ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 88 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 88 Страница

E) пяти суток с момента вручения осужденному копии приговора E) необоснованный отказ стороне в исследовании доказательств, которые могут иметь существенное значение для исхода дела E) несоответствие наказания тяжести преступления и личности осужденного E) районным судом по месту жительства осужденного E) Председатель Верховного Суда, Генеральный Прокурор на срок не свыше трех месяцев Производство по делам несовершеннолетних Витовтов Александр Владимирович Нариманов Ильгам Ширинага оглы Правові та організаційні підстави здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді арешту та обмеження волі Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарання у виді арешту. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарання у виді обмеження волі Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно). З дисципліни «Конституційні основи розвитку законодавства України» Правова основа оперативно-розшукової діяльності Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності Коло суб’єктів уповноважених здійснювати прокурорський нагляд за законністю проведення ОРД Повноваження прокурорів при здійсненні нагляду за додержанням законів під час проведення ОРД Організація прокур нагляду за додерж законів органами, що проводять ОРД за наказом 4/1 ГН Строки ведення ОРС. Повноваження прокурорів щодо продовження строків ведення ОРС. Підстави та порядок закриття оперативно-розшукових справ. Прокурорський нагляд за законністю закриття оперативно-розшукових справ. Підстави та порядок призначення і заміни прокурора у кримінальному провадженні. Порядок продовження строку досудового розслідування. Реалізація повноважень прокурора щодо забезпечення законності при продовженні строку досудового розслідування Повноваження прокурора щодо відсторонення від посади. Підстави та порядок застосування особистої поруки. Повноваження прокурора. Процесуальні повноваження керівника органу прокуратури під час досудового розслідування Повноваження прокурора щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадицій ний арешт) Особливості взаємодії керівника органу прокуратури та прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Підстави та порядок продовження строків досудового розслідування. Повноваження прокурора. Раздел XI. Обязательства по производству работ Глава 47. Обязательства из договора подряда Исполнение обязательств из договора подряда Последствия нарушения обязательств из договора подряда Последствия нарушения обязательств из договора бытового подряда Обязательства по производству работ Предмет, задачи и значение курса ОРД ОВД. Правовая основа и принципы ОРД Местный розыск: основания и порядок объявления Первоначальные и последующие мероприятия преступлений против собственности. Особенности документирования преступных действий, связанных со взяточничеством Закон України «Про оренду землі». Земельна ділянка як об’єкт оцінки Загальні вимоги до незалежної оцінки майна Сегментація ринку нерухомості Визначення витрат на спорудження об'єктів нерухомого майна, що розташовані на земельній ділянці ЛЕКЦІЯ 9. Оцінка зносу будівель і споруд Оцінка фізичного зносу житлових будинків Населений пункт як категорія та об’єкт грошової оцінки земель Особливості визначення базової вартості земель населеного пункту Особливості грошової оцінки окремої земельної ділянки Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення Грошова оцінка земель промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення Методичний підхід зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок Методичний підхід урахування витрат на спорудження об’єктів нерухомого майна на земельній ділянці Поняття та основні ознаки оперативно-розшукової діяльності Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності Права підрозділів, які здійснюють ОРЗ. Загальна характеристика та види оперативних заходів Основные теории происхождения права Классификация юридических лиц Понятие, значение и система обязательств. Соотношение обязательств и вещных правоотношений. Основания возникновения обязательств. Классификация обязательств. Основания прекращения обязательств. Статья 458. Момент исполнения обязанности продавца передать товар Субъекты и объекты авторского права. Права авторов. Срок действия авторских прав. Договоры в авторском праве. Особое производство в гражданском и арбитражном процессе. Его отличие от искового. Ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg Субъекты трудового права, их трудовая правосубъектность. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Самозащита работниками трудовых прав. ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ Возникновение, становление и развитие презумпции невиновности в юриспруденции Значение и юридическая природа презумпции невиновности Реализация принципа презумпции невиновности при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел Анализ правоприменительной практики толкование неустранимых сомнений по уголовным делам ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Раздел 1. Государственное управление как социальное явление и управляющая система Раздел 5. Эффективность государственного управления Понятие и сущность государства. Формы государства Правовой статус гражданина РБ Административное правонарушение, его признаки. Состав Понятие юридического лица. Классификация юрид. лиц Рассмотрено на заседании УМК Института права, экономики и управления Институт права экономики и управления