Тема 42. Провадження гласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 42. Провадження гласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України.План:

Вступ

1. Поняття та значення гласних слідчих (розшукових) дій.

2. Кримінально-процесуальна характеристика гласних слідчих (розшукових) дій

3. Підстави і порядок провадження гласних слідчих (розшукових) дій.

4. Використання результатів гласних слідчих (розшукових) дій .

Висновки

 

Для розкриття теми студенту необхідно опрацювати положення глави 20 КПК України. Засвоїти мету та зага­льні положення проведення гласних слідчих (розшукових) дій (ст.ст. 223-245 КПК України). З’ясувати, що є підставами для проведення гласних слідчих (розшукових) дій та підставами для прийняття рішення про їх проведення. Розкрити їх місце і значення в системі слідчих (розшукових) дій, звернувши особливу увагу на те, що вони є основним способом збирання доказів. У законі не сказано, яка саме сукупність відомостей може бути визнана достатньою для проведення и слідчої дії. За можливістю викласти своє бачення з цього питання.

Засвоїти і викласти вроботі положення відповідних статей КПК України, якими визначається порядок і підстави проведення слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи важливість цих слідчих дій у процесі кримінального провадження, слід проаналізувати практику досудового розслідування та судового розгляду кримінальних справ.

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012. - 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

12. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

13. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

14. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

15. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

16. Аленин Ю. П. Процессуальные особенности производства следственных действий / Ю. П. Аленин. – Одесса: Центр.-украинское изд-во, 2002. – 263 с.

17. Бахін В.П., Весельський В.К. Тактика допиту: Навчальний посібник. – К.: НВТ “Правник”, 1977. – с. 64.

18. Белозеров Ю.Н., Рябоконь В.В. Производство следственных действий: Учеб. пособ.. – М.: Моск. спец. средняя школа мил. МВД СССР, 1990. – 66с.

19. Берна В.Д. Проблема насилля при допросе / В. Д. Берна, Н. В. Невлада // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: мат. науково-рактичної конференції м. Одеса, 9 жовтня 2009 р. – Одеса, 2009- С.340-345.

20. Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий. – Волгоград, 1977.

21. Быховский И. Выемка // Соц. законность. – 1982. – № 1. – С. 54–56.

22. Винницкий Л.В. О процессуальной сущности освидетельствования // Актуальные проблемы совершенствования производства следственных действий: Сб. статей. – Ташкент. ТВШ МВД СССР, 1982. – С. 47–86.

23. Винницкий Л.В. Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и тактические вопросы – Караганда, 1986.

24. Войтович І. І. Процесуальні і тактичні особливості провадження невідкладних слідчих дій : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність» / І. І. Войтович. — Одеса, 2012. — 19 с.

25. Гевко В., Стратонов В. Відтворення обстановки та обставин події: проблемні питання // Право України. – 2000. – № 4. – С. 79–80, 89.

26. Гинзбург А.Я. Тактика предъявления для опознания. – М.: Юрид. лит., 1971. – 64 с.

27. Горбачов О. Слідчі дії: термінологія, поняття, види / О. Горбачов // Вісник Академії правових наук України. — №2 9. – Харків, 1997. – С. 125-131.

28. Грошевой Ю. М. Досудове розслідування кримінальнихї справ : [навч. посіб.] / Грошевой Ю. М., Вапнярчук В.В. , Капліна О.В., Шило О.Г.; за заг. ред.. Ю. М. Грошевого. – Х. : ФІНИ, 2009. – 328 с.

29. Давлетов А.К. Очная ставка на предварительном следствии: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Лениград. гос. ун-т. – Ленинград, 1961. – 17с.

30. Довгополик О.П. Завдання невідкладних слідчих дій / О. П. Довгополик // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : мат. науково-практичної конференції, м. Одеса, 9 жовтня 2009 р. – Одеса, 2009 - С.382 - 385.

31. Дубинский А.Я. Производство предварительного расследования органами внутренних дел. – К., 1987. – 84с.

32. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. – Минск: Изд-во Вышэйшая школа, 1971. – 272с.

33. Ефимичев С.П., Зинатуллин З.З. Освидетельствование ы практике следственных органов // Проблемы предварительного следствия. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1979. – Вып. 9. – С. 24–27.

34. Жеребко О.І. Правове регулювання судово-експертної діяльності / О. І. Жеребко // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали науково-практичної конференції, м. Одеса, 9 жовтня 2009 р. – Одеса, 2009. - С.397- 403.

35. Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. – М., 1992.

36. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. – М.: Юрид. лит., 1970. – 114с.

37. Зажицкий В., Башкетов Л. Быть ли новому следственному действию? // Сов. юстиция. – 1990. – № 23.

38. Закатов А.А. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности). Волгоград, 1984.

39. Захарченко А. Я. Правова природа одержання зразку для експертного дослідження / А. Я. Захарченко // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : мат. науково-практичної конференції, м. Одеса, 9 жовтня 2009 р. – Одеса, 2009. - С.411- 413.

