ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 58 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 58 Страница

ПРО АВТОРСЬКІ І СУМІЖНІ ПРАВА Зазначення походження товару ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЩОДО ОБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ПРАВ Процедура подання заявки на винахід Порядок оформлення та подання заявки на промисловий зразок ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ За загальним порядком захист права інтелектуальної власності та охоронюваних законом інтересів здійснюється судом. Авторське право і суміжні права Друге практичне заняття – 2 години Чи дає закон визначення принципу кримінального процесу? Які протоколи слідчих і судових дій є джерелами доказів? Які підстави затримання підозрюваного у вчиненні злочину? Тема 14. Зупинення досудового слідства Тема 18. Провадження в апеляційній інстанції Індивідуальні завдання до ЗМ-2 РОЗДІЛ 9. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ АКАДЕМІЧНИХ УСПІХІВ КУРСАНТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (ЗА 100 БАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ) ТЕМА № 3.Учасники кримінального процес Практичне заняття 2 (2 год.) Семінарське заняття 2 (2 год.) ТЕМА 13. Реабілітація і відшкодування (компенсація) шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду Критерії оцінювання аудиторної роботи Понятие, признаки и принципы права ПОНЯТТЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРАВОВІ ЗАСАДИ Д-СТІ ПАТЕНТНИХ ПОВІРЕНИХ ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК: ПОНЯТТЯ, ОБЄКТИ, УМОВИ НАДАННЯ ОХОРОНИ. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОРЯДОК ЗАХИСТУ. Раздел 2. Производство в арбитражном суде Тема 1.2 Предмет, система, принципы арбитражного процессуального права Тема 1.4 Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе Тема 1.5 Доказательства и доказывание в арбитражном процессе Тема 1.6. Судебные расходы. Судебные штрафы Схема 5. Виды процессуальных сроков. Тема 2.3 Производство по пересмотру судебных актов в суде Тема 2.4 Производство по пересмотру судебных актов в суде Схема 8. Полномочия суда надзорной инстанции. Тема 2.6 Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов Тема 1. Понятие гражданского процессуального права Вопрос 1. Цели, основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Территориальная подсудность. Последствия отсутствия права на иск и права на предъявление иска Юридические особенности и свойства информации, Влекущие за собой юридические последствия при обращении информации Забезпечення права на захист Злочини у сфері господарської діяльності В яких складах злочинів у сфері господарської діяльності суб’єкт спеціальний? Тема 4. Досудове врегулювання господарських спорів Тема 7. Докази та доказування в господарському процесі Відносинах. Господарські суди, їх функції та завдання. Визначити основні положення рішення Конституційного Суду України Харківській національний університет внутрішніх справ Для денної та заочної форми навчання Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права. Тема 4. Подсудность дел арбитражным судам. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРОВ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ Возбуждение дела в арбитражном процессе Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции Постановления арбитражного суда первой инстанции Разрешение экономических споров третейским судом Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) Производство по делам с участием иностранных лиц Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора Исполнение судебных актов арбитражного суда Формой обращения в арбитражный суд по делам о пересмотре судебных актов в порядке надзора является Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права України. Тема 2. Принципи цивільного процесуального права. ТЕМА 2. ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА. ТЕМА 3. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ЇХ СУБ’ЄКТИ. ТЕМА 4. СТОРОНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. Практичне заняття (2 години). ТЕМА 6. ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ. ТЕМА 7. ОРГАНИ ТА ОСОБИ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ. ТЕМА 8. ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ. ТЕМА 9. ДОКАЗУВАННЯ І ДОКАЗИ. ТЕМА 10. ВИДИ ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ. Горупа Татьяна Александровна Источники гражданского права Республики Беларусь Гражданско-правовые способы индивидуализации юридических лиц Хозяйственные общества и товарищества: общее и особенное Потребительские кооперативы. Понятие и виды объектов гражданских прав ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ИХ ЗАЩИТА Условия действительности сделок. Понятие и виды недействительных сделок ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. ДОВЕРЕННОСТЬ Сроки: понятие, виды, порядок исчисления Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей Понятие и способы защиты гражданских прав Гражданское право – отрасль национального права Личные неимущественные блага и их защита Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей Тема №2. Принципы гражданского процессуального права. Тема №3. Гражданские процессуальные правоотношения. Подведомственность и подсудность. Тема №4. Субъекты гражданского процесса. Представительство в суде. Тема №6. Доказательства и доказывание. Тема №7. Процессуальные сроки. Судебные расходы и штрафы. Тема №8. Возбуждение гражданского дела в суде. Тема № 10. Судебное разбирательство. Тема №11. Постановление суда первой инстанции. Тема №8-11. Рубежный контроль. Тема №14. Производство по делам возникающим из публичных правоотношений. Тема №17. Апелляционное производство по обжалованию решений и определений мировых судей. Тема №18. Производство в суде надзорной инстанции. Тема №19. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, вступивших в законную силу. РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВО, СВЯЗАННОЕ С РАЗДЕЛ VII. НЕСУДЕБНЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА Б 3. Б 4. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр Тема 1. Конституционное право РФ – отрасль права и наука Тема 4. Конституционный статус человека и гражданина в РФ Тема 7. Органы государственной власти РФ По предмету «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО России» В чьем ведении находится ядерная энергетика в РФ? Когда федеральные законы вступают в силу? РОСТОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРВИСА И ТУРИЗМА Тема 8. Административная и Уголовная ответственность Васильєва І.Г., Зінченко О.В. Заняття 6: Трудові правовідносини в Україні. ПРОГРАММА КУРСА «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» Тема 1. Поняття, завдання, функції, принципи кримінального права. Система кримінального права. Наука кримінального права. Тема 3. Поняття злочину та його види. Тема 11. Співучасть у вчиненні злочину Тема 14. Звільнення від кримінальної відповідальності Тема 15. Поняття та мета покарання Тема 17. Призначення покарання Тема 18. Звільнення від покарання та його відбування Тема 22. Поняття Особливої частини кримінального права, її значення та система. Наукові основи кваліфікації злочинів Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ст. 110) Тема 24. Злочини проти життя та здоров’я особи Тема 25. Злочини проти волі, честі та гідності особи Захоплення заручників (ст. 147) Тема 28. Злочини проти власності Тема 31. Злочини проти громадської безпеки Тема 32. Злочини проти безпеки виробництва Тема 33. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту Тема 34. Злочини проти громадського порядку та моральності Тема 35. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення Тема 37. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян Тема 39. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг Тема 41. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) Тема 42. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Тема 43. Кримінальне право закордонних держав П Р О В Е Д Е Н Я П Р А К Т И Ч Н И Х З А Н Я Т Ь Тема 3. Поняття злочину та його види Тема 10. Стадії скоєння умисного злочину Тема 16. Призначення покарання Тема 18. Поняття та правові наслідки судимості Тема 23. Злочини проти життя та здоров’я особи Тема 25. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи Тема 28. Злочини у сфері господарської діяльності Тема 31. Злочини проти безпеки виробництва Тема 34. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення Чи підлягає кримінальній відповідальності Д. за злочин у сфері комп'ютерної інформації? Тема 41. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку В якому випадку повторність має місце? Які дії не охоплюються об’єктивною стороною незаконного позбавлення волі або викрадення людини (ст.146 КК)? П И Т А Н Н Я Д Л Я С А М О С Т І Й Н О Ї П Е Р Е В І Р К И Р Е К О М Е Н Д О В А Н А Л І Т Е Р А Т У Р А Тема 8. Представництво у цивільному процесі Тема Сторони у цивільному процесі. Тема: Участь органів прокуратури в цивільному процесі. Тема: Представництво у цивільному процесі. Тема №11 Підсудність цивільних справ. Тема №14 Доказування і докази в цивільному процесі. Господарське процесуальне право Тема 1. Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинства. Тема 4. Учасники судового процесу Тема 8. Докази і доказування у господарському процесі І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Тема 8. Судові рішення. Непозовні провадження. Правова робота в господарських організаціях Рекомендовані джерела до всіх тем. Тема 2. Правове становище працівників юридичної служби (2 год.). Рекомендовані джерела до всієї теми Рекомендовані джерела до тем 6 та 7 З навчальної дисципліни кРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС Строки здачі та захисту роботи З розгляду цивільних i кримінальних справ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства Національна академія наук України Глава первая : Доказательства того, что до прихода посланника свойство быть мушриком действительно, несмотря на то, что человек находится неведении. Глава третья : Ширк и невежество неразделимые между собой качества. Глава первая : Мисак – взятое слово, уже само по себе доказательство. Глава вторая : Все рабы сотворены на основе фитратуллаха - изначальном естестве, которое направляет рабов к