Тема 40. Провадження дізнання у кримінальному процесі України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 40. Провадження дізнання у кримінальному процесі України.План:

Вступ.

1. Поняття, суть та значення дізнання у кримінальному процесі.

2. Органи, що проводять дізнання, їх повноваження.

3. Особливості процесуальної форми при провені дізнання у справах про кримінальні проступки.

Висновки.

 

При написанні роботи на цю тему слід насамперед ознайомитися зі змінами і доповненнями інституту дізнання, які мають місце у новому кримінальному процесуальному законодавстві, для того, щоб правильно підійти до розкриття питань і теми в цілому. Слід звернути особливу увагу на підслідність уповноважених субєктв, які проводять дізнання. Мають велике значення такі питання, як: співвідношення досудового слідства і дізнання, місце досудового розслідування в системі кримінального процесу, строки провадження дізнання і досудового слідства тощо.

Окрім того, потрібно розцінювати як вимогу при підготовці курсової роботи, вивчення матеріалів практики, їх аналіз, а також викладення особистих висновків і рекомендацій для подальшого удосконалення інституту дізнання.

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012. - 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

12. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

13. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

14. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

15. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

16. Аленін Ю., Гловюк І. Щодо судової юрисдикції скарг на рішення, дії, бездіяльність органів дізнання, досудового слідства, прокуратури // Право України. – 2008. - № 8. – С. 98 – 103.

17. Бабич А. Орган дізнання, особа, яка проводить дізнання, і дізнавач // Прокуратура. Людина. Держава. – 29005. - № 8.- С. 73-81.

18. Бандурка С.О. , Слінько С.В. Розслідування злочинів ( кримінально-процесуальні проблеми ) : Монографія. – Х.: Основа, 2000. – 230 с.

19. Баулін О.В. Дізнавач як процесуально-самостійний суб’єкт досудового розслідування // Право України.- 2002. - № 4. - С. 113-118.

20. Баулін О.В., Карпов Н.С. Дізнання в Україні: проблеми і перспективи // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2002 р., м. Харків.- К.: Юрінком Інтер,2002.- C.254-258. - Н.

21. Баулін О.В., Потайчук І.В. Розвиток основних поглядів на поняття і сутність дізнання у вітчизняній правовій науці // Вісник Запорізького юридичного інституту. №3(24) 2003.- Запоріжжя: Б. в.,2003.- C.250-256. – Н.

22. Борисов В. І. Проблеми запровадження у законодавство України інституту кримінального проступку / В. І. Борисов // Підприємництво, господарство і право. – 2012. - № 9. – С. 104 – 107.

23. Вапнярчук В.В. Особливості процесуального становища особи, яка провадить дізнання. – Х.: “Торсінг”, 2001.- Н.

24. Вапнярчук В. Сутність дізнання в кримінальному процесі України // Юридичний радник. – 2005. - № 1. – С. 85 – 88.

25. Грицаченко В.В. Історія становлення та розвитку органів дізнання і попереднього слідства в судочинстві України // Вісник Запорізького юрид. ін-ту. – 1999. - № 3.

26. Громов В.И. Дознание и предварительное следствие: Теория и техника расследования преступлений. – М, 1926.

27. Губар С.В. Становлення і розвиток органів дізнання і досудового слідства в Україні ( 1917 – 1960-ті роки ХХ ст.): Автореф. дис. канд. юрид. наук. – К., 2002. – 189 с. – Н.

28. Джига М.В., Баулін О.В., Лук’янець С.І., Стахівський СМ. Провадження дізнання в Україні. - К., 1999.

29. Дубинский А.Я. Производство предварительного расследования органами внутренних дел. - К., 1987.

30. Зеленецький В. Поняття дізнання і його види // Вісник Акад. ПрНУ. – 1997. - № 4.

31. Зеленецький В. , Денисюк П. Поняття дізнання та його види // Право Укр. – 2001. - № 9. – С. 48.

32. Крамар Л.В. Поняття і види дізнання у кримінальному процесі України // Науковий вісник НАВСУ- 2005. - № 3. – С.201. – 208.

33. Михайленко О. Проблеми дізнання на суднах, що перебувають у далекому плавані // Вісник Прокуратьури. – 2006.- № 1. – С. 69-73.

34. Омельченко Т.В. Дізнання в кримінальному процесі України: становлення і розвиток // Вісник НАВСУ- -2001. – Спецвипуск. – С. 185-187.

35. Слободянюк В. Дізнання: історія, сучасність, перспективи // Прокуратура. Людина. Держава.- 2005.- № 4.-C. 65-68. - Н.

