Тема 55. Провадження за нововиявленими обставинами у кримінальному процесі України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 55. Провадження за нововиявленими обставинами у кримінальному процесі України.План:

Вступ.

1. Поняття, суть та підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

2. Процесуальний порядок та строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

3. Рішення, які приймаються судом за наслідками перегляду кримінальних справ за нововиявленими обставинами.

Висновки.

При написані роботи необхідно зробити акцент на тому, що перегляд рішень судів за нововиявленими обставинами – це перевірка законності та обґрунтованості судових рішень у кримінальних справах. Вона слугує важливою гарантією забезпечення законності й охорони прав особи. Перегляд судових орішень за ново виявленими обставинами - одна з гарантій виправлення судових помилок, забезпечення правильного і однакового застосування законів, яка сприяє найбільш повному досягненню мети правосуддя.

 

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012. - 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Ухвала спільного засідання Судової палати у кримінальних справах та Військової Судової колегії Верховного Суду України від 13 липня 2005 р.:" Неправильне застосування кримінального закону при приведені вироку у відповідність з КК України 2001 р. потягло зміну судового рішення в порядку виключного провадження" // Вісник Верховного Суду України – 2005. - № 1. – С. 24 - 25.

12. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

13. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

14. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

15. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

16. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

17. Анашкин Г. З., Перлов И.Д. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. М.: Юрид. лит., 1982.- 80 с.

18. Алиев Т.Т. Рассмотрение заявлений о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения суда // Закон и право. – 2004. – № 5. – С. 51 – 55.

19. Беднарська В.М. Перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами – виняткова й окрема стадія в системі кримінального судочинства // Вісник Вер.Суду Укр. – 2005. - № 10. – С. 42 – 44.

20. Балашкин В.С. О возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам. // Проблемы совершенствования уголовно-процессуального законодательства. // Межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск, 1985. – С. 129-137.

21. Балашкин В.С. Вновь открывшиеся обстоятельства и их расследование в советском уголовном процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 12.00.09. - Свердловск, 1986. – С. 12-13.

22. Басков В.И. Возобновление уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам // Сов. государство и право. – 1981. – № 12. – С. 132-140.

23. Беднарская В.М. Поводы и основания для возбуждения производства в связи с вновь отрывшимися обстоятельствами. // Вісник Луганської академії – 2005 – № 3. – С. 95-101.

24. Безлепкин Б.Т. Вопросы реабилитации на предварительном следствии / Лекции. – Горький: Горьковская высшая школа МВД СССР, 1975. – 36 с.

25. Безлепкин Б.Т. Реабилитация необоснованно репрессированных граждан по делам прошлых лет. // Сов. государство и право. – 1990. – № 3. – С. 79-87.

26. Белобабченко М.К. Пересмотр дел по вновь открывшимся обстоятельствам // Проблемы совершенствования советского законодательства. Тр. ВНИИСЗ. – 1988 – №. 40. – 180 с.

27. Белобабченко М.К. Жалобы как повод к возбуждению производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Проблемы совершенствования советского законодательства. Труды ВНИИСЗ. М., 1988. – № 40 – 80 с.

28. Белобабченко М.К. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам в советском уголовном процессе: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / 12.00.09 . - М., 1988. – 25 с.

29. Берсугурова Л.Ш. Проблемы возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам в советском уголовном процессе: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. - Ташкент, 1989. – 25с.

30. Бобечко Н. Зловживання посадових осіб, які ведуть кримінальний процес як одна з підстав для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2003. – Випуск 38. – С. 538-545.

31. Бобечко Н. Р. Перегляд судових рішень в порядку виняткового провадження : автореф. дис. ... канд. юридич. наук. /12.00.09/ Академія адвокатури. – К., 2004.

32. Блинов В. М. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. - М., 1968.

33. Галкин А. , Громов Н. Вновь открывшиеся обстоятельства // Рос. юстиция. – 1997. - № 5. – С. 25 – 26.

34. Громов Н.А. О процессуальном порядке возобновления уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам // Проблемы борьбы с преступностью (Материалы 11 конференции аспирантов и соискателей). – М., 1976. – С. 164-168.

35. Громов Н.А. О совершенствовании уголовно-процессуальных норм, регламентирующих деятельность следователя по расследованию вновь открывшихся обстоятельств // Совершенствование уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел. – М., 1984. – С. 79-92.

36. Громов Н.А. Возбуждение производства по вновь открывшимся обстоятельствам: Учеб. пособ. / Под ред. Аншкина Г.З. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1984. – 44 с.

37. Громов Н.А. Основания и сроки возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам //Актуальные проблемы правовой защиты личности в угол. судопроизводстве: Межведом. сб. н. тр. – Свердловск,1989. – С. 124-129.

38. Громов Н.А. Сроки возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам в уголовном судопроизводстве // Актуальные проблемы правовой защиты личности в уголовном судопроизводстве:Сб. н. тр. – Ярославль: Ярослав. гос.ун- т, 1990. – С. 130-138.

39. Громов М. Вновь открывшиеся обстоятельства // Рос. юстиция. – 1997. – № 5. – С. 23-25.

40. Громов Н.А., Николайченко В.В. Статус осужденного, оправданного при расследовании вновь открывшихся обстоятельств // Гос. и право. – 1998. - № 2. – С.85- 91.

