Тема 3. Кримінально-процесуальний закон України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Кримінально-процесуальний закон України.План:

Вступ.

1. Поняття кримінально-процесуального закону, його сутність і значення в кримінальному судочинстві.

2. Дія кримінально-процесуального закону в часі, просторі і щодо осіб.

3. Сучасні проблеми застосування кримінально-процесуального законодавства і основні шляхи їх розв'язання.

Висновки.

 

При розробці цієї теми студенту, передусім, слід з'ясувати, що являє собою кримінально-процесуальний закон, у чому полягає його роль і значення як регулятора кримінально-процесуальних правовідносин.

Далі потрібно розкрити правила дії кримінально-процесуального закону, показати існуючі виключення з них. При цьому є обов'язковим наведення прикладів практичного тлумачення редакції положень кримінально-процесуального права органами досудового розслідування, прокуратури і суду.

Для вдалого виконання роботи автор повинен торкнутися проблемних питань щодо прогалин у кримінально-процесуальному праві, можливості застосування кримінально-процесуального закону за аналогією, конкуренції і колізії нормативних актів, що регулюють кримінально-процесуальну діяльність, і вказати існуючі напрями щодо вдосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства України.

Для цього потрібно опрацювати рекомендовані для теми літературні джерела, чинне кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство та Конституцію України від 28 червня 1996 року.

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012.- 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

12. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

13. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

14. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

15. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

16. Декларація про державний суверенітет України : Верховна Рада України ; прийнята 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради Украйні. - 1990 - № 31. - Ст. 429.

17. Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства СРСР : Верховна Рада України ; постанова від 12 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 46. - Ст. 621.

18. Про приведення законодавства України у відповідність з Європейськими конвенціями з питань кримінального судочинства : Верховна Рада України ; постанова від 22 вересня 1995 р. // Відомості Верховної Ради Украйні - 1995. - № 33.- Ст. 258.

19. Концепція судово-правової реформи в Україні : Верховна Рада України ; постанова від 28 квітня 1992 р. // Голос України. - 1992. - 12 серпня.

20. Каминская В. А. О структурном анализе уголовно-процессуального права (в порядке обсуждения) / В. А. Камінская // Вопросы борьбы с преступностью. – М. : Юрид. лит.,1971. – С 22 – 45.

21. Корж В. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України : проблеми впровадження в практику / В. Корж // Вісник прокуратури. - 2012. - № 10. – С. 79 – 87.

22. Наумов А. В. Применение уголовно-правовых норм. По материалам следственной и прокурорско-судебной практики : [учеб. пособ.] / А. В. Наумов. – Волгоград : ВВСШ МВД СССР, 1973. – 176 с.

23. Пашкевич П. Ф.Процессуальный закон и эффективность уголовного судопроизводства. – М. : Юрид. лит., 1984. – 176 с.

24. Письменний Д. П. Колізії в кримінально-процесуальному законодавстві України : способи їх подолання / Д. П. Письменний // Колізії в законодавстві України: проблеми теорії і практики. - К. : Генеза, 1996. - С. 78 - 80.

25. Репешко П. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України / П. Репешко // Право України. - 1998. - № 2. - С. 41 - 42.

26. Савицкий В. М. Язык процессуального закона. Вопросы терминологии / В. М. Савицкий. – М. : Наука, 1987. – 288 с.

27. Строгович М. С. Об уголовно-процессуальном законе / М. С. Смтрогович // Проблемы правосудия и уголовного права. – М. : Ин-т гос. и права АН ССР, 1978. – С.16 –27.

28. Хмельницкий Б. И. Взаимодействие и соотношение уголовно-материального и процессуального права / Б. И. Хмельницкий // Проблемы уголовного процесса и криминалистики. - М. : Изд-во МГУ, 1976. – С. 58 –82.

29. Элькинд П. С.Сущность советского уголовно-процессуального права / П. С. Элькинд. – Ленинград : Изд-во Лениград. Ун-та, 1963. – 172 с.

30. Элькинд П.С. Толкование и применение уголовно-процессуальных норм / П. С. Элькинд. – М. : Юрид.лит., 1967. – 192 с.

Тема 4. Поняття, зміст і система засад (принципів) кримінального процесу України.

План

Вступ.

1. Поняття, суть та значення засад (принципів) кримінального процесу.

