Тема 14. Суб’єкти кримінального процесу України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 14. Суб’єкти кримінального процесу України.План:

Вступ.

1. Поняття субєктів кримінального процесу та їх класифікація.

2. Органи і посадові особи, які ведуть кримінально-процесуальне провадження.

3. Учасники процесу, які мають і відстоюють самостійний інтерес.

4.Учасники кримінального процесу, які захищають і представляють інтереси інших осіб.

5.Особи, які сприяють кримінальному судочинству.

Висновки

У роботі необхідно акцентувати увагу на тому, що кримінальне судочинство являє собою складну і багатосторонню діяльність органів і осіб, коло яких визначено законом, У ній беруть участь як державні органи і посадові особи, так і громадяни, Вони виконують різні процесуальні завдання і наділені законом різними за характером і обсягом правами й обов`язками. Але загальним для них є те, що вони в тій чи іншій формі виступають у кримінальній справі, вступаючи між собою у процесуальні відносини ,і тому є відповідною мірою суб’єктами кримінально – процесуальної діяльності.

Одночасно звернути увагу на те, що характер діяльності того чи іншого учасника кримінального процесу відрізняються за формою, змістом, правами, значенням тощо. Діяльність одних спрямована на розслідування і розгляд справи, прийняття процесуальних рішень, а інших - лише на участь у кримінальному процесу з певними правами та обов’язками. Тому, називати всіх осіб учасниками є недоречно. Виходячи з цього, законодавець у новому процесуальному законодавстві України чітко розмежував учасників кримінального провадження від іних суб’єктів – суду та тих суб’єктів, які представляють сторони процесу.

Виклад проілюструвати прикладами із слідчої та судової практики.

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Закон України “Про міліцію” від 20.12.1990 р. // ВВРУ. – 1991. - № 4. – Ст. 20.

8. Закон України “Про прокуратуру” від 5.11.1991 р. // ВВРУ. – 1991. - № 53. – Ст. 793.

9. Закон України “Про судоустрій” від 5.06.1991 р. зі змінами і доповненнями від 17.06.1992 р. // ВВРУ. – 1992. - № 35. – Ст. 508.

10. Закон України “Про Службу безпеки України” від 25.03.1992 р. // ВВРУ. – 1992. - № 27. – Ст. 382.

11. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 р. // ВВРУ. – 1992. - № 22. – Ст. 303.

12. Про судоустрій і статус суддів: Верховна Рада України; Закон України від 7 липня 2010 р. № 2453-VI / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17

13. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб, які приймають участь в кримінальному судочинстві” // ВВРУ. – 1994. - № 11. – Ст. 51.

14. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994р. // ВВР України. – 1994. - № 28. – Ст. 232. З останніми змінами та доповненнями // [Електронний ресурс] : Режим доступу : http:zakon/nau/ua.

15. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012.- 1124 с.

16. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

17. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

18. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

19. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

20. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

21. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

22. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

23. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

24. Альперт С.А. Защита в советском уголовном процессе прав и законных интересов лиц, понесших имущественный ущерб от преступления. – Харьков, 1984.

25. Альперт С.А. Производство по уголовным делам, возбуждаемым по жалобе потерпевшего. Харьков, 1976 г.

26. Альперт С.А. Участники советского уголовного процесса (конспект лекции). – Харьков, ХЮИ, 1965. – 33 с.

27. Андрєєв Р. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення / Р. Андрєєв // Вісник прокуратури України. – 2013. - № 4. – С. 52 – 66.

28. Аленін Ю. Потерпілий у кримінальному провадженні: деякі питання / Ю. Аленін, І. Гловюк // Право України. – 2013. - № 11. – С. 112 -118.

29. Алексеев Н.С., Макаров З.В. Ораторское искусство в суде. Л., 1989 г.

30. Бєлоусова К. Відмова від державного обвинувачення та зміна обвинувачення прокурором у суді у світлі реформування кримінального процессуального законодавства / К. Бєлоусова, О. Калачова // Вісник прокуратури. - 2012. - № 12. – С. 45 – 50.

31. Бушуев Г.Ч. Судья в уголовном процессе. – М.: Юрид. Лит., 1984. – С. 112..

32. Гаврилов А.К. Организация работы начальника следственного отделения. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1972.

