Тема 43. Поняття та процесуальний порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 43. Поняття та процесуальний порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України.План:

Вступ

1. Поняття, суть та значення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

2. Співвідношення слідчих (розшукових) дій з оперативно-розшуковими заходами.

3. Характеристика, підстави та порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

4. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій.

Висновки.

Для розкриття теми студенту необхідно опрацювати положення глави 21 КПК України. Засвоїти мету та зага­льні положення проведення негласних слідчих (розшукових) дій (ст.ст. 246-257 КПК України). З’ясувати, що є підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій та підставами для прийняття рішення про їх проведення. Розкрити їх місце і значення в системі слідчих (розшукових) дій.

Засвоїти положення відповідних статей КПК України, якими визначається порядок і підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій, порядок їх фіксації у кримінальному провадженні.

Звернути увагу на спеціальний порядок використання матеріалів, отриманих шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. «Про оперативно-розшукову діяльність»: Закон України від 18 лютого 1992 р. // ВВР України. – 1992. - № 22. – Ст. 303. З останніми змінами та доповненнями. - [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12

8. «Про державну таємницю»: Закон України від 21.01.1994 р. // ВВР України. – 1994. - № 16. – Ст. 93. З останніми змінами та доповненнями. - [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3855-12

9. «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»: Закон України від 30 червня 1993 р. // ВВР України. – 1993. - № 35.- Ст. 358. З останніми змінами та доповненнями // [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3341-12

10. «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму»: Закон України в редакції від 18.05.2010 р. // ВВР України. – 2010. - № 29. – Ст. 392. З останніми змінами та доповненнями // [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15

11. «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними»: Закон України від 15.02.1995 р. // ВВР України. – 1995. - № 10. – Ст. 62. З останніми змінами та доповненнями // [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80

12. «Про електронні документи та електронний документообіг»: Закон України від 22 травня 2003 р. // ВВР України. – 2003. - № 36. – Ст. 275. З останніми змінами та доповненнями // [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/851-15

13. «Про доступ до публічної інформації»: Закон України від 13.01.2011 р. // ВВР України. – 2011. - № 32. – Ст. 314. З останніми змінами та доповненнями // [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

14. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012. - 1124 с.

15. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

16. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

17. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

18. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

19. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

20. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

21. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

22. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

23. Антонов К.В., Тертишник В.М. Допустимість використання при доказуванні даних, здобутих органами оперативно-розшукової юрисдикції // Права людини та інформація: збірник наукових праць. - К.: НАВСУ, 2001. - С. 115-127.

24. Антонов К. В. Проблемні питання окремих положень Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2007.- Спец. випуск № 1 (№ 36) - С.298 - 303.

25. Антонов К.В. Проблеми звязку і співвідношення оперативно-розшукової і кримінально-процесуальної діяльності // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.- 2007.- № 3(34).- С. 314 - 322.

26. Богунов В. По секрету всему свету / В. Богунов // Закон и бізнес. – 2012. - № 10 (1049). – С. 10.

27. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативано-розшукова діяльність: [навчальний посібник] / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомин. – Х. : «Право», 2010. – 112 с.

28. Закатов А.А. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности). Волгоград, 1984.

29. Костін М. І. Використання в розслідуванні злочинів результатів зняття інформації з каналів зв’язку / М. І. Костін // Збірник наукових праць НА СБУ. – 2006. - № 14. – С. 43-48.

30. Костін М. І. Кримінально-процесуальна оцінка матеріалів оперативно-розшукової діяльності за ознаками контрабанди / М. І. Костін // Взаємодія органів СБ України і МВС України у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю: матеріали науково-практичної конференції, Київ, 18 грудня 2001 р. – К. : НА СБУ, 2002. – С. 63 - 66.

31. Лузгин И.М. Природа следственных действий и возможности дальнейшего их совершенствования // Матер. научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.И. Ленина и Всесоюзного семинара «Ленинские принципы в следственной работе». – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1970. – С. 116–124.

32. Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес/ Джеремі Макбрайд. – К. : „К.І.С.”, 2010 – 576 с.

33. Маковей М. Европейская конвенция о защите прав и основных свобод. Статья 5 Право на свободу и личную неприкосновенность. Прецеденты и комментарии / М. Маковей, С. Разумов. – М., 2002. – 116 с

34. Мікулін В. П. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі / В. П. Мікулін // Науковий вісник Національної академії Служби безпеки України. – 2000. -№ 10-11. - С. 205-213.

35. Погорецький М. А. Проблеми використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі : [монографія] / М. А. Погорецький. – К. : Національної Академії Служби безпеки України, 2004. – 336 с.

36. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі : [монографія] / М. А. Погорецький. – Х. : Арсіс, ЛТД, 2007 – 576 с.

37. Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України : мат. круглого столу (Київ, 7 жовтня 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – 168 с.

38. Степ’юк В. Легалізація у КПК негласних оперативно-розшукових дій – крок до поліцейської держави. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http: radaadvokativ. org/ua

39. Скулиш Є. Д. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України / Є. Д. Скулиш // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - № 2. – С. 15 - 23.

40. Тертишник В. М. Використання в кримінальному процесі матеріалів оперативно-розшукової діяльності та гарантії захисту прав та свобод людини / Тертишник В. М., Козаченко І. П. Антонов К. В. – Дніпропетровськ, 2004.- 184 с.

41. Хохрина Т. В. К вопросу о протоколах следственных действий в процессуальном праве / Т. В. Хохрина // Актуальные проблемы совершенствования производства следственных действий: Сб. статей. – Ташкент: ТВШ МВЛ СССР, 1982. – С. 69–76.

42. Шумило М. Є. Вплив оперативно-розшукових матеріалів на законність кримінально-процесуального провадження / М. Є Шумило // Науковий вісник Національної академії Служби безпеки України. – 1999. – № 8. - С. 48-59.

43. Шумило М. Є. Проблеми використання оперативно-розшукової інформації в кримінальному судочинстві України / М. Є Шумило // Науковий вісник Національної академії Служби безпеки України. – 1993. - № 1. - С. 80-97

44. Шумило М. Є. Проблеми кримінально-процесуальної оцінки слідчими оперативно-розшукових матеріалів / М. Є. Шумило // Науковий вісник Інституту підготовки кадрів СБ України. - 1995. - № 3. - С. 66-76.

45. Шумило М. Є. Взаємозв’язок оперативно-розшукової діяльності і кримінального процесу / М. Є Шумило // Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності // Збірник наукових статей. - К. : Академія СБУ, 1996. – С. 34 - 43.

46. Шумило М. Оперативно-розшукові заходи у структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і правозастосування) / М. Шумило // Право України. 2012. - №№ 3 – 4. – С. 452 – 462.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.173 (0.011 с.)