2. Система принципів (засад) кримінального процесу.

3. Загальна характеристика принципів (засад) кримінального процесу, закріплених у кримінально-процесуальному законодавстві України, і шляхи удосконалення процесуальної форми їх реалізації.

Висновки.

 

Мета роботи - розкрити суть і значення засад (принципів) принципів кримінального процесу. Варто пам'ятати, що закон не дає визначення поняття принципу кримінального процесу. Процесуальна доктрина називає певну сукупність властивостей, за якими слід визнавати ті чи інші правила принципами кримінального процесу. Студенту необхідно їх проаналізувати, висловити свій погляд з цього питання.

Оскільки питання теми, особливо ті, що пов'язані з системою принципів кримінального судочинства, є предметом жвавої дискусії у юридичній літературі, бажано у загальних рисах зупинитись на поглядах вчених-процесуалістів з цього питання.

Особлива увага повинна бути акцентована на тих напрямах, за якими розвивається кримінально-процесуальне законодавство України на сучасному етапі з метою більш повного та дійового захисту прав і свобод людини та громадянина в кримінальному судочинстві.

Список нормативних актів і літератури:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Коментар до Конституції України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. — 376 с.

3. Конституція України: наук. - практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав, наук України. - 2-ге вид., -X.: Право, 2011. – 1128 с. - [Електронний ресурс] : Режим доступу :http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Konst_Ukr_2011.pdf

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

5. Кримінальний процесуальний кодекс України // Закон і Бізнес. - 2012. - № 22 (1061). - 26 травня.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : zakon2. rada. gov. ua/law s/how /4651-17.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т Нора, М. С. Шумила. - К.: Юстиніан, 2012.- 1124 с.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Э. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.. ; за заг. ред.. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів :науково-практимчний посібник /[авт. Кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський С. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 280 с.

12. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О. Ю., Степанов О. С., Климчук М. П. та ін. – К. : НАВСУ, 2012. – 200 с.

13. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.. ; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

14. Молдаван А. В. Кримінальний процесс України : [навчальний посібник] / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

15. Рибалка О. В Кримінальний процес : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.

16. Агеева Г. Н. Принципы сов. угол. процесса, их сущность и значение // Проблемы укрепления закон. и охраны прав личности в уголовном процессе: труды ВЮЗИ / Г. Н. Агеева. – М., 1972. – Т. ХХ. – С. 5 – 26.

17. Александров А.С. Принципы уголовного судопроизводства / А. С. Александров // Правоведение . – 2003. – № 5. – С. 162 – 178.

18. Александров А .С. Диспозитивность в уголовном процессе / А. С. Александров. – Новый Новгород : Нижегородский юрид. ин-т МВД РФ, 1997. – 207 с

19. Альбрехт П.-А. Забытая свобода. Принципы уголовного права и европейской безопасности : перевод с нем. / П.- А. Альбрехт. - X. : Право, 2012. - 184 с.

20. Альперт С. А. Принципы советского уголовного судопроизводства и их роль в формировании правового статуса участников процесса / С. А. Альперт // Проблемы социалистической законности : респуб. межвед. науч. сб. - Х.,1986. – Вып. 17. – С.64 – 69.

21. Баганець О. Новий КПК України порушує принцип верховенства права (частина 2) Олексій Баганець // – [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/LAW/noviy-kriminalniy-procesualniy-kodeks-ukrayini-porushuye-princip-verhovenstva-prava- _.html

22. Баганець О. Новий КПК України порушує принцип верховенства права (частина 2) Олексій Баганець // – [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://nbnews.com.ua/ru/blogs/80745/

23. Бандурин С. Г. Принципы предварительного расследования / Бандурин С. Г., Гришин А. И., Громов Н. А. // Следователь. – 2001. – № 2. – С. 18.

24. Бараннік Р. Дотримання принципу свободи від самовикриття під час провадження слідчих дій // Право України. – 2004. – № 7. – С. 125 – 128.

25. Беспалько I. Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації / І. Л. Беспалько. - X. : ФІНН, 2011. - 216 с.

26. Бурмагин С. Принцип состязательности в теории и судебной практике / С. Бурмагин // Рос. юстиция. – 2001. - № 5.- С. 33 – 34.