36. Cухонос В., Толочко О. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами дізнання. Історичний аспект // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. - № 9. – С.14-21.

37. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. - Л., 1984.

Тема 41. Поняття і система слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України.

План

Вступ.

1. Поняття, зміст та значення слідчих (розшукових дій) у кримінальному провадженні.

2. Співвідношення слідчих (розшукових) дій з іншими процесуальними діями та процесуальним рішеннями.

3. Класифікація слідчих (розшукових дій) і її значення.

4. Процесуальна форма проведення слідчих дій і їх доказове значення.

Висновки.

 

У процесі кримінально-процесуального пізнання в ході досудового розслідування органами розслідування відповідно з вимогами процесуального законодавства проводяться різні за характером дії, які називають “слідчими (розшуковими) діями”.

Студенту слід уяснити, що нині чиинне кримінальне процесуальне законодавство, на відміну від попереднього, що діяло до 19 листопада 2012 року, дає нормативне визначення поняття “слідчих дій”. У законі (ч. 1 ст. 223 КПК) зазначається, що: «Слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отрмання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні».

Право на провадження дій такого виду надано не лише слідчому, прокурору, суду (слідчому судді). Порядок їх провадження у ході досудового розслідування регламентовано нормами статей глав 20 (ст.ст.223 – 245), 43 (ст. 561 – 569) КПК, а у ході судового розгляду – глави 28 (ст. ст. 332, 336, 351 – 361) КПК.

Особливу увагу приділити процесуальній формі проведення та фіксації слідчий дій. Чітко визначитися з доказовим значенням кожного виду слідчих дій.

Навести приклади із практики органів досудового розслідування і суду.

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] -

Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012.- 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

12. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

13. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

14. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

15. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

16. Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації? затв. постан. Кабінету Міністрів України від 26 верес. 2007 р. №1169. —[Електронний ресурс] :

17. Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua.

18. Про судову експертизу : Закон України від 25 лют. 1994 р. (із змін. та доповн.) // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 28. —Ст. 232.— [Електронний ресурс] –

19. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.

20. Азаров Ю. Щодо проблеми інституту понятих у кримінальному провадженні України / Ю. Азаров, А. Котова // Право України. – 2012. - № 6. – С. 250 – 254.

21. Аленин Ю.П. Процессуальные особенности производства следственных действий. – Одесса: Центр. – Укр. изд – во, 2002. – 264с.

22. Андрєєв Р. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення / Р. Андрєєв // Вісник прокуратури України. – 2013. - № 4. – С. 52 – 66.

23. Бахін В. П. Тактика допиту : [навчальний посібник] / В. П. Бахін, В. К. Весельський. – К. : НВТ “Правник”, 1977. – с. 64.

24. Белозеров Ю. Н. Производство следственных действий : [учеб. пособ.]. / Ю. Н. Белозеров, В. В. Рябоконь. – М. : Моск. спец. средняя школа мил. МВД СССР, 1990. – 66с.

25. Берна В.Д. Проблема насилля при допросе / В. Д. Берна, Н. В. Невлада // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: мат. науково-рактичної конференції м. Одеса, 9 жовтня 2009 р. – Одеса, 2009- С.340-345

26. Быховский И. Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий / И. Е. Быховский. – Волгоград, 1977.

27. Быховский И. Выемка / И. Быховский // Соц. законность. – 1982. – № 1. – С. 54–56.

28. Винницкий Л. В. О процессуальной сущности освидетельствования / Л. В. Винницкий // Актуальные проблемы совершенствования производства следственных действий: Сб. статей. – Ташкент. ТВШ МВД СССР, 1982. – С. 47–86.

29. Винницкий Л. В. Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и тактические вопросы / Л. В. Винницкий. – Караганда, 1986.

30. Войтович І. І. Процесуальні і тактичні особливості провадження невідкладних слідчих дій : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність» / І. І. Войтович. — Одеса, 2012. — 19 с.

31. Гевко В. Відтворення обстановки та обставин події: проблемні питання / В. Гевко, В. Стратонов // Право України. – 2000. – № 4. – С. 79–80, 89.

32. Гинзбург А. Я. Тактика предъявления для опознания / А. Я. Гинзбург. – М.: Юрид. лит., 1971. – 64 с.

33. Горбачов О. Слідчі дії: термінологія, поняття, види / О. Горбачов // Вісник Академії правових наук України. — №2 9. – Харків, 1997. – С. 125-131.

34. Грошевий Ю. М. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна. — Х. : Право, 2010. — 608 с.

