Тема 29. Строки у кримінальному процесі України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 29. Строки у кримінальному процесі України.План:

Вступ.

1. Поняття, зміст та значення строків у кримінально-процесуальному законі.

2. Класифікація процесуальних строків та рівень їх правового визначення.

3. Строки дізнання та досудового слідства. Процесуальний порядок їх продовження.

4. Відомчий процесуальний контроль та прокурорський нагляд за дотриманням строків досудового розслідування.

Висновки.

У роботі необхідно довести, що одним із важливіших показників ефективності та законності органів, що здійснюють кримінальне судочинство, є бистрота розслідування і судового розгляду кримінальних справ. Бистрота та оперативність діяльності органів досудового слідства і суду визначається, в першу чергу, часовими вимірами з моменту учинення злочину і до покарання винуватих. Тому законодавцем установлені певні строки, що визначають процесуальну процедуру та діяльність суб’єктів розслідування та інших суб’єктів кримінального судочинства. Часові рамки є основою для якнайшвидшого відновлення порушених конституційних прав громадян, що постраждали від злочинної діяльності, та забезпечення відшкодування понесеної ними шкоди. Строге дотримання процесуальних строків у кримінальному судочинстві є одним із основних обов’язків слідчого та інших суб’єктів кримінального судочинства.

Окрім того, потрібно вивчити матеріали практики, дати їх аналіз, а також викласти особисті висновки і рекомендацій на підставі вищезазначених матеріалів. Бажано навести приклади з негативними наслідками при невиконанні приписів закону.

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012. - 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

12. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

13. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

14. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

15. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

16. Гуляев А.П. Процессуальные сроки в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. – М.: Юрид. лит., 1976. – 143 с.

17. Заїка С.О. Щодо порядку обчислення строків у кримінальному процесі // Вісник Верховного Суду України.- 2004. - № 1 (41). - С. 41- 45.

18. Єгоров О. Дотримання розумних строків у кримінальному провадженні в суді / О. Єгоров, А. Кримчанінов // Вісник прокуратури. – 2013. - № 10. – С. 93 – 99.

19. Карабут Л. В. «Розумність» строків як принцип кримінально-процесуальної діяльності [Електронний ресурс] / Л. В. Карабут // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - № 14. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-2/12klvkpd.pdf

20. Костанов Ю.А., Назаров В.В. Некоторые вопросі регулятивной функции сроков в уголовном судопроизводстве // Вопросы борьбы с преступностью. – М.: Юрид. лит., 1984. – Вып. 4. – С. 67 - 73.

21. Любавин А.А., Шимановский В.В. Порядок исчисления и продления сроков следствия и сроков содержания обвиняемого под стражей // Вопросы совершенствования предварительного следствия (сб. статей). – Ленинград. ин-т усовершенств. следственных работников органов прокуратуры и министерства внутр. дел, 1971. – С. 151-176.

22. Михайленко О.Р. Строки та інші часові параметри в кримінальному процесі України: Навчальний посібник. - К., 2000. - 40 с.

23. Павловська А. А. Продовження та поновлення строків у кримінальному процесі України : дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза» [Електронний ресурс] / Павловська Анна Анатоліївна. – К., 2012. – 196 с. – Режим доступу : http://mydisser.com/ua/catalog/view/9555.html

24. Приміч І. Процесуальні строки у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури. – 2003. – № 8 (26). – С. 59-61.

25. Сиенко В.О. О соблюдении процессуальных сроков // Сов. юстиция. – 1986. - № 16. – С. 29-30.

26. Статкус В. Права обвиняемого и сроки расследования // Соц. законность. – 1971. – № 10. – С. 62-63.

27. Томин В.Т., Якупов Р.Х., Дунин В.А. Процессуальные документы, сроки и судебные издержки в уголовном судопроизводстве. – Омск: Омская высшая школа милиции МВД СССР, 1973. – 50 с.