27. Винер Е. А. Уголовно-процессуальные принципы: вопросы системы и пределов действия // Юрид. наука и проблемы формирования демократического правового гос-ва Украина : темат. сб . науч. тр. – К. : ИСИО, 1993. – С. 111 - 117.

28. Гласность судебной деятельности по уголовным делам / В. В. Леоненкео, Г. И. Чангули, Н. И. Сирый и др. ; отв. ред. В. В. Леоненко. - К. : Наукова думка, 1993. – 187 с.

29. Городовенко В. В. Незалежність судців і моральні засади суддівської професії / В. В. Городовенко // Вісник Верховного Суду України. - 2002. - № 4 (32). - С. 42 - 44.

30. Городовенко В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише законові як один з основних принципів судочинства в Україні / В. Городовенко // Право України. – 2002. - № 4. – С. 124.

31. Горя Н. Принцип состязательности и функции защиты в уголовном процессе / Н. Горя // Сов. юстиция. – 1990.- № 7. – С. 22 - 23.

32. Громов Н. А., Николайченко В. В. Принципы уголовного процесса, их понятие и система / Н. А. Громов, В. В. Николайченко// Государство и право. – 1997. – № 7. – С. 33–40.

33. Гриненко А. В. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе : монография / А. В. Гриненко, Г. К. Кожевников, С. Ф. Шумилин. – Х. : «Консум», 1997. – 96с.

34. Гришин Ю. А. К вопросу о принципе процессуальной самостоятельности следователя / Ю. А. Гришин // Вісник Луганського інституту вн. справ МВС України. – 1998. – Вип. 3. – С. 133-143.

35. Громов Н. А. Принципы угол. процесса, их понятие и система / Н. А. Громов, В. В. Николайченко // Гос. и право. – 1997. - № 7. - С.33 - 40

36. Громов Н. А. О принципе процессуальной самостоятельности следователя / Н. А. Громов // Следователь. – 1997. - № 6. – 19 - 21.

37. Гультай П. Деякі проблеми прокурорського нагляду за законністю застостосування запобіжних заходів / П. Гултай // Вісник прокуратури. – 2012. - № 9. – С. 54 – 60.

38. Гультай П. Реалізація основних засад кримінального провадження при здійсненні прокурорського нагляду за законністю застосування запобіжних заходів у досудовому розслідуванні / П. Гультай // Право України. – 20134. - № 3-4. – С. 466 – 473.

39. Давыдов П. М. К вопросу о принципах угол. процесса / П. М. Давыдов // Развитие теории и практики угол. судопроизводства в свете нового законодательства о Верх. Суде СССР, Прок. СССР и Адвокатуре в СССР - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1981. – С.94 - 96.

40. Даев В. Г. Процессуальные функции и принцип состязательности в уголовном судопроизводстве / В. Г. Даев // Правоведение. – 1974. – № 1. – С. 64 – 73.

41. Добровольская Т. Н. Принципы советского уголовного процесса (вопросы теории и практики). – М. : Юрид. лит., 1971. – 199 с.

42. Долгушин А. В. Развитие процессуальных условий реализации принципа состязательности: дис. на соискание ученой степени к.ю.н. ; спец.: 12.00.09. – уголовный процес; криминалистика; теория оперативно-розыскной дейтельности / А. В. Долгушин / Юридический институт МВД РФ. – М.,1995. – 176 с. – [Електронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.dissercat.com/content/razvitie-protsessualnykh-uslovii-realizatsii-printsipa-sostyazatelnosti

43. Ефимичев С. П. Принцип состязательности и его реализация в уголовном судопроизводстве / С. П. Ефимичев, П. С. Ефимичев // Рос. следователь. – 2005. - № 1. – С. 5 - 10.

44. Зажицкий В. И. Правовые принципы в законодательстве Российской Федерации / В. И. Зажицкий // Гос. и право. – 1996. - № 11. – 92 – 93.

45. Зейкан Ярослав. Favor defensionis, або «Сприяння захисту» / Ярослав Зейкан // Закон і Бізнесю – 2013. – 38 (1128). – 21.09. – 27.09. – Ч. 1. - початок.

46. Зейкан Ярослав. Favor defensionis, або «Сприяння захисту» / Ярослав Зейкан // Закон і Бізнесю – 2013. – 39 (1129). – 28.09. – 04.10. – Ч. 2 – закінчення.