33. Гаврилюк М. Роль адвоката та суду присяжних у кримінальному процесі за новим КПК / М. Гаврилюк // Юридична газета. – 2012. - № 26 (316). – С. 14 – 15. - 26 червня.

34. Геселев О. В. Процесуальний статус та повноваження прокурора за новим кримінальним процесуальним кодексом України / Геселев О. В. // – [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.nsj.gov.ua/training/judjes/kpk6/

35. Гуляев А.П. Следователь в уголовном процессе. – М.: Юрид. лит., 1981.

36. Дубинский А.Я. Производство предварительного расследования органами внутренних дел. – К.: ВШ МВД СССР, 1987.

37. Дубривный В.А. Деятельность следователя по расследованию преступлений: Общая характеристика. Цели. Действия. Саратов, 1987 г.

38. Дубинский А.Я. Исполнение процессуальных решений следователя: правовые и организационные вопросы. – К.: Наукова думка, 1984.

39. Ефанова В.А. Возбуждение уголовного дела судом. Воронеж, 1988 г.

40. Каркач П. Деякі питання суті державного обвинувачення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України П.Каркач, Я. Ковальова // Вісник прокуратури. - 2012. - № 11. – С. 26 – 32.

41. Короткий Н.Н. Процессуальные гарантии неприкосновенности личности подозреваемого и обвиняемого в стадии предварительного расследования. М., 1981 г.

42. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1984.

43. Кройтор В.А. Защита прав граждан и организаций. – Харьков, 1995.

44. Лобойко Л. Реалізація норм чинного КПК України щодо досудового провадження / Л. Лобойко // Вісник прокуратури. – 2013. - № 13. – С. 22 – 31.

45. Лук’янчиков Є. Розвиток інституту понятих у чинному КПК України / Є. Лук’янчиков // Право України. – 2013. - № 11. – С. 137 – 144.

46. Лупенко Д. Участь прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод: проблеми та перспективи / Д. Лупенко // Вісник прокуратури. - 2012. - № 11. – С. 21 – 25.

47. Мазалов А.Г. Гражданский иск в уголовном процессе. - М., 1977.

48. Марчук Н. Щодо визначення поняття «прокурор» в кримінальному провадженні / Н. Марчук // Вісник прокуратури. – 2012. - № 8. – С. 3 – 10.

49. Нор В.Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве. – К.: Вища школа, 1989.

50. Орлов Ю.К. Производство экспертизы в уголовном процессе. – М.: ВНИИСЭ, 1982.

51. Пампуха Г. Судовий експерт як помічник адвоката / Г. Пампуха // Юридична газета. – 2012. - № 26 (316). – С. 9– 10. - 26 червня.

52. Панюшкин В.А. Научно-технический прогресс в уголовном судопроизводстве (правовые аспекты). – Воронеж: Изд-во Воронеж. Ун-та, 1995.

53. Попелюшко В. Слідчий суддя у кримінальному провадженні: процесуальний статус та процесуальні функції / В. Попелюшко // Право України. – 2013. - № 11. – С. 145 – 152.

54. Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому праву. – М.: Госюриздат, 1961. – 279 с.

55. Романюк Б. В. Участь педагога у слідчих діях // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України / Б. В. Романюк. – 2001. - № 4. – С. 290 - 295.

56. Романюк Б. В. Перекладач на стадії досудового слідства // Науковий вісник Національної академії СБ України / Б. В. Романюк. – 2001. - № 13. – С. 124 - 130.

57. Романюк Б. В. Участь у досудовому слідстві спеціалістів, які мають медичні знання / Б. В. Романюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2001. - № 5. – С. 208 - 214.

58. Романюк Б. Проведення ревізії у кримінальній справі – процесуальний спосіб збирання доказів / Б. Романюк // Вісник Академії правових наук України. – 2002. - № 1 (28). – С. 168 - 179.

59. Романюк Б. Участь прокурора-криміналіста на стадії досудового слідства / Б. Романюк // Вісник прокуратури. – 2003. - № 1. – С. 44 - 49.

60. Романюк Б. В. Участь спеціаліста на стадії досудового слідства : [навчальний посібник] / Б. В. Романюк. – К. : Видавничий Будинок «Аванпост – Прім», 2010. – 304 с.