40. Казинян Г.С., Соловьев А.Б. Проблемы эффективности следственных действий. – Ереван, 1987.

41. Кукоковинець А.Проблеми реалізації принципу поваги часті та гідності особи при провадженні слідчих дій / А. Куковинець, Е. Манівлець // Підприємництво, господарство і право. – 2012. - № 3. – С. 132 - 135.

42. Лобойко Л. Реалізація норм чинного КПК Ккраїни щодо досудового провадження / Л. Лобойко // Вісник прокуратури. – 2013. - № 13. – С. 22 – 31.

43. Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М.: Новый юристъ, 1997. – 176с.

44. Лисицин В. Пред’явлення для впізнання на попередньому слідстві // рад. Право. – 1966. – № 4. – С. 46–49.

45. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій : [монографія] / Л. М. Лобойко, А. П. Черненко. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. Державний ун-т внутрішніх справ, 2006. – 168 с.

46. Лузгин И.М. Природа следственных действий и возможности дальнейшего их совершенствования // Матер. научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.И. Ленина и Всесоюзного семинара «Ленинские принципы в следственной работе». – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1970. – С. 116–124.

47. Лукашевич В. Г. Тактика общения следователя с учасниками отдельных следственных действий [учеб. пособ] В. Г. Лукашевич. — К. : НИ и РИО КВШ МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского, 1989. – 88 с.

48. Лук’янчиков Є. Розвиток інституту понятих у чинному КПК України / Є. Лук’янчиков // Право України. – 2013. - № 11. – С. 137 – 144.

49. Маринів В. Етнічні засади освідування особи // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12. – С. 71–76.

50. Мілешко А. «Україна без дурнів» - маразми нового КПК / А. Мелешко. - [Електронний ресурс] - Режим доступу :http://korupcia.dn.ua/content/view/207/

51. Олейняш Е. М. Законність та обґрунтованість постанови про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні / Е. М. Олейняш // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали науково-практичної конференції, м. Одеса, 9 жовтня 2009 р. – Одеса, 2009. - С.492 – 495.

52. Пичкалева Г. Нравственный аспект принудительного освидетельствования потерпевших // Соц. законность. – 1976. – 2. – С. 63–64.

53. Погорецький М. А. Слідчі дії : поняття і класифікація / М. А. Погорецький // Науковий вісник КНУВС. – 2008. – Вип.. 1. – С.150 – 156.

54. Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве – 2-е изд. – Минск: Изд-во Высшэйшая школа, – 1973. – 368с.

55. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. – 3-е изд. – Минск: Высшэйшая школа, 1978. – 176с.

56. Рахунов Р.Д. Свидетельские показания в советском уголовном процессе – М.: Госиздат юрид. лит., 1955.

57. Романюк Б. Призначення судової експертизи на досудовому слідстві: деякі проблемні питання Право України — 2003 — № 3. – С. 86 – 91.

58. Сафроняк Р. Деякі аспекти здійсненн нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій / Р. Сафроняк, В. Лазаренко // Вісник прокуратури. – 2013. - № 9. – С. 100 – 103.

59. Следственные действия (процессуальная характеристика, технические и психологические особенности) : [учеб. пособ.] / А. К. Гаврилов, Ф. В. Глазырин, С.П. Ефимичев и др. – Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1984. – 240 с.

60. Старушкевич А. Організація огляду місця події // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12. – С. 77.

61. Стахівський С. М. Слідчі дії як основні засобі збирання доказів : [наук. – прак. посіб.] С. М. Стахівський. – К. : «Атака», 2009. – 64 с.

62. Удалова Л. Кримінальний процесуальний кодекс України – новий етап у розвитку теории та практики здійснення кримінального провадження / Л. Удалова, В. Рожнова // Право України. – 2013. - № 11. – С. 80 – 87.

63. Халиков А.Н. Следственные действия по делам о должностных преступлениях: система, характеристика, тактика / А. Н. Маликов. – М.: Изд-о «Юрлитинформ», 2008 – 376 с.

64. Хохрина Т.В. К вопросу о протоколах следственных действий в процессуальном праве // Актуальные проблемы совершенствования производства следственных действий: Сб. статей. – Ташкент: ТВШ МВЛ СССР, 1982. – С. 69–76.

65. Черечукіна Л. Впізнання особи поза візуальним спостереженням: кримінально-процесуальний і криміналістичний аспекти / Л. Черечукіна // Право України – 2003 — № 10. – С. 75 – 77.

66. Чорноус Ю. М. Слідчі дії: поняття, сутність, напрями розвитку та удосконалення : дис.на здобуття наукового ступеня к.ю.н.; спец.:.12.00.09 – кримінальний процес і кримінаплістика ; судова експертиза / Чорноус Ю, М. / Національна академія внутрішніх справ України — Київ, 2005. - 245с.

67. Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. – М.: Юрид. лит., 1981.

68. Шепітько В. Система слідчих дій за кримінальним процесуальним законом та механізми її реалізації у криміналістиці / В. Шепітько // Право України. – 2013. - № 11. – С. 198 – 205.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.56 (0.013 с.)