47. Іщенко В. М. Принцип допустимості та достатності засобів доказування: проблеми формування за новим КПК України / В. М. Іщенко // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи : мат. наук.–практ. конф., 18 -19 квітня 2002 р., м. Харків. – К. – Х. : Юрінком Інтер, 2002. - с. 258 – 260.

48. Каткова Т. В. Конституція України і принципи кримінального судочинства Т. В. Каткова, Г. К. Кожевніков // Вісник ун-ту внутрішніх справ. – 1997. – Вип. 2. – С. 141 - 148.

49. Каткова Т. В. Проблемы реализации принципа непосредственности исследования доказательств на досудебном следствии : дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук ; спец. : 12.00.09 уголовный процесс и криминалистиика ; судебная експертиза / Т. В. Каткова / Ун-т внутрен. дел. – X., 1997. – 195л.

50. Комарова Н. А. Принцип состязательности и равноправия сторон должен быть эффективным средством установления объективной истины в судебном разбирательстве / Н. А. Комарова, В. З. Лукашевич // Правоведение. – 2001. - № 4. – С.156. – 162.

51. Коржанський М. Й. Презумпція невинуватості і презумпція вини : [монографія] / Коржанський М. Й. – К. : Атіка, 2004. – 216 с.

52. Крижанівський В. В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження) : дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : спец.: 12.00.09. – кримінальний процес та критміналістика ; судова експертиза / Крижанівський В. В. / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2007. – 176 с.

53. Крижанівський В. В. Презумпція невинуватості в системі принципів кримінального процесу України і США В. В. Крижанівський // Вісник Київського ун-ту ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. – 2001.- Випуск 43. – С. 72–76.

54. Крючко Ю.І. Деякі питання забезпечення принципу змагальності у кримінальному судочинстві // Нова Конституція України і проблеми вдосконалення законодавства: Тематич. зб. н. праць. – Х.: НЮА, 1997.

55. Крючко Ю. І. Деякі питання забезпечення принципу змагальності у кримінальному судочинстві Ю. І. Крючко // Нова Конституція України. і проблеми вдосконалення законодавства : тематич. зб. наук. праць. – Х.: НЮА, 1997. – С. 148 – 152.

56. Кудрявцева А. В. О понятии принципа в уголовном процессе / А. В. Кудрявцева, Ю. Д. Лившиц // Правоведение. – 2001. - № 4. – С. 162. -170.

57. Кузнецова О. Д. Проблемы реализации принципа состязательности при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции : диссертация на соискание ученой степени канд юрид. наук ; спец. : 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная експертиза ; оперативно-розыскная деятельность / О. Д. Кузнецова / Калиниградски гос. ун-т. – Калиниград, 2004. – 180 с.

58. Кустов И. Принцип объективной истины в сов. угол. процессе : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук ; спец. : 715. – уголовное право и уголовный процесс / И. Кустов. – Оренбург, 1970. – 17 с.

59. Ларин А. О принципах уголовного процесса и гарантиях прав личности в проекте УПК – 1997 / А. О. Ларин // Рос. юстиция. - 1997. - № 9. – С. 9 - 11.

60. Ларин А. М. Презумпция невиновности / А. М. Ларин. – М. «Наука», 1982. – 380 с.

61. Лобойко Л. Поняття принципу диспозитивності в кримінальному процесі // Вісник АПрНУ. – 2003. - № 4. – С. 218 – 224.

62. Лобойко Л. М. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі України : [монограф.] / Л. М. Лобойко. – Дніпропетровськ : Юрид. акад. Міністерства внутрішніх справ; Ліра лтд., 2004. – 216 с.

63. Лотыш Т. А. Проблемы горантий принципа состязательности в уголовном судопроизводстве / Т. А. Лотыш // Гос. и право. – 2002.- № 6. – С. 104 - 109.

64. Лотыш Т. А. Состязательность и некоторые другие вопросы угол. судопроизводства в постановлениях Конституционного суда Рос. Федер. / Т. А. Лотыш // Вестник Москов. ун-та. Серия 11. Право. – 2001. - № 1. – С. 87 – 96.

65. Лукашевич В. З. Принцип состязательности и равноправие сторон в новом УПК РФ / В. З. Лукашевич, А. Б. Чичканов // Правоведение. - 2002. - № 2. - С.102 - 109.

