Національний транспортний університетМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Національний транспортний університет 

 

Кафедра транспортного права та логістики

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

та теми для написання курсових робіт з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030401 "Правознавство", спеціалізація «Транспортне право»

 

Київ – 2013

 

Укладач: Романюк Б. В ., кандидат юридичних наук‚ доцент

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС»

 

Процес професійої підготовки фахівця-юриста є не можливим без контролю отриманих знань, вмінь та навичок. Важливою формою контролю знань і вмінь студента є виконання ним індивідуальних навчально-дослідних завдань: написання наукової роботи, реферату, курсової роботи тощо.

Тому, у відповідності з вимогами навчального плану курсу «Кримінальний процес України», студенти НТУ виконують і захищають курсову роботу. Курсова робота виконується згідно з навчальним планом і складається з теоретичної теми дослідження.

Під час написання курсової роботи необхідно показати вміння самостійно працювати з науковою та навчальною літературою, аналізувати кримінально-процесуальні джерела та правозастосовчу практику, робити обґрунтовані висновки.

Курсова робота є самостійним творчим науковим дослідженням, яке дає уявлення про певну, зазначену в його назві, кримінально-процесуальну проблему та свідчить про знання автора в цій галузі.

Метою виконання курсової роботи як форми навчання є: систематизація, поглиблення й закріплення теоретичних знань студентів і вміння застосовувати їх при розв'язані конкретних теоретичних, навчально-пізнавальних та практичних завдань; вироблення навичок наукової роботи, які здійснюються шляхом самостійного опрацювання й аналізу наукової правової літератури, роботи з підручниками та посібниками, довідковими, статистичними й іншими науково-допоміжними матеріалами з вибраної теми; самостійний пошук відповідей на питання юридичної практики.

Процес підготовки курсової роботи сприяє оволодінню знаннями не тільки з теми, обраної студентом, але й вимагає опанування предмета в цілому, оскільки вирішення навіть вузького питання буде успішним, якщо воно грунтується на більш широкій науковій обізнаності у даній галузі. Таким чином написанню курсової роботи має передувати вивчення відповідного розділу курсу навчальної дисципліни.

Вибір теми курсової роботи потрібно здійснювати за останньою цифрою залікової книжки студента. Наприклад, остання цифра залікової книжки "0". Отже, можна вибрати тему із № 10, 20, 30. Якщо остання цифра залікової книжки "5", то вибирається тема контрольної роботи із № 5, 15, 25 і т.д.

Основні вимоги до виконання курсової роботи. Використовуючи отримані знання при вивчені предмету «Кримінальний процес України», різноманітної літератури і практичних джерела інформації, студент повинен уяснити зміст вибраної теми. При цьому важливо не тільки проаналізувати суть теми дослідження, але й визначити своє бачення проблем, ставлення до їх розв'язання. Ознайомившись зі змістом теми і планом, слід продумати засоби і способи її розкриття. Після цього необхідно вивчити методичні рекомендації з виконання курсової роботи, нормативний матеріал і літературу з питань обраної тематики. Потрібно враховувати, що наведений до кожної теми роботи перелік літературних джерел є орієнтованим і може бути доповнений студентом самостійно. Основні вимоги до будь-яких положень теорії чи практики кримінального процесу, які використовуються при підготовці роботи, їх обґрунтованість, значущість щодо проблемних питань й переконливість мають бути чітко описані. Автор повинен не тільки висловити свою думку при їх аналізі, але й обґрунтувати її. Він може висловити та обґрунтувати свою окрему думку, вивести якесь положення, поняття тощо. При досліджені проблемних питань теорії кримінального процесуального права студентом має бути проаналізований стан сучасної практичної діяльності органів досудового розслідування, прокуратури і суду. Найбільш значущими серед джерел правозастосовної практики є відповідні положення Резолюцій ООН, рішень Європейського суду з прав людини, постанов Пленуму Верховного Суду України та рішень Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ України. Іншими джерелами положень правозастосовної практики мають бути вироки, ухвали, постанови суддів, рішення органів досудового розслідування в окремих справах тощо.

Положення правозастосовної практики не мають обов’язкового характеру, але вони тією чи іншою мірою відображають існуючі в певний період реальні тенденції такої практики і мають враховуватися у рішенні задачі.

Структурою курсової робота складається з: титульного аркуша, плану, переліку умовних позначень (при необхідності), вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел, додатків (при необхідності).

Титульний аркуш повинен містити реквізити, визначені наказом Міністерства освіти і науки України № 384 від 29.03.2012 р.

План курсової роботи містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів, що мають заголовок, зокрема вступу, основної частини (питання, що підлягають висвітленню), висновків, списку використаних джерел, додатків.

Перелік умовних позначень (що складається при необхідності, якщо у роботі умовні позначення повторюються більше ніж тричі) складається з двох колонок: у лівій – за абеткою наводяться умовні позначення, у правій – їх детальна розшифровка. Скорочені найменування законів, кодексів, зокрема КУ, КПК, КК, ЦК, ЦПК тощо, до переліку умовних позначень не включаються, їх розшифровку слід навести у тексті роботи при першому згадуванні (наприклад, Кримінальний процесуальний кодекс України – далі КПК).

У вступі (до трьох сторінок) розкривається значення обраної теми (теоретичний та практичний аспекти), її актуальність на сучасному етапі, рівень теоретичного дослідження. Вказуються науковці, які уже брали участь у розробці теми і проблеми, що потребують подальшого дослідження.

