Тема 10. Захист у кримінальному судочинстві України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10. Захист у кримінальному судочинстві України.План:

Вступ.

1. Поняття захисту, його види і значення у кримінальному судочинстві.

2. Правовий статус і повноваження захисника у кримінальному провадженні.

3. Процесуальні аспекти участі захисника у кримінальному провадженні.

Висновки.

 

При розкритті цієї теми потрібно усвідомлювати, що захист є однією з основних кримінально-процесуальних функцій і належить до фундаментальних категорій науки кримінального процесу.

Одну з істотних рис захисту складає система вимог, закріплених нормами конституційного і кримінально-процесуального права. У зв'язку з цим студентмає розкрити суть захисту як процесуальної функції, його соціальну цінність та відповісти на питання: чому захист особи від обвинувачення виступає гарантією встановлення об'єктивної істини у кримінальному судочинстві, а право на захист вважається одним з основних принципів здійснення правосуддя у кримінальних справах.

Оскільки в процесуальній теорії існує класифікація захисту на офіційний, професійний і особистий, бажано дати характеристику кожного з вказаних видів захисту і висвітити їх співвідношення, місце і значення.

Потребує з'ясування також правовий статус, коло прав і обов'язків осіб, уповноважених здійснювати функцію захисту при провадженні досудового розслідування і судового розгляду, повноваження захисника в інших стадіях кримінального процесу. Окремо увагу слід приділити питанням участі захисника в кримінальному провадженні, розкрити порядок запрошення, призначення, зміни і усунення захисника від провадження у справі. Бажано зробити акцент на основні засади оплати праці захисника, особливо у тих випадках коли він був призначений для участі у справі.

Обов'язковою умовою успішного виконання роботи є знання проблем практики реалізації функції захисту в сучасному кримінальному процесі і використання матеріалів слідчої та судової діяльності.

Особливо цікавою у роботі буде спроба студента відшукати оптимальний варіант удосконалення захисту в кримінальному процесі України.

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012.- 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

12. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

13. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

14. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

15. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

16. Звід принципів захисту всіх осіб, підданих затриманню або арешту в будь-якій формі, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 9 грудня 1988 р. // [Електронний ресурс] : Режим доступу : http:zakon/nau/ua.

17. Про адвокатуру і адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. // [Електронний ресурс] : Режим доступу : http: //zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5076-17.

18. Рішення Конституційного Суду України від 16 листопада 2000 року у справ: про право вільного вибору захисника // Вісник Конституційного Суду України. -К 2000.

19. Правила адвокатської етики (Схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 1 жовтня 1999 року; протокол № 6/VІ від 1-2 жовтня 1999 року). - К, І999.

20. Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури: Указ Президента України від 30 вересня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - №39. - Ст. 1936.

21. Про затвердження Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. № 821 // Офіційний вісник України. - 1999. - №20. - Ст. 884; Адвокат. - 1999. - № 1. - С. 27- З0.

22. Адвокатура в Україні / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2000. - № 1. - 208 с.

23. Адаменко В. Сущность и предмет защиты обвиняемого. – Томск, 1983.

24. Алейніков Г. Збирання доказів адвокатом-захисником в досудовому слідстві. Право чи обов’язок?: [Забезпечення права на захист від обвинувачення] // Підприємництво, госп-во і право. - 2002. - № 2. - С.99 - 101.

25. Альперт С.А. Защита в советском уголовном процессе прав и законных интересов лиц, понесших имущественный ущерб от преступления. – Харьков, 1984.

26. Анненкова Т.С., Макаров Л.В., Межуева Е.А., Громов Н.А. Процессуальное положение обвиняемого и его защитника при расследовании преступлений // Следователь. – 2002. – № 4. – 23 – 31.

27. Авагян В. В.Право подозреваемого и обвиняемого на защиту и ее обеспечение в стадии предварительного расследования: Автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.04 / Ереванский гос. ун-т. Юридический факультет. — Ереван, 2005.

28. Баулин О.В. До альтернативи у обранні захисника на попередньому розслідуванні // Право України. – № 12. – С. 81–88.

29. Брусницын Л. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства // Рос. юстиция. – 2003. – № 11.

30. Варфоломеева Т.В. Защита в уголовном судопроизводстве. – К., 1998.

