Тема 5. Принцип законності і його реалізація в кримінальному процесі України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Принцип законності і його реалізація в кримінальному процесі України.План:

Вступ.

1. Поняття, суть і значення принципу законності у кримінальному процесі.

2. Гарантії реалізації принципу законності у кримінальному процесі.

3. Подальше удосконалення принципу законності та його роль у забезпечення прав і свобод громадян у кримінальному провадженні.

4. Роль практики Європейського суду з прав людини у забезпеченні законності кримінального провадження.

Висновки.

При написані роботи студенти мають чітко відобразити важливість даного принципу у кримінальному судочинстві та розкрити його юридичний зміст. Слід мати на увазі, що законність прийнято відносити до загальноправових принципів. Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи забовязані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Реалізація принципу законності під час кримінального провадження має свою специфіку, Відповідно до рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої ст.. 21 КЗпП (справа про тлумачення терміна «законодавство») від 9 липня 1998 року № 12 –рп/98 «термін законодавство»… треба розуміти так, що ним охоплюються закони України, чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і постаноив Кабінету Міністрів України, прийняті в межах її повноважень та відповідно до Конституції України і законів України.

Частина 2 ст. 9 КПК закріплює обов’язок прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що є конкретизацією загальної дії принципу законності.

Дію цього принципу проілюструвати прикладами із практики.

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012.- 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

12. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

13. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

14. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

15. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

16. Альбрехт П.-А. Забытая свобода. Принципы уголовного права и европейской безопасности. - X.: Право, 2012. - 184 с.

17. Беспалько I. Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації. - X.: ФІНН, 2011. - 216 с.

18. Гриненко А.В., Кожевников Г.К., Шумилин С.Ф. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе. – Х., 1997. – 97с.

19. Добровольская Т.Н., Рагинский М.Ю. Принцип законности в деятельности следователя органов внутренних дел. – Волгоград, 1976.

20. Каткова Т.В., Кожевніков Г.К. Конституція України і принципи кримінального судочинства // Вісник ун-ту внутрішніх справ. – 1997. – Вип. 2. – С. 141-148.

21. Ларин А.М. Презумпция невиновности. – М., 1982.

22. Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження: монографія. - К. : Істина, 2012. - 288 с.

23. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 318 с.

24. Михеенко М. Конституційні принципи кримінального процесу // Вісник АПрН Укр. – 1997. – № 2 (9). – С100 –112.

25. Мотовиловкер Я.О. О принципах объективной истины, презумпции невиновности и состязательности процесса: Учеб. пос. – Ярославль: Ярослав. гос. ун-т, 1978.

26. Мотовиловкер Е.Я. О содержании принципа презумпции невиновности // Проблемы доказывания виновности в советском уголовном процессе : межвуз. сб. – Красноярск, 1989. – С. 54-61.

27. Омельяненко Г.М. Конституційні принципи (засади) судочинства і кодифікація кримінально-процесуального законодавства // Конституція України та проблеми систематизації законодавства: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т законодавства Верх. Ради Укр., 1999. – Вип. 5. – С. 121 - 134.

28. Петрухин И.Л. Презумпция невиновности – конституционный принцип советского уголовного процесса // Сов. гос. и право. – 1978. – С.18 – 26.

29. Півненко В.П., Мірошниченко Є.О. Впровадження конституційних принципів змагальності та рівності сторін на стадії досудового слідства: проблеми і шляхи вирішення // Вісник Вер. Суду Укр. – 2003. - № 2.

30. Питерцев С.К. О некоторых проблемах использования принципа презумпции невиеновности в следственной практике // Сайт " Прокурорский надзор htt:|| www.nadzor. pr.ru. – 28.11.03.

31. Подольный Н.А. Всесторонее, полное и объективное исследование материалов дела: судьба принципа в современном уголовном процессе России // Современное право. – 2003. - № 12.

32. Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. - М., 1984.

33. Танцюра О.В. Принцип презумпції невинуватості та проблеми його реалізації у процесуальних рішеннях слідчого: Автореф. дис. … к. ю. н.: Націон. юрид. академія України / 12.00.09. – Х., 1995.

34. Трагнюк Р. Принципи і стандарти захисту учасників кримінального судочинства у міжнародних документах // Право Укр. – 2002. – С. 26–30.

35. Чангули Г.И. Значение конституционного принципа презумпции невиновности // Конституция СССР и дальнейшее укрепление законности и правопорядка. – М.: Ин-т гос. и права, 1979. – С. 136 – 141.

36. Шепітько В.Ю. Права людини у кримінальному судочинстві: конституційні принципи і міжнарод. стандарти // Мат. наук.-практ. конф. “Теоретичні та практичні питання реалізації Конституції України: проблеми, досвід, перспективи”, 25 червня 1997 р., Київ. – Х.: “Право”, 1998. – С. 110–113.

37. Шишкін В.І. Конституційні основи принципів кримінального судочинства // Правова держава. – 1997. - Вип. 8. - С. 205 – 211.