Тема 10. Основы гражданского права РФ Критерий: полнота и качество конспекта. Понятие, сущность, признаки, формы и функции государства. Теории происхождения государства. Специфические признаки права Правовое положение президента Правоспособность и дееспособность физических лиц Административное правонарушение: принятие и ответственность за него Понятие источников трудового права Общество как сложная динамическая система Понятие государства и его признаки Человек в системе социальных связей Одной из важных задач, стоящих перед современным российским обществом, является построение правового государства. Нормативные правовые акты, в зависимости от их юридической силы, органа, который их принял, и способа принятия делятся на две большие группы: на законы и подзаконные акты. Смешанная избирательная система Классификация видов искусства Экономика и ее роль в жизни общества. Понятие и система Особенной части уголовного законодательства. Соотношение Общей и Особенной частей. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Неосторожные преступления против жизни и здоровья человека. Причинение тяжкого вреда здоровью и его виды. Кража. Ее разграничение с грабежом, неправомерным завладением автомобилем или иным транспортным средством. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Экономические преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и (или) сборов. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Ее разграничение с организацией незаконного вооруженного формирования. Преступные посягательства в сфере общественной безопасности, связанные с ядерными материалами и радиоактивными веществами. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Загрязнение вод и морской среды. Экстремизм: понятие и виды преступлений экстремистской направленности. Применение насилия в отношении представителя власти. Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Стаття 15. Платники податків Стаття 16. Обов'язки платника податків Даних перевірок платників податків. XI. Порядок зняття з обліку платників податків в органах державної податкової служби Преступления против общественной безопасности. В соответствии в ч.1 ст.339 УК. Ответственность государств за международно-противоправные деяния Часть первая. Международно-противоправное деяние государства Статья 18. Принуждение другого государства ТЕСТЫ ПО Оперативно-розыскная деятельность Верховным Советом СССР в 1958 г. Могут на основании поступившей в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, информации об обнаружении неопознанного трупа В размере пятилетнего денежного содержания Действиями оперативных аппаратов, направленными на решение стоящих перед ними задач Контроль телеграфных отправлений Свойство оперативной информации Учебные группы: Ос-3з, О-4, Ов-4 Кто является субъектом банковских правоотношений? В каких единицах измерения должны быть выражены денежные обязательства на территории Республики Беларусь? Какую часть и каких средств банк обязан депонир в НБ БР? Как классифицируются и оцениваются кредитные риски по кредитной задолженности, за исключением задолженности по кредитам физ лиц, микрокредитам, предоставленным по упрощенной процедуре? Кто может сдавать наличную иностранную валюту в банк? Подготовил: к.ю.н., доцент А.А. Подопригора Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами РФ. Тема 1. Введение в курс предмета основы оперативно-розыскной деятельности. Тема 3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности и их правовое положение. V. распределение часов курса по темам и видам работ. Тесты по курсу «Основы оперативно-розыскной деятельности» Специальность: 5В030100 «Юриспруденция» МОДУЛЬ 1. УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ МОДУЛЬ 2. УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ Тема 19. Воинские уголовные правонарушения Цели создания и виды деятельности. Права, обязанности и ответственность. Які особливості були властиві нормам первісного суспільства? Основними джерелами міжнародного права є Поняття та підстави звільнення осіб, засуджених до кримінальних покарань. Порядок звільнення засуджених Звільнення на підставі акта про помилування Шифр, специальность: 050301 – Юриспруденция Правова основа оперативно-розшукової діяльності. Порядок проведення оперативно-розшукових заходів, які тимчасово обмежують конституційні права людини. При заведенні оперативно-розшукових справ При здійсненні оперативно-розшукових заходів Перевірка законності закриття оперативно-розшукових справ Прокурорський нагляд за додержанням законів під час використання результатів оперативно-розшукової діяльності. Стаття 5. Оперативна закупка Взаємодія спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю та інших державних органів. Повноваження прокурора з нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукових заходів, що тимчасово обмежують конституційні права і свободи людини. Державне управління: загальні положення Види адміністративно – правових норм Види центральних органів виконавчої влади Класифікація за компетенцією види органів Методи державного управління Структура адміністративного процесу Види постанов у справах про адміністративні правопорушення Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. Понятие субъектов в оперативно-розыскной деятельности, их система и компетенция. ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ Які проводять оперативно-розшукову діяльність» Завдання оперативно-розшукової діяльності. Оперативно-розшукову діяльність Гарантії законності під час здійснення ОРД Строки ведення оперативно-розшукових справ. Повноваження прокурора у зв’язку з продовження строків ведення ОРС Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення ОРД. Заходи протидії незаконного обігу наркотичних засобів,психотропних речовин і прекурсорів. Повноваження прокурора. ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок Основні вимоги до оформлення графічних матеріалів, що входять до проекту відведення Грошова оцінка земельної ділянки втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ Об оперативно-розыскной деятельности Осуществлении оперативно-розыскной деятельности Об ограничении конституционных прав граждан при оперативно-розыскную деятельность Начальник ДМУ ГУ ДСНС України РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ТИЛУ Раздел I Оперативно-розыскная деятельность и правовое регулирование возникающих в ней общественных отношений Современная оперативно-розыскная наука. Возникновение и формирование единой оперативно-розыскной теории. Система оперативно-розыскной теории и ее принципы. Реализация общеправового принципа гуманизма в ОРД. Понятие правовой основы ОРД и ее нормативное закрепление. Виды толкования норм оперативно-розыскного закона по степени обязательности (юридической силе). Аналогия в правоприменительной оперативно-розыскной работе. Юридический статус оперативника. Юридическая ответственность оперативника. Отличие конфидента от других лиц. Специальные права и обязанности агента. Определение защищаемого лица и его признаки. Должностное лицо, которое рассматривает материалы. Правительство РФ как субъект внешнего государственного контроля над ОРД. Ограничения предмета прокурорского надзора за ОРД. Основные виды решений в ОРД. Характеристика отдельных решений, принимаемых оперативником. Реальные проявления ОРМ. Характеристика простых ОРМ и их перечень. Характеристика отдельных комплексов ОРМ. Виды общих и специальных условий осуществления ОРМ. Форма проведения наблюдения. Основные правила осуществления отождествления личности. Понятие обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств как единого ОРМ и его нормативная фиксация. Понятие контролируемой поставки как ОРМ и ее нормативное обоснование. Характеристика особенностей ограничительного состава контролируемой поставки. Понятие контроля почтового отправления, телеграфного или иного сообщения как ОРМ и его нормативное обоснование. Понятие прослушивания телефонных переговоров как ОРМ и его нормативное обоснование. Характеристика особенностей ограничительного состава контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений (КПО). Характеристика оперативно-розыскных мер пресечения, предусмотренных оперативно-розыскным законом и выработанных практикой Виды специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Понятия дела оперативного учета и его юридическое значение. Поиск, сбор и проверка информации (сыскное доказывание) в оперативно-розыскном процессе Понятия безвестного отсутствия и без вести пропавшего. Основания для начала административной оперативно-проверочной работы. Характеристика сыска в государствах с англосаксонской правовой системой Особенности осуществления ОРМ, не влекущих ограничения прав граждан. Правовые источники сыска и их характеристика. ОТЗЫВ – СООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ СЛУГИ, начальничка отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе С.В. Федуловой, с исполнителем Е.А. Мищенко. Полномочия прокурора, участвующего в судебном рассмотрении дел, определяются процессуальным законодательством Российской Федерации. Пункты 2.2. и 2.4. Приказа Генпрокуратуры РФ от 5.07.02 № 39 обязывает прокурора не допускать промедления в возбуждении уголовного дела при очевидных признаках преступления Апелляционное, кассационное и надзорное обжалование судебных постановлений по гражданским делам, перечисленным в ст. 45 ГПК РФ и иным делам, в рассмотрении которых участвовал Лица и преступные формирования, изучаемые в оперативно – розыскной деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия VII. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ Розвиток правового звичаю як джерела права Відмежування правового звичаю від інших усталених правил поведінки (традицій, узвичаєння, прийнятого/заведеного порядку тощо) Составление текста контрольной работы Тема 3. Общая характеристика и структура действующего оперативно-розыскного закона. Тема: Правовая и социальная защита лиц, участвующих в оперативно-розыскной деятельности Методы аргументирования в ответах оппонентам Способы формулирования вопросов оппоненту Відведення земельної ділянки Голови районної державної адміністрації Довідка про правовий статус земельної ділянки Розрахунок розміру збитків для відшкодування власникам землі або землекористувачам. Умови використання земельної ділянки Вартість робіт і порядок її обчислення НОВОКУЗНЕЦКИЙ ФИЛИАЛ-ИНСТИТУТ Семинарские занятия (2) по теме № 4 Тесты по курсу «Нотариат в РФ» ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УМК (СХЕМЫ) Тема 9. Наследование отдельных видов имущества Семинар 2. Наследование по завещанию Семинар 4. Наследование по закону Семинар 6. Принятие мер к охране наследственного имущества Семинар 9. Наследование отдельных видов имущества Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя, наследование усыновленными и усыновителями. Основание возникновения наследования по завещанию - Обязан ли завещатель в своем завещании указать причину лишения наследства наследника по закону? Тема 4. Наследование по закону
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.028 с.)