Тема 37. Досудове розслідування у кримінальному судочинстві України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 37. Досудове розслідування у кримінальному судочинстві України. 

План:

Вступ.

1. Поняття та значення досудового розслідування.

2. Завдання і принципи досудового розслідування.

3. Види і структура розслідування злочинів.

4. Правові та організаційні проблеми розслідування злочинів.

Висновки

Студентам необхідно звернути увагу на те, що єдина суть кримінально-процесуальної діяльності оперативного органу, слідчого, прокурора і суду полягає в прийнятті правоохоронних заходів у зв’язку з виявленням ознак злочину. Кожний орган приймає їх в рамках своїх повноважень. Це означає чітке розмежування сфер діяльності указаних органів, застосування кожним із них окремих методів для виконання спільних завдань, що обумовлює окрему видову діяльність кожного із них.

Кожний орган, вирішуючи загальні державні завдання в області боротьби зі злочинністю, користується своїми конституційними повноваженнями, визначеними на базі принципу розподілу компетенції гілок влади, кримінально-процесуальним законодавством та нормами, що регулюють їх внутрівідомчу управлінську діяльність.

Правове регулювання діяльності державних органів у боротьбі із злочинністю як цілісної системи, що їй протистоїть, дозволяє посадовим особам цих органів орієнтуватися на виконання певних функцій для досягнення спільних задач, разом з тим є гарантією від можливих прорахунків, що можуть зумовлюватися вузьковідомчими або односторонніми підходами. Тим самим створюється ефективна система стримувань та противаг.

Все це служить критерієм, який визначає природу, характер і межі діяльності державних органів, які уповноважені проводити розкриття та розслідування злочинів.

Зазначене має бути підкріплено матеріалами практики діяльності цих органів.

 

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012. - 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України: наказ МВС України від 09.08.2012 № 686. - Електронний ресурс] : Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12

12. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попереджені, виявлені та розслідуванні кримінальних правопорушень: наказ МВС України від 23 серпня 2012 р. №700. [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://document.ua/pro-organizaciyu-vzaemodiyi-organiv-dosudovogo-rozsliduvannj-doc119907.html

13. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

14. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

15. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

16. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

17. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

18. Абдумаджидов Г. Проблемы совершенствования предварительного расследования, – Ташкент,1975. – 145 с.

19. Абдрахманов Р.С. О быстроте уголовно – процессуальной деятельности // Процес. вопросы предварит. расследования на совермен. этапе. – Волгоград, 1988. – М.

20. Альперт С.А. Принцип публичности ( официальности ) и его значение в деятельности совет. органов предварительного расследования // Учен . записки Харьков. юрид. ин-та. – 1957. – Вып. 9.

21. Альшевский Т.В. , Бородин С.В. и др. Совет. угол. процесс. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: Учеб пособ. – М.: ВШ МООП СССР, 1968.

22. Бандурка С.О. , Слінько С.В. Розслідування злочинів ( кримінально-процесуальні проблеми ) : Монографія. – Х.: Основа, 2000. – 230 с. – Н.

23. Баулин О. Дізгнавач як процесуально самостійніх суб’єкт досудового розслідування // Право України. – 2002. – № 4. – С. 113.

24. Бекешко С.П. К вопросу о понятии и системе общих условий производства предварительного расследования // Проблемы совершенствования сов. законодательства и деятельности гос. органов. – Минск, 1969.

25. Борико С.В. Совершенствование предварительного следствия как одно из условий формирования социалистического правового государства // Демократизм предварительного расследования: Сб. науч. тр. –Минск: Минск. Высш. школа МВД СССР, 1990.

26. Брайнин М.С. О содержании требований обьективности, полноты, всесторонности предварительного расследования // Вопросы криминалистики. – 1962. – № 6-7.

27. Величкин С.А. Организация расследования преступлений. – Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1985.

28. Викторов Б.А. Общие условия предварительного расследования в советском уголовном процессе: Учебное пособие. – М.: НИ и РИО ВШ МВД СССР, 1971.

29. Выдря М.М. Расследование уголовного дела - функция уголовного процесса // Сов. гос. и право. – 1980. - № 9, - С. 79-80.

30. Власов В.И. Расследование преступлений. Проблемы качества. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1988.- С. 27.

31. Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии (правовые и организационные вопросы). – Волгоград, 1976.

32. Гаврилов А.К., Ефимичев С.П. Некоторые правовые и организационные вопросы предварительного расследования // Труды ВСШ МВД СССР. – Волгоград, 1977. - Вып. 16. – Н.

33. Галаван З. Розвиток системи досудового слідства в Україні / З. Галаван // Публічне право. - 2012. - N 1. - С. 108 - 113.

34. Гизаттулин Ф.К. К вопросу о совершенствовании организации процесса расследования преступлений // Проблемы совершенствования расследования и профилактики преступлений на современ. этапе. – Уфа: Башкир. гос. ун-т, 1990. – С. 137.

