Тема 45. Зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 45. Зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні України. 

План:

Вступ.

1. Поняття, підстави та порядок зупинення досудового розслідування.

2. Зупинення розслідування при тимчасовому тяжкому захворюванні підозрюваного.

3. Зупинення розслідування, коли місцезнаходження підозрюваного невідоме.

4. Зупинення розслідування, коли необхідно виконати процесуальні дії у межах міжнародного співробітництва.

5. Процесуальний порядок відновлення розслідування.

Висновки.

 

 

При виконанні роботи слід звернути основну увагу на тому, що зупинення розслідування – це вимушене тимчасове припинення слідчим процесуальної діяльності у кримінальній справі, викликане наявністю у справі обставин, які перешкоджають подальшому провадженню і закінченню попереднього розслідування. Ці обставини визначені законом (ст. 280 КПК).

Наведений перелік обставин, які є підставою для зупинення розслідування, є вичерпним і розширювальному тлумаченню не підлягає.

Необхідною умовою позитивної оцінки курсової роботи є використання студентом при її написанні слідчої практики.

 

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012. - 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Наказ Генерального прокурора України від 17.08.2012 р. № 69 «Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань». – [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/pd.html?_m=publications&_t=rec&id=110522

12. Наказ МВС України «Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії» від 12.11.2012 р. № 1050. - [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2095-12

13. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

14. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

15. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

16. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

17. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

18. Богословська Л. О. Зупинення попереднього слідства: конспект лекцій / Л. О. Богословська. Х., 1994. – 21 с.

19. Гутник В. Зупинення досудового розслідування //Юридичний вісник України.- 2006.- 9-15 грудня (№ 49).-C. 8. - Н.

20. Бажанов С. Изменение оснований приостановления предварительного расследования // Законность. – 1997. – № 10. – С. 35-36.

21. Быков В.М. Процессуальные порядок приостановления уголовного дела в случая, когда основания приостановления относятся не ко всем обвиняемым //Проблемы борьбы с преступностью // Труды Омской высшей школы милиции и Иркутрского ун-та. - Омск- Иркутск, 1975. – С.105 - 111.

22. Быков В.М., Ломовский В.Д. Приостановление производства по уголовному делу. М., 1978 г.

23. Быков В. Основание приостановления производства по уголовному делу // Рос. юстиция. – 1995. – № 3. – С. 15-16.

24. Быков В.М. Развитие оснований приостановления предварительного следствия в уголовноиму процессе России // Рос. следователь – 2003. – № 6.

25. Васильев Л.М. К вопросу о регламентации уголовно-процессуальных отошений по приостановленным уголовнфым делам // Вопросы борьбы с преступностью. – 1974. – Вып. 21. – С. 105. – Н.

26. Дорошков В., Патов Н. Приостановление производства по угол. делам // Рос. юстиция. – 2000. - № 1. – С. 40-42.

27. Дубинский А.Я. Производство предварительного расследования органами внутренних дел.- К.:КВШ МВДСССР. - 1987.

28. Ефимичев С., Ефимичев П. Некоторые вопросы приостановления предварительного расследования // Уголовное право. – 2005. – № 3. – С. 77–79.

29. Закатов А.А. Розысная деятельность следователя по приостановленным делам и вопросы обеспечения соц. закон. // Проблемы обеспечения соц. закон. на предварительномследстви и : сб. н. тр. – Волгогоорад, 1986.

30. Захожий Л., Долина С. Приостановление расследбования при психическом или ином тяжкосм заболевании обвиняемого // Соц. закон. – 19809. - № 11. – С. 49-50.

31. Клюкова М.Е., Малков В.П. Приостановление предварительного следствия в связи с психическим или иным тяжким заболеванием обвиняемого// Правоведение. – 1991. - № 1.

32. Кобернюк В. Закриття кримінального провадження зі звільненням винного від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням з потерпілим / В. Кобернюк // Вісник прокуратури. - 2013. - № 8 (146). – С. 108 – 114.

33. Коваленко М.К. Деякі аспекти зупинення досудового слідства у випадках, коли місце знаходження обвинуваченого невідоме // Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю на етапі реформування кримінального судочинства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14-15 травня 2002р. м.Запоріжжя: У 2 ч. Ч.2.- Запоріжжя: ЗЮІ МВС України,2002. - C.53 – 55.

34. Коврижных Б.Н. К вопросу о приостановлении предварительного следствия по делам, по котрым не устанорвлено лицо, совершившее преступление // Науч. конф. по работам, выполненым в 1965 году профилирующими кафедрами. – Харьков. – 1966. – Н.

