Тема 34. Застава як запобіжний захід у кримінальному провадженні України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 34. Застава як запобіжний захід у кримінальному провадженні України.План:

Вступ.

1. Поняття, умови та підстави обрання запобіжного заходу у вигляді застави, її місце у системі запобіжних заходів.

2. Процесуальний порядок застосування застави у стадії досудового розслідування.

3. Скасування, зміна та оскарження запобіжного заходу у вигляді застави та її правових наслідків.

Висновки.

У роботі студенту необхідно визначити, що застава є одним з ефективних засобів, що спирається на економічну заінтересованість у збереженні грошової суми або цінностей і на моральні зобов’язання обвинуваченого перед іншими особами або організаціями, які внесли заставу. За своїм змістом застава спрямована на досягнення конкретної мети – забезпечити явку, неухилення обвинуваченого, підозрюваного від слідства і суду. Крім того, можлива мета застосування застава – виконання вироку в частині майнових стягнень. Можливість застосування в національному законодавстві такого запобіжного заходу як застава зумовлюється тим, що застава є розумним правовим засобом, який при мінімальних обмеженнях особистих прав громадян забезпечує належну поведінку підозрюваного, обвинуваченого. Розкрити відмінності застави за чинним кримінальним процесуальним законодавством і КПК 1960 року.

Враховуючи цей новий вид запобіжного заходу слід дати аналіз проблем, що виникають нині при її застосуванні, та запропонувати шляхи їх вирішення.

Робота заслуговуватиме позитивної оцінки при наявність у ній слідчої і судової практики застосування застави як запобіжного заходу.

 

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012. - 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

12. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

13. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

14. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

15. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

16. Альтернативні триманню під вартою: запобіжні заходи на стадії досудового розслідування: метод, матеріал. - К.: American Bar Association, 2012.-67 с.

17. Булатов Б. Б. О правовом регулировании и применении залога в уголовном судопроизводстве / Б. Б. Булатов, О. Г. Ершов // Российская юстиция. - 2012. - N 7. - С. 36-40.

18. Быкова Е.В. Основания применения залога в качестве меры пресечения / Е.В. Быкова // Прокурорская и следственная практика. - 2003, №3-4.-С. 147-155.

19. Верхогляд О. В. Проблеми забезпечення прав заставодавця у кримінальному процесі України / О. В. Верхогляд // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав, наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, Ін-т вивчення проблем злочинності Нац. акад. прав, наук України. - X. : Право, 2010. - Вип. 20. - С. 260-269.

20. Григор'єв В.Н. Вдосконалення нормативного регулювання заставияк запобіжний захід у кримінальних справах як один із напрямків у боротьбіз відмиванням грошових коштів, придбаних незаконним шляхом - М.:Магістр-S, 1995.

21. Гриджук Д. М. Застава як спосіб забезпечення виконаннязобов'язань [Текст] / Д. М. Гриджук, В. О. Олійник. - К. : Оріяни, 2002. - 321с.

22. Гультай П. Деякі проблеми прокурорського нагляду за законністю застостосування запобіжних заходів / П. Гултай // Вісник прокуратури. – 2012. - № 9. – С. 54 – 60.

23. Гультай П. Прокурорський нагляд за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави в кримінальному провадженні / П. Гультай // Віче. – 2013. - № 22. – С. 12 – 15.

24. Данченко Т. Застава : історія розвитку та проблеми застосування / Т. Данченко // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 1. — С. 106—108.

25. Данченко Т.В. Міжнародний досвід застосування застави з позицій законності та ефективності // Наше право . – 2007. - № 2. – С 49 – 55.

26. Данченко Т.В. (Данченко Тетяна Володимирівна) Застава в системі запобіжних заходів у кримінальному процесі України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.09) / КНУВС. – Київ, 2007. – 17 с.

27. Донченко Ю. Актуальні проблеми завстосування запобіжного заходу у вигляді застави // Право України. – 1999. - № 3. – С. 61-64.

28. Духін О.Є. Проблеми правового регулювання застави як запобіжного заходу // Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади, Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників, Міжвідомчий науковий зб. / Під ред А.І. Комарової, В.В. Медведчука, В.О. Євдокимова, В.Ф. Бойка, О.О. Крикуна. – К.: Науково-дослідний інститут " Проблем людини", 1999. – Т.18.

29. Каретников А. Упрощение процесса применения залога как условие повышения его эффективности / А. Каретников, К. Арзамасцева // Законность. - 2011. - N 7. - С. 19-23.

30. Каретников А. Упрощение процесса применения залога как условие повышения его эффективности / А. Каретников, К. Арзамасцева // Законность. - 2011. - N 8(август). - С. 20-24.

31. Кузнецов Є.В. , Король Р.М. Ефективність застави як запобіжного заходу (практика застосування) // Наше право. – 2007. - № 2. – С. 43 - 48.

32. Манаев Ю.В., Посник В.С., Смирнов В.В. Применение мер пресечения следователем. – Волгоград, 1976.

33. Манаев Ю.В. Нравственно-правоваые аспекты применения мер пресечения в стадии предварительного расследования// Угол. – проц. принуждение и ответственность, их место в решении задач предварительного расследования: Сб. н.т. – Волгогорад, 1987.

34. Онищук З. Застосування запобіжного заходу на попередньому слідстві // Рад право. – 1965. – № 1. – С. 43-48.

35. Очередин В.Т. Юридическая природа мер пресечения в уголовном процессе// Уголовно-процес. принужение и ответственность, их место в решении задач предварительного расследования: Сб. н. тр. – Волгоград, 1987.

36. Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. – М., 1985.

37. Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. – М., 1989.

38. Пилипчук П.П. Питання застосування в слідчій та судовій практиці запобіжного заходу у вигляді застави // Вісник Верховного Суду України. – 1998. – № 3. – С. 48-53.

39.Попелюшко В. О. Запобіжні заходи в новому КПК України:поняття, мета, підстави, порядок та суб'єкти застосування / В. О. Попелюшко// Адвокат. - 2012. - N 9. - С. 4-6.

40. Попелюшко В. О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, види та загальна характеристика / В. Попелюшко // Юридичний вісник України. - 2012. - N 39(29 вересня). - С. 6-7.

41. Пошва Б. Застава в системі мір запобіжних заходів кримінального процесу України: проблеми і перспективи / Реформування системи запобіжних заходів в кримінальному судочинстві. – К., 2000. – 52 с.

42. Рыбачковский К. Свобода в залоге не останется : закон о гуманизации экономических преступлений уменьшает возможность подозреваемых пользоваться залогом / К. Рыбачковский, А. Забуга // Юрид. практика : газ. укр. юристов. - 2012. - N 5(31 января). - СП, 14-15.

43. Рыжаков А.П. Меры пресечения. – М. : Филиннъ, 1997. -176 с.

44. Застосування у слідчій практиці запобіжного заходу у вигляді застави: Методичні рекомендації // Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативно-уповноваженими органів внутрішніх справ. - К., 2001. - С. 169-183.

45. Трунов И.Л., Трунова Л.К. Меры пресечения в уголовном процессе. – С. Петербург, 2003.

46. Фаринник В. Особливості застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні / В. Фаринник // Юридичний вісник України. - 2012. - N 38(22-28 вересня). - С. 4.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.22.242 (0.007 с.)