31. Варфоломеєва Т. Процесуальні, криміналістичні та етичні аспекти захисту // Вісник Академії правових наук України. – 2002. - № 3. – С. 140 – 151.

32. Волков В. Формирование процессуальной позиции защитника // Сов. юстиция. - 1990. - № 1. – С. 25 - 27.

33. Гаврилюк М. Роль адвоката та суду присяжних у кримінальному процесі за новим КПК / М. Гаврилюк // Юридична газета. – 2012. - № 26 (316). – С. 14 – 15. - 26 червня.

34. Гошовська Т. В. Роль адвокатури при здійсненні захисту у кримінальній справі: позитивний прояв судово-правового реформування / Т. В. Гошовська, Н. Л. Дроздович // Вісник Верховного Суду України. – 2012. - № 9. – С. 28 – 34.

35. Гришин Ю.А., Чверткин М.И. Расследование деятельности преступных сообществ с участием защитника. – Луганск, 1997.

36. Горя Н. Принцип состязательности и функции защиты в уголовном процессе // Сов. юстиция. – 1990. - № 7. – С.22 - 23.

37. Гуменюк І.В. Гарантії забезпечення підозрюваному та обвинуваченому права на захист на стадії досудового слідства // Формування громадянського суспільства та правової держави в контексті європейської інтеграції: Тези доп. наук.-практ.конф. (Київ, 21-22 квіт. 2006 р.) Ч. ІІ.- К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2006. - C.44 - 47.

38. Гурджі Ю. Правовий захист особи в кримінальному процесі: системнй підхід // Право України. – 2007. - № 8. – С. 116 – 120.

39. Давлетов А. Право защитника собирать доказательства // Рос. юстиция. – 2003. - № 7.

40. Зайцева И.А., Смирнов Л.Н. Проблемы, возникающие на предварительном следствии в связи с возложенной законом на следователей обязанности по обеспечению обвиняемого и подозреваемого адвокатом-защитником // Следователь. – 2002. - № 3. – С. 8 - 10.

41. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Науково-практичний посібник. -Київ: Вища школа, 2002. - 271 с.

42. Зейкан Ярослав. Favor defensionis, або «Сприяння захисту» / Ярослав Зейкан // Закон і Бізнесю – 2013. – 38 (1128). – 21.09. – 27.09. – Ч. 1. - початок.

43. Зейкан Ярослав. Favor defensionis, або «Сприяння захисту» / Ярослав Зейкан // Закон і Бізнесю – 2013. – 39 (1129). – 28.09. – 04.10. – Ч. 2 – закінчення.

44. Зинатуллин З. З. Проблемы совершенствования правового регулирования защиты на предварительном следствии / З. З. Зинатуллин // Проблемы демократизации предварительного следствия: сб. науч. тр. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1989. – С. 111 - 116.

45. Кальний В. Проблеми реформування адвокатури в Україні // Право України. – 1998. – № 7. – С. 42–45.

46. Карпухин А.Д. Угол. преследование и защита на предварительном следствии // Рос. следователь. – 2003. - № 2.

47. Карякин Е. Допустимость доказательств, собраных защитником, и осуществление функции защиты в угол. судопроизводстве // Рос. юстиция. – 2003. - № 6. – С. 57 - 58.

48. Костенко О.О., Зайцев М.А. Деякі проблеми захисту прав та свобод громадян на досудовому слідстві // Процесуальні гарантії дотримання конституційних прав громадян у кримінальному судочинстві. - Донецьк: ДЮІ МВС при ДонНУ,2005. - C.213 - 217.

49. Латишев Д. Окремі питання захисту прав та основних свобод особи під час провадження у кримінальних справах, порушених за фактом вчинення злочину // Юридичний радник. – 2005. - № 1. – С. 89 – 94.

50. Лукомский В.С. Европейские стандарты защиты прав человека и развитие уголовно-процессуального законодательства в Украине // Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / Андрейцев В.И., Батлер Уильям Э., Вернидубов Т.В., Вертепа М.Ю и др. / Под общ. ред. Е.Б. Кубко, В.В. Цветкова. – К.: Юринком Интер, 2003.

51. Маланчук П. Проблеми здійснення захисту особи, яка притягується до кримін. відповідальності // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 12.

52. Малютін І. Професійні захисники у кримінальному судочинстві. Вдосконалення процесуального статусу // Вісник прокуратури. - 2003. - № 10.

