ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 104 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 104 Страница

Поняття, види та підстави виникнення господарських зобов’язань. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів. Поняття, ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності. Відшкодування збитків у сфері господарювання. (ст. 224 - 229) Правові форми реалізації інвестиційної діяльності. Порядок відкриття рахунків у банках. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті. Види зовнішньоекономічної діяльності Регулювання зовнішньоекономічної діяльності Відповідальність за порушення законодавства про ЗЕД Поняття іноземних інвестицій і їх роль в економіці України Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон. Правове регулювання інших спеціальних режимів господарювання. Співвідношення понять «учасники господарських правовідносин» та «суб’єкти господарювання»: теоретичний та законодавчий аспекти. Порядок та особливості державної реєстрації юридичної особи. Особливості правового регулювання господарських відносин. Поняття, ознаки, види господарської діяльності та принципи її здійснення. Правове регулювання господарських відносин з надання послуг поштового зв’язку. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. ГК Стаття 149. Використання природних ресурсів суб'єктами господарювання Поняття «господарська діяльність» та її Стаття 3. Господарська діяльність та господарські відносини Адміністративно-господарські санкції: поняття та види. Санація підприємства як судова процедура справи про банкрутство. Від сукупності прав та обов’язків: прості, складні Стаття 181. Порядок укладання господарських договорів Стаття 203-1. Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва Правові засоби державного регулювання економіки Тема 2. Суб’єкти господарювання Тема 4. Правові засоби державного регулювання економіки Тема 7. Виконання господарських зобов’язань Тема 14. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим іноземних інвестицій Загальні методичні рекомендації до семінарських занять Правоспособность и дееспособность граждан. Нематериальные блага и их защита. Способы прекращения обязательств. Субъекты обязательств, перемена лиц в обязательстве. Залог как способ обеспечения обязательства. Общая характеристика рентных отношений. Общая характеристика договора аренды. Договор имущественного страхования Обязательства из односторонних действий. Объекты и субъекты патентного права Гражданское право как отрасль частного права: понятие, система. Предмет и метод гражданско-правового регулирования Опека. Попечительство. Патронаж. Несостоятельность (банкротство) гражданина Предпринимательская деятельность гражданина Прекращение ЮЛ: реорганизаций и ликвидация Несостоятельность (банкротство) ЮЛ Некоммерческие ЮЛ: понятие и виды Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей Сделки: понятие, признаки, форма, виды, условия действительности Понятие и виды представительства Осуществление субъективного гражданского права: понятие, способы, пределы Сроки в гражданском праве: понятие, назначение, виды, порядок исчисления Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав Основания возникновения и прекращения права собственности Первоначальные способы приобретения права собственности Право общей долевой собственности Право собственности и другие вещные права на землю Право хозяйственного ведения и оперативного управления Основания возникновения обязательтсв Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие и виды. Ответственность за нарушение обязательств: основания и особенности Изменение и расторжение гражданско-правового договора ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО (ЗАКОНОДАВСТВО) Управління акціонерним товариством Провадження справ про банкрутство ТЕМА 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ Поняття приватизації та її значення у розбудові України ТЕМА 11. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Правовий статус фондової біржі Порядок укладення договору оренди. Його умови Поняття права власності та його значення у господарській діяльності ТЕМА 15. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ Компетенція органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності Правове становище господарських судів Досудове врегулювання господарських спорів Вирішення господарських спорів Тема 2. Юридические свойства, структура, порядок пересмотра и внесения изменений в конституции (уставы) субъектов Российской Федерации. Тема 6. Конституционная система органов публичной власти в субъектах Российской Федерации заочной формы обучения по отдельным темам курса Теоретичні основи господарського права Суб'єкти господарювання: поняття та види Виконання господарських зобов'язань Страхування у сфері господарювання Правовий режим спеціальних (вільних) економічних іон гіі спеціальний режим господарювання Поняття професійної діяльності на фондовому ринку, її види. З дисципліни «Правове регулювання фондового ринку» Магістерської програми «Правове регулювання банківської діяльності» ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСТАВ ООО «Gunesh» С ОДНИМ УЧРЕДИТЕЛЕМ VI. Органы управления и контроля Понятие нормы права. Общеобязательность как основной признак права. Тема 1. Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності Інші необоротні матеріальні активи» Матеріали і продукти харчування» Короткострокові векселі одержані» Розрахунки за іншими операціями і кредиторами» Видатки із загального фонду» Бланки документів суворої звітності» Розділ 1 ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА І НАУКА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА Ідейно-історичні передумови виділення господарського права в самостійну галузь права Предмет господарсько-правового регулювання Метод правового регулювання, принципи та інші системоутворювальні елементи господарського права Співвідношення Господарського і Цивільного кодексів України Методологія тлумачення господарсько - правових актів Поняття державного регулювання господарської діяльності Поняття методів, засобів і форм державного регулювання економіки Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності Державне регулювання економіки в зарубіжних країнах Державна реєстрація припинення суб'єктів господарювання Дозвільна система у сфері господарської діяльності Ліцензування і патентування господарської діяльності Поняття і види суб'єктів господарського права Підприємство як основний господарюючий суб'єкт Установчі документи суб'єктів господарювання Державні та комунальні унітарні підприємства. Казенні підприємства Кооператив як підприємство колективної власності Суть і співвідношення різних видів господарських товариств Правовий статус акціонерного товариства Правовий статус товариств з обмеженою і додатковою відповідальністю Правовий статус повного і командитного товариств Суб'єкти некомерційної господарської діяльності (неприбуткові організації) Поняття та види правового режиму майна суб'єктів господарювання Правовий режим окремих видів майна суб'єктів господарювання Право власності як основне речове право у сфері господарювання Особливості права господарського відання та оперативного управління Правовий режим майна у внутрішньогосподарських відносинах Основні способи захисту речових прав суб'єктів господарювання Поняття господарського зобов'язання Класифікація господарських зобов'язань Виникнення, зміна і припинення господарських зобов'язань Ціна як економічна категорія Державні органи, що здійснюють регулювання цін Загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства Поняття економічної конкуренції Антиконкурентна поведінка у вигляді зловживання монопольним становищем Антиконкурентні узгоджені дії Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання Поняття та прояви недобросовісної конкуренції Поняття господарсько-правової відповідальності Порядок реалізації господарсько-правової відповідальності Господарські санкції приватноправового характеру Договори фрахтування та транспортної експедиції Публічно-правові вимоги до транспортної діяльності та перевізника Капітальне будівництво і його нормативно-правове регулювання Правовий статус суб'єктів правовідносин з капітального будівництва Способи і стадії капітального будівництва Підряд у капітальному будівництві Поняття та правова природа фінансової діяльності суб'єктів господарювання Правовий режим фінансових послуг і державні обмеження у їх здійсненні Банківські операції та їх публічно-правові обмеження Правове забезпечення страхування у сфері господарювання Поняття грошей та грошових зобов'язань господарського характеру Особливості виникнення, зміни і припинення грошових зобов'язань господарського характеру Порядок відкриття і обслуговування банківського рахунка Правове регулювання готівкових розрахунків Правове регулювання безготівкових розрахунків Розділ 19 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Державне регулювання ЗЕД. Тарифне і нетарифне регулювання, ліцензування і квотування Форма та зміст зовнішньоекономічних договорів Особливості розрахунків за контрактами у сфері ЗЕД і механізм контролю за надходженням валютного виторгу Санкції за порушення законодавства про ЗЕД Поняття, форми і суб'єкти інвестиційної діяльності Загальна характеристика інноваційної діяльності в Україні Окремі види спеціальних режимів господарювання Поняття правової роботи у сфері господарювання Зміст і види правової роботи суб'єкта господарювання Захист прав суб'єктів господарювання при здійсненні державними контролюючими органами перевірок їхньої діяльності Судовий і третейський (арбітражний) захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання Організація правової