таухиду. Скажи: «Кто Господь семи небес и Господь великого Трона?» Вещи являются хорошими или плохими и до прихода шариата, но наказание бывает только после представления доказательств. Это мнение большинства ученых ахлю-сунны. Глава вторая: Отвергать тагута одно из условий действительности Ислама Глава третья: Чтобы быть свободным от ширка необходимо знать его. Глава четвертая: Единить Аллаха в законодательстве (установление законов, вынесение суждений) одно из условий действительности Ислама. Глава пятая: Проявлять мушрикам бара, враждебность, выполнять применительно к ним такфир, не проявлять им уаля одно из условий действительности ислама. Ибн Таймия относительно этого аята говорит следующее Глава четвертая: Отвергать тагутов – условие свидетельства. Глава восьмая: Невозможно считаться поклоняющимся Аллаху, находясь в ширке. Глава двенадцатая: В рай могут войти только муслимы. Глава вторая: Подчиняться положениям Ислама есть условие действительности Ислама Ханиф это тот, кто покидает ширк намеренно и со знанием. Он направляется к единению Аллаха, и он прям в единобожии и Исламе. Совершение практических следствий таухида, веры в посланников и в судный день. Таухид является условием действительности Ислама. Без наличия таухида об Исламе не может быть и речи. Глава пятая: Принимать законодательство кого-нибудь другого, кроме Аллаха есть ширк в божественности и господстве. Глава пятая: Вероотступничество тех, кто отказывается давать закят. Ибн Касир в тафсире аята говорит Глава четвертая : Кто совершит деяние куфра или произнесет слова неверия, становится неверным и внутренне и внешне. Глава первая : Тот, кто возражает или проявляет неодобрение к решению посланника (с.а.в.) становится неверным. Цепочка этого хадиса хорошая. Доказательства неверия хариджитов. В тех преданиях, где имам Ахмад считал их неверными, он подразумевал тех, кто злословит, считая это халялем (разрешенным). Доказательство третье: Хадис о къадаритах. Глава вторая :Объяснение хадиса о Зату Ануат. Глава третья: Объяснение хадиса о поклоне Муаза. Работа не должна быть харамом или куфром или ширком Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если бы даже услышали, то не ответили бы вам. В День воскресения они отвергнут ваше поклонение. Никто не поведает тебе так, как Ведающий. Разве они не знают, что Аллах знает и то, что они скрывают, и то, что они обнаруживают? Отвернись же от того, кто отворачивается от Нашего Напоминания и не желает ничего, кроме мирской жизни. Затем Хузайфа приказал им разоружившись, выйти из крепости. Они подчинились. Мусульмане войдя в город, убили предводителей, женщин и детей отправили в Медину в качестве слуг. Доказательство первое: Племя Бану Ханифа. Счастье тем, кто познает эти положения (по такфиру), доказанные Кораном, Сунной и иджмой ученых, покинет путь своих предков и крепко привяжется тому, что ниспослал Аллах. Абу Йусуф Мадхат ибн Хасан аали Фаррадж НЕЗНАНИЕ В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ ЧЕРЕЗ МИКРОСКОП ШАРИАТА Глава первая : Доказательства того, что до прихода посланника свойство быть мушриком действительно, несмотря на то, что человек находится в неведении. Глава пятая : Добро и зло является добром и злом и до прихода соответствующих шариатских доказательств и после прихода. Глава седьмая: Суть таухида – знать Аллаха Глава десятая: Ширк – показатель невежества относительно Аллаха. Далее продолжил ибн аль-Къайим Глава первая: Хадис об Аише.Гава вторая: Зату Ануат. Глава шестая: Хадис о человеке, который сказал своим сыновьям, чтобы после смерти сожгли его тело. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ Роль промислової власності у економічному розвитку Суб'єкти права інтелектуальної власності Мета і принципи правової охорони Охорона прав на об'єкти авторського права і суміжних прав Інтелектуальна власність як нематеріальний актив Внесення інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства Система захисту прав інтелектуальної власності та її призначення Цивільно-правовий спосіб захисту прав БРАК И УСЛОВИЯ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ ПО ВЗАИМНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПЕРЕВОДОВ НА ДРУГУЮ РАБОТУ ОСОБЕННОСТИ ТРУДА ЖЕНЩИН И МОЛОДЕЖИ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Характеристика законодательства о защите прав потребителей Прекращение или изменение правоотношения. Зарубежный и российский опыт защиты прав потребителей Внесудебная защита прав потребителей Судебная защита прав потребителей Проблемы защиты прав потребителей. Нормативно-правовые акты и нормативные документы НА ПРАКТИКУ В кадровом подразделении ОВД Основные обязанности сотрудника органов внутренних дел Организация документооборота, учета и исполнения Изготовление, использование, учет и хранение бланков В органах внутренних дел Российской Федерации Форма вкладыша в трудовую книжку Заседания аттестационной комиссии Унифицированная форма № Т-13 Понятие недвижимого имущества. Государственная регистрация недвижимости Гражданская дееспособность. Виды. Понятие и признаки юридических лиц. Правоспособность юридического лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.025 с.)