53. Маляренко В.Т. Хто може бути захисником у кримінальній справі? // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 4. – С. 47 – 49.

54. Михеєнко М.М Право обвинуваченого на захист при доказувані в кримінальній справі // Михеєнко М.М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні: Вибрані твори. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 76 - 84.

55. Обрізан Н.М. Тактика захисту на досудовому слідстві: деякі проблеми // Держава і право. – 2004. - Вип. 26. – С.479 - 483.

56. Обрізан Н.М. Забезпечення права на захист органами дізнання та досудового слідства: деякі проблеми // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - Донецьк: ДЮІ,2005. - . №1. - C.269-276.

57. Пакалов И.А. Роль защитника в процессе доказывания на досудебных стадиях уголовного судопроизводства // Закон и право. – 2004. - № 7.

58. Право обвиняемого на защиту в советском уголовном процессе / Под ред. В.М. Савицкого - М.: Наука, 1983.

59. Рабинович П. Вільний вибір захисника своїх прав (проблеми офіційної інтерпретації статті 59 Конституції України) / П. Рабинович, Д. Гудима, В. Гончаров, О. Луців // Право України. – 2013. - № 3-4. – С. 376 – 384.

60. Рогатинська Н. Процесуальний статус захисника та його участь у кримінальному судочинстві // Право України. – 2007. - № 5 – С. 96 – 99.

61. Ромовська З. Закон України “Про адвокатуру” – ремонт чи повна реконструкція // Право України. – 2000. – № 11. – С. 56–59.

62. Сафулько С. Правила адвокатської етики: балансування між інтересами клієнта і суспільства // Закон і бізнес. – 1999. – 13 січня. – № 2.

63. Святоцький О.Д., Михеєнко М.М. Адвокатура України. – К., 1997.

64. Стецовский Ю.И. Уголовно-процессуальная деятельность защитника. – М., 1982.

65. Стецовский Ю.И., Ларин А.М. Конституционный принцип обеспечения обвиняемому права на защиту. – М.: Наука, 1988.

66. Титов А.М. Основні принципи та особливості участі захисника на досудовому слідстві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09) / НУВС. – Харків, 2005.

67. Трофименко В. Забезпечення права підсудного на захист // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 2.

68. Фиолевский Д.П. Конституционное право на защиту. - К., 1990.

69.Хахуцяк О.Ю. Участь захисника у справах про злочини неповнолітніх на попередньому слідстві // Держава і право: З6. наук. пр.: юрид. і політ. науки. – 2001. – Вип. 12. – С. 458–460.

 

Тема 11. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості як загальна засада кримінального провадження за КПК України.

 

План:

Вступ.

1.Поняття, нормативний зміст та значення змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості як засади кримінального провадження.

2. Місце змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості в системі загальних засад кримінального провадження.

3. Особливості реалізації змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості при здійсненні досудового розслідування кримінальних правопорушень.

4. Межі активності суду в змагальному кримінальному провадженні.

Висновки.

 

При написані роботи слід виходити із того, що засада змагальності сторін – це правове положення, згідно з яким двом рівноправним сторонам (обвинувачення і захисту) забезпечується можливість брати активну участь у дослідженні обставин кримінальної справи перед незалежним арбітром – судом, який не може здійснювати інших функцій, окрім функції правосуддя (Стаття 7 Загальної декларації прав людини, ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 24 і п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України, ст. 22 КПК). Європейський суд з прав людини розглядає змагальність як «одну із рис більш широкої концепції справедливого судочинства у кримінальних справах» (рішення від 26 травня 1988 року у справі «Екбатані проти Швеції»).

Змагальність передбачає таку побудову кримінального процесу, при якій функції обвинувачення, захисту (а також примикаючі до них функції підтримання цивільного позову та заперечення проти нього) чітко розмежовані між собою, відокремлені від функції вирішення кримінальної справи і виконуються суб'єктами (сторонами), що користуються рівними правами для відстоювання своїх інтересів (обвинувач, захисник). Суд при цьому займає керівне становище у процесі, зберігаючи об'єктивність і неупередженість, створює необхідні умови для всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин кримінальної справи і вирішує її по суті.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду клопотань, скарг, речей, документів, інших доказів, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. Звернути уваги на ті новели чинного процесуального законодавста, які розшили право сторони захисту у зборі доказів.