66. Лукичев Н. А. Сущность принципа состязательности и равноправие сторон / Н. А. Лукичев // Следователь. – 2002. - № 4. – С. 52 - 60.

67. Манаев Ю. В. Принцип процессуальной самостоятельности следователя как гарантия законности и обоснованности, принимаемых им решений по уголовному делу / Ю. В. Манаев //XXV съезд КПСС и актуальные вопросы совершенствования деятельности органов внутренних дел : Труды ВСШ МВД СССР. - Волгоград, 1977. – Вып. 16. – С. 45 – 50.

68. Маляренко В. Т. Конституційні засади кримінального судочинства. - К. : Юрінком Інтер, 1999. – 320 с.

69. Маринів В. І. Принцип особистої недоторканості в кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к.ю.н. ; спец.: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза / В. І. Маринів / Нац. юрид. академія ім. Я. Мудрого. – Х.,1999. – 19 с.

70. Машовец А. О. Принцип состязательности и его реализация в предварительном следствии : автореф. дис. нак соискание ученой степени к.ю.н. ; спец.: 12.00.09 – уголовный процес и криминалистика ; судебная експертиза / А. О. Машовец / Уральская гос. юридич. академия. – Екатеринбург, 1994. – 21 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=50437

71. Мирошниченко Т. Н. К вопросу о понятии, способах нормативного закрепления и системе принципов угол. процесса / Т. Н. Мирошниченко // Проблемы законности : респ. меж. н. сб. – Х.,1995. – Вып. 29. – С. 118 – 129.

72. Митрофанова Е. В. Действие принципа состязательности сторон в досудебных стадиях уголовного процесса : дис. на соискание учен. степени канд юрид. наук ; спец.: 12.00.09. - Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность / Митрофанова Е. В. / ВВСШ МВД РФ. - Волгоград, 2004. – 239 с. – [Електронний ресурс] – Режи мдоступу : http://www.dissercat.com/content/deistvie-printsipa-sostyazatelnosti-storon-v-dosudebnykh-stadiyakh-ugolovnogo-protsessa#ixzz2jUqD1PzZ

73. Михеенко М. Конституційні принципи кримінального процесу / М. Михеєнко // Вісник АПрН Укр. – 1997. – № 2 (9). – С. 100 –112.

74. Михеєнко М. М. Обеспечение участвующим в деле лицам права на защиту и их законных интересов как принцип уголовного процесса / М. М. Михеєнко // Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні : Вибрані твори. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – С . 73-75.

75. Михеєнко М. М. Принцип вільної оцінки доказів у радянському кримінальному процесі / М. М. Михеєнко // Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні : Вибрані твори. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – С.141 - 146.

76. Михеєнко М. М. Конституційні принципи кримінального процесу / М. М. Михеєнко // Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні : Вибрані твори. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – С. 222 - 234.

77. Мотовиловкер Я. О. О принципах объективной истины, презумпции невиновности и состязательности процесса : [учеб. пос.] / О. Я. Мотовиловкер. – Ярославль : Ярослав. гос. ун-т, 1978.

78. Мотовиловкер Е. Я. О содержании принципа презумпции невиновности / Е. Я. Мотовиловкер // Проблемы доказывания виновности в советском уголовном процессе : межвуз. сб. – Красноярск : Краснояр. гос. ун-т, 1989. – С. 54 - 61.

79. Навроцька В. Поняття принципу (засади) кримінального процесу / В. Навроцька // Вісник Львіського ун-ту. Серія юридич. – 2009. – Вип. 48. – С. 304 – 311. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vlnu_yu/2009_48/304crp48.pdf

80. Нажимов В. П. Дискуссионные вопросы учения о принципах советского уголовного процесса // Вопросы организации суда и осуществления правосудия в СССР. – Калининград : Изд-во Калиниград гос. ун-та, 1977. - Вып. 5. - С. 3 – 29.

81. Нуркаева М. К. Презумпция невиновности по УПК РФ в свете международных стандартов уголовного судопроизводства / Нуркаева М. К. // Актуальные вопросы уголовного процесса современной России : Межвузовский сборник научных трудов. – Уфа : РИО БашГУ, 2003. – [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://kalinovsky-k.narod.ru/b/ufa20033/03.htm.

