Тема 23. Доказування у кримінальному процесі України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 23. Доказування у кримінальному процесі України.План:

Вступ.

1. Поняття доказів і доказування у кримінальному процесі.

2. Структура і значення кримінально-процесуального доказування.

3. Предмет, межі і суб'єкти доказування у кримінальному процесі.

4. Засоби кримінально-процесуального доказування і проблеми подальшого їх удосконалення.

Висновки.

 

Студенту слід усвідомити, що доказування в кримінальному судочинстві є складовою пізнання існуючої дійсності. Доказування у кримінальній справі можна конкретніше визначити як діяльність зі збирання, перевірки, використання доказів й обґрунтування певних висновків з метою вирішення основних завдань кримінального процесу. Є інші точки зору, дати їх аналіз і своє розуміння.

У роботі потрібно розкрити зміст доказування, його предмет і межі, вказати коло суб'єктів кримінально-процесуального доказування, виділивши при цьому осіб, на яких лежить обов'язок доказування у кримінальній справі.

Окрему увагу слід приділити засобам формування (збирання) і перевірки доказів, які в кримінально-процесуальному доказуванні мають майже вирішальне значення для встановлення обставин у кожній справі про злочин. Певну роль в доказуванні відіграють презумпції і процесуальні гарантії доказування, згадати про які не буде зайвим. Обов'язковим є використання прикладів з практичної діяльності органів досудового розслідування і суду у процесі доказування винності осіб у вчиненні злочинів.

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012.- 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

12. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

13. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

14. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

15. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

16. Про оперативно-розшукову діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 18 лют. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 22. — Ст. 303. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12/ed20010118

17. Про прокуратуру [Електронний ресурс] : Закон України від 5 лист. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 53. — Ст. 793. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1789-12 207

18. Про судову експертизу [Електронний ресурс]: Закон України від 25.02.1994 р. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4038-12_

19. Про порядок відшкодування збитків, завданих громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду : - Закон України від 1.12.1994 р. // Голос України.-1995.- 7 січня.

20. Про виконання судами України законодавства і постанов Пленумів Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку : постан. Пленуму Верховного Суду № 5 від 29 черв. 1990 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду в кримінальних справах / за заг. ред. В. Т. Маляренка. — К., 2005. — С. 40—45.

21. Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку : постан. Пленуму Верхов. Суду України від 29.06.1990 р. № 5 (зі змінами, внес. постановами від 04.06.1993 р. № 3 та від 03.12.1997 р. № 12) // Постанови Пленуму Верховного Суду України. 19722002. / за заг. ред. В. Т. Маляренка. —Офіц. вид — К., 2003. — С. 497—506.

22. Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції) : наказ від 27.08.2010 N 51/401/649/471/23/125 Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБ України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України. - [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0051900-10

23. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження: затверд. постановою Кабінету Міністрів Україниа від 19 листопада 2012 р. № 1104. - [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-%D0%BF

24. Арсеньева В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском процессе. – М. : Юрид. лит., 1964. – 179 с.

25. Анненков С.И., Громов Н.А. Проблеми использования материалов технической записи в уголовно-процессуальном доказывании // Следователь. – 2001. – № 4. – С. 21–22.

26. Бедняков Д.И. Не процессуальная информация и расследование преступлений. – М., 1990.

27. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. – М., 1966.

28. Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. - М.: Норма, 2007.-528 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://f-b-m.narod.ru/LIBRARY3/2/belkin.pdf

29. Белкин Р.С., Винберг П.И. Криминалистика и доказывание (методические проблемы). – М.: Юрид. лит., 1969.

30. Белкин Р.С., Винберг А.И., Дорохов В.Я. и др. Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин – Изд. 2.- е испр. и допол. – М. : Юрид. лит., 1973. – 736 с.

31. Білоусов О. І., Земляна Т. Б., Смітієнко З. Д. Теорія і практика оцінки доказів у кримінальному судочинстві. - Кіровоград, 1997.

32. Білоусов О.І. Проблеми теорії оцінки доказів у кримінальному судочинстві. - Київ, 1996. - 44 с.

33. Білоусов О.І. та ін. Теорія і практика оцінки доказів у кримінальному судочинстві // О.І.Білоусов, Т.Б.Земляна, З.Д.Смітієнко. -Кіровоград, 1997. - 94 с.

34. Быховский И.Е. Совершенствование процесса доказывания на предварительном следствии // Тезисы выступлений на теоретическом семинаре, проведенном ВНИИ МВД СССР 27 марта 1981 года “Актуальные проблемы доказывания в советском уголовном процессе”. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1981. – С. 41–43.