 

 

Тема 6. Публічність як загальна засада кримінального провадження за КПК України.

 

План:

Вступ.

1. Поняття, значення та нормативний зміст публічності як засади кримінального провадження.

2. Місце публічності в системі загальних засад кримінального провадження.

3. Особливості реалізації засади публічності при здійсненні кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

4. Особливості реалізації засади публічності в кримінальному провадженні на підставі угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим.

Висновки.

 

Засада публічностізакріплена в ст. 25 КПК України та передбачає, що прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Закон передбачає і деякі винятки із засади публічності – справи приватного обвинувачення. Кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення є провадження, яке може бути розпочате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, статті яких перераховані в ст. 477 КПК України.

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012.- 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

12. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

13. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

14. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

15. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

16. Наказ Генерального прокурора України від 17.08.2012, № 69 «Про затвердження положення про порядок ведення Єдиного реестру досудових розслідувань // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. zakon.rada.ua/.

17. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

18. Наказ Генерального прокурора України від 14.11.2012, № 113 «Про затвердження змін до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідування, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 р. № 69 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. zakon.rada.ua/.

19.Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. Ред.. В.Г. Гончаренка, В.Т Нора, М.С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012. - 1124 с.

20. Альбрехт П.-А. Забытая свобода. Принципы уголовного права и европейской безопасности. - X.: Право, 2012. - 184 с.

21. Беспалько І.Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації. - X.: ФІНН, 2011. - 216 с.

22. Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження: монографія. - К. : Істина, 2012. - 288 с.

23. Лобойко Л. М. Принцип публічності як основа імперативного методу кримінально-процесуального права // Вісник Запорізького юридичного ін.-ту. – 2004. – Вип. 2 (27). – С. 160 – 172.

24. Маляренко В. Т. Про публічність і диспозитивність у кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України. – 2004. - № 7. – С. 2 – 4.

 

Тема 7. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність як загальна засада кримінального провадження за КПК України.

 

План:

Вступ.

1. Поняття, значення та нормативний зміст забезпечення права на свободу та особисту недоторканність як загальна засада кримінального провадження.

2. Місце забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в системі загальних засад кримінального провадження.

3. Гарантії права людини на свободу та особисту недоторканність при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

4. Роль практики Європейського Суду з прав людини в забезпеченні права на свободу та особисту недоторканність при здійсненні кримінального провадження.

Висновки.

 

Засада забезпечення права людини на свободу та особисту недоторканність означає, що під час кримінального провадження ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, інакше як на підставах та в порядку, передбачених КПК.

Кожен, кого затримано через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення або інакше позбавлено свободи, повинен бути в найкоротший строк доставлений до слідчого судді для вирішення питання про законність та обґрунтованість його затримання, іншого позбавлення свободи та подальшого тримання. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого судового рішення про тримання під вартою.

Потрібно мати на увазі, що право на свободу і особисту недоторканність є одним із основних прав особи, яке гарантується не тільки Конституцією України, Кримінально-процесуальним кодексом але й міжнародно-правовими актами про права людини. Тому при написані роботи слід уважно вивчити й міжнародне законодавство.

 

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012.- 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

12. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

13. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

14. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

15.Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

16. Наказ Генерального прокурора України від 17.08.2012, № 69 «Про затвердження положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. zakon.rada.ua/.

17. Наказ Генерального прокурора України від 14.11.2012, № 113 «Про затвердження змін до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідування, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 р. № 69 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. zakon.rada.ua/.

18. Беспалько І.Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації. - X.: ФІНН, 2011. - 216 с.

19.Гультай П. Деякі проблеми прокурорського нагляду за законністю застостосування запобіжних заходів / П. Гултай // Вісник прокуратури. – 2012. - № 9. – С. 54 – 60.

20.Гультай П. Реалізація основних засад кримінального провадження при здійсненні прокурорського нагляду за законністю застосування запобіжних заходів у досудовому розслідуванні / П. Гультай // Право України. – 2013. - № 3-4. – С. 466 – 473.

21. Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в Україні / В. І. Борисов, Н. В. Глинська, В. С. Зеленецький, О. Г.Шило. - X. : Східно-регіон. центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. -160 с.

22. Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження: монографія. - К.: Істина, 2012. - 288 с.

23. Смоков С.М., Горелкіна К.Г. Гарантії застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві України. - Одеса: Астропринт, 2012. - 148 с.

24. Тищенко О. І. Застосування та оскарження запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в досудовому провадженні у кримінальних справах: навч,- практ. посіб. / О. І. Тищенко/. - X. : Фіни, 2011. - 132 с.

25. Уваров В. Г. Інститут запобіжних заходів за новим КПК України в контексті міжнародних стандартів / В. Г. Уваров // Право і суспільство. -2012. - № 2. - Є. 294 - 297.

26. Шевчук Є. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. - Вид. 3-тє. - К.: Реферат, 2010.- 848 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.017 с.)