Тема 46. Закриття кримінального провадження у кримінальному процесі України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 46. Закриття кримінального провадження у кримінальному процесі України.План:

Вступ.

1. Суть і значення закриття кримінального провадження.

2. Підстави для закриття кримінального провадження.

3. Процесуальний порядок закриття кримінальнго провадження.

Висновки.

 

Студентам слід пам’ятати, що закриття кримінального провадження є однією з форм закінчення судочинства у кримінальній справі, яке може мати місце на будь-якому етапі його проведення.

У той же час необхідно засвоїти новелли чинного К1ІК України, згідно з якими у ряді випадків справа може бути закрита лише судом.

У роботі необхідно розкрити суть і значення закриття кримінальної справи, назвати підстави для прийняття такого рішення, коротко охарактеризувати кожну з них.

Необхідно описати в роботі процесуальний порядок закриття кримінальної справи, вказати, які питання вирішуються при прийнятті рішення про припинення провадження.

Обов’язковою вимогою є наявність у роботі матеріалів слідчої практики.

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012. - 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Ухвала колегії суддів Судової палати у крим. справах Верх. Суду України від 16 жовтня 2003 р. щодо закриття справи за строками давності // Вісник Вер. Суду України. – 2003. - № 6.

12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 12"Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності" // Вісник Верховного Суду України. – 2006. - № 2. – С. 13 -16.

13. Ухвала колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верхового Суду України від 6 березня 2008 р.: " Звільняючи особу від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки на підставі ст. 48 КК України, суд повинен зазначити, у чому ця зміна полягала.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 7 КПК України за наявності підстав, передбачених ст. 48 КК України, у справах, які надійшли до суду з обвинувальним висновком, має бути ухвалена постанова про закриття справи. Порушення судом зазначених вимог закону потягло скасування постановленого ним вироку "//Вісник Верховного Суду України. – 2008. - № 9. – С. 10, 34.

14. Про звільнення від кримінальної відповідальностіна підставі ч. 3 ст. 175 КК України : ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 18 січня 2011 року // Електронний ресурс : Режим доступу : http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=9296

15. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

16. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

17. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

18. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

19. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

20. Благодир С., Смітієнко З. Закриття справ щодо неповнолітніх: вирішення проблем // Право України. – 1998. – № 2.

21. Благодир С.М. Закриття кримінальної справи в досудовому слідстві: Дис... канд. юрид. наук / Нац. акад. внутр. справ України. – К., 1998. – 198 с.

22. Благодир С.М.Закриття кримінальної справи в досудовому слідстві: Навч. посібник для студентів юридичних факультетів та інститутів / Тернопільська академія народного господарства. Юрид. ін-т. - Тернопіль, 2001. - 112 с.

23. Глоба Г.І. Процесуальні аспекти закриття кримінальних справ у зв’язку з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим // Вісник Запрорізкого юридичного ін-ту Дніпропетировського державного ун-ту внутрішніх справ МВС України. – 2008. - № 2. – С. 158 - 163. – Н.

24. Губська О.А. Питання закриття кримінальніх справ за нереабілітуючими обставинами та вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України // Науковий вісник НАВСУ. – 2001. - № 5. – С. 26-29.

25. Губська О.А. Закриття кримінальної справи як одна із форм закінчення стадії досудового слідства // Вісник Нац. ун-ту вн. справ. – 2001. – Вип. 15.

26. Волынская О.В. Некоторые подходы к формированию понятия "прекращение уголовного дела " // Рос. следователь. – 2006. - № 3. – С. 13 – 16.

27. Волынская О. Структура этапа прекращения уголовного дела (уголовного преследования) в досудебном производстве // Уголовное право.- 2006.- № 3.-C. 58-61.

28. Дубинский А.Я. Прекращение уголовного дела в стадии дознания и предварительтного следствия : Автореф. дис.к. ю.н. – К.,1971. – Н.

29. Дубинский А.Я. Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования. - К., 1975.

30. Казанджан М.А. Прекращение уголовного дела следователями органов внутренних дел. - Ташкент, 1987.

31. Карнеева Л.М. Прекращение дела за отсутствием состава и события преступления // Соц. законность - 1970. - № 5 - С. 53-54. – Н.

32. Кобернюк В. Інститут закриття кримінального провадження зі вільненням обвинуваченого від кримінальної відповідальності: сучасний стан і перспективи / В. Кобрнюк // Вісник прокуратури. – 2012. - № 10. – С. 64 – 70.

33. Кобернюк В. Закриття кримінального провадження зі звільненням винного від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням з потерпілим / В. Кобернюк // Вісник прокуратури. - 2013. - № 8 (146). – С. 108 – 114.

34. Коврижных Б.Н. Приостановление, возобновление и прекращение предварительноого следствия по делам, где не установлено лицо, совершившее преступление // Соц. законность. - 1974. - № 2. – С. 53 – 56.

35. Лукашевич В.В. Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования по реабилитирующим обвиняемого основаниям // Правоведение - 1968. - № 4 - С. 50 - 58.

36. Маляренко В.Т. Про закриття кримінальної справи ( окремі аспекти) // Вісник Верховного Суду України. – 2003. - № 3.

37. Михайлов В.А. Процессуальный порядок прекращения уголовных дел в стадии предварительного расследования: Учеб. пособие. - Волгоград, 1970. - 139 с.- Н.

38. Никитина Л.В. Вопросы правовой и моральной реабилитации лица при прекращении дела с освобождением от уголовной ответственности // Проблемы правого статуса личности в уголовном процессе. - Саратов: Изд. Сарат. Ун-та, 1981. - С. 34 - 36.

39. Рыжаков А. П. Окончание предварительного расследования: Учеб. пособие. — М. : Городец, 1999. — 254 с.

40. Рогатинська Н. Предмет доказування при закриті кримінальної справ на підставі ст. 72 -2 КПК України // Право України - 2005. - № 12. – С. 109 - 111.

41. Соловьева Л. Недоведенність участі обвинуваченого чи підозрюваного у вчинені злочину як підстава закриття кримінальної справи // Підприємництво, господарство і право - 2002. - № 12.

42. Хруслова Л. Закриття кримінальних справ. Деякі теоретичні та практичні проблеми // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - № 1.

43. Шибко В. Положення проекту КПК України щодо процесуальних рішень органів, які здійснюють кримінальне провадження / В. Шибко // - [Електронний ресурс] - Режим доступу : http;//advokat-cons.info/index.php?nevsid=15994#.UpgGiNJdVSM

44. Шило О.І. Проблемні питання закриття кримінальної справи із звільненням особи від кримінальної відповідальності // Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. пр. – Х.: "Кроссроуд", 2006. – Вип. 11. – С. 207 – 217.

Тема 47. Підстави і порядок звільнення від кримінальної відповідальностіПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.005 с.)