35. Давлетов А.К. Очная ставка на предварительном следствии: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Лениград. гос. ун-т. – Ленинград, 1961. – 17 с.

36. Довгополик О.П. Завдання невідкладних слідчих дій / О. П. Довгополик // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : мат. науково-практичної конференції, м. Одеса, 9 жовтня 2009 р. – Одеса, 2009 - С.382-385.

37. Дубинский А. Я. Производство предварительного расследования органами внутренних дел / А. Я. Дубинский. – К., 1987. – 84с.

38. Дулов А. В. Тактика следственных действий / А. В. Дулов, П. Д. Нестеренко. – Минск: Изд-во Вышэйшая школа, 1971. – 272с.

39. Ефимичев С. П. Освидетельствование в практике следственных органов / С. П. Ефимичев, З. З. Зинатуллин // Проблемы предварительного следствия. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1979. – Вып. 9. – С. 24–27.

40. Жеребко О.І. Правове регулювання судово-експертної діяльності / О. І. Жеребко // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали науково-практичної конференції, м. Одеса, 9 жовтня 2009 р. – Одеса, 2009. - С.397- 403.

41. Жбанков В. А. Получение образцов для сравнительного исследованкния / В. А. Жбанков. – М., 1992.

42. Жогин Н. В. Предварительное следствие в советском уголовном процессе / Н. В. Жогин, Ф. Н. Фаткуллин. – М. : Юрид. лит., 1970. – 114с.

43. Зажицкий В. Быть ли новому следственному действию? / В. Зажицкий, Л. Башкетов // Сов. юстиция. – 1990. – № 23.

44. Закатов А. А. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности) / А. А. Закатов. – Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1984.

45. Захарченко А. Я. Правова природа одержання зразку для експертного дослідження / А. Я. Захарченко // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : мат. науково-практичної конференції, м. Одеса, 9 жовтня 2009 р. – Одеса, 2009. - С.411- 413.

46. Казинян Г. С. Проблемы эффективности следственных действий / Г. С., А. Б. Соловьев. – Ереван, 1987.

47. Кукоковинець А.Проблеми реалізації принципу поваги часті та гідності особи при провадженні слідчих дій / А. Куковинець, Е. Манівлець // Підприємництво, господарство і право. – 2012. - № 3. – С. 132 - 135.

48. Лобойко Л. Реалізація норм чинного КПК Ккраїни щодо досудового провадження / Л. Лобойко // Вісник прокуратури. – 2013. - № 13. – С. 22 – 31.

49. Лившиц Е. М. Тактика следственных действий / Е. М. Лившиц, Р. С. Белкин. - М. : Новый юристъ, 1997. – 176с.

50. Лисицин В. Пред’явлення для впізнання на попередньому слідстві / В. Лисицин // Рад. право. – 1966. – № 4. – С. 46–49.

51. Літвінова І. Ф. Забезпечення недоторканості житла чи іншого володіння особи в кримінальному процесі : [монографія] / Літвінова І. Ф. — К. : О. С. Ліпкан, 2012. —230 с.

52. Лузгин И. М. Природа следственных действий и возможности дальнейшего их совершенствования / И. М. Лузгин // Матер. научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.И. Ленина и Всесоюзного семинара «Ленинские принципы в следственной работе». – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1970. – С. 116–124.

53. Лукашевич В. Г. Тактика общения следователя с учасниками отдельных следственных действий [учеб. пособ] В. Г. Лукашевич. — К. : НИ и РИО КВШ МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского, 1989. – 88 с.

54. Лук’янчиков Є. Розвиток інституту понятих у чинному КПК України / Є. Лук’янчиков // Право України. – 2013. - № 11. – С. 137 – 144.

55. Макбрайд Джермі. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес / Джермі Макбрайд. – К. : «К. І.С.», 2010. – 576 с.

56. Маринів В. Етичні засади освідування особи / В. Маринів // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12. – С. 71–76.

57. Махов В. Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений [монография] / В. Н. Махов. – М .: Изд-во РУДН, 2000. – 296с.

58. Мілешко А. «Україна без дурнів» - маразми нового КПК / А. Мелешко. - [Електронний ресурс] - Режим доступу :http://korupcia.dn.ua/content/view/207/

59. Олейняш Е. М. Законність та обґрунтованість постанови про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні / Е. М. Олейняш // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали науково-практичної конференції, м. Одеса, 9 жовтня 2009 р. – Одеса, 2009. - С.492 – 495

60. Острійчук О. Використання показань у процесі доказування в кримінальному провадженні: окремі проблемні аспекти / Вісник прокуратури. – 2013. - № 11. – С. 98 – 106.

