Тема 20. Потерпілий і його представник у кримінальному процесі України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 20. Потерпілий і його представник у кримінальному процесі України.План:

Вступ.

1. Поняття потерпілого у кримінальному провадження і його юридичне визнання.

2. Процесуальне становище потерпілого у кримінальному провадженні.

3. Представник потерпілого, його права й обов’язки.

4.Діяльність потерпілого і його представника у кримінальному провадженні, подальше розширення їх повноважень.

Висновки.

 

При розробці теми слід опрацювати запропоновані та інші літературні джерела, нормативні акти.

У роботі необхідно відзначити, хто такий потерпілий, з якого моменту особа стає потерпілою. Потрібно назвати осіб, що вправі виступати як потерпілі у кримінальному процесі, охарактеризувати процесуальне становище потерпілого.

Це ж стосується і представника потерпілого. Слід вказати осіб, що можуть виступати як представники потерпілого, дати характеристику їх правового статусу, показати в чому полягає відмінність процесуального становища потерпілого і його представника.

Студент повинен також реалізувати у роботі знання матеріалів слідчої та судової практики, які пов’язані із залученням осіб як потерпілих та їх представників до кримінального процесу, вказати правові наслідки неналежного виконання ними своїх обов’язків.

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012. - 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

12. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

13. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

14. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

15. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

16. Аленін Ю. Потерпілий у кримінальному провадженні: деякі питання / Ю. Аленін, І. Гловюк // Право України. – 2013. - № 11. – С. 112 -118.

17. Божьев В. Процессуальные статус потерпевшео // Рос. юстиция. – 1994. – № 1. – С. 47 – 49.

18. Божьев В.П. Условия допуска потерпевшего к участию в предварительном следствии // Предварительное следствие в условиях правовой реформы : Сб. науч. тр. – Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1991 . – С.93-99.

19. Божьев В. Предпосылки обеспечения интересов потерпевшего в уголовном процессе // Законность. – 2005. - № 11. –С.5-11.

20. Брусницын Л. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства // Рос. юстиция. – 2003. – № 11.

21. Введенская В.В. Процессуальные гарантии права потерпевшего на отказ от уголовного преследования в законодательстве Украины: В разд. «Проблемы правового регулирования уголовного преследования» // Материалы междунар. науч-практ. конф. “Эволюция уголовно-уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве”, Киев, 22–23 июня. – К., В 3-х кн., 2006. – Кн. 1. – С. 274 – 279.

22. Вороновський Л. Реалізація прав потерпілого в кримінальному процесі // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - № 3.

23. Вороновський Л. Гарантії своєчасного визнання потерпілими під час досудового розслідування близьких родичів загиблого від злочину // Вісник прокуратури. – 2008. - № 5. – С. 67 – 75.

24. Голиков О.В., Лозовицкая Г.П. Проблемы возмещения вреда потерпевшему в угол. процессе // Рос. следователь. – 2000. - № 5.

25. Гошовський М.І., Кучинська О.П. Потерпілий у кримінальному процесі України. – К. : Юринком Интер, 1998. – 192 с.

26. Давиденко С. Потерпілий як суб’єкт кримінально-процесуального доказування при обрані, зміні та скасуванні запобіжних заходів // Вісник АПрН України. – 2006. № 3. – С. 256- 265.

27. Дикарев И. Обеспечение прав потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика при ознакомлении с материалами уголовного дела // Законность. – 2004. - № 12. – С. 35 – 36.

28. Дубривный В. Кто является потерпевшим от преступления? // Соц. законность. – 1965. - № 4.

29. Жеребятьев И.В. Личность потерпевшего в современном уголовном судопроизводстве России: Монография. – Оренбург: РИК ГОУ ОГУ, 2004.

30. Закатов А.А. Тактика допроса потерпевшего на предварительном следствии. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976.

31. Ільковець Л., Кучинська О. Практика застосування кримінально-процесуального законодавства, що захищає права потерпілого // Право України. – 1993. - № 3. – С. 10.

32. Капліна О., Шилов О. Удосконалення процесуального статутсу потерпілого в кримінальному судочинстві України // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - № 4.

33. Карпов Н., Цвигун Т. Государственная компенсация ущерба, причиненного потерпевшему вследствие совершения преступления // Закон и жизнь. – 2008. - № 2. – С. 21 -23.

34. Кокорев Л. Д. Потерпевший от преступления в советском уголовном процессе. - Воронеж, 1964.

35. Комиссаров В. Свидетель и потерпевший в уголовном судопроизводстве // Рос.юстиция. – 1994. - № 8. – С.50-51.

36. Коротких А.В. Правовое регулирование досудебного производства с участием несовершеннолетних потерпевших и свидетелей // Молодежь, наука и цивилизация: Межвуз. сб. тезисов докладов адъюнктов (аспирантов), курсантов, слушателей и студентов. Вып. 8, Ч. 1. - Красноярск: Сибирск. юрид. ин-т., 2005.- C.119-121.

37. Крайнов В.И. Некоторые проблемные вопросы защиты потерпевшего и свидетеля // Рос. следователь. – 2008. - № 9. – С. 25 – 27.

38. Круглов С.В. Развитие правового положения потерпевшего в уголовном процессе // Следователь. – 2006. - № 2. – С.54 -61.

39. Кулаков Д. Процессуальная защитта свидетелдей и потерпевших // Законность. – 2000. - № 4. –С. 35-37.

40. Лепісевич О. Проблеми реалізації та захисту прав потерпілих від злочину // Вісник прокуратури. – 2008. - № 5. – С. 102 – 109. – Н.

41. Лисенко М., Фріс Л. Процесуальне становище потерпілого і захист його інтересів // Рад. право. – 1970. - № 5. – С. 69-73.

42. Мытник П., Карпов Н. Процессуальное положение потерпевшего в уголовном процессе Республике Беларусь // Закон и жизнь. – 2007. - № 4. – С. 32 – 37.

43. Панасюк Т.И., Цвигун Т.С. Процесуальний статус потерпілого згідно з Проектом Кримінально-процесуального кодексу України // Актуальні проблеми економіки / Інформаційне повідомлення про проведення Міжнародної науково-практичної конференції “Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання”. – Київ, 7–8 грудня 2005 р. – 2006. – № 3. – С. 137–142.

44. Панасюк Т.И., Цвигун Т.С. Борьба с преступностью и проблема совершенствования правового статуса потерпевшего: В разд. «Проблемы правового регулирования уголовного преследования» // Материалы междунар. науч-практ. конф.: “Эволюция уголовно-уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве”, Киев, 22–23 июня. – К., В 3-х кн., 2006. – Кн. 1. – С. 280 – 287.

45. Посник В.С. Некоторые вопросы обеспечения прав потерпевшего на предварительном следствии // Проблемы повышения качества деятельности следственных аппаратов органов внутр. дел: Сб. науч. труд. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1981. – С. 17 - 20.

46. Півненко В. Встановлення презумпції правоти та пріоритетності прав потерпілого - основа докоріннної зміни кримінальної політики України // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - № 1.

47. Півненко В.П., Мірошниченко Є.О. Про презумпцію правоти і пріоритетність прав потерпілого // Вісник Верховного Суду України. – 2004. - № 8.

48. Потерпілий від злочину (міждисцплінарне правове дослідження) // Батиргареєва В.С., Баулін Ю.В.,Борисов В.І. та ін./ За заг. ред. Ю.В.Бауліна, В.І.Борисова. – Х.: Вид-во Кроссроуд, 2008. – 364 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.013 с.)