61. Самбор М. Процесуальний статус понятого як учасника кримінального провадження за нормами Кримінального процесуального кодексу України / М. Самбор // Право України. – 2013. - № 5. – С. 337 – 346.

62. Саркисянц Г.П. Законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого в суде. Ташкент, 1985 г.

63. Сафроняк Р. Учасники кримінального процессу та їх процесальне становище у контексті КПК України 2012 року / Р. Сафроняк // Вісник прокуратури. - 2012. - № 11. – С. 26 – 32.

64. Смыслов В.И. Свидетель в советском уголовном процессе. – М.: Высшая школа, 1973. – 160 с.

65. Стахівський С.М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі: Навчальний посібник. - К.: Олан, 2002.

66. Стецовский Ю.И., Ларин А.М. Конституционный принцип обеспечения обвиняемому права на защиту. – М.: Наука, 1988.

67. Удалова Л. Д. Суб’єкти кримінально-процесуального доказування : [навч. посіб.] / Л. Д. Удалова, О. В. Рибалка. — К. : КНТ, 2012. — 160 с.

68. Усенко Ю. Проблеми організаційної побудови інституту слідчого судді в Україні / Ю. Усенко / Вісник прокуратури. – 2013. - № 11. – С. 107 – 111.

69. Шпилев В.Н. Участники уголовного процесса. – Минск: Изд-во БГУ, 1970. – 170 с.

70. Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и научное обоснование. – М., 1987.

71. Юридические гарантии конституционных прав и свобод личности ы социалистическом обществе – М.: Изд-во Московского ун-та, 1987.

72. Юрчишин В. Прокурор як координатор діяльності органів досудового провадження / В. Юрчишин // Вісник прокуратури. – 2012. - № 8. - С. 38 - 47.

73. Юрчишин В. Прокурор як координатор діяльності органів досудового провадження / В. Юрчишин // Вісник прокуратури. – 2012. - № 8. - С. 38 - 47.

74. Юрчишин В. Поняття суб’єктів кримінальної юстиції, що діють за КПК України / В. Юрчишин // Право України. – 2013. - № 11. – С. 159 - 172.

 

Тема 15. Слідчий суддя у кримінальному провадженні за КПК України.

 

План:

Вступ.

1. Слідчий суддя як суб'єкт кримінальної процесуальної діяльності.

2. Функція та процесуальні повноваження слідчого судді.

3. Загальні обов'язки слідчого судді щодо захисту прав людини.

4. Особливості реалізації процесуальних повноважень слідчого судді при розгляді клопотань слідчого, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження та при розгляді скарг на дії, бездіяльність та рішення слідчого і прокурора.

Висновки.

 

Слідчий суддя - це представник судового гілки влади. Він не належить до сторін процесу, є безстороннім і незалежним суб’єктом у кримінальному процесі, що гарантує забезпечення об’єктивнсті його діяльності у кримінальному процесі.

Слідчий суддя представляє суд першої інстанції. До його повноважень належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування. Слідчий суддя обирається зборами суддів зі складу суддів суду першої інстанції.

Для належного розкриття у курсовій роботі повноважень слідчого судді слід уважно вивчити процесуальні норми, які стосуються питань розгляду слідим суддею клопотань прокурора та слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду заяв та скарг учасників процесу.

 

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012.- 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

12. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

13. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

14. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

15. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

16. Бринцев, В. Д. Досудове слідство: судовий слідчий чи «следственный судья»? // Право України. - 1997. - № 7. - С. 7 - 9.

17. Ковтун, Н. Н. О понятии и содержании понятия «судебный следователь» («следственный судья») // Рос. судья. - 2010. - № 5. - С. 15-19.

18. Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження: монографія. - К. : Істина, 2012. - 288 с.

19. Скрипіна, Ю. В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження): автореф. дис.... канд. юрид. наук : 12.00.09; Нац. юрид. акад. України ім. ЯрославаМудрого. - X., 2008. - 20 с.

20. Усенко Ю. Проблеми організаційної побудови інституту слідчого судді в Україні / Ю. Усенко / Вісник прокуратури. – 2013. - № 11. – С. 107 – 111.

21. Філін, Д. Функції суду в досудових стадіях кримінального процесу// Право України. - 2005. - № 1. - С. 63 - 65.

22. Шило О.Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України. - X.: Право, 2011. - 472 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.253.106 (0.012 с.)