У кримінальному процесі України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У кримінальному процесі України.План:

Вступ.

1. Суть і значення звільнення від кримінальної відповідальності.

2. Підстави для прийняття рішення про звільнення від кримінальної відповідальності.

3. Процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності.

Висновки.

При написані роботи студент повинен чітко засвоїти, що згідно з вимогами ст. 285 КПК особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. За кримінальним законодавством звільнення особи від кримінальної відповідальності може відбутися у зв’язку: з дійовим каяттям (ст. 45 КК); з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК); з передачею особи на поруки (ст. 47 КК); із зміною обстановки (ст. 48 КК); із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (ст. 49 КК).

Звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Перед направленням клопотання до суду прокурор зобов'язаний ознайомити з ним потерпілого та з'ясувати його думку щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

Обов’язковою вимогою отримання студентом високої оцінки за виконану роботу є наявність у ній прикладів зі слідчої практики.

 

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012. - 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність) (справа № 1-–15/99) від 27 жовтня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog

12. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. №12. - [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-05

13. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

14. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

15. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

16. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

17. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

18. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності / Ю. В. Буалін. – Х. : «Атака», 2004. – 296 с.

19. Березовський А. А. Амністія: соціально-правові та кримінологічні проблеми : монографія / А. А. Березовський. – Одема : Юрид. літ-ра, 2008. – 238 с.

20. Герасимчук О. П.роцесуальне регламентування звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням виновного зх потерпілим. - [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/1542/1/Herasymchuk-25112012.pdf

21. Гришко А. Я. Амнистия и помилование : монография / А. Я. Гришко. – Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2006. – 119 с.

22. Мосійчука В. Від кримінальної відповідальності звільняють ухвалою суду, а не виправдним вироком. - [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.nalogovnet.com/uk/nalogovye-izmenenija-/7278-ot-ugolovnoj-otvetstvennosti-osvobozhdajut-postanovleniem-suda.html

23. Фомін С. Б. Щодо застосування амністії за діючим та новим КПК України / С. Б. Фомін // Адвокат. – 2012. - № 8(143). – С. 24 – 28. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Advokat/2012_8/Fomin.pdf

24. Чепелюк О. В. Амністія та помилування в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження) : автореф. дис. … канд. юрид. наук / О. В. Чепелюк. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. – 16 с

25. Чумак Д. П. Звільнення від кримінальної відповідальності. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://chumak.vn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=146%3A2011-02-23-08-15-09&lang=uk

26. Шило О. Г. Проблеми вдосконалення інституту звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням обвинуваченого (підсудного) з потерпілим / О. Г. Шило // Проблеми законності. – Х. : Нац. юридич. академія України, 2008. – Вип.. 93. – С. 131 – 138.

27. Шило О. Г. Проблеми правового регулювання порядку застосування амністії / О. Г. Шило // Теоретичні основи забезпечення якості криміналь-ного законодавства та правозастосовної діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : матеріали наук. конф., 15 травня 2009 р. / ред. кол. В. І. Борисов (голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2009. –

27.207 – 210.

28. Шумило М. Є. Реабілітація в кримінальному процесі України : [монографія] / М. Є. Шумило. – Х. : «Аріс», 2001. – 320 с.

29. Юркова Г. В. Звільнення від кримінальної відповідальності за новим КПК. - [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.lex-line.com.ua/?language=ru&go=full_article&id=1339

 

 

Тема 48. Складання обвинувального акту як форма закінчення досудового розслідування в кримінальному судочинстві України.

План

Вступ.

1. Поняття, суть та значення форми закінчення досудового розслідування - складання обвинувального акету.

2. Поняття, зміст та структура обвинувального акту.

3. Дії прокурора у кримінальному провадженні, яке надійшла до нього з обвинувальним актом.

Висновки.