35. Будников В. Юридическая сила доказательств в уголовном судопроизводстве // Рос. юстиция. – 2003. – № 10. – С. 45–46.

36. Вапнярчук. В. В. Гносеологічні основи процесу доказування // Публічне право. - 2012. - N І. - С. 91-98

37. Видря М.М. Вещественные доказательства в советском уголовном процессе. – М., 1955.

38. Винберг А., Кочаров Г., Миньковский Г. Актуальные вопросы теории судебных доказательств в уголовном процессе // Соц. законность. – 1963. – № 3. – С. 19–27.

39. Гевко В. В. Використання не процесуальної інформації під час доказування у стадії попереднього слідства: Автореф. дис. … канд. юридич. наук: 12.00.09. / Українська академія внутрішніх справ. – К., 1996. – 21 с.

40. Гмирко В. Легальне визначення “загального” поняття доказів: чи зберігати у новому КПК // Право України. – 2003. – № 11. – С. 7–11.

41. Гмирко В. П. Доказування в кримінальному процесі: діяльнісна парадигма. Теоретичний аналіз. Проблематизація. СМД-репрезентація : [монографія] / В. П. Гмирко. - Дніпропетровськ : Акад. мит. служби України, 2010. - 314 с.

42. Гончаренко В. И. Научно-технические средства в следственной практике.-К.:Выща школа, 1984.

43. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1978. – 304 с.

44. Григорьев В.Н., Победкин А.В. О методологии совершенствования доказательственного права // Государство и право. – 2003. – № 10. – С. 55–62.

45. Громов Н. Заключение эксперта как источник доказательств // Законность. – 1997. – № 9. – С. 42–45.

46. Громов Н. Попова Е. Показания эксперта как источник доказательств // Уголовное право. – 2003. – № 3. – С. 81–82.

47. Грошевой Ю. М. Докази та доказування у кримінальному процесі: [наук.-практ. посіб.] / Ю. М. Грошевой, С. М. Стахівський. - К.: КНТ, Вид. Фурса С.Я., 2006. - 272 с.

48. Гущин А.Н., Францифиров Ю.В., Громов Н.А. Использование оперативно-розыскной информации в уголовно-процессуальном доказывании // Рос. следователь. – 2000. – № 4. – С. 15–21.

49. Гуткин И.М. К вопросу о понятии доказательств в советском уголовном процессе // Труды ВШ МВД СССР. - М., 1969. - № 24.

50. Дєєв М.В. До питання про межі доказування в кримінальному процесі // Матеріали науково-практичної конференції “Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи”, 19–19 квітня 2002 р. - Київ–Харків: Юринком Інтер, 2002. – № 1 - С. 260–264.

51. Домбровский Р.Г. Познание и доказывание в расследовании преступлений. Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. - К., 1990.

52. Дорохов В.Я. Понятие доказательств в советском уголовном процессе // Сов. гос. и право. – 1964. - № 9. – С. 108 - 117.

53. Дорохов В.Я. Понятие источника доказательств // Тезисы выступлений на теоретическом семинаре, проведенном ВНИИ МВД СССР 27 марта 1981 года “Актуальные проблемы доказывания в советском уголовном процессе”. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1981. – С. 7–12.

54. Дубинский А.Я. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу // Тезисы выступлений на теоретическом семинаре, проведенном ВНИИ МВД СССР 27 марта 1981 года “Актуальные проблемы доказывания в советском уголовном процессе”. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1981. – С. 41–43.

55. Дубинський А.Я. Щодо предмета доказування в радянському кримінальному процесі // Рад. право. - 1981. -№ 1. - С. 57 - 61.

56. Егоров К. Оценка доказательств как завершающий этап доказывания // Рос. юстиция. - 2003. – № 12. – С. 32.

57. Зинченко И.А. Использование в уголовно-процессуальном доказывании фотоснимков, кинолент, видеограмм. – Ташкент, 1988.

58. Іщенко В. Поняття документа як джерела доказів у кримінальному судочинстві // Право України. – 1997. – № 2. – С. 42–44.

59. Ищенко В.Н. Спорные вопросы понятия судебных доказательств // Нова Конституція України і проблеми вдосконалення законодавства: Тематич. збірник наукових праць. – Харків: Національна юридична академія, 1997. – С. 141–148.

60. Каз Ц.М. Доказательства в советском уголовном процессе. – Саратов, 1960.