Засада змагальності проявляється у всіх стадіях кримінального процесу. Окремі її елементи мають місце і на стадії досудового розслідування справи, наприклад, у випадках обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскарження до суду процесуальних рішень слідчого, прокурора, де вирішення відповідних питань здійснюється у формі змагання сторін захисту і обвинувачення.

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012.- 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

12. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

13. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

14. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

15. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

16. Банчук О. А., Куйбіда P. O. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства. -К. : Леста, 2005. - 116 с.

17. Беспалько І.Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації. - X.: ФІНН, 2011. - 216 с.

18. Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження: монографія. - К. : Істина, 2012. - 288 с.

19. Маркуш, М. А. Принцип змагальності у кримінальному процесі України. - X. : Вид. ФО-П Вапнярчук Н. М., 2006. - 208 с.

20. Нор В. Публічність, змагальність і диспозитивність як основа кримінального судочинства в Україні // Проблема державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів, 2004. – С. 427 – 428.

21. Півненко В. О., Мірошниченко Є. О. Впровадження конституційних принципів змагальності та рівності сторін на стадії досудового слідства: проблеми і шляхи їх вирішення // Вісник Верховного Суду України. – 2003. - № 2. – С. 48 – 52.

22. Півненко В. Особливості правового та організаційного механізму забезпечення дії принципів змагальності та рівності сторін на стадії досудового розслідування // Юридический вестник. – 2004. - № 1. – С. 104 – 111.

23. Романюк Б. В. Розширення сфери дії принципу змагальності на стадії досудового слідства як напрям демократизації судочинства в Україні // Науковий вісник НАВСУ. – 2005. – Вип.. 1. – С. 226 - 238.

24. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. - Вид. 3-тє. -К.: Реферат, 2010.-848 с.

 

 

Тема 12. Розумні строки як загальна засада кримінального провадження за КПК України.

 

План:

Вступ.

1. Поняття, нормативний зміст та значення розумних строків як загальної засади кримінального провадження.

2. Місце розумних строків у системі загальних засад кримінального провадження.

3. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження.

4. Процесуальний механізм забезпечення розумних строків кримінального провадження.

Висновки.

 

Засада розумних строків полягає в тому, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті у розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені КПК строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень (ч.1 ст. 28 КПК).

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження – суд.

При написані курсової роботи дію цього принципу слід проілюструвати прикладами із практики.

 

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012.- 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10.Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11.Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

12.Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

13.Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

14.Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

15.Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

16.Судова практика Європейського Суду з прав людини. Рішення щодо України. - К. : Праксіс, 2005. - 480 с.

17. Баев О. Я. К проблеме правового закрепления положения о «разумности срока уголовного судопроизводства» // Криминалистпервопечатный. - 2010. - № 1. - С. 11- 26.

18. Банчук О. А., Куйбіда P.O. Вимоги статті 6 Конвенції про захист правлюдини та основних свобод до процедури здійснення судочинства. - К. :Леста, 2005.- 116 с.

19.Быков В. Новый закон о разумном строке уголовного судопроизводства / В. Быков // Законность. – 2010. - № 11. – С. 23 – 29.

20.Голощак В. Забезпечення принципу розумності строків кримінального судочинства при провадженні досудового розслідування / В. Голощак // Вісник прокуратури. – 2013. - № 9. – С.145 – 151.

21.Гом'єн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини - Вид. 3-тє. - К. : Фенікс, 2006. - 192 с.

22.Єгоров О. Дотримання розумних строків у кримінальному провадженні в суді / О. Єгоров, А. Кримчанінов // Вісник прокуратури. – 2013. - № 10. – С. 93 – 99.

23.Карабут Л. В. «Розумність» строків як принцип кримінально-процесуальної діяльності [Електронний ресурс] / Л. В. Карабут // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - № 14. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-2/12klvkpd.pdf

24.Лобойко, Л. М. «Розумність» строків у кримінальному процесі [Текст] / Л. М. Лобойко // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. : зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 4. - С. 248-257.

25.Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження: монографія. - К. : Істина, 2012. - 288 с.

