ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 19 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 19 Страница

ТОВАРИЩЕСТВА (О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) Глава 52. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА И ИЗ ДЕЙСТВИЙ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЕ Раздел XVI. ВНЕДОГОВОРНЫЕ (ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ) Глава 56. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА Глава 57. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ ІНСПЕКЦІЙНІ ПЕРЕВІРКИ БАНКІВ ТИМЧАСОВА АДМІНІСТРАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ БАНКІВ КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Стаття 7. Принципи адміністративного судочинства Стаття 28. Недопустимість повторної участі судді в розгляді адміністративної справи Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі Стаття 64. Судовий розпорядник Стаття 70. Належність та допустимість доказів Стаття 162. Повноваження суду при вирішенні справи Стаття 168. Додаткове судове рішення Стаття 171-2. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності Стаття 179. Особливості обчислення строків у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та наслідки їх порушення Стаття 195. Межі перегляду судом апеляційної інстанції Стаття 227. Підстави для скасування судових рішень з направленням справи для продовження розгляду або на новий розгляд Стаття 236. Право на звернення про перегляд судових рішень Стаття 240-1. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України Стаття 265. Поворот виконання судових рішень Стаття 268. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу Ковалів М.В., Павлович-Сенета Я.П., Лозинський Ю.Р. Административное право Украины. — 2-е изд.. Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Х., 2003. — 576 с. ТЕМА № 1. Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. ТЕМА № 23. Адміністративно-процесуальні норми та відносини. ТЕМА № 29. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. Тема 10. Умови та порядок міграції в Україну іноземців та осіб без громадянства. Тема 34. Виконавче провадження. Теми курсових робіт з адміністративного права та процесу VIII. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КПІЗ Учасники цивільних правовідносин: їх правовий статус. Пенсійний фонд України, порядок його формування та використання. Банківська система України, та її роль у ринковій економіці. Юридичні засади адміністративної відповідальності. Порядок розгляду справ, що виникають з адміністративно-правових відносин. Поняття, підстави, порядок та види звільнення від кримінальної відповідальності Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з актом амністії Тема 2. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ Тема 4. ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ) Тема 11. «ДОГОВІР ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА» Змістовний модуль I. Я та моя майбутня професія full-time department денне відділення ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА Служба УКРАЇНИ Національний університет ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Тема 2: Норми банківського права та банківські правовідносини Тема 4. Правове положення Національного банку України Тема 5: Правовий статус банків в Україні Підзаконні нормативні акти: 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,14 Тема 7: Правове регулювання грошового обігу та розрахунків Підзаконні нормативні акти: 1,2,3,4,5,6,7,11,13,15 Підзаконні нормативні акти: 1,3,6,7,8,9,12 Підзаконні нормативні акти: 1,2,3,4,7,8,9,14 Змістовний модуль 1. Основі поняття про державу та теорії права Тема 11. Основи трудового права України Основні теорії походження держави Інститут права - це сукупність відокремлених взаємозв'язаних правових норм певної галузі права, що регулюють якісно однорідні суспільні відносини. Правоздатність - це здатність особи мати суб'єктивні права та юридичні обов'язки. Правопорушення - це суспільно небезпечне, винне, протиправне діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатного суб'єкта, за яке чинне законодавство передбачає юридичну відповідальність. Загальна характеристика засад конституційного ладу України Конституційні обов'язки людини і громадянина - це встановлені Конституцією держави вид і міра їх необхідної обов'язкової поведінки. З інших підстав, передбачених міжнародними договорами України. Конституційно-правовий статус Президента України Правосуддя - це особливий вид державної діяльності, яку проводить суд шляхом розгляду і вирішення у судових засіданнях адміністративних, кримінальних, цивільних та господарських справ. Судова система України. Суди загальної юрисдикції Статус суддів - це сукупність прав та обов’язків, закріплених чинним законодавством стосовно порядку обрання суддів, їх повноважень, гарантій їх діяльності та відповідальності. Поняття та система органів внутрішніх справ України. Цивільною правоздатністю називається здатність фізичної особи мати цивільні права і нести цивільні обов'язки. Змістом цивільно-правових відносин є цивільні суб'єктивні права та обов'язки суб'єктів таких відносин. Зобов'язальне право. Цивільно-правові договори Порядок укладення та припинення шлюбу Колективна угода являє собою строковий нормативний акт, який регулює такі самі відносини, що й колективний договір, але на державному, галузевому, регіональному рівнях на двосторонній основі. Підстави припинення трудового договору - це юридичні факти, що припиняють договірні правовідносини працівника і роботодавця. Поняття і види робочого часу і часу відпочинку Звільнення з роботи як дисциплінарне стягнення становить собою організаційний захід, пов'язаний з припиненням з працівником, що порушує трудову дисципліну, трудових правовідносин. Джерела адміністративного права. Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення Адміністративно-деліктне право Поняття і система кримінального права України. Загальна характеристика Кримінального кодексу України Поняття, ознаки, види та склад злочину Тема 2 Основи адміністративного права України Тема 4 Основи господарського права України Тема 7. Тема. Основи екологічного права України Органи місцевого самоврядування. Поняття муніципально-правових відносин. Муніципальне право як наука, як галузь права та навчальна дисципліна Значення та місце судового розгляду серед інших стадій цивільного процесу. Зупинення, відкладення і перерва в розгляді цивільної справи. Передумови звернення до суду з заявою про видачу судового наказу (види вимог, за якими може бути виданий судовий наказ). E) Підстави та правові наслідки відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу. Порядок розгляду справ окремого провадження Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. Мета та завдання перегляду судових рішень судом касаційної інстанції. Звернення стягнення на заробітну плату, інші види доходів боржника. Місце муніципального права в системі національного права України. Муніципально-правові норми та муніципально-правові інститути. Всесвітня декларація місцевого самоврядування Розділ I. Загальні положення Тема 9. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах Тема 19. Право спільної власності Тема 32. Договір про спільну діяльність Тема 8. Правочини. Представництво. Тема 16-18. Право на результати творчої діяльності Тема 1: Принципи цивільного права України. Тема 5: Цінні папери як об’єкти цивільного права України. Тема 1. Договір купівлі-продажу житла. Інші форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування. Тема 5. Правовий статус і організація роботи депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад. Депутатів від загального складу ради. Тема 8. Участь держави у формуванні доходів місцевого самоврядування. Міжбюджетні трансферти до місцевих бюджетів. Законодавство, спеціальна та довідникова література (для всіх тем навчального курсу) Поняття, предмет та методи муніципального права Муніципально-правові відносини Історія виникнення місцевого самоврядування Основні теорії (концепції) місцевого самоврядування Концепція місцевого самоврядування в Конституції України Принципи, завдання та функції місцевого самоврядування Конституційно-правові основи місцевого самоврядування Європейська хартія місцевого самоврядування Акти місцевого самоврядування Територіальна громада - базовий елемент системи місцевого самоврядування Поняття органу місцевого самоврядування, основні ознаки органу місцевого самоврядування Представницькі органи місцевого самоврядування Постійні комісії та тимчасові контрольні комісії ради Особливості статусу депутата місцевої ради Права і обов’язки депутата місцевої ради Статус службовців органів місцевого самоврядування В системі місцевого самоврядування Асоціація демократичного розвитку і місцевого самоврядування. Конституційна історія становлення громадівського устрою та місцевого самоврядування ХVIIІ-ХХ ст. Суспільно-політичні умови становлення й розвитку муніципального права Джерела муніципального права Одним із найуніверсальніших його визначень Сучасні зарубіжні вчені зазвичай тлумачать муніципальне управління як відносно децентралізовану форму державного управління на місцях. Навчальний курс муніципального права Та місцевої конфліктної демократії. Місцеві вибори та виборчі системи Правове регулювання організації та діяльності органів місцевого самоврядування у зарубіжних країнах Система освіти — одна з найбільших галузей, у якій компетенція органів місцевого самоврядування зарубіжних демократій виявляється найповніше. Концептуальні засади міжнародних відносин органів місцевого самоврядування. Які мають правове закріплення в договорах (угодах) про співробітництво. Правові гарантії, контроль і юридична відповідальність суб'єктів місцевого самоврядування скасування або визнання неконституційними (недійсними) їх актів, перехід повноважень до інших органів публічної влади тощо. Кафедра конституційного та адміністративного права МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ, ЩО НАБУВАЮТЬСЯ ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ Сучасна система місцевого самоврядування в Україні Теми індивідуальних завдань (семінарський модуль) ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО Кафедра «Цивільного права і процесу Розподіл годин за видами навчальної роботи. Тема: Муніципальне право як галузь права України. Тема: Місцеві ради — представницькі органи місцевого З дисципліни «Муніципальне право» Методичні рекомендації до виконання індивідуально-дослідної