Тема 32. Тримання під варту як запобіжний захід у кримінальному процесі України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 32. Тримання під варту як запобіжний захід у кримінальному процесі України. 

План:

Вступ.

1. Поняття тримання під варту та його місце в системі запобіжних заходів.

2. Мета, підстави та умови взяття та тримання особи під вартою.

3. Строки тримання під вартою. Процесуальний порядок їх продовження.

4. Процесуальний порядок обрання, зміни та скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під варту.

5. Особливості застосування тримання під варту до окремих категорій осіб.

Висновки.

 

При написанні роботи студенту слід особливу увагу приділити тому, що згідно з чинним законодавством тримання під вартою є дуже суворим заходом і може застосовуватися лише за певних умов і не за всі злочинні діяння. Особливо слід виділити мету і підстави застосування арешту особи, обставини що враховуються при обрані цього запобіжного заходу. Звернути особливу увагу на права заарештованої особи у процесі перебування під вартою, особливо право оскарження обрання такої міри запобіжного заходу до апеляційного суду, роль у цьому процесі наглядового прокурора і суду.

Потрібно мати на увазі, що під час досудового розслідування кримінальних проступків не допускається застосування запобіжних заходів у вигляді три­мання під вартою (ч.1 ст. 299 КПК). Якщо під вартою утримується неповнолітня особа, то кримінальне провадження щодо неї має бути здійснено невідкладно і розглянуто в суді першочергово.

У випадку, коли невинуватий був підданий необгрунтованому арешту, йому за рахунок державного бюджету має бути компенсо­вана незаконно заподіяна майнова та моральна шкода. Це питання регулюється Закону України від 1 грудня 1994 р. «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові неза­конними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду».

Окрім цього, ст 371 КК встановлена також кримінальна відповідальність за завідомо не­законні затримання, привід, арешт або тримання особи під вартою.

Необхідною умовою позитивної оцінки є наявність у ній слідчої практики.

 

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

9. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

10. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

12. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

13. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

14. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

15. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Текст] // Офіц. вісн. України. - 1998. - № 13. - Ст. 270.

16. Рішення Європейського Суду з прав людини по справі «Ткачов проти України» від 13.12.2007 р. [Текст] // Офіц. вісн. України. - 2008. - № 31.-Ст. 1031.

17. Рішення Європейського Суду з прав людини по справі «Свершов проти України» від 27.11.2008 р. [Текст] // Офіц. вісн. України. - 2009. - № 39.-Ст. 1344.

18. Рішення Конституційного Суду України від 08.07.2003 р. по справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України про від­повідність Конституції України (конституційність) положень ст. 150 Кримінально-процесуального кодексу України щодо тяжкості злочину (справа про врахування тяжкості злочину при застосуванні запобіжного заходу) [Текст] // Вісн. Конституц. Суду України. - 2003. - № 3. - Є. 34.

19. Про попереднє ув'язнення [Текст] : Закон України від 30.06.1993 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1993. - № 35. - Ст. 360.

20. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила),принятые 14.12.1990 Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН). - [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_907

21. Постанова Пленуму Верх. Суду України від 25 квітня 2003 року № 4 "Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства". Зі змінами, внесенними Постановою Пленуму Верх. Суду України від 24 жовтня 2008 року № 15 "Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 року № 4 "Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового сллідства" // Вісник Верховного Суду України. – 2008. - № 11 (99). – С. 27.

22. Борисов В. І. Проблеми затримання та взяття під варту на досудовому провадженні по кримінальній справі : [монографія] / В. І. Борисов, Н. В. Глинська, В. С. Зеленецький, О. Г. Шило. — Х. : Сх.-регіон. центр гуманітар.-освіт. ініціатив, 2005. — С. 352.

23. Буланова Н. В. Заключение под стражу при предварительном расследовании преступлений : [науч.-метод. пособ.] / Буланова Н. В. — М. : Юрлитинформ, 2005. — 256 с.

24. Гель А., Колос С. Строки тримання під вартою на стадії досудового розслідування: проблемні питання // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 4.-C. 139-143. – Н.

25. Головкін О. Взяття під варту: проблеми залишаються // Вісник прокуратури. – 2007. - № 6. – С. 91 – 95.- Н.

26. Гнатюк В.М. Задержание и заключение под стражу в стадии предварительного расследования. - К., 1987.