28. Юркова Г. Досудове слідство: шляхи його прискорення // Право України. – 2000. – № 4. – С. 51-53.

29. Якупов Р. Исчисление срока предварительного следствия // Соц. законность. – 1971. – № 11.

 

Тема 30. Запобіжні заходи у кримінальному процесі України.

План

Вступ.

1. Поняття, підстави і мета застосування запобіжних заходів.

2. Види запобіжних заходів і їх характеристика.

3. Процесуальний порядок обрання, зміни і скасування запобіжного заходу та затримання особи.

Висновки.

 

Студент повинен мати на увазі, що запобіжні заходи і затримання особи є заходами державного примусу, які застосовуються до підозрюваного, обвинуваченого і засудженого з метою дотримання останніми встановлених законом правил поведінки шляхом обмеження або позбавлення їх тих чи інших прав.

Опрацювавши літературні джерела, законодавчі акти необхідно розкрити зміст поняття „запобіжні заходи", «затримання особи», вказати підставу та мету їх застосування у кримінальному процесі.

Крім того, слід дати коротку характеристику кожному з визначених кримінально-процесуальним законом запобіжних заходів та затримання особи, описати порядок їх обрання, зміни чи скасування.

У роботі потрібно показати знання матеріалів слідчої та судової практики по темі.

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012. - 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

12. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

13. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

14. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

15. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

16. Практика додержання судами строків провадження у кримінальних справах щодо підсудних, які тримаються під вартою: Судова палата у кримінальних справах Верховного Суду України // Вісник Верховного Суду України. - 2002. - № 6 (34).- С. 26-37.

17. Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 року № 4 // Вісник Верховного Суду України- 2003. - № 3 (37). - С. 6 - 10.

18. Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 1999 року № 6 (зі змінами від 6 червня 2003 року № 5) // Вісник Верховного Суду України. - 2003. - № 3 (37). - С. 10-17.

19. Азаров Ю.И. , Омельченко Г.Е. Исследование обстоятельств , характеризующих личность несовершеннорлетнегно обвиняемого при решении вопросов об избрании меры пресечения // Проблемы правоведения. – К., 1987. – Вып. 48.

20. Безрукава А. Умови обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту / А. Безрукава // Право України. – 2013. - № 6. – С. 316 – 322.

21. Буряков А.Д. Меры пресечения в сов. угол. процессе : Автореф. дис. канд юрид. наук. – М., 1967.

22. Буряков А.И. Личное поручительство как мера пресечения в сов. угол. процессе // Вопросы борьбы с преступностью. – М: Юрид. лит. ,1967. – Вып. 5.

23. Горленко Е.Е. Задержание и применение мер пресечения к лицам, страдающим психическими заболеваниями // Рос. следователь. – 2000. – № 6.

24. Грошевий Ю. Проблемні питання застосування КПК України при обранні запобіжних заходів у кримінальному провадженні / Ю. Грошевий, О. Шило // Право України. – 2013. - № 11. – С. 216 – 224.

25. Гультай П. Деякі проблеми прокурорського нагляду за законністю застостосування запобіжних заходів / П. Гултай // Вісник прокуратури. – 2012. - № 9. – С. 54 – 60.

26. Гультай П. Реалізація основних засад кримінального провадження при здійсненні прокурорського нагляду за законністю застосування запобіжних заходів у досудовому розслідуванні / П. Гультай // Право України. – 2013. - № 3- 4. – С. 466 – 473.

27. Гультай П. Прокурорський нагляд за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави в кримінальному провадженні / П. Гультай // Віче. – 2013. - № 22. – С. 12 – 15.

28. Гуткин И.М. Меры пресечения в сов. угол. процессе. – М.: ВШ МООП РСФСР, 1963.

29. Давыдов П.М. Меры пресечения в сов. угол.процессе: Автореф. дис. канд, ю.н. – М., 1953.- С.5-6.