82. Омельяненко Г. М. Конституційні принципи (засади) судочинства і кодифікація кримінально-процесуального законодавства / Г. М. Омельяненко // Конституція України та проблеми систематизації законодавства : зб. наук. пр. - К. : Ін-т законодавства Верх. Ради Укр., 1999. – Вип. 5. – С. 121 - 134.

83. Орлов Ю. Принцип состязательности в уголовном процессе : значение и пределы действия / Ю. Орлов // Рос. юстиция. – 2004. - № 21. – С. 52 - 53.

84. Осауленко О. А. Реалізація принципу презумпції невинуватості у досудових стадіях кримінального процесу : дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук ; спец. : 12.00.09. - кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза / Осауленко О. А. / НАВСУ. – К., 2006. – 252 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://disser.com.ua/content/224404.html

85. Петрухин И. Л. Презумпция невиновности – конституционный принцип советского уголовного процесса / И. Л. Петрухин // Сов. гос. и право. – 1978. – С.18 – 26.

86. Петрухин И. Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе / И. Л. Петрухин. – М. : Юрид. лит.,1989. – 256 с.

87. Петрухин И.Л. Правосудие: время реформ. - М., 1991.

88. Печников Г.А., Павленко А.В. Объективная истина и принцип состязательности на предварительном следствии // Актуальные вопросы предварительного расследования. – Волгоград, 1997. – С. 42, 46. – Н.

89. Печников Г.А. Принцип установления объективной истины и недоказанности участия обвиняемого в совершен. преступления // Укрепление законности превдар. расследов. в условиях пререстройки: Сб. н.тр. - Волгоград, 1990.

90. Півненко В.П., Мірошниченко Є.О. Впровадження конституційних принципів змагальності та рівності сторін на стадії досудового слідства: проблеми і шляхи вирішення // Вісник Вер. Суду Укр. – 2003. - № 2.

91. Півненко В. Презумпція невинуватості / Півненко В., Коновалов С. // Вісник прокуратури. – 2007. – № 7. – С. 64–67.

92. Питерцев С.К. О некоторых проблемах использования принципа презумпции невиеновности в следственной практике // Сайт " Прокурорский надзор htt:|| www.nadzor. pr.ru. – 28.11.03.

93. Погодин С., Тугушев Р. Действует ли принцип состязательности на досудебных стадиях ? // Законность. – 2005. - № 3.

94. Подольный Н.А. Всесторонее, полное и объективное исследование материалов дела: судьба принципа в современном уголовном процессе России // Современное право. – 2003. - № 12.

95. Попелюшко В. Принцип забезпечення доведеності вини в кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури. – 2003. – № 5. – С. 80 – 83.

96. Репешко П.И. Принципы уголовного процесса в стадии судебного разбирательства уголовного дела в суде первой инстанции Украины. – Николаев: Атолл, 2001

97. Ривлин А.Л. Понятие и система принципов совет. правосудия // Учен.записки Харьковского юридического ин-та"Вопросы угол. права, угол. процесса и криминалистики". – Х.,1962. – Вып. 16. – С. 34 - 43.

98. Романюк Б.В. Розширення сфери дії принципу змагальності на стадії досудового слідства як напрям демократизації судочинства в Україні // Науковий вісник НАВСУ. – 2005. - № 1. – С. 226- 238.

99. Сарбаев З.И. Принципы устности и непосредственности в сов. угол. процессе: Автореф. дис…. к.ю.н. - М.,1967.

100. Смирнов В.П. Противоборство сторон как сущность принципа состязательности уголовного судопроизводства // Гос. и право. – 1998. - № 3. – С. 57-63.

101. Cмирнов В.П. Разделение основных функций и равноправие сторон – принципы уголовного процесса // Правоведение. - 1999. - № 3. – С.171 - 178.

102. Соловьев А.Д. Всесторонность, полнота и объективность предварительного расследования. – К.: МВД УССР, 1969. – 140с.

103. Стецовский Ю.И. Обеспечение права обвиняемого на защиту - конституционный принцип сов. судопроизводства // Сов. гос. и право. – 1977. - № 10. – С. 91-92.

104. Стецовский Ю.И., Ларин А.М. Конституционный принцип обеспечения обвиняемому права на защиту. – М.: Наука, 1988. – 320 с.

105. Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. - М., 1984.