27. Гультай П. Деякі проблеми прокурорського нагляду за законністю застостосування запобіжних заходів / П. Гултай // Вісник прокуратури. – 2012. - № 9. – С. 54 – 60.

28. Гультай П. Реалізація основних засад кримінального провадження при здійсненені прокурорського нагляду за законністю застосування запобіжних заходів у досудовому розслідуванні / П. Гультай // Право України. – 2013. - № 3-4. – С. 466 - 473.

29. Гультай П. Реалізація основних засад кримінального провадження при здійсненні прокурорського нагляду за законністю застосування запобіжних заходів у досудовому розслідуванні / П. Гультай // Право України. – 2013. - № 3-4. – С. 466 – 473.

30. Давыденко Л.М. , Каркач П.М. , Кондратьев А.В. Некоторые вопросы теории и практики применение меры пресечения в виде заключения под стражу // Мат. наков. – практич. конф. 18-19 квытня 2002. р. , м. Харів. – К.-Х. : " Юрінком Інтер", 2002. – С. 221 - 224.

31. Дуванський О. Затримання особи та обрання їй запобіжного заходу у вигляді взяття під варту : у чинному КПК України та у його проекті / О. Дуванський // Право України. — 2005. — № 6. — С. 61—63.

32. Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в Україні / [Борисов В. І., Глинська Н. В., Зеленецький В. С., Шило О. Г.]. — Х. : Східно−регіональний центр гуманітарно−освітніх ініціатив, 2004. — 160 с.

33. Капинус Н. И. Процессуальные гарантии прав личности при применении мер пресечения в уголовном процессе: / Н. И. Капинус. - М. : Изд. дом «Буквовед», 2007. - 416 с.

34. Коваленко Є.Г. Кримінально-процесуальні строки при застосуванні
заходів процесуального примусу : Монографія / Є. Г. Коваленко, Г. Я. Коваленко. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 192 с.

35. Козырев Г. Участие прокурора и следователя в судебном контроле за арестом и продлением срока содержания под стражей // 3аконность. - 1994. - .№6. - С. 39-44.- Н.

36. Козловский С. Проблемні питання затримання та взяття під варту особи в ході реалізації норм Конституції України // Право України. – 2000. - № 4. – С. 57-59.

37. Клочков В.Г. Значення і проблеми судового контролю за додержанням законності під час арешту // Право України. – 1998. – № 11. – С. 122-124.

38. Клочков В.Г. Судовий контроль законності та обгрунтованності застосування запобіжного заходу- взяття під варту : Автореф. дис. к.ю.н. – К., 1998.

39. Клочков В.Г. Судебный контроль за соблюдением законности и обоснованности применения меры пресечения – заключение под стражу. – К., 1998.

40. Клочков В. Прокурорський нагляд за законністю та обгрунтованністю взяття під варту // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - № 3.

41. Кругликов А., Дикарев И. О сущности и проблемах избрания суддьей меры пресения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого// Угол. право. - № 1. – С.88 -90.

42. Манаев Ю.В., Посник В.С., Смирнов В.В. Применение мер пресечения следователем. – Волгоград, 1976.

43. Манаев Ю.В. Нравственно-правоваые аспекты применения мер пресечения в стадии предварительного расследования// Угол. – проц. принуждение и ответственность, их место в решении задач предварительного расследования: Сб. н.т. – Волгогорад, 1987.

44. Маринів В., Шило О. Застосування щодо підсудного запобіжного заходу у вигляді взяття піж варту та його оскарження // Прокуратура. Людина . Держава. – 2005. - № 12. – С.92-97.

45. Маслов И. В. Применение мер уголовно-процессуального принуждения в виде задержания и заключения под стражу : науч.- практ. пособ. / И. В. Маслов. - М. : Экзамен, 2011. - 319 с.

46. Марітчак Т.М. Застосування запобіжних заходів у вигляді взяття під варту месцевими та апеляційними судами // Вісник Вер. Суду Укр. – 2002. - № 6.- С. 37-40.

47. Міщенко С.М., Солоткий С.А. Взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 5. – С. 43-48.

48. Мойсак С. М. Сприяння адвоката в реалізації права на медичну допомогу особі, яку взято під варту / С. М. Мойсак // Адвокат. - 2012. - N 6. -С. 24-27.

