Тема 27. Цивільний позов у кримінальному процесі України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 27. Цивільний позов у кримінальному процесі України.План.

Вступ.

1. Поняття і значення цивільного позову в кримінальному процесі.

2. Підстави, предмет і особливості доказування цивільного позову у кримінальній справі.

3. Кримінально-процесуальні засоби забезпеченій цивільного позову.

4. Правові проблеми інституту цивільного позову у кримінальному процесі та шляхи їх вирішення.

Висновки

Починаючи написання курсової роботи з цієї теми, студенту слід усвідомити, що встановлена законом можливість спільного розгляду цивільного позову і кримінальної справи зумовлена наявністю одного юридичного факту, який лежить в основі притягнення особи як до кримінальної, так і до цивільно-правової відповідальності у тих випадках, коли злочином безпосередньо заподіяна шкода потерпілому.

У роботі потрібно розкрити зміст поняття цивільного позову, його значення в кримінальному процесі. Необхідно назвати підстави для пред'явлення цивільного позову, вказати осіб, які вправі пред'явити цивільний позов. Обов'язково треба визначити предмет цивільного позову в кримінальному процесі, а також навести засоби забезпечення відшкодування завданих злочином збитків.

Використовуючи матеріали слідчої та судової практики, показати, як проходить у кримінальній справі доказування наявності завданої злочином майнової чи моральної шкоди і розміру цивільного позову, як здійснюється забезпечення цивільного позову, а також звернути увашу на проблемні питання, які потребують вирішення.

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012. - 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

12. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

13. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

14. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

15. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

16. Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3І березі-я 1989 р. № 3 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1993. - № 6. - С. 274 - 281.

17. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4 // Постанови Пленуму Верховного Суду України (січень, 1995 р. - червень 1996 р.) / Правовісник. Додаток до журналу "Право України". - 1996. - № 1 -С. 48-53.

18. Про судову практику в справах про виключення майна з опису: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 серпня 1976 р. № б (із змінами внесеними постановами Пленуму Верховного Суду Україну від 30 червня 1978р. № 5, від 30 березня 1984р. № 3 та від 25 грудня 1992р. № 13 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1993. - № 6 -С. 405-409.

19. Азаров В.А. Деятельность органов дознания, предварительного следствия и суда по охране имущественных интересов граждан. – Омск, 1990.

20. Баклан М.Г., Гаврилова Л.В. Деякі проблеми розгляду цивільних позовів та порядок застосування інших стягнень у кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України- 2004. - № 4 (44). - С. 38-43.

21. Бозров В. Гражданский иск в уголовном процессе неуместен // Рос. юстиция. – 2001. – № 5. – С 18 - 21.

22. Божьев В. Гражданский иск в уголовном процессе // Законность. – 2004. – № 7. – С. 2-5.

23. Грун А.Я. Предъявление и обеспечение гражданского иска в уголовном деле // Сов. юстиция. – 1959. - № 6. - С. 25 – 28.

24. Гурьев П.П. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве. – М.,1977.

25. Гошовський М.І., Кубинська О.П. Потерпілий у кримінальному процесі України.-К., 1998.

26. Гурвич М.А. Учение об иске. - М., 1981.

27. Даев В.Г. Современные проблемы гражданского иска в уголовном процессе – Л., 1972.

28. Дикарев И. Обеспечение прав потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика при ознакомлении с материалами уголовного дела // Законность. – 2004. - № 12. – С. 35 – 36.

29. Дубець Р. І. Цивільний позов у кримінальному процесі як спосіб утвердження і забезпечення конституційних прав людини / Р. І. Дубець // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2002. — Вип. 16. — С. 336—342.

30. Колбая Г. Об эффективности уголовного судопроизводства по возмещению материального ущерба. // Соц. законность. - 1989. - № 5.

31. Копьев Л.Я. Документы как доказательства в советском уголовном процессе.- Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1973.

32. Мазалов А.Г. Гражданский иск в угол. процессе. – М.: Юрид. лит.,1977.

