансирование в форме субсидий и субвенций Правовые основы бюджетного кредитования предпринимательской деятельности Государственный контроль и ответственность в сфере бюджетного финансирования и кредитования Банковское, товарное и коммерческое кредитование хозяйствующих субъектов Информация как объект правового регулирования Право собственности на информационные ресурсы Информационные ресурсы с ограниченным доступом Защита информации и прав субъектов информационных отношений Понятие инновации и инновационной деятельности Правовое регулирование инновационной деятельности Государственное регулирование инновационной деятельности Основные этапы реформирования электроэнергетики Источники правового регулирования электроэнергетики Субъекты рынков электроэнергии Система договоров на оптовом и розничных рынках электроэнергии Правовые основы газоснабжения Источники правового регулирования рекламной деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.229.90 (0.029 с.)