30. Давыденко Л.М. , Каркач П.М. , Кондратьев А.В. Некоторые вопросы теории и практики применение меры пресечения в виде заключения под стражу // Мат. наков. – практич. конф. 18-19 квытня 2002. р. , м. Харкыв. – К.-Х. " Юрынком Ынтер", 2002. – С. 221-224.

31. Донченко Ю. Актуальні проблеми завстосування запобіжного заходу у вигляді застави // Право Украхїни. – 1999. - № 3. – С. 61-64.

32. Дубинский А.Я., Сербулов А.М. Меры пресечения в советском уголовном процессе. – К., 1980.

33. Дячук С. Особливі процесуальні повноваження слідчого судді у суді першої інстанції за новим КПК України / С. Дячук. – 2012. - № 9. – С. 99.

34. .Еникеев З.Д. Социальная ценность и еффективность мер уголовно-процессуального пресечения. – Уфа, 1979. – С. 5-7.

35. Еникеев З.Д. Проблемы эффективности мер уголовно-процессуалного пресечения. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982.

36. Еникеев З.Д. Применение мер пресечения по угол. делам ( в стадии предварительного расследования ). – Уфа,1988.

37. Ефимичев С.П. Уголовно-процессуальное принуждение ит место мер пресечения в решении задач предварительного расследования // Угол. – процес. принуждение и ответствеенность, их место в решении задач предварительного расследования: Сб. н. тр. – Волгоград, 1987.

38. Жалінський А., Герасун О. Запобіжна діяльність слідчих // Рад. право. – 1972. - № 1.-

39. Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность. – Казань, 1981.

40. Капинус Н. Сомнения в обоснованности ареста влекут его отмену // Рос. юстиция. – 2001. – № 9. – С. 23 - 24.

41. Карпенко М. І. Кримінально-процесуальна правова характеристика запобіжних заходів в аспекті прийняття нового кримінального процесуального кодексу України / М. І. Карпенко, М. В. Самолов // Юридична наука. – 2013. - № 3. – С. 100 – 111.

42. Клочков В. Г. Судовий контроль законності та обгрунтованності застосування запобіжного заходу - взяття під варту : Автореф. дис. к.ю.н. – К., 1998.

43. Клочков В.Г. Судебный контроль за соблюдением законности и обоснованности применения меры пресечения – заключение под стражу. – К., 1998.

44. Клочков В.Г. Значення і проблеми судового контролю за додержанням законності під час арешту // Право України. – 1998. – № 11. – С. 122-124.

45. Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение. – Воронеж, 1975.

46. Козловський С. Проблемні питання затримання та взяття під варту особи в ході реалізації норм Конституції України // Право України. – 2000. – № 4. – С. 57-58.

47. Коріняк О. Захист прав і свобод людини при застосуванні запобіжногог заходу у вигляді домашнього арешту / О. Коріняк // Вісник прокуратури. – 2013. - № 4. – С. 81 – 87.

48. Корнуков В.М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. – Саратов, 1978.

49. Короткий Н.Н. Процессуальные гарантии неприкосновенности личности подозреваемого и обвиняемого в стадии предварительного расследования. – М., 1981.

50. Кудин Ф.М. Принуждение в уголовном судопроизводстве. – Красноярск, 1985.

51. Лившиц Ю.Д. Подписка о невыезде как мера пресечения уклонения от следствия и суда// Правоведениен. – 1959. - № 3. – С. 124-128.

52. Лившиц Ю.Д. Меры пресечения в сов. угол. процессе. – М.: Юридич. литераь., 1964.

53. Лукашевич В., Шимановский В. Меры пресечения при приостановлении уголовного дела // Рос. юстиция. – 1994. – № 7. – С. 19-21.

54. Манаев Ю.В., Посник В.С., Смирнов В.В. Применение мер пресечения следователем. – Волгоград, 1976.

55. Манаев Ю.В. Нравственно-правоваые аспекты применения мер пресечения в стадии предварительного расследования// Угол. – проц. принуждение и ответственность, их место в решении задач предварительного расследования: Сб. н.т. – Волгогорад, 1987.