Основна частина складається із питань обраної теми. Вона присвячується розкриттю кожного питання плану обраної теми. Теоретичні положення повинні доповнюватись власними судженнями студента з приводу проблемних питань, його ставленням до існуючих у процесуальній літературі позицій науковців і коротких висновків. Розкриваючи це, необхідно показати глибоке знання теми, проаналізувати чинні норми кримінального процесуального законодавства з використанням практичного досвіду їх реалізації, щоб вірно сформулювати свої конкретні зауваження й рекомендації з досліджуваної теми.

У всіх випадках використання нормативних матеріалів, теоретичних джерел, матеріалів судової практики та статистичних даних обов’язковими є посилання на відповідні джерела. При цьому в роботі повинні отримати відображення тільки фактично використані студентом джерела. Треба пам’ятати, що контрольна робота є формою самостійної творчості студента, отже суцільне списування з тих чи інших джерел є неприпустимим.

При передачі змісту чи прямого цитування певних джерел слід належним чином оформлювати ці посилання на джерела за встановленими правилами. Всі цитати необхідно звірити з першоджерелом і взяти в лапки. В тому місці тексту, яке потребує приміток, ставиться цифра або зірочка, які пишуться на півінтервала вище рядка тексту. Розділові знаки ставляться після цифри чи зірочки. Посилання на джерела (зноски) розміщуються в кінці сторінки і відділяється від основного тексту контрольної роботи підкреслюючою лінією. Текст зносок пишеться через один інтервал (при написанні від руки відстань між рядками тексту зносок – не менше 10 мм). При написанні двох чи більше зносок між ними робиться інтервал. Всі тексти посилань на джерела розміщуються на тій сторінці, якої вони стосуються. Не рекомендується розривати зноски чи переносити на іншу сторінку.

Окремою частиною мають бути загальні висновки (до двох сторінок), де підводяться підсумки проведеної роботи і у концентрованому викладі викладаються пропозиції щодо вирішення проблемних питань теорії та практики. Слід чітко сформулювати і обґрунтувати пропозиції та рекомендації з вдосконалення чинного законодавства.

В кінці роботи необхідно за установленою формою подати список використаної літератури, який, окрім рекомендованої, може бути доповнений додатковими джерелами. Спочатку мають бути наведені нормативно-правові акти, вибудовані за чергою у відповідності з юридичною силою на чолі з Конституцією України. На другому місці мають бути перераховані монографії, навчальні посібники, посібники, розташовані в алфавітному порядку, а на третьому – матеріали періодичних видань (журнали, газети) також в алфавітному порядку.

Кількість джерел має бути не менше 5 одиниць.

Вимоги до оформлення і подання роботи. Важливою вимогою до курсових робіт є правильність оформлення і викладення. Робота має бути написана акуратно, розбірливо, грамотно, без повторювань. Сторінки нумеруються у верхньому правому куті аркушу.

Курсову роботу бажано написати українською мовою, але студенти, які вільно не володіють українською, можуть виконати її російською. Робота повинна бути виконана на аркушах паперу форматом А 4. Друкована робота виконується шрифтом Times New Roman розміром 14 через 1,5 інтервалу з полями: ліве – 25 мм, верхнє та нижнє – 20 мм, а праве 15 мм. Всі сторінки нумеруються. Рукописний текст має бути розбірливим, охайним, з нумерацією сторінок, окресленими полями. Приблизний обсяг роботи – 25 - 35 друкованих сторінок. Мінімальний обсяг роботи не повинен бути меншим 20 сторінок. Титульна сторінка курсової роботи оформляється так:

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством освіти і науки,

молоді та спорту України

від 29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства

освіти і науки України

від 5 червня 2013 року № 683)

 

Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

Кафедра транспортного права та логістики

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни "Кримінальний процес України"

на тему :__________________________________________

студента (ки) ______________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові (повністю)

групи ____________________________________________

шифр залікової книжки ____________________________

напряму підготовки________________________________

спеціальноств_____________________________________

 

Керівник__________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали, підпис)

 

 

Національна шкала_________________________

Кількість балів_____________________________

Оцінка: ЕSTS___________________

 

Члени комісії: 1.___________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

2.___________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

 

 

Київ 20____ р.

 

На останній сторінці курсової роботи ставиться власноручний підпис студента і дата закінчення написання роботи.

У додатках до курсової роботи (при необхідності) розміщують допоміжний матеріал, необхідний для повноти розкриття теми дослідження: статистичні дані, зведені результати аналізу нормативно-правових актів чи літературних джерел, зразки кримінально-процесуальних документів, ілюстрації допоміжного характеру тощо.

Підготовлена робота здається на кафедру не пізніше як за 20 діб до початку екзаменаційної сесії.

Захист роботи проводиться студентом у своїй академічній групі у відповідності з установленим графіком. З урахуванням зауважень, викладених у рецензії, студент готує виступ на захист основних положень своєї роботи (до 5 хвилин), а для цього доцільно підготувати тези доповіді обсягом 2-3 сторінки, зміст якої розкриває під час захисту. Під час захисту студенту можуть ставитися запитання.

На підставі рецензії, виступу, відповідей на запитання виставляється підсумкова оцінка, яка заноситься до відомості і залікової книжки студента.

Курсова робота не оцінюється у разі:

- неохайного виконання;

- якщо питання теми не розкриті у повному обсязі;

- якщо вона виконана з використанням положень закону, які уже втратили чинність або які зазнали суттєвих змін;

- наявності суттєвих теоретичних помилок;

- якщо вона виконана не самостійно;

- наявності плагіату, компіляції;

- наявності копій серед зданих робіт (не зараховуються всі копії);

- якщо вона виконана не за рекомендованою темою чи планом.

Однакові за змістом роботи повертаються студентам із незадовільними оцінками.

Без захисту курсової роботи студент не допускається до складання іспиту.

 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.009 с.)