61. Каткова Т.В. Проблеми реалізації принципу безпосередності дослідження доказів на досудовому слідстві: Автореф. дис. … канд. юридич. наук: 12.00.09. / Національна юридична академія України. – Харків, 1997. – 18 с.

62. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. – М., 1995.

63. Кобликов А.С. К вопросу о правовой регламентации оценки доказательств и их источников в советском уголовном процессе // Тезисы выступлений на теоретическом семинаре, проведенном ВНИИ МВД СССР 27 марта 1981 года “Актуальные проблемы доказывания в советском уголовном процессе” . – М.: ВНИИ МВД СССР, 1981. – С. 12–15.

64. Коваленко Є. Г. Теорія доказів у кримінальному процесі: [підручник]. - К. : Юрінком Інтер, - 2006р.-623ст.

65. Коваленко Є. Г. Наукові засади кримінально-процесуального доказування : монографія / Є. Г. Коваленко. - К. : Юрінком Інтер, 2011.-448 с.

66. Колоколов Н.А. Установление материальной истины – основная цель доказывания в уголовном процессе // Рос. следователь. – 2000. – № 11. – С. 11–12.

67. Копьев Л.Я. Документы как доказательства в советском уголовном процессе. - Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1973.

68. Корнеева Л.М. Доказывание обстоятельств, характеризующих расследуемое событие // Сов. гос. и право. – 1972. – № 2. – С. 99–106.

69. Корнеева Л. М. Проблемы доказывания в советском уголовном процессе и основание процессуальных решений // Тезисы выступлений на теоретическом семинаре, проведенном ВНИИ МВД СССР 27 марта 1981 года “Актуальные проблемы доказывания в советском уголовном процессе”. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1981. – С. 3–7.

70. Корнеева Л. М. Доказательства в советском уголовном процессе. Учеб. пособие. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1988.

71. Костенко Р. Доказательства в уголовном процессе // Уголовное право. – № 3. – С. 89–90.

72. Костін М. Поняття “доказування” у кримінальному процесі України // Право України. – 2004. – № 1. – С. 143–147.

73. Крупаткин Л.Г. Оценка доказательств в стадии предварительного расследования в советском уголовном процессе // Ученые записи Харьковского юридического института. – 1957. – Вып. ІХ. – С. 68–80.

74. Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии. – Минск: Изд-во БГУ, 1969.

75. Кучерявий О. П. КПК-2012: докази і доказування – загальні положення. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://ukr-advokat.org.ua/

76. Ларин А.М. Доказывание на предварительном расследовании в советском уголовном процессе: Автореф. дис. … канд. юридич. наук: 12.00.09. / Всесоюзн. научно-исследовательский институт криминалистики. – М., 1962. – 18 с.

77. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1968.

78. Лукашевич В.З. О понятии доказательств в советском уголовном процессе // Правоведение. - 1968, - № 1.

79. Лупинская П.А., Галкин В.М. Доказательства в советском уголовном процессе. – М., 1962.

80. Лупинская П.А. Доказывание в советском уголовном процессе: Учеб. пособие для студентов, изучающих спецкурс “Доказательства в уголовном процессе”. – М.: ВЮЗИ, 1966.

81. Лупинская П.А., Квелидзе С.А., Орлов Ю.К., Дьяченко М.С. Вопросы доказательственного права и предварительного расследования уголовных дел (по материалам судебной практики): Учеб. Пособие. – М.: ВЮЗИ, 1987. – С. 3–73.

82. Михеенко М.М. К вопросу о правовой регламентации оценки доказательств и их источников в советском уголовном процессе // Тезисы выступлений на теоретическом семинаре, проведенном ВНИИ МВД СССР 27 марта 1981 года “Актуальные проблемы доказывания в советском уголовном процессе”. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1981. – С. 18–21.

83. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. К.: Вища школа, 1984.

84. Мотовиловкер Я. О. О допустимости средств доказывания и достоверности доказательств в советском уголовном процессе // Тезисы выступлений на теоретическом семинаре, проведенном ВНИИ МВД СССР 27 марта 1981 года “Актуальные проблемы доказывания в советском уголовном процессе”. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1981. – С. 82–86.

85. Орлов Ю.К. Спорные вопросы классификации доказательств // // Тезисы выступлений на теоретическом семинаре, проведенном ВНИИ МВД СССР 27 марта 1981 года “Актуальные проблемы доказывания в советском уголовном процессе”. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1981. – С. 46–49.

86. Острійчук О. Використання показань у процесі доказування в кримінальному провадженні: окремі проблемні аспекти / Вісник прокуратури. – 2013. - № 11. – С. 98 – 106.