33. Масленникова Л.Н., Батуев В.В. Правовые основания для заявления гражданского иска о возмещении морального вреда в уголовном процессе // Следователь. – 1998. - № 3. – С. 21 - 22.

34. Милицин С., Попкова Е. Уголовное дело и гражданский иск: вместе или порознь? // Рос.юстиция. – 2001. - № 7. – С. 23- 16.

35. Нор В.Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве. - К., 1989 г.

36. Новицький І.В. Цивільний позов в кримінальній справі та шляхи вирішення // Право України. - 2001. - № 2.

37. Присяжнюк Т.І. Цивільний позов у кримінальному процесі // Адвокат. – 1996. - №

38. Поляков И.Н. Имущественный вред, причиненный преступлением: понятие, проблемы возмещения // Сов. гос. и право. - 1989. - № 6. - С. 52 - 56.

39. Понарин В. Гражданский ответчик на предварительном следствии // Соц. законность. – 1975. - № 6. – С. 32 – 34.

40. Понарин В.Я. Доказывание гражданского иска на дознании и предварительном следствии. – Воронеж, 1975. – 20 с.

41. Понарин В.Я. Производство по гражданскому иску при расследовании уголовного дела. – Воронеж, 1978.

42. Прасковьин Д. А. Обеспечение гражданского иска : правовая природа и система средств : [учеб. пособ.] / Прасковьин Д. А. — М. : Приор-издат, 2006. — 112 с.

43. Рыженков А. Я. О возмещении ущерба на предварительном следствии : [лекция] / А. Я. Рыженков, П. М. Филиппов. — Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1983. - 28 с.

44. Смітієнко З., Клименко Я. Обов’язок слідчого по своєчасному забезпеченню цивільного позову в кримінальному процесі // Право України. – 2001. - № 4. – С. 55 - 58.

45. Смирнов С.В. Деятельность следователя по обеспечению и возможности конфискации имущества. - Караганда, 1990 г.

46. Сысоев В., Храмцов К. Так ли уж неуместен гражданский иск в уголовном процесс? // Рос. юстиция.- 2001. - № 10. - С 23 -29.

47. Филиппов П.М. Пределы предъявления гражданских исков в уголовном процессе // Проблемы предварительного следствия в свете решений XXV съезда КПСС. – Волгоград, 1978. – Вып. 18. – С. 45 - 49.

48. Хандурин М. Розгляд цивільного позову в кримінальних справах, коли справа щодо деяких обвинучених закрита // Рад. право. – 1981. - № 8. – С. 28 – 22.

49. Четвертных А. Судьба гражданского иска в угол. процессе // Соц. законность. – 1956. – № 8. – С. 25 - 28.

50. Юдельсон К. Процессуальные вопросы судебного рассмотрения дел о возмещении вреда. - М., 1985 г.

51. Филиппов П.М., Темушкин Е.П. Деятельность следователя по возмещению ущерба к обеспечению конфискации: Учебное пособие. - Волгоград, 1982.

 

Тема 28. Заходи забезпечення цивільного позову у кримінальному процесі України.

План

Вступ.

1. Поняття заходів забезпечення цивільного позову у кримінальному процесі.

2. Загальна характеристика окремих видів заходів забезпечення цивільного прозову.

3. Процесуальна форма застосування заходів забезпечення цивільного позову.

4. Проблеми застосування заходів цивільного позову у стадії досудового розслідування.

Висновки.

Досліджуючи цю тему, необхідно звернути уваги на те, що в разі "нормального" ходу процесу позов заявляється вже на досудовому слідстві. Органу розслідування важливо лише встановити, чи випливає позов із змісту пред'явленого обвинувачення і чи може вимога позивача бути предметом цивільного позову. Відтак провести обгрунтування прийняття невідкладних заходів у процесі розслідування для негайного відшукування та накладення арешту на майно, цінності та гроші. Дати перелік і характеристику слідчих дій та рішень, що можуть проводитися для досягнення цієї мети. Зокрема, у ч. 3 ст. 1270 КПК відмічається, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інте­лектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому ви­гляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридич­них осіб з метою забезпечення цивільного позову.