41. Грошевий Ю. М. Сущность судебных решений в советском уголовном процессе. - Харьков, 1979.

42. Дроздов О.М. До проблеми нормативного визначення нормативного змісту підстав для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами //Випуск 4 Матеріалів постійно діючого науково-практичного семінару (19 жовтня 2012року) (Д70 Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. м. Харків, Вип. № 4 - Х.: ТОВ "Оберіг", 2012. – Режим доступу:http://asad.ua/blog/447.html

43. Кобликов А.П. Процессуальные вопросы, возникающие в стадии возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам // Сов. юстиция. – 1967. – № 8. – С. 12-13.

44. Комарова Н.А. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Советский уголовный процесс. – М.: Госюриздат, 1989. – 407 с.

45. Корневский Ю.В. Возобновлени е производства ввиду вновь открывшихся обстоятельств // Уголовно-процесуальное законодательство Союза ССР и РСФСР. Теоретическая модель. – М., 1990. – 279 с.

46. Коршик М.Г. Деятельность прокурора в связи с возобновлением дел по вновь открывшимся обстоятельствам // Прокурорский надзор за законностью рассмотрения дел в судах / Под ред. А.Н. Мишутина. – М., 1963. 270 с.

47. Красновский Г. , Сулейманов Д. Возобновление производства по угол. делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств // Угол. право. – 2004. - № 1. – С. 78-80.

48. Ларин А.М. Структура института возобновления уголовного дела // Сов. государство и право. – 1978. – № 5. С. 76-84.

49. Ломоносова О.М. Підстави перегляду судових актів у зв’язку з нововиявленими обставинами // Проблеми правознавства – № 32. – 1975. – С. 106-114.

50. Лупинская П.А. Проверка законности и обоснованности приговоров // Сов. юстиция. – 1991. – № 16. – С. 18-22.

51. Маляренко В.Т. Про перегляд судових рішень у кримінальних справах у порядку виключного провадження // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - № 5. - С.17 - 23.

52. Ольшанська Н. Про перегляд судових рішень у кримінальних справах за нововиявленними обставинами// Прокуратура.Людина. Держава.- 2005. - № 11. – С.79-85. –М.

53. Посник В.С. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам в советском уголовном процессе: Автореф. дис. ... кадн. юрид. наук / 715 – ВШ МВД СССР. – М., 1969. – 16 с.

54. Посник В.С. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. – Волгоград: Лекции в Высшей следственной школе, 1976. – 37 с.

55. Рыжаков А.П. Возобновление уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам. // Уголовный процесс на практику – М.: Филин, 1997. – 94 с.

56. Романюк Б.В., Татаров О.Ю. Нововиявлені обставини: проблеми визначення // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 3. – С. 215-223.

57. Сірий М. Система перегляду судових рішень в Україні: погляд у майбутнє // Юридичний журнал. – 2003. –№ 3. – С. 118 -120.

58. Сиза Н.П. Провадження за нововиявленими обставинами у кримінальному процесі України: проблеми процесуальної форми // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право: Науково-фаховий журнал. – 2012. – Вип. 19. – Т. 4. – С.150 -153.

59. Соловьев А.Д. Возобновление уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам ( лекция для слушателей-заочников ). – К. ,ВШ МВД СССР,1963.

60. Сухова Г.Є. Аналіз судових помилок і порушень законодавства, що призвели до безпідставного засудження громадян і необґрунтованого виправдання осіб, винних у вчиненні злочину // Адвокат. – 1996. – № 3. – С. 102-109.

61. Татаров О.Ю. Перевірка заяв та повідомлень про нововиявлені обставини: проблеми та шляхи їх вирішення // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. –№ 5. – С. 216-224.

62. Тетерин Б.С. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам в советском уголовном процессе. – М.: Госюриздат, 1959. – 116 с.

63. Темушкин О. Расследование вновь открывшихся обстоятельств // Соц. закон. – 1975. - № 8. – С. 29 -32.

64. Филиппов П., Громов Н., Шурыгин А. Основания возобновления уголовныфх дел по вновь открывшимся обстоятельствам // Советю юстиция- 1992. - № 9. – С. 13 -15.

65. Фідря Ю. О. Провадження за нововиявленими обставинами: історико-правовий аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право: Науково-фаховий журнал. – 2012. – Вип. 19. – Т. 4. – С.162 - 166.

66. Фідря Ю. О. Проблеми визначення змісту поняття (нововиявлені обставини) за КПК України 2012 року //Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М.В. Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 року). – Одеса: Фенікс, 2012.

67. Фінько В.Д. Виключне провадження у кримінальних справах // Судова реформа в Україні. - К.- Х., 2002. - С. 214 - 217.

68. Фурса Є.І. Проблеми перегляду рішень судів у зв’язку з нововиявленими обставинами // Юриспуденція: теорія і практика. – 2005. - № ;. – С. 24-27.

69. Цатурян М.А. Демократические гаранти института возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам. – Ереван, 1981. – 124 с.

70. Шубин В.В. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам // Коментарий у уголово-процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. А. М. Рекункова, А.К. Орлова. – М., 1985. – 608 с.

71. Шумило М.Є. Реабілітація в кримінальному процесі України: Монографія. – Харків: Арсіс, 2001. – 320 с.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.118.166 (0.013 с.)