87. Пакула О. Свідок як учасник кримінального провадження / О. Пакула // Вісник прокуратури. – 2013. - № 11. – С. 112 – 116.

88. Пампуха Г. Судовий експерт як помічник адвоката / Г. Пампуха //Юридична газета. – 2012. - № 26 (316). – С. 9– 10. - 26 червня.

89. Петрухин И. Правовая защита личности при поисках доказательств по уголовным делам // Соц. законность. – 1989. – № 12. – С. 7–11.

90. Прокофьев Ю.Н. Понятие и сущность документов как доказательств в советском уголовном процессе. – Иркутск, 1978 .

91. Рахунов Р.Д. Доказательственное значение признания обвиняемого по советскому уголовному процессу // Сов. гос. и право. – 1956. – № 8.

92. Резник Г.М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. – С.: Юридическая литература, 1997. – 120 с.

93. Рыжаков А.П. Уголовно-процессуальное доказывание: понятие и средства. – М., 1997.

94. Рожнова В. Про забезпечення права учасників кримнального процесу на подання доказів у контексті реформування кримінально-процесуального законодавства України / В. Рожнова // Підприємництво, господарство і право. – 2012. - № 4. – С. 139 – 142.

95. Романюк Б. Призначення судової експертизи на досудовому слідстві: деякі проблемні питання // Право України. – 2003. - № 3. – С. 86-91.

96. Романюк Б. В. Пізнання на стадії досудового слідства і теорія пізнаванності світу // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 5. – С. 178–185.

97. Салтевський М.В. Про поняття доказів у новому кримінально-процесуальному законодавстві // Право України. – 1996. – № 1. – С. 52–54.

98. Селиванов Н.А. Вещественные доказательства: Криминалистическое и уголовно-процессуальное исследование. – М., 1971.

99. Сибилева Н.В. Допустимость доказательств в советском уголовном процессе. – К., 1990.

100. Сиза Н. Процесуальні повноваження суду щодо дослідження доказів у кримінальному провадженні / Н. Сиза // Право України. – 2013. - № 11. – С. 189 – 197.

101. Тертышник В.М. Доказательства и доказывание в советском уголовном процессе. – Харьков, 1992.

102. Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств. –Харьков, 1998.

103. Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств (краткий очерк). – M.: Госиздат. юрид. лит., 1960.

104. Удалова Л. Кримінальний процесуальний кодекс України – новий етап у розвитку теории та практики здійснення кримінального провадження / Л. Удалова, В. Рожнова // Право України. – 2013. - № 11. – С. 80 – 87.

105. Ульянова Л.Т. Проверка доказательств в системе процессуального доказывания // Тезисы выступлений на теоретическом семинаре, проведенном ВНИИ МВД СССР 27 марта 1981 года “Актуальные проблемы доказывания в советском уголовном процессе”. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1981. – С. 34–38.

106. Ульянова Л. Недостаточность доказательств // Соц. законность. – 1970. – № 123. – С. 39–41.

107. Хмыров Л.А. Косвенные доказательства. - М. Юрид. лит., 1979. – 184 с.

108. Шаламов М.И. УПК РФ: Вопросы доказательственного права // Законность. – 2004. – № 4. – С. 2–6.

109. Шейфер С.А. Следственные действия как способ формирования доказательств // Тезисы выступлений на теоретическом семинаре, проведенном ВНИИ МВД СССР 27 марта 1981 года “Актуальные проблемы доказывания в советском уголовном процессе”. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1981. – С. 43–46.

110. Шейфер С.А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе: методологические и правовые проблемы. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1986.

111. Шейфер С.В., Исмаке Л.П. Пределы доказывания и обоснованность процессуальных решений следователя // Актуальные вопросы реализации уголовной ответственности: Межвуз. сб. статей. – Куйбышев: Куйбышевский гос. ун-т, 1988. – С. 100–111.

112.Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования / С. А. Шейфер. - М.: Норма, 2009. - 240 с.

113. Шифман М.Л. Основные вопросы теории советского доказательственного права. – М., 1956.

114. Юрга А.К. К определению понятия вещественного доказательства // Вопросы криминалистики. – 1961. – № 1–2. – С. 97–97.

115. Якубович Н.А. Понятие доказывания в советском уголовном процессе // Сов. гос. и право. – 1965. – № 7. – С. 113–120.

116. Яцюк О. В. Деякі аспекти визначення предмета й сутності процесу доказування у кримінальному судочинстві // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. – № 3. – С. 234–240.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.024 с.)