роботи. Програмові вимоги з навчальної дисципліни Рекомендовані джерела інформації до семінарського заняття за темою № 2 Тема 4. Правові засади здійснення банками Критерії оцінювання за модульну контрольну роботу № 2 Підсумковий контроль та розрахунок рейтингової підсумкової оцінки Завдання контрольної роботи . Характеристика внутрішніх функцій української держави. Право громадян на соціальний захист. Зразок заяви про визнання особи обмеженою у дієздатності Яка організація визнається юридичною особою? Які є види господарських товариств? Що таке цінні папери як об'єкт цивільного права? Зразок позовної заяви до суду про визнання удаваного правочину недійсним Що таке представництво без повноважень та вчинення правочинів з перевищенням повноважень? Які є підстави для зупинення і переривання перебігу позовної давності? Що таке захист цивільних прав та інтересів? Що таке особисті немайнові права фізичних осіб? М. Дніпропетровськ, вул. Кірова, 40, кв. 10 Які є засоби цивільно-правового захисту права власності? Який позов називають негаторним? Який зміст суб'єктивного авторського права? Як оформлюють право на винаходи, корисні моделі і промислові зразки? Зразок договору про захист комерційної таємниці Що означає право інтелектуальної власності на географічне зазначення? Нати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Що означає заміна кредитора і боржника в зобов'язанні? Зразок договору про заміну боржника у зобов'язанні Які є речові способи забезпечення виконання зобов'язань? Що таке цивільно-правовий договір? Який його зміст? Зразок попереднього договору між юридичними особами Зразок угоди сторін про розірвання договору Які особливості договору купівлі-продажу на ринках? Який зміст договору поставки? Які особливості договору довічного утримання? Передання наймачем речі у користування іншій особі (піднайм) можливе лише зі згоди наймодавця, якщо інше не передбачено договором або законом. Припинення та зміна договору Зразок договору позички між фізичними особами Як здійснюються здавання та прийняття виконаних робіт за договором будівельного підряду? Які зобов'язання сторін за договором перевезення вантажів? Вартість послуг та порядок розрахунків Які особливості договору зберігання? Зразок договору складського зберігання Які особливості договору страхування? Які особливості має договір комісійної торгівлі? Зразок договору комісії щодо закупівлі сільськогосподарської продукції Які особливості договору факторингу? Строк дії, продовження і припинення договору, відмова від нього Зразок договору простого товариства про сумісну підприємницьку діяльність Що означає вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення? Які особливості відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними діями правоохоронних органів і суду? Зразок позовної заяви про відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання та досудового слідства, прокуратури і суду Зразок заяви до нотаріальної контори про зміну заповіту Як оформлюють право на спадщину? Віндикація — витребування власником свого майна з ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра цивільного права та процесу Тема 1. Цивільне право в системі права. Цивільне законодавство Тема 2. Цивільні правовідносини Тема 5. Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин Тема 7. Особисті немайнові права фізичної особи Тема 11. Об’єкти цивільних прав Тема 14. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність Тема 17. Право інтелектуальної власності Тема 18. Зобов’язальне право. Зобов’язання Тема 24. Договори з передачі майна у власність Тема 27. Договори з надання послуг Тема 33. Відшкодування шкоди за цивільним правом Тема 38. Права та обов’язки матері, батька і дитини Предмет і метод порівняльного правознавства Функції порівняльного правознавства Види досліджень у порівняльному правознавстві Критерії класифікації правових систем Особливості романо-германської правової сім'ї Основні етапи розвитку романо-германськоі правової сім'ї Зв'язок романо-германської правової сім'ї з римським правом Вплив канонічного права на формування романо-германського права Закон як джерело права в романо-германській сім'ї Загальні принципи в романо-германській правовій сім'ї Звичай у системі джерел романо-германського права Особливості сім'ї англо-американського права Закон як джерело права в англо-американській сім'ї Загальна характеристика мусульманського права Основні теорії виникнення держави Класифікація функцій держави Форми і методи здійснення функцій держави Основні етапи розвитку української державності Поняття і види соціальних норм Поділ права на галузі й інститути Поняття і ознаки правової поведінки. Правомірна поведінка Конституція України - Основний Закон держави Єдність і відмінність понять «людина», «особа», «громадянин» Конституційне закріплення права на освіту Основні форми безпосередньої демократії Верховна Рада в механізмі державної влади З дисципліни – «Правознавство» Розподіл дисциплін на змістові модулі, її обсяг і форми модульного контролю Змістовий модуль 1. Поняття права та правових явищ Змістовий модуль 6 Цивільне право як галузь права. Цивільні правовідносини Предмет і система трудового права
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.029 с.)