49. Онищук З. Застосування запобіжного заходу на попередньому слідстві // Рад право. – 1965. – № 1. – С. 43-48.

50. Очередин В.Т. Юридическая природа мер пресечения в уголовном процессе // Уголовно-процес. принужение и ответственность, их место в решении задач предварительного расследования: Сб. н. тр. – Волгоград, 1987.

51. Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. – М., 1985.

52. Петрухин И.Л. Заключение под стражу как мера пресечения (Проблемы гуманности) // Правоведение. – 1988. - № 4.

53. Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. – М., 1989.

54. Пилипчук П.П. Обрання судом запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в стадії досудового розслідування кримінальної справи // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 6. – С. 44-49.

55. Попелюшко В. О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб'єкти застосування /В. О. Попелюшко // Адвокат. - 2012. - N 9. - С. 4-6.

56. Попелюшко В.О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, види та загальна характеристика / В. Попелюшко // Юридичний вісник України. - 2012. - N 39 (29 вересня). - С. 6 - 7.

57. Попов К. Применение мер пресечения судом по законодательству Королевства Великобритании и Северной Ирландии// Рос. юстиция. – 2005. - № 1-2. – С.92-95.

58. Приміч І. Запобіжний захід - взяття під варту // Прокуратура, Людина. Держава. – 2004. - № 6.

59. Рябокучма В. Щодо змісту понять "взяття під варту" та "арешт" у чинному криміфнально-процесуальному закондавстві // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 1. – С. 90 -92.

60. Савенко М. Деякі питання застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в стадії досудового слідства // Юридичний вісник України (Інформаційно-правовий банк).- 2004.- 12-18 червня (№ 24).-C. 29-32. - Н.

61. Сергеев А.И. Понятие оснований к применению меры пресеченияч в виде заклю.чения под стражей // Роль аппаратов угол. розыска и следствия в борьбе с преступностью: Труды Омской высшей школы милиции МВД СССР. – Омск, 1973. – Вып. 14.

62. Тетюев С.В. Заключение под стражу несовершеннолетнего /С. Тетюев // Уголовное право. - 2012. - N 1. - С. 100-104.

63. Тищенко О. І. Запобіжний захід у вигляді взяття під варту: проблеми обрання та оскарження в досудовому провадженні по кримінальній справі : монографія / О. І. Тищенко. - X. : Фіни, 2008. - 176 с.

64. Цоколова О.И. Проблемы совершенствования оснований применения меры пресечения в виде заключения под стражу // Российский следователь. – 2005. – № 5. – С. 8–13.

65. Чувилев А.А. Некоторые вопросы применения заключения под стражу в качестве меры пресечения // XXV съезд КПСС и пробл. угол. проц. и организ. деят. ор. пр. след. : Сб. н. тр. – Волгоград, 1982.

66. Чувилев А.А. Заключение под стражу в качестве меры пресечения. – М., 1989.

67. Фаринник В. Особливості застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні / В. Фаринник // Юридичний вісник України. -2012. - N 38(22-28 вересня). - С. 4.

68. Федченко В.М. Оскарження взяття під варту при провадженні досудового слідства групою слідчих: деякі проблемні питання // Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю на етапі реформування кримінального судочинства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14-15 травня 2002р. м.Запоріжжя: У 2 ч. Ч.2.- Запоріжжя: ЗЮІ МВС України,2002.- C.141-144. Н.

69. Шпонька В.П., Шило О.Г.Взяття під варту та продовження його строків на стадії досудового розгляду кримінальної справи: проблеми правозастосування // Вісник Верх. Суду Укр. – 2004. – № 8.

70. Шило О., Глинська Н. Обгрунтованність подання слідчого та постанови суду про застосування запобіжного заходу у вигляді взвття під варту як гарантія дотримання права кожного на свободу та особисту недоторканість // Юрист України. – 2003. - № 2. – С. 31-33. – Н.

71. Шило О. Взяття під варту повинно застосовуватися виключно на підставі обгрунтованих процесуальних рішень /О. Шило, Н. Глинська // Право України. - 2004. - № 10. - С. 91- 94.

72. Юдківська Г. Затримання особи та взяття під варту у світлі вимог презумпції невинуватості / Г. Юдківська // Адвокат. – 2008. - № 3. – С. 8 – 10.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.68.118 (0.023 с.)