35. Коврижных Б.Н. Приостановление, возобновление и прекращение предварительноого следствия по делам, где не установлено лицо совершившее преступление // Соц. закон. - 1974. - № 2. – С. 53 – 56. – Н.

36. Кожевников Г.К. Прокурорский надзщор за законностью и обоснованностью приостановления предварительного следствия: Автореф. дис. к.ю.н. - Харьков, 1992.- Н.

37. Королев М.В. Приостановление предварительного следствия в связии с психическим или иным тяжким заболеванием обвиняемого: Дис.... канд. юрид. наук. - М.,2000. -161 с.

38. Кривонос І. С. Проблемні питання процесуального порядку відновлення досудового розслідування в контексті Кримінального процесуального кодексу України / Кривоном І. С. // Вісник ХНУВС. – 2013. - № 1 (60). – С. 74 – 81.

39. Кудинов Л.Д. О необходимости уточнения оснований возбуждения и условий приостановления угол. дел // Процес. вопросы предварительного расследования на современ. этапе. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1988.- С. 75 – 81.- М.

40. Ломовский В.Д. Вопросы приостановления производства по угол. делу в сов. угол. процессе// Правоведение.- 1970. - № 6.

41. Лукашевич В., Шимановский В. Меры пресечения при приостановлении угол. дела // Рос. юстиция. – 1994. - №7. – С. 19-21.

42. Малков В.П. Приостановление предварительного следствия в связи с психическим заболеванием обвиняемого // Проблемы совершенствования расследования и профилактики преступлений на современ этапе. – Уфа: Башкир. гос. ун-т, 1990. – С. 67-74.

43. Малютін І.А. Взаємодія органів попереднього розслідування по зупинених кримінальних справах – одна із форм боротьби зі злочинністю // Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади, Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників, Міжвідомчий науковий зб. / Під ред А.І. Комарової, В.В. Медведчука, В.О. Євдокимова, В.Ф. Бойка, О.О. Крикуна. – К.: Науково-дослідний інститут " Проблем людини", 1999. – Т.18. – С.215 – 219.

44. Малютін І. Взаємодія органів попереднього слідства у зупинених кримінальних справах як одна із форм боротьби зі злочинністю// Право України. -2000. - № 4. – С. 77.

45. Малютін І.А. Підстави та процесуальний порядок зупинення попереднього розслудування: Автореф. дис. к.ю.н. – К., 2000.

46. Малютін І. А. Зупинення досудового розслідування : [навч.-метод. посіб.] / І. А. Малютіна. – К. : НАВСУ, 2003. – 140 с.

47. Попов А. М. Приостановление и возобновление предварительного следствия : методические рекомендации / авт-сост. А.М. Попов. - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ин-та, 2005. - 56 с.

48. Репкин Л.М. Приостановление предварительного следствия. - Волгоград, 1971.

49. Рукавишников В.П. , Аненнков С.И., Громов Н.А. Понятие. основания и условия приостановления предварительного расследования // Следователь. – 2001. - № 3. – С. 19 -20.

50. Фирсов Г.Е. К вопросу о приостановлении предварит.следствия и раскрытие преступлений // Труд. Киев. высш. школы МВД СССР. – К.,1973. – Вып. 7. – С. 188-194.

51. Фирсов Г.Е. К вопросу о приостановлении предварит.следствия и раскрытие преступлений // Труд. Киев. высш школы МВД СССР. – К.,1973. – Вып. 7. – С. 188 - 194.

52. Химичева Г. П., Патов Н. А. Приостановление предварительного следствия (процессуальные и организационные вопросы): [учеб. пособ.] / ЮИ МВД России. - М., 1996. - 53 с.

53. Хомовский А. Приостановление производства по делу при временном расстройстве душевной деятельности обвиняемого // Соц. закон. – 1970. № 6.

54. Чеканов В.Я. Прокурорский надзор за законностью приостановления предварительного следствия // Вопросы теории и практики прокур. надзора: Межвуз. науч. сб. – Саратов, 1974.

55. Шибко В. Положення проекту КПК України щодо процесуальних рішень органів, які здійснюють кримінальне провадження / В. Шибко // - [Електронний ресурс] - Режим доступу : http;//advokat-cons.info/index.php?nevsid=15994#.UpgGiNJdVSM

56. Шимановский В. В. Законность и обоснованность приостановления следователем уголовного дела : [конспект лекции] / В.В. Шимановский. – Ленинград : Ин-т усовершен. следствен. работников при Прокуратуре СССР, 1985. – 24 с.

57. Шатилов К.Д. Приостановление дознания и предварительного следствия. – М., 1963 – 24 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.011 с.)