61. Пичкалева Г. Нравственный аспект принудительного освидетельствования потерпевших / Г. Пичкалева // Соц. законность. – 1976. – 2. – С. 63–64.

62. Погорецький М. Поняття, зміст та структура кримінального процесу: проблеми теорії та практики / М. Погорецький // Право України. – 2013. - № 11. – С. 42 – 54.

63. Попелюшко В. Слідчий суддя у кримінальному провадженні: процесуальний статус та процесуальні функції / В. Попелюшко // Право України. – 2013. - № 11. – С. 145 – 152.

64. Порубов Н. И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. – 2-е изд. / Н. И. Порубов. – Минск : Высшэйшая школа, – 1973. – 368с.

65. Порубов Н. И. Научные основы допроса на предварительном следствии. – 3-е изд./ Н. И. Порубов. – Минск : Высшэйшая школа, 1978. – 176 с.

66. Романюк Б. Призначення судової експертизи на досудовому слідстві: деякі проблемні питання Право України — 2003 — № 3. – С. 86 – 91.

67. Сафроняк Р. Деякі аспекти здійсненн нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій / Р. Сафроняк, В. Лазаренко // Вісник прокуратури. – 2013. - № 9. – С. 100 – 103.

68. Сенченко Н. Своєчасність виявлення психічного захворювання в учасників процесуальних відносин як гарантія забезпечення їх прав / Н. Сенченко. - 2012. - № 3. – С. 132. – 135.

69. Следственные действия (процессуальная характеристика, технические и психологические особенности) : [учеб. пособ.] / А. К. Гаврилов, Ф. В. Глазырин, С.П. Ефимичев и др. – Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1984. – 240с.

70. Старушкевич А. Організація огляду місця події / А. Старушкевич // Вісник прокуратури – 2003. – № 12. – С. 77.

71. Стахівський С. М. Слідчі дії як засоби збирання доказів : [наук.-практ. посіб.] / Стахівський С. М. — К. : Атіка, 2009. — 64 с.

72. Удалова Л. Кримінальний процесуальний кодекс України – новий етап у розвитку теории та практики здійснення кримінального провадження / Л. Удалова, В. Рожнова // Право України. – 2013. - № 11. – С. 80 – 87.

73. Усенко Ю. Проблеми організаційної побудови інституту слідчого судді в Україні / Ю. Усенко / Вісник прокуратури. – 2013. - № 11. – С. 107 – 111.

74. Федченко В. М. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: дис. на здобуття наукового ступеня к.ю.н.; спец.: 12.00.09 : кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза / Федченко Володимир Михайлович / НАВСУ. – К., 2004 – 242с.

75. Халиков А.Н. Следственные действия по делам о должностных преступлениях: система, характеристика, тактика / А. Н. Маликов. – М.: Изд-о «Юрлитинформ», 2008 – 376с.

76. Хохрина Т. В. К вопросу о протоколах следственных действий в процессуальном праве // Актуальные проблемы совершенствования производства следственных действий : сб. статей / Т. В. Хохрина. – Ташкент : ТВШ МВД СССР, 1982. – С. 69–76.

77. Чаплинський К. О. Тактика проведення окремих слідчих дій : [монографія] / Чаплинський К. О. — Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 308 с.

78. Черечукіна Л. Впізнання особи поза візуальним спостереженням: кримінально-процесуальний і криміналістичний аспекти / Л. Черечукіна // Право України – 2003 — № 10. – С. 75 – 77.

79. Чорноус Ю. М. Слідчі дії: поняття, сутність, напрями розвитку та удосконалення : дис.на здобуття наукового ступеня к.ю.н.; спец.:.12.00.09 – кримінальний процес і кримінаплістика ; судова експертиза / Чорноус Ю, М. / Національна академія внутрішніх справ України — Київ, 2005. - 245с.

80. Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма / С. А. Шейфер. – М. : Юрид. лит., 1981.

81. Шепітько В. Система слідчих дій за кримінальним процесуальним законом та механізми її реалізації у криміналістиці / В. Шепітько // Право України. – 2013. - № 11. – С. 198 – 205.

82. Шумило М. Оперативно-розшукові заходи у структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і правозастосування) / М. Шумило // Право України. 2012. - №№ 3 – 4. – С. 452 – 462.

83. Шумило М. Докази досудового і судового провадження в КПК України: співвідношення та їх функціональне призначення / М. Шумило // Право України. – 2013. - № 11. – С. 206 – 214.

 

 


 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.84.188 (0.026 с.)