56. Марітчак Т.М. Застосування запобіжних заходів у вигляді взяття під варту месцевими та апеляційними судами// Вісник Вер. Суду Укр. – 2002. - № 6.- С. 37-40.

57. Міщенко С.М., Солоткий С.А. Взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 5. – С. 43-48.

58. Омельченко Г.Е. Личное поручительство, применяемое в отношении несовршеннолетнего согласно УПК Украинской ССР// Угорловно-процессуальное принуждение и ответственность, их место в решении задач предварительного расследования: Сб. н. тр. – Волгоград,1987.

59. Онищук З. Застосування запобіжного заходу на попередньому слідстві // Рад право. – 1965. – № 1. – С. 43-48.

60. Очередин В.Т. Личное поручительство и поручительство общественной организации как мера пресечения// Процессуальные вопросы превдарительного расследования на современном этапе. – Волгоград, 1988. – М.

61. Очередин В.Т. Юридическая природа мер пресечения в уголовном процессе// Уголовно-процес. принужение и ответственность, их место в решении задач предварительного расследования: Сб. н. тр. – Волгоград, 1987.

62. Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. – М., 1985.

63. Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. – М., 1989.

64. Петрухин И.Л. Заключение под стражууу как мера пресечения (Проблемы гуманности)_ // Правоведение. – 1988. - № 4.

65. Пилипчук П.П. Питання застосування в слідчій та судовій практиці запобіжного заходу у вигляді застави // Вісник Верховного Суду України. – 1998. – № 3. – С. 48-53.

66. Пилипчук П.П. Обрання судом запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в стадії досудового розслідування кримінальної справи // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 6. – С. 44-49.

67. Попов К. Применение мер пресечения судом по законодательству Королевства Великобритании и Северной Ирландии// Рос. юстиция. – 2005. - № 1-2. – С.92-95.

68. Посник В.С. Совершенствать практику присменения подпискио невыезде в качестве меры пресечения // Праворвые и организационные вопросы превдарительного расследования- Волгоград:ВСШ МВД СССР, 19777. – Выып. 17. -0 С. 56-59. –М.

69. Приміч І. Запобіжний захід - взяття під варту // Прокуратура, Людина. Держава. – 2004. - № 6.

70. Рыжаков А.П. Меры пресечения. – М. : Филиннъ, 1997. -176 с.

71. Сергеев А.И. Понятие оснований к применению меры пресеченияч в виде заклю.чения под стражей// Роль аппаратов угол. розыска и следствия в борьбе с преступностью: Труды Омской высшк\ей школы милиции МВД СССР. – Омск, 1973. – Вып. 14.

72. Смоков С. Кримінально-процесуальні гарантії при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистої поруки / С. Смоков // Право України. – 2013. - № 11. – С 242 – 249.

73. Трунов И.Л., Трунова Л.К. Меры пресечения в уголовном процессе. – С. Петербург, 2003.

74. Цоколова О.И. Проблемы совершенствования оснований применения меры пресечения в виде заключения под стражу // Российский следователь. – 2005. – № 5. – С. 8–13.

75. Чувилев А.А. Некоторые вопросы применения заключения под стражу в качестве меры пресечения // XXV съезд КПСС и пробл. угол. проц. и организ. деят. ор. пр. след. : Сб. н. тр. – Волгоград, 1982.

76. Чувилев А.А. Заключение под стражу в качестве меры пресечения. – М., 1989.

77. Черненко А.П. Кримінально-процесуальне затримання особи: слідча дія чи запобіжний захід ? // Мат. всеукр. нак. –практ. конферен. "Організаційно-правові питання реформування досудового слідства в Україні "№ , 13 грудня 2002.року. –Донецьк: Слідче управління в Донецькій області Головного слідчого управління МВС України; Донецький ін-т внутрішніх српав МВС України, 2003. – С. 125-132.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.024 с.)