106. Танцюра О.В. Принцип презумпції невинуватості та проблеми його реалізації у процесуальних рішеннях слідчого: Автореф. дис. … к. ю. н.: Націон. юрид. академія України / 12.00.09. – Х., 1995.

107. Трагнюк Р. Принципи і стандарти захисту учасників кримінального судочинства у міжнародних документах // Право Укр. – 2002. – С. 26–30.

108. Тыричев И.В. Принципы советского уголовного процесса. М.: ВЮЗИ, 1983.

109. Факас І. Реалізація окремих гарантій принципу незалежності суддів в Україні // Адвокат. – 2005. - № 9. - С. 21 - 23.

110. Фаткутдінова О.В. Принципи юридичного процесу: підходи до класифікації // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2001. – Вип. 10. – С. 17 – 27.

111. Фомин М.А. Реализация принципа состязательности на предварительном следствии // Юридический мир.- 2003. - № 11.

112. Хоматов Ю.В. Принцип состязательности и его место в системе принципов сов. угол. процесса // Актуальные вопросы правотворческой и правоприменительной деятельности: темат. сб. н. тр. - К.: УМК ВО, 1992.

113. Хоматов Ю.В. Про поняття принципів кримінального процесу // Проблеми провадження правових реформ в Україні: Зб. н.пр. – Х.,1996.

114. Цыпкин А.Л. Система принципов сов. угол. процесса // Науч. тр. Саратов. юр. ин-та . – Саратов: Изд-во " Коммунист ", 1957. – Вып. 1.

115. Чангули Г.И. Значение конституционного принципа презумпции невиновности // Конституция СССР и дальнейшее укрепление законности и правопорядка. – М.: Ин-т гос. и права, 1979. – С. 136 – 141.

116. Чангулі Г. І. Проблемні питання реалізації конституційного принципу гласності судового розгляду кримінальнмх справ // Правова держава. – 1992. – Вип. 1. – С.101- 107.

117. Чеканов В.Я. Принцип осуществления правосудия только судом // Конституция СССР и дальнейшее укрепление законности и правопорядка. – М.: Ин-т гос. и права, 1979. – С. 141–143.

118. Чельцов М.А. Системы основных принципов сов. угол. процесса // Ученые записки ВИЮН. – М., 1946. – Вып. VI. – Ст. 130.

119. Чичканов А.Б. Принцип состязательности в российском уголовном судопроизводстве // Правоведение. – 2001. – № 5. ­ С. 120–131.

120. Уваров В. Г. Інститут запобіжних заходів за новим КПК України в контексті міжнародних стандартів / В. Г. Уваров // Право і суспільство. - 2012. - № 2. - Є. 294 - 297.

121. Швецов В. И. Осуществление принципа соц. закон. в стадии предварит. расследов. – М., 1975.

122. Шейфер С.А. Принципы процесса как гарантия законности и демократизма предварительного следствия / С. А. Шейфер // Проблемы демократизации предварительного следствия: сб. науч. тр. – Волгоград, 1989.

123. Шепітько В. Ю. Права людини у кримінальному судочинстві: конституційні принципи і міжнарод. Стандарти / В. Ю. Шепітько // Теоретичні та практичні питання реалізації Конституції України: проблеми, досвід, перспективи : мат. наук.-практ. конф., 25 червня 1997 р., Київ. – Х. : “Право”, 1998. – С. 110–113.

124. Шишкін В.І. Конституційні основи принципів кримінального судочинства В. І. Шишкін // Правова держава. – 1997. - Вип. 8. - С. 205 – 211.

125. Шундиков В. Д. Принцип непосредственности при расследовании и рассмотрении уголовного дела / В. Д. Шундиков. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1974. – 157 с.

126. Яворський Б. Принцип презумпції невинуватості потребує удосконалення / Б. Яворський // Вісник Львівського ун-ту. Серія юридична. – 2008. – Вип. 47. – С. 271 – 282.

127. Якуб М. Л. О понятии принципа уголовного права и уголов. процесса М. Л. Якуб // Правоведение. – 1976. - № 1. – С. 56 – 64.

128. Якубович Н. А Процессуальные функции следователя и конституционный принцип обеспечения прав обвиняемого на защиту // Укрепление законности в деятельности следователей в свете Конституции СССР. – М., 1979.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.018 с.)