26.Прокопенко О. Б. Деякі питання забезпечення розумного строку розгляду справ судами загальної юрисдикції / О. Б. Прокопенко // Проблеми законності. – Х., 2010. – Вип.. 107. – С. 183 – 196.

27.Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. - Вид. 3-тє. - К.: Реферат, 2010.- 848 с.

28.Шило О.Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України. - X.: Право, 2011. - 472 с.

 

 

Тема 13. Доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень як загальна засада кримінального провадження за КПК України.

 

План:

Вступ.

1.Поняття, нормативний зміст і значення доступу до правосуддя та обов'язковості судових рішень як загальної засади кримінального провадження.

2.Місце доступу до правосуддя та обов'язковості судових рішень в системі загальних засад кримінального провадження.

3.Особливості реалізації доступу до правосуддя та обов'язковості судових рішень при здійсненні досудового розслідування.

4. Забезпечення доступу до правосуддя при здійсненні кримінального провадження в суді першої інстанції та при перегляді судових рішень.

Висновки.

 

У ст. 21 КПК України закріплено засаду - доступу до правосуддя, зміст якої полягає в тому, що:

1. Кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи у розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

2. Вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному КПК, є обов'язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

3. Кожен має право на участь у розгляді в суді будь-якої інстанції справи, що стосується його прав та обов'язків, у передбаченому КПК.

4. Якщо інше не передбачене КПК, здійснення кримінального провадження не може бути перешкодою для доступу особи до інших засобів правового захисту у випадку, якщо під час кримінального провадження порушуються її права, гарантовані Конституцією України та міжнародними договорами України.

Рішення - найважливіший акт здійснення правосуддя. Обов’язковість рішень суду підкреслює авторитет судової влади і сприяє утворенню режиму законності і зміцненню правопорядку в державі. Судові рішення інших держав є обов’язковими до виконання на території України за умов визначених законом України, відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (ст. 13 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”).

 

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3.Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012.- 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

12. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

13. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

14. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

15. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

16. Про судоустрій і статус суддів: Верховна Рада України; Закон України від 7 липня 2010 р. № 2453-VI / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17

17. Рішення Конституційного Суду України № 9-рп/1997 від 25 грудня 1997 р. у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, Ярошенко Поліни Петрівни та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненням жителів міста Жовті Води) // Офіц. вісн. України. - 1998. - № 1. - Ст. 25.

18. Резолюції та рекомендації Комітету Міністрів з питань доступу до правосуддя: резолюція № 78 (8) від 2.03.78 р. про юридичну допомогу та консультації; рекомендації № R (93) 1 від 08.01.93 р. про ефективний доступ до закону та правосуддя для найбільш бідних верств населення, № R (86) 12 від 16.09.86 р. відносно заходів щодо недопущення та скорочення надмірного робочого навантаження на суди, № R (81) 7 від 14.05.81 р. відносно шляхів забезпечення доступу до правосуддя, № R (94) 12 від 13.10.94 р. про незалежність, ефективність та роль суддів, № R (95) 11 від 11.09.95 р. відносно відбору, обробки, надання та архівації судових рішень у правових інформаційно-пошукових системах // Рос. юстиция. - 1997. - № 6. - С. 2-3.

19. Банчук О. А., Куйбіда P.O. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства. - К. :Леста, 2005. - 116 с.

20. Гом'єн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини - Вид. 3-тє. - К. : Фенікс, 2006. - 192 с.

21. Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження: монографія. - К. : Істина, 2012. - 288 с.

22. Марочкін І. Є., Овчаренко О.М. Проблеми доступності судової влади: соціально-правовий аналіз // Вісн. Верхов. Суду України. - 2007. - №1.-С. 30-35.

23. Овчаренко О.М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації. -X.: Право, 2008. - 304 с.

24. Прокопенко О.Б. Право на справедливий суд: концептуальний аналіз і практика реалізації. - X., 2011.

25. Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах. -X. : Право, 2010. -256 с.

26. Сердюк В. В. Верховний Суд України в системі розподілу функцій влади. - К. : Істина, 2007. - 232 с.

27. Судова практика Європейського Суду з прав людини. Рішення щодо України. - К. : Праксіс, 2005. - 480 с.

28. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. - Вид. 3-тє. - К.: Реферат, 2010. - 848 с.

29. Шило О.Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України. - X.: Право, 2011. - 472 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.018 с.)