35. Гольст Г.Р. Основные задачи предварительного расследования в сов. угол. процессе // Сов. гос. и право. – 1957. - № 8. – С. 70-80.

36. Гончар М.М., Нагорський Ф.М. Органи досудового розслідування як суб’єкти кримінального переслідування осіб, які викриваються у вчинені злочину// Мат. всеукр. нак. –практ. конферен. "Організаційно-правові питання реформування досудового слідства в Україні "№ , 13 грудня 2002.року. –Донецьк: Слідче управління в Донецькій області Головного слідчого управління МВС України; Донецький ін-т внутрішніх српав МВС України, 2003

37. Горницкий А.А. Общие положения организации и осуществления предварительного расследования в сов. угол. процессе : Автореф. дис. канд. юрид. наук. – К.,1967.-Н.

38. Громов В.И. Дознание и предварительное следствие: Теория и техника расследования преступлений. – М, 1926. – Н.

39. Громов В. Предварительное расследование по уголовным делам: Руководство для органов расследования. – М.:Госюриздат РСФСР,1930.- 270 с.

40. Громов В.И. Предварительное расследование в сов. угол. процессе. – М., 1935. – Н.

41. Грошевий Ю. М. Рецензія на монографію О. Ю. Татарова "Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС)" / Ю. М. Грошевий // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - N 8. - С. 103-105.

42. Грошевой Ю. М., Вапнярчук В. В., Капліна О. В., Шило О. Г. Досудове розслідування кримінальних справ / За заг. ред. Ю. М. Грошевого: Навчально-практичний посібник. - X. : ФІНН, 2009. - 328 с.

43. Гуляев А. П. Процессуальные сроки в стадиях возбуждения уголов. дела и предварительного расследования. – М.: Юрид. лит., 1976. – 143с.

44. Дворник А. Повноваження прокурора у досудовому кримінальному провадженні / А. Дворник // Вісник прокуратури. - 2013. - № 8 (146). – С. 122 – 128.

45. Донцов А. М. О задачах предварительного следствия в советском уголовном процессе // Вестник Ленинград. ун-та. Серия эконом., философ., права. – 1969. - № 17. – Вып. 3. – С. 96-100.

46. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : Матеріали пост, діючого наук.-практ. семінару 19 жовт. 2012 р. Вип. 4 / СБУ, Ін-т підготовки юрид. кадрів для СБУ, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; редкол. Є. Є. Кучерина [та ін.]. - X. : TOB "Оберіг", 2012. - 448 с.

47. Дрорздов Г.В. Содержание и структура предварительного производства в сов. уголовном процессе // Правоведение. – 1990. - № 3. - С. 68 – 74.

48. Дубинский А.Я. Производство предварительного расследования органами внутренних дел. – К., 1987.. – 84 с.

49. Дубинский А.Я. Совершенствование некоторых форм окончания предварительного расследования //Тезисы респ. науч. конфер. " Вопросы государства и права расзвитого соц. общества " , 24- 26 сентября 1975 . – Харьков : Харк. юрид. ин-т, 1975. – С.249 – 250.

50. Ефимичев С.П. Содержание и структура стадии предварит. расследования // Уголовно-процессуальная деятельность и правоотношения в стадии предварит. расследования. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1981. – С. 5-6.

51. Ефимичев С.П. Задачи предварительного расследования / Процессуальные вопросы предварительного расследования на современном этапе: Сб. науч. тр. – Волгоград, 1988. – С. 9.

52. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. – М.: Юридическая литература, 1965. – С. 114с.

53. Зеленецкий В.Д. Cледователь как субъект расследования. - Краснодар, 1982. – Н.

54. Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений, Криминалистический и процессуальный аспекты. – Ростов- на – Дону, 1989. – 152 с.-Н.

55. Здриковский В.А. Объективность, всесторонность и полнота предварительного расследования в сов. угол. процессе : Автореф. дис.... к.ю.н. - Свердловск, 1969.- Н.

56. Зуйков Г.Г. Основные положения организации и методики расследования преступления. –М., 1978. – 60 с. – Н.

57. Иоффе М. Организацинные меры следователя по расследованию преступлений // Соц. закон. – 1970. - № 12.

58. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. - М.: Юрид. лит., 1970. – 114 с.

59. Карев Д.С. Предварительное расследование. – М. : Госиздат. юрид лит., 1962. – 44 с.

60. Коляда П. Здійснення функцій розслідування слідчими підрозділами органів вн. справ України та шляхи їх реформування // Юридична Україна. – 2003. № 3. – С. 51-55.

61. Корев Д.С., Савгирова Н.М. Возбуждение и расследование уголовных дел. – М.: Высшая школа, 1967. – 144 с

62. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. – М., 1986. – 159 с.