З клопотанням про арешт має право звертатися про­курор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову — також цивільний позивач. Фактичною підставою арешту майна є сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням матері­альної та/чи моральної шкоди, заявлення цивільного позову про її відшкодування або можливість заявлення такого позову та накладення майнових стягнень, конфіскації майна за вироком суду.

Привести приклади із практику розслідування із забезпечення цивільного позову.

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012. - 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

12. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

13. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

14. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

15. Прасковьин Д. А. Обеспечение гражданского иска : правовая природа и система средств : [учеб. пособ.] / Прасковьин Д. А. — М. : Приор-издат, 2006. — 112 с.

16. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

17. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4 // Постанови Пленуму Верховного Суду України (січень, 1995 р. - червень 1996 р.) / Правовісник. Додаток до журналу "Право України". - 1996. - № 1 -С. 48-53.

18. Азаров В.А. Деятельность органов дознания, предварительного следствия и суда по охране имущественных интересов граждан. – Омск, 1990.

19. Божьев В. Гражданский иск в уголовном процессе // Законность. – 2004. – № 7. – С. 2-5.

20. Газетдинов Н. И. Деятельность следователя по возмещению матеріального ущерба / Газетдинов Н. И. : под. ред. З. З. Зинатуллина. — Казань : Казан. ун-т, 1990. — 96 с.

21. Грун А.Я. Предъявление и обеспечение гражданского иска в уголовном деле // Сов. юстиция. – 1959. - № 6. - С. 25 – 28.

22. Гурьев П.П. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве. – М.,1977.

23. Гошовський М.І., Кубинська О.П. Потерпілий у кримінальному процесі України.-К., 1998.

24. Даев В.Г. Современные проблемы гражданского иска в уголовном процессе – Л., 1972.

25. Дикарев И. Обеспечение прав потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика при ознакомлении с материалами уголовного дела // Законность. – 2004. - № 12. – С. 35 – 36.

26. Колбая Г. Об эффективности уголовного судопроизводства по возмещению материального ущерба. // Соц. законность. - 1989. - № 5.

27. Копьев Л.Я. Документы как доказательства в советском уголовном процессе.- Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1973.

28. Мазалов А.Г. Гражданский иск в угол. процессе. – М.: Юрид. лит.,1977.

29. Масленникова Л.Н., Батуев В.В. Правовые основания для заявления гражданского иска о возмещении морального вреда в уголовном процессе // Следователь. – 1998. - № 3. – С. 21 - 22.

30. Нор В.Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве. - К., 1989 г.

31. Новицький І.В. Цивільний позов в кримінальній справі та шляхи вирішення // Право України. - 2001. - № 2.

32. Присяжнюк Т.І. Цивільний позов у кримінальному процесі // Адвокат. – 1996. - №

33. Поляков И.Н. Имущественный вред, причиненный преступлением: понятие, проблемы возмещения // Сов. гос. и право. - 1989. - № 6. - С. 52 - 56.

34. Понарин В. Гражданский ответчик на предварительном следствии // Соц. законность. – 1975. - № 6. – С. 32 – 34.

35. Понарин В.Я. Доказывание гражданского иска на дознании и предварительном следствии. – Воронеж, 1975. – 20 с.

36. Понарин В.Я. Производство по гражданскому иску при расследовании уголовного дела. – Воронеж, 1978.

37. Смітієнко З., Клименко Я. Обов’язок слідчого по своєчасному забезпеченню цивільного позову в кримінальному процесі // Право України. – 2001. - № 4. – С. 55 - 58.

38. Смирнов С.В. Деятельность следователя по обеспечению и возможности конфискации имущества. - Караганда, 1990 г.

39. Сысоев В., Храмцов К. Так ли уж неуместен гражданский иск в уголовном процесс? // Рос. юстиция.- 2001. - № 10. - С 23 -29.

40. Филиппов П.М., Темушкин Е.П. Деятельность следователя по возмещению ущерба к обеспечению конфискации: Учебное пособие. - Волгоград, 1982.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.118.166 (0.011 с.)