роботи щодо запобігання та усунення рейдерських захоплень підприємств СТАТУС ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (РЕЗИДЕНТ/НЕРЕЗИДЕНТ) ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДАМ, ТРЕБУЮЩИЕ СОГЛАСИЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И РАЗРЕШЕНИЯ ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ВКЛАДАМИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕЕСПОСОБНЫХ ВКЛАДЧИКОВ ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦОМ. ПРИЕМ И ПРОВЕРКА ДОВЕРЕННОСТИ, СОСТАВЛЕННОЙ ВНЕ БАНКА От недееспособного вкладчика Двадцать первое марта две тысячи двенадцатого года. Конституции должны соответствовать: И методы финансовой деятельности государства Разграничение компетенции органов государственной Понятие, предмет и метод финансового права Принципы российского финансового права Финансовое право в системе российского права: его особенности и связь с другами отраслями права Система и источники финансового права Глава 4. Финансово-правовые нормы Финансовые правоотношения: понятие, особенности, виды Порядок защиты прав и законных интересов субъектов финансовых правоотношений Понятие, значение и методы финансового контроля Компетенция государственных и муниципальных органов в области финансового контроля Аудиторский финансовый контроль Раздел I. Правовой режим государственных Особенности бюджетной компетенции Российской Федерации Общие правила формирования бюджета Порядок исполнения бюджета. Отчет об исполнении бюджета Правовой режим государственных и местных внебюджетных фовдов Правовой режим целевых фондов Правительства Государственных и муниципальных предприятий Понятие и основы правового регулирования источников государственных и муниципальных доходов Налоговое право Российской Федерации и его источники Налоговые правоотношения. Субъекты налоговых правоотношений, их права и обязанности Ответственность и защита прав налогоплателыциков Налоговый кредит. Инвестиционный налоговый кредит Глава 14. Федеральные налоги, пошлины, сборы и иные платежи Федеральные налоги, распределенные между бюджетами разных уровней Глава 15. Регаональные (субъектов Российской Федерации) и местные налоги и сборы Правовой режим налогообложения в особых экономических зонах Государственный и муниципальный долг Финансовые правоотношения в области государственного (муниципального) кредита Правовое регулирование сберегательного дела Общая характеристика страхования и основ организации страхового дела Виды страхования. Обязательное страхование Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Понятие и правовые принципы финансирования государственных и муниципальных расходов Правовые основы финансирования капитальных вложений Сметно-бюджетного финансирования Понятие, виды и принципы банковского кредитования Взаимоотношения Центрального банка РФ (Банка России) с кредитными организациями Правила ведения кассовых операций И ТЕРМИНОВ ФИНАНСОВОГО ПРАВА КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ П Р О Г Р А М МА Д И С Ц И П Л И Н Ы РАЗДЕЛ IV. Государственное управление в России в XIX - начале ХХ вв. РАЗДЕЛ VI. Советская система управления: от реформ к стагнации и кризису. Формирование государственности в новой России (середина 50-х –2010 гг.) ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ. ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ РОССИИ Статья 7. Права члена Профсоюза. Статья 23. Профсоюзный Комитет. Статья 28. Объединенная первичная профсоюзная организация. Статья 31. Обязанности территориальной организации Профсоюза. Статья 40. Права межрегиональной профсоюзной организации. Статья 42. Выборные органы межрегиональной профсоюзной организации. Статья 51. Центральный комитет. Статья 12. Центральный Совет Организации Статья 16. Бюро Президиума Организации ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗА СТРУКТУРА РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗА К решению Совета города Сокола Статья 1. Правовой статус города Сокола Статья 9. Местный референдум Статья 15. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления Статья 32. Администрация города Сокола Статья 38. Муниципальные правовые акты города Сокола Статья 47. Доходы бюджета города Сокола ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕКТОРА АКАДЕМІЇ КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Исполком регионального отделения Компетенции центральных органов Господарської сфери суспільного життя Види господарської діяльності Державний рівень організації господарської діяльності та керівництво нею Конституційні засади правопорядку у сфері господарювання Господарське право як галузь правової науки Додаткова література до розділу І Роздіп 2 СУБ'ЄКТИ ГОСПОДНРСЬКИХ ПРПВОВІДНОСИН Поняття підприємства та його основні ознаки Форми господарських товариств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.047 с.)