63. Ломов В.С. Органы предварительного следствия и суда : их сосотношение // Процессальные вопросы предварительного расследования на современ.этапе: Сб. науч. тр.- Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1988.- М.

64. Маляренко В.Т. Про мову кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – № 2. – С. 42-43

65. Медведев Н.Н. Теоретические основы расследования. – Краснодар, 1977. – 103 с. Ж29629/252 – Н.

66. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. – К.:Юринком Интер, 1999. – 448 с.

67. Моришев А.К. К проблеме гласности предварительного расследования в сов.угол. процессе// Проблемы совершенствования расследования и профилактики престьуплений на соврем. этапе. – Уфа: Башкир. гос. ун-т, 1990. – С. 27-31.

68. Николайчик Н.М., Матвиенко В.А. Всесторонность, полнота и объективность предварительного расследования. – Минск: Изд-во БГУ, 1969.

69. Никиенко К. И. Предварительное расследование. – Кишинев, 1979.

70. Перлов И. Д. Сущность, задачи и значение предварительного расследования // Советский уголовный процесс. Возбуждение и предварительное расследование. – Л., 1968.

71. Перлов И.Д. Система предварительного расследования // Возбуждение угол. дела и предварительное расследование. – М.: ВШ МООП СССР, 1968. – С. 31-38. – Н

72. Перов Д.Н. Актуальные проблемы предварительного расследования//Тезисы :Соц. закон. и охрана прав граждан.- Воронеж: Изд-во Воронеж ун-та, 1963. – С.16-19.

73. Попова Л.В. Функционально-целевое содержание деятельности органов предварительного расследования: Автореф. дис. ... к.ю.н. - Л.,1987. 18с.

74. Рыжаков А.П. Предварительное расследование. – М., 1997. – 216 с.

75. Романюк Б. В. Удосконалення досудового провадження в Україні : [монографія] / Б. В. Романюк. – К. : МНДЦ, 2011. – 228 с.

76. Соловьев А., Якубович Н. Предварительное расследование и прокурорский надзор в свете судебной реформы // Гос. и право. – 1995. - № 8.- Н.

77. Смирнов А.В. Историческая форма сов. угол. процесса и некоторые проблемы перестройки предварительного расследования// Проблемы демократизации предварительного следствия: Сб. н. тр.- Волгоград,1989.

78. Смирнов А.В. Предварительное расследование и проблема альтернативы в судебно-правовой реформе// Укрепление законности предварительного расследования в условиях перестройки: сб. науч. тр. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1990. – С. 73 -79.

79. Спусканюк Ю. Повноваження прокурора в стадії досудового розслідування / Ю. Спусканюк // Вісник прокуратури. – 2012. - № 7. – С. 89 – 92.

80. Статіва І. І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти : Монографія /1. І. Статіва ; за наук. ред. В. П. Гмирко ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. - Д. : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2012. -248 с.

81. Стремовский В.А. Предварительное расследование в советском уголовном процессе. М.: Юрид. лит., 1958.

82. Татаров О. Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) : монографія / О. Ю. Татаров. - Донецьк : TOB "ВТП Промінь", 2012. - 640 с.

83. Чистякова В.С. Органы предварит. расследования преступлений и разграничение компетенции между ними: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – М., 1964. – Н.

84. Шадрин В.С. Соотношение форм предварительного расследования // Уголовно-процессуальные проблемы предварительного следствия и пути его совершенствования. – Волгоград, 1985.

85. Шадрин В.С. Наше предварительное расследование- " прокурорское дознание"? // Проблемы прокурорской и следственной деятельности в сфере борьбы с преступностью в современных условиях. – СПб.,1996. – С. 117-118.- Н.

86. Шаповалова Л.І., Шевченко Д.А. Основна форма досудового розслідування потребує реформування // Мат. всеукр. нак.-практ. конферен. "Організаційно-правові питання реформування досудового слідства в Україні " , 13 грудня 2002.року. –Донецьк: Слідче управління в Донецькій області Головного слідчого управління МВС України; Донецький ін-т внутрішніх српав МВС України, 2003. – С. 73-78

87. Шостак Ю.А. Некоторые вопросы повышения эффективности деятельности органов предварительного расследования // Укрепление общественного порядка и законности в правовом гос-ве: Межвуз. сб. н. тр. – М.: Москов. высш. шк. мил., 1990.

88. Фаринник В.. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків / В. Фаринник // Юридичний вісник України. -2012. - N 29(22-27 липня). - С. 4.

89. Юрчишин В. Загальна характеристика досудового провадження, роль і місце прокуратури в ньому / В. Юрчишин // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2012. - N 8. - С. 176 - 180.

90. Юрчишин В. Обвинувальна діяльність прокурора у кримінальному судочинстві за новим КПК України / В. Юрчишин. – 2012. - № 6. – С. 89 – 97.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.009 с.)