ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 193 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 193 Страница

Особливості аграрно-правового регулювання договірних правовідносин у сільському господарстві Науково-технічна продукція як об'єкт правового регулювання та обігу в сільському господарстві Особливості аграрно-правового регулювання рийку зерна та заставних закупівель сільськогосподарської продукції Правова охорона ґрунтів та інших природних ресурсів у сільському господарстві Поняття та зміст цивільно-правових договорів. Договір міни. Бартерні операції. Права та обов’язки сторін у договорі оренди. Правове регулювання оренди державного та комунального майна. Договір оренди земельних ділянок. Поняття, форма та порядок укладення кредитного договору Договір банківського рахунку Правове становище третіх осіб у договорі комісії Порядок ведення спільних справ учасників простого товариства. Підстави та умови позадоговірної відповідальності. Відповідальність за шкоду, завдану посадовою або службовою особою ОДВ чи ОМС. Особливості відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням зоровя або смертю. Відшкодування шкоди внаслідок недоліків товарі/робіт/послуг. Поняття та види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Поняття та значення спадкування та спадкового права. Види спадкування. Поділ спадщини між спадкоємцями ( ст.. 1278) Особливості спадкування за заповітом Відповідальність спадкоємців за борги спадкодавця Порядок оформлення спадкових прав Підстави виникнення, зміни і припинення сімейних правовідносин. Конституційне значення рівності прав подружжя в сімейних відносинах Особисті немайнові права та обов'язки подружжя. Особиста приватна власність одного з подружжя Обов'язки подружжя по взаємному утриманню.Звільнення одного з подружжя по обов'язкку утримувати іншого з подружжя або обмеження цього обов'язку строком. Понятие права, сущность. Со-отношение права и морали. Признание гражд-на безвестно отсутст-м и объявление его умершим. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Участие гос-ва в гражд-правовых отношениях Полная и ограниченная материальная ответственность. Наследование по закону и завещанию. Понятие судебной деятельности: субъект, объект, цель. Соотношение понятий: судебная деятельность – судебный контроль. Ходатайства: заявление, рассмотрение, разрешение. Виды жалоб. Субъекты подачи жалоб. Процессуальный порядок рассмотрения уголовного дела в кассационной инстанции. Решения, принимаемые судом надзорной инстанции. Суб'єкти та об'єкти суміжних прав. Особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права Зовнішні функції держав соціально-демократичної орієнтації. Поняття апарату та органів держави Поняття основних прав нації (народу). Види функцій права (правового регулювання) Поняття і стадії правового регулювання сус-них відносин. В процессе изучения «прав человека» Рабочая программа для заочного отделения Экштайн К. Основные права и свободы. Учебное пособие для вузов. М., 2004. Общественные и просветительские организации ОПД.Н-Р.03. Российское предпринимательское право Модуль 1. Общая характеристика предпринимательского права. Тема 21. Правовое регулирование аудиторской деятельности Тематика контрольных работ для заочного отделения При текущем и итоговом контроле СПИСОК ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ Тема 17. Работа органов прокуратуры с предложениями, заявлениями и жалобами граждан Тема 6. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами Тема 29. Особенности производства в судах апелляционной инстанций Тема 31. Производство в кассационной и надзорной инстанции Тема 1. Понятие жилищного права. Тема 2. Жилые помещения. Жилищные фонды. В каком порядке должно осуществляться переселение с учетом вышеизложенных обстоятельств? Проанализируйте доводы сторон. О принудительном обмене жилого помещения Тема 9. Правовые основы приватизации жилищного фонда. Гражданский процесс представляет собой поступательное движение, состоящее из ряда стадий. Статья 10. Гласность судебного разбирательства Статья 54. Полномочия представителя Принциповим положенням при вивченні ІДПУ є те, що структура та зміст дисципліни відповідають викладеним цілям та завданням. ІІІ. Структура та зміст навчальної дисципліни ІДПУ Українські землі в складі Великого князівства Литовського (друга половина ХІV ст. – перша половина ХVІ ст.). Особливості державно-правового розвитку на українських землях в складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ ст.). Основні події Національно-визвольної війни 1648-1657 рр. Розвиток державної системи автономної гетьманської держави в складі Російської імперії (друга половина ХVІІ ст. – кінець ХVІІІ ст.). Особливості розвитку державно-правової системи західноукраїнських земель та Криму у другій половині ХVІІ ст. – першій половині ХVІІІ ст. Зміни у державному устрої Російської імперії у зв’язку з революційними подіями 1905-1907 рp. Українські землі у складі імперії Габсбургів. Держава та право за доби Української Центральної Ради та гетьмана П. Скоропадського. Становлення і розвиток Української СРР (1917 – 1920 рр.). Розбудова УСРР в часи НЕПу (1921-1929 рр.). Державно-правовий розвиток радянської України в 1930-1938 рр. Українські державність і право в міжвоєнний період ХХ ст. (1917-1938 pp.). Держава і право України в роки ІІ-ої світової війни. Державно-правовий розвиток УРСР після Другої світової війни (1946-1990 рр.). Початок державно-правової розбудови незалежної України (1991-1999 рр.). Українське державотворення на початку третього тисячолітті (2000 р. – наш час.). ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДИФЕРЕНЦІОВАНОГО ЗАЛІКУ Входження України до складу Росії та його політико-правові наслідки за Березневими статтями 1654 р. Національна академія Державної прикордонної служби України Понятие отрасли конституционного права, ее предмет и метод, структура. Конституционное право России как наука: предмет, функции, источники и методология. Приоритет прав человека как принцип конституционного строя России. Конституционно-правовой статус общественных объединений в России. Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. С е в е р о – К а в к а з с к и й ф и л и а л Тема 2. Документы стадии досудебного урегулирования спора. Процессуальные документы стадии возбуждения дела. Тема 1. Документы стадии досудебного урегулирования спора. Процессуальные документы стадии возбуждения дела. Тема 5. Процессуальные документы на стадиях пересмотра судебных актов. Тема 8. Процессуальные документы на стадиях пересмотра актов арбитражных судов. Кримінальне право України. Особлива частина. Змістовий модуль 2. Розділи 5- 6 КК (теми 6-7). Поняття злочинів проти громадської безпеки та їх види. Тема 6: Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (4 год.) Структура навчальної дисципліни за модульною системою Понятие,предмет,метод,задачи и система УП РФ. Соотношение уголовного права с др.отраслями права. Вопрос о том являются ли источником уголовного права Конституция РФ и международные договоры является спорным. Каждый из элементов состава преступления характеризуется признаками, которые делятся на обязательные (6) и факультативные (12). Понятие,виды и уголовно-правовое значение субъективной ошибки Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. Понятие и виды неоконченного преступления. Определение момента окончания преступления Развитие преступной деятельности завершилось по не зависящим от него обстоятельствам Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона и уголовно-правовая оценка вреда, причиненного при его осуществлении. Понятие и значение системы наказаний. Классификация наказаний. Ограничение по военной службе. Пожизненное лишение свободы. Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. Кафедра цивільно-правових дисциплін та банківського права Користування службовими жилими приміщеннями. Забезпечення громадян жилими приміщеннями в будинках житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) і користування ними. Користування жилими приміщеннями в будинках (квартирах) приватного житлового фонду. Приватизація державного житлового фонду. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН З ДИСЦИПЛІНИ Тема 1. ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА Понятие и признаки государства. Сущность и функции государства. Праву присущи следующие специфические признаки. Правосубъектность как правовое свойство участников правоотношений: понятие и элементы. Конституционно-правовой статус высших государственных органов и должностных лиц Республики Беларусь. Понятие и способы наследования. Состав наследственной массы. Место юридической науки в системе наук Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Судебный и административный прецедент Норма права. Понятие, структура, виды Юридические лица и их организационно-правовые формы Производные способы приобретения права собственности Обязательства в гражданском праве: понятие и виды, сроки действия Наследование: понятие и основания Понятия, предмет и метод семейного права Опека и попечительство над детьми Понятие, система и виды источников трудового права Понятие социального партнерства в сфере труда и его основные принципы Понятие и виды рабочего времени. Продолжительность работы Заработная плата. Минимальная заработная плата Материальная ответственность работодателя перед работником Понятие индивидуального трудового спора и порядок его рассмотрения Обстоятельства, исключающие преступность деяния и уголовную ответственность Понятие правомерного поведения Структура Конституции РФ 1993 г. Изменение Конституции РФ; внесение поправок Гарантия конституционных прав и свобод личности Набуття, реалізація та припинення прав на землю: категоріальне співвідношення та сучасні правові форми. Підстави виникнення прав на землю. Особливості здійснення моніторингу земель та моніторингу ґрунтів. Землі історико-культурно призначення як основа правової охорони культурної та археологічної спадщини. Підстави виникнення правових відносин між батьками та дітьми. Майнові права та обовязки батьків та дітей Статья 1284. Обращение взыскания на исключительное право на произведение и на право использования произведения по лицензии Вопрос 60. татья 1330. Исключительное право на сообщение радио- или телепередач Вопрос 68. Статья 1229. Исключительное право Виды правоотношений в сфере труда Место норм международного права Субъекты ТП: понятие, виды общая характеристика. Срок разработки, заключения и действия кол. договора. Характеристика форм державного правління Характеристика форм державного устрою та політичного устрою Нормативно правові акти як джерела права Система права та система законодавства їх співвідношення. Правочин: поняття, ознаки та види. (Трохи скоротить) Поняття державного управління та його ознаки Значение уголовно-процессуального законодательства Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве Разумный срок уголовного судопроизводства Иные документы как средство доказывания (ст 84 УПК) Класс 12 Искусствоведческие экспертизы. Классификация, характеристика классификационных групп. Презумпция невиновности – как принцип уголовного процесса Обязательства цивильные и натуральные. Принципы и источники (формы) маркетингового права Комиссия и агентирование как способы взаимодействия звеньев канала товародвижения Торгово-промышленные палаты, понятие и их значение в маркетинговой деятельности Понятие и основные черты Римского частного права Историческое значение Римского частного права Jus civile, jus gentium, jus praetorium. Процесс постепенного сближения и слияния этих систем. Понятия римского гражданского процесса Опека устанавливается над недееспособными, над слабоумными, над расточителями. Наследственное право как институт гражданского права. Порядок наследования по закону и по завещанию. Семейный кодекс РФ разделяет права несовершеннолетних детей на два вида: личные неимущественные права и имущественные права. Алиментные обязательства членов семьи. Конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам Тема № 10 «Субъект преступления». Реабилитирующими основаниями Тема № 34 «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» Поводы и основания для проведения проверок По результатам проверок соблюдения законов, прав и свобод Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 15 февраля 2011 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности») Основания обращения прокурора в СОЮ. Приказ Генпрокурора РФ от 26 ноября 2007 г. «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» Объективное и субъективное право: понятия и их соотношение Развитие правопонимания в дореволюционной отечественной науке и в советской юридической науке Поняття,ознаки та форма держави. Юридичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин Загальні положення про право власності та інші речові права Трудовий договір: поняття, умови укладення, форма, строк і види трудового договору Склад злочину та його ознаки Семінарське заняття № 1 (2 години) Тема 1.1. Предмет і метод адміністративного права Семінарське заняття № 3( 2 години ) Тема 2.2. Публічна служба та її адміністративно-правове регулювання. Тема 2.6. Адміністративно-правові режими. Семінарське заняття № 15 (2 години) Чи відповідають накладені стягнення нормам КпАП? Тема 3.6. Провадження у справах про адміністративні правопорушення Яку відповідальність передбачено законодавством за вчинене діяння? Семінарське заняття № 21 (4 годин) Дайте правову оцінку даної ситуації. Физические лица (граждане) – участники гражданских правоотношений. Права и обязанности несовершеннолетних детей и родителей. Установление происхождения детей. Понятие правонарушения. Виды и состав правонарушения. Понятие презумпции невиновности. Основы конституционного строя России и его основные элементы. Народовластие в РФ и формы его осуществления. Понятие и виды юридических лиц. Порядок создания и прекращения юридических лиц. Обязательства в гражданском праве: понятие, элементы, основания возникновения, стороны. Права и обязанности родителей и детей. Права несовершеннолетних детей. Прекращение трудового договора: общие основания, по инициативе работника, по инициативе работодателя, по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Трудовые споры: индивидуальные и коллективные. Органы и порядок их разрешения. Подведомственность и подсудность гражданских дел. Система судебных органов в РФ. Основные причины и закономерности происхождения государства. ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА (продолжение) Наиболее общие закономерности возникновения и формирования права Состав правонарушения - понятие, структура Основания возникновения гражданских правоотношений Ограничение дееспособности граждан Безвестное отсутсвие. Объявление гражданина умершим Понятие и признаки юридического лица. Учредительные документы Правосубъектность юридического лица. Органы юридического лица Понятие и значение договора в гражданском праве Сущность и значение способов обеспечения обязательств Понятие и сущность неустойки Кто может выступить в роли поручителя? Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. Задаток и удержание. Понятие правоотношения и его структура. Методы экспертных оценок (МЭО) в управлении УР и контроль их исполнения. Орг-ция работы с обращ-ми граждан. Система государственной власти субъектов РФ Российский федерализм: становление, проблемы и пути его совершенствования Организационные и методологические основы государственной и мун службы Современные проблемы становления государственной службы в РФ Права и обязанности Гр.С-х, ограничения и запреты, связанные с госслужбой Аттестация персонала ГМС. Технология формирования кадрового резерва. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ Організація і порядок проведення практики. Зміст практики за видами баз її проходження ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ Я тема. Понятие и предмет конституционного права Я тема. Сущность и история развития конституций Я тема. Основные принципы конституционализма Я тема. Развитие конституционного строя Латвии Я тема. Институт прав человека я тема. Институт гражданства в Латвии Впоследствии Русская Правда стала источником для составления Судебника 1497 г. Ответ : II. РУСЬ И ОРДА. ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ. СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.032 с.)