 

Студент при написані роботи має звернути основну увагу на те, що слідчий закінчує досудове слідство у кримінальному провадженні складанням обвинувального акту лише тоді, коли він всебічно, повно й об’єктивно дослідив всі обставини справи, зібрав докази, які переконують його у причетності підозрюваоног дол вчинення, і пересвідчився у відсутності обставин, які виключають провадження у справі (ст. 36 – 49 КК). Визнавши попереднє слідство у справі, яка підлягає направленню для віддання підохрюваного до суду, закінченим, слідчий перш ніж скласти обвинувальний акт, зобов’язаний виконати ряд процесуальних дій: а) повідомити про закінчення досудового розслідування сторонам процесу; б) роз’яснити їм право на ознайомлення з усіма матеріалами справи; в) відкрити їм з матеріали кримінального провадження, якщо вони побажають скористатися цим правом; г) вислухати і вирішити клопотання, заявлені учасниками процесу після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження (ст..290 КПК). Звернути увагу на випадки складення обвинувального акту самим прокурором.

Обов’язковою вимогою є наявність у роботі матеріалів слідчої практики закінчення справ зі складанням обвинувального висновку.

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012. - 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

12. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

13. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

14. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

15. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

16. Асташенков В.Г. Требования, предъявляемые к обвинительному заключению // Правовые и организационные вопросы предварительного расследования . – Волгоград, 1977. – Вып. 17. – С. 60 – 66. – М.

17. Быков В.М. Обвинительное заключение по уголовному делу о групоповых и организованых преступлениях // Следователь. – 1997. - № 6. –С.15 -18.

18. Горбачев А. Содержание и форма обвинительного заключения // Соц. законность. – 1975. – № 3. – С. 53-54.

19. Гриненко А.В. Форма и содержание обвинительного заключения // Рос. следователь. – 2000. - № 3.

20. Гришин Ю.А. Окончание досудебного следствия с составлением обвинительного заключения: проблемы и пути реформирования: Монография. – Луганск: РИО МВД, 1999. – 252 с.

21. Гришин Юрий Александрович. Окончание досудебного следствия с составлением обвинительного акта: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. акад. внутрен. дел Украины. – К., 1999. – 194 л.

22. Гришин Ю.А. Окончание досудебного следствия с составлением обвинительного заключения: проблемы и пути реформирования / Луган. ин-т внутр. дел. – Луганск: Ред.-изд. отд. ЛИВД, 1999. – 252 с.

23. Гришин Ю.О. Закінчення досудового слідства зі складанням обвинувального акта: Автореф. дис. к.ю.н. / 12.00.09. Нац. юрид академ. України. – Х.,2000.

24. Ефимичев С.П. Правовые и организационные вопросы окончания предварительного расследования с обвинительным заключением: Учеб. пособие. – Волгоград: НИ и РИО ВСШ МВД СССР, 1977. – 92 с.

25. Зубарев В.С., Крысин Л.П., Статкус В.Ф. Язык и стиль обвинительного заключения. – М., 1976.

26. Карев Д.С. Предварительное расследование. – М.: Госиздат юрид. лит., 1962. – 44 с.

27. Каткова Т.В. Закінчення досудового слідства та складання обвинувального висновку у кримінальній справі: Навчальний посібник. / Т.В. Каткова, А.Г. Каткова. - X.: Рубікон, 2002. - 96 с.

28. Рыжаков А. П. Окончание предварительного расследования: Учеб. пособие. — М. : Городец, 1999. — 254 с.

29. Смирнов В. Предложение о наказании в обвинительном заключении // Рос. юстиция. – 1999. - № 9. – С. 38 - 39.

30. Солдатенко О.А. Деякі аспекти вдосконалення форм закінчення досудового слідства // Вісник Запорізького юридичного інституту. – Запоріжжя, 2002. - С. 185-189.

31. Шутемова Т. В. Об особенностях составления постановления о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительного заключенря по уголовным делам о бандитизме // Следователь. - № 4. – С. 36 - 37.

32. Юрчишин В. Обвинувальна діяльність прокурора у кримінальному судочинстві за новим КПК України / В. Юрчишин. – 2012. - № 6. – С. 89 – 97.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.011 с.)